Bai 13. Cong dan voi cong dong

17 250 2
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2015, 15:00

Wellcom to Badinh high school KiÓm tra bµi cò 1. Những câu tục ngữ nào sau đây nói về hôn nhân và gia đình? a) Trời sinh voi, trời sinh cỏ b) Con đàn cháu đống c) Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên d) Con hơn cha, nhà có phúc e) Tất cả các câu trên 2. Tình yêu chân chính được hiểu như thế nào? a) Là tình yêu trong sáng, lành mạnh b) Là tình yêu phù hợp với quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội c) Cả hai ý kiến trên BµI 13 C«ng d©n víi céng ®ång Cộng đồng dân tộc Cộng đồng lớp học Cộng đồng gia đình Em hãy nêu những cộng đồng mà em biết? Theo các em, vì sao ta lại gọi đó là cộng đồng? Cộng đồng Cộng = sự kết hợp, gộp vào, thêm vào, cộng vào + Đồng = cùng (cùng nhau, cùng lúc, cùng nơi, cùng sống…), giống = Cộng đồng là… Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội. Cộng đồng Dân cư Cộng đồng nghề nghiệp Cộng đồng gia đình Cộng đồng dân tộc Cộng đồng c.trị - xã hội Con người Cộng đồng tôn giáo Theo các em, mỗi người có thể tham gia nhiều cộng đồng được hay không? Vì sao? Theo các em, mỗi người có thể sống nếu tách ra khỏi cộng đồng hay không? Vì sao mỗi cá nhân phải tham gia vào cộng đồng? b) vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người - Chăm lo cuộc sống của cá nhân; - Đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển; - Giải quyết hợp lý mối quan hệ: + Lợi ích riêng và chung + Lợi ích và trách nhiệm + Quyền và nghĩa vụ - Là môi trường liên kết, hợp tác giữa đời sống cá nhân và đời sống cộng đồng: Cá nhân với cộng đồng Cá nhân với cá nhân Mỗi cá nhân phát triển thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với cộng đồng? Cá nhân phát triển trong cộng đồng tạo nên sức mạnh cho cộng đồng. Nex Câu hỏi thảo luận Nhóm 1: Hãy cho biết ý nghĩa của những câu tục ngữ sau: “Thương người như thể thương thân” “Lá lành đùm lá rách” “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước thì thương nhau cùng” Nhóm 2: Nhân nghĩa là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của sống nhân nghĩa? Nhóm 3: Em hãy lấy những dẫn chứng về truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta? Là học sinh, em cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống nhân nghĩa của dân tộc? Nhóm 4: Hãy kể những hoạt động cụ thể của bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội về việc thể hiện truyền thống nhân nghĩa? Khái niệm: Nhân nghĩa Nhân = lòng yêu thương con người, (lòng nhân ái) + Nghĩa = lẽ phải, làm khuôn phép cho cách xử thế của con người Nhân nghĩa = lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải = giá trị đạo đức cơ bản của con người. = Ý nghóa Biểu hiện 1. Giúp cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp 2. Con người thêm yêu cuộc sống, có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn 3. Là truyền thống tốt đep của dân tộc ta 1. Nhân ái thương yêu giúp đỡ nhau 2. Nhường nhòn,đùm bọc nhau 3. Vò tha, bao dung, độ lượng . school KiÓm tra bµi cò 1. Những câu tục ngữ nào sau đây nói về hôn nhân và gia đình? a) Trời sinh voi, trời sinh cỏ b) Con đàn cháu đống c) Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên d) Con hơn cha, nhà có phúc e). mạnh b) Là tình yêu phù hợp với quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội c) Cả hai ý kiến trên BµI 13 C«ng d©n víi céng ®ång Cộng đồng dân tộc Cộng đồng lớp học Cộng đồng gia đình Em hãy nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 13. Cong dan voi cong dong, Bai 13. Cong dan voi cong dong, Bai 13. Cong dan voi cong dong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn