16 đề văn hay dành cho học sinh lớp 2

3 332 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2015, 16:53

Chúc con chăm ngoan, học giỏi! - Gv : Nguyễn Thị Thu Hiền bi 1: Vit mt on vn ngn t v trng, lp em. Em tờn l Triu An Huy, em hc lp 2A, trng Tiu hc Minh khai 1. Lp hc ca chỳng em khỏ rng rói, thoỏng mỏt. Nhng bc tranh, khu hiu v hc tp c treo ngay ngn, trang trớ p mt trờn nhng bc tng sn mu vng nht. Trng em khụng cũn mi nhng vn khang trang, sch s, thoỏng mỏt nh nhiu búng cõy phng, cõy si, cõy a c th che ph khp khong sõn chi rng rói. Nhng lung hoa v cõy cnh c trng xung quanh trng. Phong tro hc tp ca trng em hng say v sụi ni. Cỏc thy cụ giỏo thng yờu hc sinh, chm súc v dy bo hc sinh tn tỡnh. trng, em cm thy thoi mỏi, d chu v ho hng hc tp. Em yờu trng, lp, cụ giỏo v cỏc bn ca em. Em luụn c gng hc tp chuyờn cn, võng li thy cụ v on kt vi cỏc bn. bi 2: Vit t ba n 5 cõu núi v em bộ ca em (hoc em bộ ca nh hng xúm): nh, em cú mt em trai rt ỏng yờu tờn l Triu Gia Hiu. Bõy gi em ó lờn ba tui ri y. Em Hiu l con trai nhng nhỡn rt ging con gỏi. Em cú ụi mt to, trũn xoe nh hai hũn bi. Khuụn mt Hiu rt ti, lỳc no cng ci khoe hm rng mc cha y nhng trng nh sa. Túc em en nhỏy ging nh túc mõy. H em lm gỡ thỡ Hiu cng chy li gn v lm theo. Khi thy em tp vừ, Hiu cng hoa chõn mỳa tay tp theo trụng rt ng nghnh. Mi khi em i hc v, Hiu lin chy ra mng v s vo lũng em thm ri rớt lờn mỏ. Em cm thy rt sung sng. Em rt yờu em Hiu v thớch chi vi em bộ mi khi m bn vic. bi 3: Vit mt on vn ngn t v mựa xuõn. Mựa xuõn bt u t thỏng giờng n thỏng ba. Thi tit rt m ỏp. Mt tri chiu nhng tia nng du dng qua k lỏ non lm cho cõy ci õm chi ny lc. Mựa xuõn cú bao nhiờu l hoa p, no hoa hu, hoa hng, no hoa o, hoa mai Mựa xuõn cng cú rt nhiu loi qu. Thớch nht l vo ngy tt em c b m, ụng b lỡ xỡ v dn i chi, chỳc tt mi nh. Em rt thớch mựa xuõn. bi 4: Hóy vit mt on vn ngn t 4 - 5 cõu núi v nh ca Bỏc H m em c nhỡn thấy. Bi lm 1:nh Bỏc H c treo mt cỏch trang trng ngay chớnh gia bc tng lp hc ca em. Trong nh, gng mt Bỏc H rt hin hu. Rõu túc Bỏc bc ph. Vng trỏn Bỏc cao v rng th hin Bỏc l mt ngi thụng minh cựng vi ụi mt sỏng ngi nh sao luụn luụn nhỡn chỳng em vi mt cỏch y trỡu mn, yờu thng. Thy c tỡnh thng yờu ca Bỏc, em s c gng võng li cha m xng ỏng chỏu ngoan Bỏc H. Bi lm 2:nh Bỏc H lp em c treo trang trng phớa trờn tm bng, di lỏ Quc kỡ nn sao vng. Trong nh, Bỏc H cú mỏi túc bc ph v b rõu hi di, trụng nh mt ụng tiờn. Da Bỏc hng ho. Vng trỏn ca Bỏc cao l rừ v thụng minh. Cng nhỡn nh Bỏc, em cng quyt tõm thc hin nm iu Bỏc H dy xng ỏng l chỏu ngoan ca Bỏc. bi 5: Vit mt on vn ngn t v cụ giỏo c. Nm hc lp Mt, cụ Hồng l cụ giỏo ch nhim ca lp em. Cụ cú mỏi túc úng mt, ụi mt en v sỏng. Dỏng ngi cụ nh nhn v nhanh nhn. Gi Ting Vit, cụ hng dn chỳng em c bi v tr li cõu hi. Gi hc Toỏn, c lp chm chỳ nghe cụ ging. Cụ õn cn hng dn chỳng em tp vit. Em nh nht l khi cụ ci, n ci ca cụ ging ht mt tia nng m ỏp truyn cho chỳng em thờm hng khi hc tp. Khi em v cỏc bn mc li, cụ luụn nhc nh chỳng em bng ging du dng m nghiờm trang. . Nghe li cụ chỳng em chm ch hc hnh. Chỳng em rt yờu quý v kớnh trng cụ bi 6: Vit mt on vn ngn t v b ngoi B ngoi ca em l giáo viên ó v hu. Tuy ó sỏu mi tui nhng b rt nhanh nhn v khe mnh. Hng ngy, b i ch, nu n, lm vic nh, a ún cỏc chỏu i hc rt tn ty v cn mn. B cú mỏi túc ngn ln súng, khuụn mt phỳc hu, ụi mt lỳc no cng nh ci. Thc n b lm rt ngon nờn c nh u thớch v nh n cm b nu v k chuyn rt hay nờn cỏc chỏu luụn ũi b k chuyn mi ờm trc khi i ng. Con chỏu, nu ai mc li b nghiờm khc nhc nh, nhng tt c rt yờu quý v kớnh trng b. bi 7: Vit mt on vn ngn t v gia ỡnh em. Gia ỡnh em cú bn ngi, gm cú: B em 37 tui, l mt s quan Quõn i Nhõn dõn Vit Nam ang cụng tỏc ti trng Trung cp s quan Tng thit giỏp. M em 31 tui l giỏo viờn v em 7 tui l hc sinh lp 2A trng Tiu hc Minh khai1.Em cú em trai 4 tui. B m rt yờu thng hai anh em, em rt yờu quý b m v thng em. Em rt vui c l mt thnh viờn trong gia ỡnh. Em s c gng hc hnh chm ch. bi 8: Vit mt on vn ngn t v anh, ch hay em ca em. Em Hiu l em trai ca em. Nm nay, em Hiu 4 tui, em cũn nh, cha i hc m nh vi ụng b ni em. Em Hiu cú dỏng ngi cõn i, khe mnh v nhanh nhn. Ln da trng mn v hng ho nh con gỏi, mỏi túc t mm mi, mt m lm cho khuụn mt em tht hin. ụi mt em trong veo, ỏnh lờn s tinh nghch. Em rt hiu ng thớch lm theo nhng ng tỏc ca em, thy em ụm chỳ gu bụng, bộ cng chy li ũi b. Em quý Hiu v thớch chi vi em. Em s hc gii v ngoan lm gng cho em Hiu noi theo. Luyện viết đoạn văn ngắn - Lớp 2 1 Chúc con chăm ngoan, học giỏi! - Gv : Nguyễn Thị Thu Hiền bi 9: Vit mt on vn ngn t v con vt nuụi trong nh. Nh em nuụi mt chỳ chú rt p, em t tờn l Giụn. Nm nay, Giụn 1 tui. Giụn cú b lụng trng di mt v im nhng cm lụng mu vng sm. Giụn cú vúc dỏng nh nhn, nhanh nhn. Giụn i hai chõn rt khộo v sn lựng chut tht gii. Em i hc v, Giụn mng r nhy bng hai chõn sau ra ún em v dựng hai chõn trc bt tay em. ụi tai Giụn xinh nh hai lỏ mớt, mm mi r xung, nhng khi cú ting ng l thỡ lp tc vnh lờn nghe ngúng v ụi mt nhỡn khp xung quanh. ờm ờm, ting sa anh v vang ca Giụn lm cho nhng tờn trm khip s. Em rt yờu quý Giụn, em thng cho Giụn n v tm cho Giụn. bi 10: Vit mt on vn ngn t v mựa hố. Cú bn mựa trong nm, bt u l mựa xuõn, ri n mựa hố, tip theo l mựa thu v cui cựng l mựa ụng. Mựa hố bt u t thỏng gia thỏng t, nhng tia nng vng sỏnh nh mt ong xut hin, khụng gian nỏo nhit bi ting ve ngõn lờn rn rng, bỏo hiu mựa hố ó n. Mt tri rc, nng tra hố tht gay gt. Thnh thong nhng ln giú mỏt xut hin v xua i khụng khớ núng nc, oi bc ca mựa hố. Em thng c b m a v thm quờ vo mi dp ngh hố. Em rt thớch ngi c sỏch di nhng gc cõy cú tỏn lỏ sum suờ, xũe rng, ta búng mỏt. bi 11: Vit mt on vn ngn t v loi chim m em thớch. B phim hot hỡnh Happy Feet ó lm em thc s thớch loi chim cỏnh ct. Loi chim tht thụng minh, chỳng khỏ to, sng bin Bc Cc. Nhng chỳ chim tht iu vi cỏi ỏo trng, c trang im vi chic vũng c mu en. Chim cỏnh ct cú ụi chõn mi nhanh nhn lm sao! Chỳng nhy mỳa nh nhng ngh s v ba lờ. ụi cỏnh nh xinh vy vy rt d thng khi chỳng chy nhy vui ựa hoc bi li. Nhng lỳc ú ting reo hũ ca chỳng nh ting hỏt. ụi mt trũn xoe. lanh li v hin lnh. bi 12: Vit mt on vn ngn t v bin. Sỏng sm, m v em chy tp th dc trờn bói cỏt ven bin. Bu tri trong xanh, bin cng xanh thm, ni vi chõn tri, giú ờm, súng lng. Em thy bin tht hin v yờn bỡnh. Mt tri lờn cao, chiu nhng tia nng vng xung mt bin lp lỏnh. Nhng con súng nh ang ựa gin, xụ nhau vo b tung bt trng xúa. Ngoi khi xa, thp thoỏng nhng con thuyn ỏnh cỏ vi nhng cỏnh bum cng giú. Dõn chi mi mờ qung li gia tri nc bao la. Nhng chỳ hi õu vun vỳt chao ln cng lm cho bin p hựng v. Em yờu biển và càng yêu đất nớc mình hơn bao giờ hết. bi 13: Vit mt on vn ngn t v qu m em thớch. Em rt thớch qu dõu ta, gi vy phõn bit vi qu dõu tõy. Khi cha chớn, qu dõu mu xanh. Cui xuõn l mựa dõu chớn, nhng qu dõu chớn cú mu m hoc tớm en, thm lng mt gúc vn ca ụng em. Qu dõu thon di bng mt n hai t ngún tay, c gn kt bi nhng ht nh li ti nh u tm. Qu dõu chớn cú v chua v mỏt, dõu ti n rt ngon, hoc ngõm thnh si-rụ ung vo mựa hố rt thm v mỏt, hoc lm ru dõu l mt v thuc b. bi 14: Vit mt on vn ngn t v cõy m em thớch. Nhng cõy phng trong sõn trng em mang dỏng v ca cõy c thụ. Thõn cõy to, cao, vng vng, chc nch. V cõy bc phch, sự sỡ, cú nhiu cõy nh li ti sng bỏm vo. Cnh cõy sum suờ, tỏn lỏ um tựm ph búng mỏt khp sõn. Lỏ cõy xanh bic, mm mi, xao ng trong nhng ln giú nh. Thỏng sỏu, mựa h, hoa phng n rc nh la phả lửa lên không. Nm hc kt thỳc, ngh hố nhng em luụn nh khong sõn trng rõm mỏt vi nhng gc phng đáng yêu đến thế . bi 15: Vit mt on vn ngn t nh Bỏc H. Trờn chớnh gia bc tng lp em, cú treo mt tm nh Bỏc H. Nhỡn Bỏc tht p, rõu v túc Bỏc bc ph, vng trỏn cao, ụi mt sỏng hin t, nc da hng ho. Bỏc l nh Cỏch mng ti gii, v Lónh t yờu nc thng dõn. Bỏc l tm gng sỏng v c tớnh khiờm tn, gin d mi ngi noi theo. Theo li Bỏc dy thiu niờn nhi ng, em thm ha luụn chm hc, ngoan ngoón võng li cha m thy cụ, yờu thng giỳp ngi gi v em nh, kớnh trng l phộp vi ngi ln tui. bi 16: T m. M em nm nay ba mi mt tui, l y tỏ trung tõm y t phờng. M cú dỏng ngi cao mnh mai, ụi mt trũn en, mỏi túc di, mt m. M em rt hin lnh, du dng v hay giỳp ngi khỏc. Sỏng no m cng dy sm, chun b a em i hc. M lm rt nhiu vic nhng luụn tn tu, t m v chnh chu vi mi cụng vic nờn ai cng quý mn m. Cú nhng bui phi trc nờn khi mi nh ó lờn ốn, m mi v nh. Mc dự rt mt, nhng m vn nu n, dn nh, tm git cho em v hng dn em hc bi. Em rt thng m. Em hứa s luụn c gng ngoan ngoón v chm hc làm vui lòng mẹ kớnh yờu của em. Luyện viết đoạn văn ngắn - Lớp 2 2 Chóc con ch¨m ngoan, häc giái! - Gv : NguyÔn ThÞ Thu HiÒn LuyÖn viÕt ®o¹n v¨n ng¾n - Líp 2 3 . kớnh yờu của em. Luyện viết đoạn văn ngắn - Lớp 2 2 Chóc con ch¨m ngoan, häc giái! - Gv : NguyÔn ThÞ Thu HiÒn LuyÖn viÕt ®o¹n v¨n ng¾n - Líp 2 3 . vi ngi ln tui. bi 16: T m. M em nm nay ba mi mt tui, l y tỏ trung tõm y t phờng. M cú dỏng ngi cao mnh mai, ụi mt trũn en, mỏi túc di, mt m. M em rt hin lnh, du dng v hay giỳp ngi khỏc yờu thng. Thy c tỡnh thng yờu ca Bỏc, em s c gng võng li cha m xng ỏng chỏu ngoan Bỏc H. Bi lm 2: nh Bỏc H lp em c treo trang trng phớa trờn tm bng, di lỏ Quc kỡ nn sao vng. Trong nh, Bỏc H
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 đề văn hay dành cho học sinh lớp 2, 16 đề văn hay dành cho học sinh lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn