Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Quang Trung

106 751 9
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2015, 11:31

Tính cấp thiết của đề tài Nguồn vốn có một vai trò vô cùng quan trọng với bất cứ một doanh nghiệp nào. Đối với hệ thống ngân hàng thương mại với vai trò là trung gian hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ thì nguồn vốn lại càng quan trọng. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi ngân hàng, điều kiện môi trường mà trong đó ngân hàng hoạt động, các ngân hàng thường tìm kiếm riêng cho mình những hình thức huy động vốn ngày càng thích hợp.Nhận thức rõ tầm quan trọng của vốn và đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của các tổ chức tín dụng khác trên thị trường, trong suốt 7 năm từ khi thành lập đến nay, hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP ĐT PT Việt Nam Chi nhánh Quang Trung luôn được chú trọng và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên quá trình huy động vốn còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả đạt được vẫn chưa cao. Bên cạnh những tác động không nhỏ của các yếu tố thị trường như: giá cả, lạm phát liên tục tăng cao, tỷ giá biến động phức tạp, vấn đề lãi suất huy động luôn nóng bỏng, tình hình cạnh tranh giữa các NHTM bằng lãi suất ngày càng quyết liệt… thì Chi nhánh cũng còn những tồn tại cần khắc phục. Nguồn vốn huy động của BIDV Quang Trung giảm trong năm 2010, đến năm 2011 vốn huy động tăng nhưng chỉ còn bằng 67% năm 2009, sự suy giảm huy động vốn không đáp ứng được nhu cầu sử dụng gây mất cân bằng giữa huy động và sử dụng vốn. Đứng trước thực tế như vậy, vấn đề đặt ra đối với BIDV Quang Trung là phải khắc phục được những hạn chế, tạo dựng được uy tín và thương hiệu đối với khách hàng, duy trì và tăng trưởng được nền vốn ổn định và cân đối với việc sử dụng vốn để có thể đứng vững và vượt qua khó khăn trong mọi tình huống. Để góp phần giải quyết vấn đề này, trên cơ sở kết hợp giữa nghiên cứu lý luận và thực tiễn, trong thời gian công tác thực tế tại Ngân hàng TMCP ĐT PT Việt Nam CN Quang Trung, tôi đã chọn đề tài: “Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý với đề tài “Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Quang Trung” là kết quả quá trình nghiên cứu độc lập của riêng cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của TS.Nguyễn Thị Minh Huệ. Các số liệu sử dụng trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn trích dẫn trong Danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu này chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Thị Minh Huệ cùng với sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo ngân hàng BIDV Quang Trung và các cán bộ ngân hàng đã giúp đỡ tôi hoàn thành Luận văn này. Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2012 Tác giả Trần Thị Thu MỤC LỤC Thứ nhất: Xây dựng chính sách khách hàng hiệu quả và linh hoạt. v Thứ hai: Đẩy mạnh hoạt động marketing trong công tác huy động vốn v Thứ tư: Mở rộng mạng lưới hoạt động và cải tạo cơ sở vật chất vi Thứ năm: Cân đối giữa huy động và sử dụng vốn vii Thứ bảy: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG 4 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1.Tổng quan về ngân hàng thương mại 4 1.1.1. Khái niệm, chức năng của Ngân hàng thương mại 4 1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại 6 1.2. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 7 1.2.1.Vốn của Ngân hàng thương mại 7 1.2.2. Huy động vốn của Ngân hàng thương mại 10 1.2.3. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại 13 1.2.4. Tăng cường huy động vốn của Ngân hàng thương mại 16 1. 2.4.2. Các tiêu chí đánh giá khả năng tăng cường huy động vốn của NHTM 18 Quy mô, tốc độ tăng trưởng vốn huy động 18 Cơ cấu vốn huy động: theo đối tượng, kỳ hạn, loại tiền tệ 19 Chi phí huy động vốn 20 Tương quan giữa huy động vốn và sử dụng vốn 20 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM 23 1.3.1. Nhân tố chủ quan 23 1.3.2. Nhân tố khách quan 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI 30 NH TMCP ĐT&PT VIỆT NAM CN QUANG TRUNG 30 2.1. Khái quát về NH TMCP ĐT&PT Việt Nam – CN Quang Trung 30 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 30 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung 31 2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại BIDV Quang Trung 33 2.2.1. Các hình thức huy động vốn 33 2.2.2. Quy mô và tốc độ tăng trưởng vốn huy động 36 2.2.3. Cơ cấu vốn huy động 39 2.2.4. Tương quan giữa huy động và sử dụng vốn tại BIDV Quang Trung 49 2.2.5. Chi phí huy động vốn tại BIDV Quang Trung 52 2.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn tại BIDV Quang Trung 56 2.3.1. Kết quả đạt được 56 2.3.2. Hạn chế 58 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 59 2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan. 59 2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH TMCP ĐT&PT VIỆT NAM CN QUANG TRUNG 65 3.1. Định hướng cho hoạt động huy động vốn của BIDV Quang Trung 66 3.1.1. Định hướng chung 66 3.1.2. Định hướng cho hoạt động huy động vốn 69 3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn cho BIDV Quang Trung 71 3.2.1. Phát triển đa dạng các sản phẩm huy động vốn và các dịch vụ hỗ trợ huy động vốn 71 3.2.2. Xây dựng chính sách khách hàng hiệu quả và linh hoạt 73 3.2.3. Đẩy mạnh hoạt động marketing trong công tác huy động vốn 75 3.2.4. Áp dụng linh hoạt lãi suất 76 3.2.5. Mở rộng mạng lưới hoạt động và cải tạo cơ sở vật chất 77 3.2.6. Cân đối giữa huy động và sử dụng vốn 78 3.2.7. Tăng cường huy động vốn dân cư và đặc biệt là từ cán bộ công nhân viên trong chi nhánh 79 3.2.8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 80 2 3.3. Kiến nghị 82 3.3.1. Kiến nghị với chính phủ 82 Hoàn thiện hệ thống thanh toán, hạn chế thanh toán dùng tiền mặt 85 3.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam 85 Hoàn thiện, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ 85 Hoàn thiện chính sách lãi suất. 85 Đa dạng hóa các hình thức huy động 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 3 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT ADB : Ngân hàng phát triển Việt Nam ATM : Máy giao dịch Ngân hàng tự động BQGQ : Bình quân gia quyền CCTG : Chứng chỉ tiền gửi CN : Chi nhánh CTCP : Công ty cổ phần ĐCTC : Định chế tài chính DPRR : Dự phòng rủi ro ĐT&PT : Đầu tư và phát triển FTP : Điều chuyển vốn nội bộ GDKH : Giao dịch khách hàng GTCG : Giấy tờ có giá HĐV : Huy động vốn KH : Khách hàng KHKD : Kế hoạch kinh doanh KKH : Không kỳ hạn NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NQD : Ngoài quốc doanh NV : Nguồn vốn PGD : Phòng giao dịch QL&DV : Quản lý và dịch vụ QTK : Quỹ tiết kiệm SDV : Sử dụng vốn TCTD : Tổ chức tín dụng TDH : Trung dài hạn TGTT : Tiền gửi thanh toán TSĐB : Tài sản đảm bảo DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Thứ nhất: Xây dựng chính sách khách hàng hiệu quả và linh hoạt. v Thứ hai: Đẩy mạnh hoạt động marketing trong công tác huy động vốn v Thứ tư: Mở rộng mạng lưới hoạt động và cải tạo cơ sở vật chất vi Thứ năm: Cân đối giữa huy động và sử dụng vốn vii Thứ bảy: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG 4 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1.Tổng quan về ngân hàng thương mại 4 1.1.1. Khái niệm, chức năng của Ngân hàng thương mại 4 1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại 6 1.2. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 7 1.2.1.Vốn của Ngân hàng thương mại 7 1.2.2. Huy động vốn của Ngân hàng thương mại 10 Tuân thủ pháp luật trong huy động vốn 11 Thỏa mãn yêu cầu kinh doanh với chi phí thấp nhất 12 Ngăn ngừa sự giảm sút bất thường của nguồn vốn huy động 12 1.2.3. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại 13 1.2.4. Tăng cường huy động vốn của Ngân hàng thương mại 16 1. 2.4.2. Các tiêu chí đánh giá khả năng tăng cường huy động vốn của NHTM 18 Quy mô, tốc độ tăng trưởng vốn huy động 18 Cơ cấu vốn huy động: theo đối tượng, kỳ hạn, loại tiền tệ 19 Chi phí huy động vốn 20 Tương quan giữa huy động vốn và sử dụng vốn 20 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM 23 1.3.1. Nhân tố chủ quan 23 Chính sách của Ngân hàng thương mại 23 Hình thức huy động vốn 24 Chi phí huy động vốn ngoài lãi suất: 25 Uy tín và quy mô của Ngân hàng 25 Hoạt động marketing của Ngân hàng 25 Cơ sở vật chất và công nghệ của Ngân hàng 26 Trình độ nghiệp vụ và thái độ phục vụ khách hàng của cán bộ Ngân hàng 26 Người ta thường nói trong mọi yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức thì nhân tố con người đóng vai trò quan trọng nhất. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng không phải là một ngoại lệ. Một Ngân hàng bỏ công sức để xây dựng một hình ảnh về một trụ sở khang trang hiện đại, trang thiết bị đồng bộ nhưng không quan tâm đến chất lượng phục vụ thì không thể thành công được. Ngân hàng cung cấp dịch vụ, bán dịch vụ nên chất lượng phải đặt lên hàng đầu. Thái độ ân cần chuyên nghiệp và tận tình của nhân viên Ngân hàng “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” sẽ tạo ấn tượng tốt với khách hàng, ghi sâu hình ảnh Ngân hàng trong tâm trí khách hàng sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn đến với Ngân hàng, tăng khả năng huy động vốn. Trước đây thường có quan điểm “khách hàng là thượng đế” để chỉ ra rằng trong các ngành dịch 2 vụ cần coi khách hàng là thượng đế để nâng cao chất lượng phục vụ và thái độ phục vụ với khách hàng. Tuy nhiên hiện nay quan điểm này đã được một số tổ chức cải tiến thành “người lao động là tài sản vô giá” để cho thấy tầm quan trọng của việc coi trọng vai trò của người lao động trong tổ chức. Việc nâng cao trình độ, thái độ của cán bộ nhân viên là rất cần thiết và cũng cần có chính sách khen thưởng hợp lý để tạo động lực cho cán bộ 26 1.3.2. Nhân tố khách quan 27 Môi trường pháp lý và chính sách của Chính Phủ 27 Môi trường Kinh tế - Xã hội 28 Tâm lý và thói quen của khách hàng 28 Sự cạnh tranh của các đối thủ 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI 30 NH TMCP ĐT&PT VIỆT NAM CN QUANG TRUNG 30 2.1. Khái quát về NH TMCP ĐT&PT Việt Nam – CN Quang Trung 30 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 30 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung 31 2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại BIDV Quang Trung 33 2.2.1. Các hình thức huy động vốn 33 2.2.2. Quy mô và tốc độ tăng trưởng vốn huy động 36 2.2.3. Cơ cấu vốn huy động 39 2.2.4. Tương quan giữa huy động và sử dụng vốn tại BIDV Quang Trung 49 2.2.5. Chi phí huy động vốn tại BIDV Quang Trung 52 2.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn tại BIDV Quang Trung 56 2.3.1. Kết quả đạt được 56 2.3.2. Hạn chế 58 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 59 2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan. 59 2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan 62 Nền kinh tế thế giới năm 2009 - 2011 có thể nói là một bức tranh ảm đạm ảnh hưởng tới hầu hết các quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài những tác động tiêu cực với những biến động mạnh của giá vàng, giá dầu thô, tỷ giá ngoại tệ diễn biến phức tạp, tăng giảm mạnh, lạm phát trong những tháng cuối năm 2009,2010 có xu hướng gia tăng, thiểu phát năm 2011…Những yếu tố đó tiếp tục tác động tới hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong năm 2011, hoạt động tín dụng- Ngân hàng chắc chắn không tránh khỏi những ảnh hưởng. Những bất ổn vĩ mô đó tác động mạnh tới đời sống người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế nói chung và của ngành ngân hàng nói riêng. Những năm qua, người dân có xu hướng đầu tư vào các lĩnh vực khác (chứng khoán, vàng, bất động sản ) hơn là gửi tiền vào ngân hàng 62 3 Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhưng chưa hoàn toàn ổn định. Nguy cơ bệnh dịch, thiên tai vẫn có khả năng xảy ra. Hội nhập kinh tế quốc tế với những chính sách tự do hoá thương mại trong điều kiện sức cạnh tranh các doanh nghiệp còn yếu sẽ tiếp tục có những khó khăn đối với nền kinh tế trong nước 63 Thủ đô Hà Nội tập trung nhiều tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng làm cho thị phần của mỗi ngân hàng có nguy cơ bị thu hẹp lại. Sự cạnh tranh nhiều khi không chỉ diễn ra giữa các ngân hàng, mà còn diễn ra trong nội bộ một hệ thống càng khiến cho việc giữ vững thị phần của mỗi ngân hàng, mỗi chi nhánh hết sức khó khăn. Bên cạnh đó, các hoạt động đầu tư phát triển như bất động sản, chứng khoán, xuất nhập khẩu… sẽ làm tăng dòng vốn lưu chuyển trong nền kinh tế và công tác huy động vốn sẽ gặp nhiều hạn chế 63 Chính sách của Hội sở chính chưa mang tính đồng bộ, đặc biệt sau chuyển đổi TA2, xuất hiện hiện tượng chồng chéo giữa các Ban gây khó khăn cho Chi nhánh trong quá trình giao dịch, tiếp thị khách hàng, đôi lúc bỏ lỡ mất cơ hội kinh doanh 63 Chính sách lãi suất của hội sở chính còn chưa được linh hoạt, hình thức huy động vốn còn chưa đa dạng, nhiều sản phẩm triển khai không thu hút được khách hàng do các tính năng không nổi bật. Một số hình thức huy động đưa vào sử dụng một thời gian dài nhưng không thu hút được khách hàng do không phù hợp như tiết kiệm rút dần, tiết kiệm ổ trứng vàng. So với một số ngân hàng các, sản phẩm huy động vốn của BIDV còn hạn chế 64 Các sản phẩm thiếu tính cạnh tranh so với các đối thủ trên cùng khu vực 64 Trình độ công nghệ ngân hàng yếu: Mặc dù BIDV bắt đầu hiện đại hóa từ năm 2003, phát triển theo định hướng ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp, tuy nhiên về công nghệ ngân hàng còn nhiều lạc hậu, các chương trình phần mềm chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, mất rất nhiều thời gian cho khách hàng khi đến ngân hàng giao dịch, các dịch vụ ngân hàng qua internet và BSMS vẫn chỉ dùng lại ở việc vấn tin chứ chưa thực hiện được giao dịch 64 Sự giảm sút thị phần BIDV trên địa bàn. BIDV là một trong 4 Ngân hàng thương mại quốc doanh lớn, giữ vai trò, chức năng quan trọng trong nền kinh tế, đầu mối thông tin phản hồi và tham mưu Ngân hàng Nhà nước trong việc điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, sự phát triển mạng lưới các Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước và sự xuất hiện của các Ngân hàng nước ngoài trong thời gian vừa qua là nguyên nhân chính dẫn tới khiến thị phần của BIDV xụt giảm. Xét về tương quan giữa thị phần khách hàng và mạng lưới hoạt động của BIDV, của Chi nhánh nhận thấy có xu hướng giảm dần. 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH TMCP ĐT&PT VIỆT NAM CN QUANG TRUNG 65 3.1. Định hướng cho hoạt động huy động vốn của BIDV Quang Trung 66 3.1.1. Định hướng chung 66 3.1.2. Định hướng cho hoạt động huy động vốn 69 3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn cho BIDV Quang Trung 71 3.2.1. Phát triển đa dạng các sản phẩm huy động vốn và các dịch vụ hỗ trợ huy động vốn 71 3.2.2. Xây dựng chính sách khách hàng hiệu quả và linh hoạt 73 3.2.3. Đẩy mạnh hoạt động marketing trong công tác huy động vốn 75 3.2.4. Áp dụng linh hoạt lãi suất 76 3.2.5. Mở rộng mạng lưới hoạt động và cải tạo cơ sở vật chất 77 3.2.6. Cân đối giữa huy động và sử dụng vốn 78 4 3.2.7. Tăng cường huy động vốn dân cư và đặc biệt là từ cán bộ công nhân viên trong chi nhánh 79 3.2.8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 80 3.3. Kiến nghị 82 3.3.1. Kiến nghị với chính phủ 82 Hoàn thiện hệ thống thanh toán, hạn chế thanh toán dùng tiền mặt 85 3.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam 85 Hoàn thiện, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ 85 Hoàn thiện chính sách lãi suất. 85 Đa dạng hóa các hình thức huy động 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 5 TÓM TẮT LUẬN VĂN Nhận thức rõ tầm quan trọng của vốn và đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của các tổ chức tín dụng khác trên thị trường, trong suốt 7 năm từ khi thành lập đến nay, hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP ĐT &PT Việt Nam Chi nhánh Quang Trung luôn được chú trọng và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên quá trình huy động vốn còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả đạt được vẫn chưa cao. Bên cạnh những tác động không nhỏ của các yếu tố thị trường như: giá cả, lạm phát liên tục tăng cao, tỷ giá biến động phức tạp, vấn đề lãi suất huy động luôn nóng bỏng, tình hình cạnh tranh giữa các NHTM bằng lãi suất ngày càng quyết liệt… thì Chi nhánh cũng còn những tồn tại cần khắc phục. Nguồn vốn huy động của BIDV Quang Trung giảm trong năm 2010, đến năm 2011 vốn huy động tăng nhưng chỉ còn bằng 67% năm 2009, sự suy giảm huy động vốn không đáp ứng được nhu cầu sử dụng gây mất cân bằng giữa huy động và sử dụng vốn. Đứng trước thực tế như vậy, vấn đề đặt ra đối với BIDV Quang Trung là phải khắc phục được những hạn chế, tạo dựng được uy tín và thương hiệu đối với khách hàng, duy trì và tăng trưởng được nền vốn ổn định và cân đối với việc sử dụng vốn để có thể đứng vững và vượt qua khó khăn trong mọi tình huống. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm làm rõ thực trạng huy động vốn, đánh giá đúng những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động huy động vốn từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại BIDV Quang Trung. Để thực hiện mục tiêu chung, luận văn hướng đến những mục tiêu cụ thể sau: - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về huy động vốn của các NHTM; - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại BIDV Quang Trung, làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại; - Đề ra hệ thống giải pháp và kiến nghị các cơ quan hữu quan hỗ trợ trong việc thực hiện các giải pháp huy động vốn tại BIDV Quang Trung. i [...]... hoạt động huy động vốn Trọng tâm của chương 1 là lý luận chung về tăng cường huy động vốn của Ngân hàng thương mại, bao gồm quan điểm về tăng cường huy động vốn, các chỉ tiêu đánh giá tăng cường huy động vốn như: quy mô, tốc độ tăng trưởng vốn huy động, chi phí huy động vốn có chi phí trả lãi cho khách hàng và chi phí ngoài lãi, cơ cấu huy động vốn, tư ng quan giữa huy động vốn và sử dụng vốn, chênh... hoạt động huy động vốn của BIDV Quang Trung, góp phần đưa ra cái nhìn tổng quan nhất về hoạt động huy động vốn và các giải pháp cụ thể để tăng cường huy động vốn tại BIDV Quang Trung Việc vận dụng các giải pháp này vào hoạt động của Chi nhánh chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả đáng kể, góp phần tích cực vào thành tích chung của chi nhánh và của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam 1 PHẦN MỞ ĐẦU... động huy động vốn của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam CN Quang Trung Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàngTMCP ĐT & PT Việt Nam CN Quang Trung Trong chương 1, luận văn trình bày tổng quan về Ngân hàng thương mại, từ việc nghiên cứu nguồn vốn của ngân hàng thương mại bao gồm những nguồn vốn nào để đi sâu, làm rõ về hoạt động. .. vốn và hoạt động sử dụng vốn: Huy động vốn và sử dụng vốn là hai mặt của quá trình hoạt động của ngân hàng, huy động vốn là hoạt động tạo đầu vào còn sử dụng vốn là hoạt động tạo đầu ra Phần lớn thu nhập từ hoạt động sử dụng vốn sẽ bù đắp cho chi phí huy động và đem lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng Nếu một NHTM có nguồn sử dụng vốn tư ng xứng với nguồn vốn huy động, chứng tỏ nguồn vốn huy động đã được... mục tiêu về cân đối giữa huy động và sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn ổn định, chi phí huy động thấp Tăng cường huy động vốn chính là việc nâng cao chất lượng của hoạt động huy động vốn Việc tăng cường huy động vốn cần dựa trên những mục tiêu cơ bản sau: - Quy mô vốn huy động lớn, tăng trưởng ổn định: Quy mô vốn huy động phản ánh mặt lượng của hiệu quả huy động Quy mô vốn huy động phải đảm bảo kế hoạch... của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung và định hướng cho hoạt động huy động vốn, tác giả đề xuất một số giải pháp để tăng cường hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Đó là: Thứ nhất: Xây dựng chính sách khách hàng hiệu quả và linh hoạt Cần xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng một cách đồng bộ và có hệ thống cho từng khách hàng cụ thể Cần xác định mỗi đối tư ̣ng... quân và lãi suất huy động bình quân Từ đó xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại gồm có các nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan Trong chương 2, sau khi khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung, tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh, luận văn đi vào phân tích thực trạng huy. .. Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam CN Quang Trung, tôi đã chọn đề tài: Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung làm 2 đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình 2 Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm làm rõ thực trạng huy động vốn, đánh giá đúng những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động. .. tích thực trạng huy động vốn tại BIDV Quang Trung qua kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 20092011 Luận văn phân tích tập trung vào thực trạng huy động vốn gồm các hình thức huy động vốn, quy mô và tình hình tăng trưởng, cơ cấu vốn huy động, mối quan hệ iii giữa huy động vốn và sử dụng vốn như thế nào, chi phí huy động vốn Qua việc nhìn nhận tình hình thực tế trong công tác huy động vốn, phân tích để... danh mục các tư viết tắt, danh mục bảng biểu, sơ đồ, tài liệu tham khảo và kết luận, luận văn được bố cục thành 3 chương: Chương 1: Lý luận cơ bản về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam CN Quang Trung Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàngTMCP ĐT & PT Việt Nam CN Quang Trung 4 CHƯƠNG . thực tế tại Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam CN Quang Trung, tôi đã chọn đề tài: Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung làm 1 đề. thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung, tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh, luận văn đi vào phân tích thực trạng huy động vốn tại. hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam CN Quang Trung Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàngTMCP
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Quang Trung, Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Quang Trung, Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Quang Trung, HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Ngăn ngừa sự giảm sút bất thường của nguồn vốn huy động., Tương quan giữa huy động vốn và sử dụng vốn, NH TMCP ĐT&PT VIỆT NAM CN QUANG TRUNG, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH TMCP ĐT&PT VIỆT NAM CN QUANG TRUNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay