báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty cổ phần May Thăng Long

105 389 2
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2015, 15:13

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS PHẠM QUANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN ***** CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH Đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty cổ phần May Thăng Long Họ tân sinh viên: Đào Lệ Diễm Lớp: Kế toán tổng hợp Khó: 21 Hệ: Chính Quy Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Phạm Quang MSSV: BH 212011 SV: Đào Lệ Diễm Trang 1 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS PHẠM QUANG MỤC LỤC Mục lục……………………………………………………………… ….…i Danh mục sơ đồ………………………………………………………… iii Danh mục bảng biếu………………………………………… …….…… …iv Danh mục các ký hiệu viết tắt…………………………………… ……… v Lời nói đầu…………………………………………………………….… vi CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG…………………………………………………… ……… 1 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG………………………………………… ……1 1.1.1 Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Thăng Long….……1 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển ………… ………………… ….…2 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty …………………………….… … 5 1.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG…………………………………… …………… … … ….6 1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy…………………………………………….…… 6 1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận…………………………………8 1.3 QUY MÔ VÀ NĂNG LỰC…………………………………………… 10 1.3.1 Tình hình sử dụng nguồn nhân lực…………………………………….10 1.3.2 Tài sản và nguồn vốn ………………………………………… …… 11 1.3.2.1 Tài sản………………………………………………….……………12 1.3.2.2 Nguồn vốn……………………………………… ………………….15 1.4 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG………………… ……………………………….……… 17 SV: Đào Lệ Diễm Trang 2 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS PHẠM QUANG 1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty……… …… … … 17 1.4.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty………………………… 17 1.4.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận……………….…………….18 1.4.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán ……………………… … …….…22 1.4.2.1 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán.…………… … … 22 1.4.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán.…….……… … … 22 1.4.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán.………….… …… 23 1.4.2.4 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán……………….………………… 25 1.4.2.5 Các chính sách kế toán chung.……………………….…… … … 25 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG………………… … 28 2.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG……………………………………………………….….….28 2.1.1 Phân tích tăng trưởng tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần May Thăng Long………………………………………………………… ……….….…28 2.1.2 Phân tích tình hình tiêu thụ các mặt hàng chủ yếu tại Công ty cổ phần May Thăng Long……………………………………………………… … 29 2.1.3 Phân tích tình hình tiêu thụ theo thời gian …………………… …… 31 2.1.4 Phân tích hiệu suất hoạt động tiêu thụ…………………………… ….33 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG………………………………………………… ….34 2.2.1 Phân tích kết quả kinh doanh qua 3 năm 2007-2009 ………….… ….34 2.2.2 Phân tích tinh hình lợi nhuận các mặt hàng chủ yếu………….…… 42 2.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phẩn May Thăng Long……………….………… ………….45 SV: Đào Lệ Diễm Trang 3 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS PHẠM QUANG 2.2.3.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuần thuần tiêu thụ sản phẩm năm 2007– 2008………………………………………………………48 2.2.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần tiêu thụ sản phẩm năm 2008 và 2009………………………………………………,,… 52 2.2.4 Phân tích các tỷ suất lợi nhuận của Công ty ,, 57 CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 64 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG.… ….64 3.1.1 Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ….… 64 3.1.2 Đánh giá chung về công tác kế toán ………………………………… 65 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG…………………………………………………………… …… … 66 3.2.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường………………….66 3.2.2 Chính sách khuyếch trương và xúc tiến thương mại………………….67 3.2.3 Hoàn thiện cơ sở vật chất và tăng cường kiểm soát chi phí ………….68 3.2.4 Các biện pháp giảm chi phí……………………………………………69 3.2.5 Giải pháp về con người……………………………………………… 71 KẾT LUẬN…………………………………………… …….…….…… 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………… …………… 73 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1-1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý………………………… ………7 Sơ đồ 1-2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP May Thăng Long 18 SV: Đào Lệ Diễm Trang 4 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS PHẠM QUANG Sơ đồ 1-3: Trình tự ghi sổ kế toán của Công ty CP May Thăng Long… ….24 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1-1: Tình hình tài sản của Công ty cổ phần May Thăng Long qua 3 năm 2007 – 2009…………………………………………………….……………13 Bảng 1-2: Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2007 - 2009………………………………………………………… …… 19 Bảng 2-1: Bảng phân tích tốc độ tăng trưởng doanh thu tiêu thụ qua 3 năm 2007-2009……………………………………………………………………28 Bảng 2-2: Tình hình tiêu thụ các mặt hàng chủ yếu qua 3 năm 2007-2009…30 Bảng 2-3: Bảng phân tích tình hình tiêu thụ theo thời gian…………………32 Bảng 2-4: Bảng phân tích hoạt động tiêu thụ qua 3 năm 2007-2009……… 33 Bảng 2-5: Phân tích chung tình hình lợi nhuận của Công ty qua 3 năm 2007-2009………………………………………………… ………….…….36 Bảng 2-6: Phân tích sự biến động của các chỉ tiêu so với doanh thu thuần trong 3 năm 2007-2009………………………………………………….… 39 Bảng 2-7: Bảng phân tích tình hình lợi nhuận mặt hàng chủ yếu qua 3 năm 2007 – 2009……………………………………………………………….…43 Bảng 2-8: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần năm 2007–2008………………………………………………………………… 46 Bảng 2-9: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần năm 2008 – 2009…………………………………………………………….……47 Bảng 2-10: Bảng tính một số chỉ tiêu cần thiết cho năm 2007 – 2008 49 Bảng 2-11: Bảng tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận năm 2007–2008 51 Bảng 2-12: Bảng tính một số chỉ tiêu cần thiết cho năm 2008 – 2009……… 54 SV: Đào Lệ Diễm Trang 5 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS PHẠM QUANG Bảng 2-13: Bảng tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận năm 2008 – 2009………………………………………… …………………… 56 Bảng 2-14: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp…………………58 Bảng 2-15: Phân tích ROE theo mô hình Dupont………………………… 59 Bảng 3-1: Bảng phân tích mức độ sử dụng và hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2007 – 2009………………… 68 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT CNĐKKD: Chứng nhân đăng ký kinh doanh CBCNV: Cán bộ công nhân viên XHCN: Xã hội chủ nghĩa CHDC: Cộng hồ dân chủ CHLB: Cộng hồ liên bang XN: Xí nghiệp CKĐT TCNH: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn CKTĐ: Các khoản tương đương TSNH: Tài sản ngắn hạn TSDH: Tài sản dài hạn PTNH: Phải thu ngắn hạn BĐS: Bất động sản TSCĐ: Tài sản cố định HTK: Hàng tồn kho NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu KP: Kinh phí NVL: Nguyên vật liệu BHXH: Bảo hiểm xã hội HĐKD: Hoạt động kinh doanh PTNB: Phải trả người bán SX: Sản xuất CP QLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp CPBH: Chi phí bán hàng NKCT: Nhật ký chứng từ LNTT: Lợi nhuận trước thuế LNST: Lợi nhuận sau thuế ROE: ROA: TK: Tài khoản NKCT: Nhật ký chứng từ DTT: Doanh thu thuần HĐTC: Hoạt động tài chính BH & CCDV: Bán hàng và cung cấp dịch vụ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp SV: Đào Lệ Diễm Trang 6 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS PHẠM QUANG KT: Kế toán XK: Xuất khẩu LNKT: Lợi nhuận kế toán GVHB: Giá vốn hàng bán LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhiều biến động lớn. Để khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế thị trường thì Việt Nam cần phải có chính sách kinh tế thật đúng đắn và hợp lí. Cùng với sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại. Cơ hội lớn nhưng thử thách cũng nhiều bởi khi hòa vào sự phát triển chung của thế giới thì những rào cản thương mại cũng không còn, việc trao đổi mua bán hàng hóa giữa các quốc gia dễ dàng hơn nên việc thâm nhập thị trường lẫn nhau giữa các công ty của các quốc gia là tất yếu. Điều này làm cho tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng lên, để tồn tại các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Một nền kinh tế phồn thịnh phải có những doanh nghiệp phát triển vững bền, mà doanh nghiệp muốn phát triển thì phải có hướng kinh doanh tốt. Mục đích của kinh doanh là sinh ra lợi nhuận với chi phí hợp lí. Để thực hiện mục đích đó đòi hỏi doanh nghiệp cần phải trải qua một quá trình hoạt động lâu dài và phức tạp. Tiêu thụ là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, là khâu then chốt, kết thúc của quá trình kinh doanh. Nhờ quá trình này mà doanh nghiệp có thể bù đắp được chi phí bỏ ra đồng thời thu được thặng dư để tái sản xuất mở rộng. Để đạt được hiệu quả kinh tế cao và đứng vững trên thị trường doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá mọi diễn biến và hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh như đánh giá tình hình sản SV: Đào Lệ Diễm Trang 7 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS PHẠM QUANG xuất, tiêu thụ, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn, tình hình giá thành, tài chính, đánh giá diễn biến thị trường. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp đúng đắn nhằm thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, sử dụng hợp lý lao động, vật tư, tài sản cố định, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng lợi nhuận. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận nhằm đánh giá tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp. Từ những thông tin có được này mà nhà quản trị có những nhận định chính xác về tình hình của doanh nghiệp để từ đó đưa ra những quyết định chính xác đồng thời có những cái nhìn trực diện, rõ nét về thực trạng sản xuất kinh doanh, tìm ra những nguyên nhân và xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố. Từ đó đề ra các biện pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm và nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp, đề ra những chính sách, chiến lược phù hợp với mục tiêu từng thời kì của doanh nghiệp. Công ty Cổ Phần May Thăng Long là một doanh nghiệp lớn, đã được cổ phần hóa và bước đầu đã khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại các mặt hàng may mặc. Tuy rằng trong quá trình phát triển vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn nhưng với đội ngũ công nhân tận tình, nỗ lực hết mình Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định. Đạt được những thành tựu đó có một phần đóng góp không nhỏ của công tác kế toán tài chính, đội ngũ cán bộ phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận. Xuất phát từ những lý do trên, từ những kiến thức đã học và với mong muốn tìm hiểu vấn đề trong khả năng của mình, tôi quyết định chọn đề tài “Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty Cổ Phần May Thăng Long” Chuyên đề tốt nghiệp này gồm 3 phần: Chương I: Tổng quan chung Công ty cổ phẩn may Thăng Long SV: Đào Lệ Diễm Trang 8 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS PHẠM QUANG Chương II: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty cổ phần may Thăng Long Chương III: Một số đánh giá và giải pháp nhằm cải thiện tình hình tiêu thụ và nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần may Thăng Long S Hà Nội, 11/2010 LỜI CẢM ƠN \ Chuyên đề tốt nghiệp này là một phần kết quả học tập của tôi trong quá trình học tập tại trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân và là kết quả thực tập tại Công Ty Cổ Phần May Thăng Long tại Hà Nội. Để hoàn thành khóa luận này, ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi còn nhận được sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô, quý cơ quan thực tập, gia đình và bạn bè. Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân đã tận tình truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt thời gian qua, đặc biệt là thầy giáo, PGS.TS Phạm Quang, người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành Chuyên đề này. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần May Thăng Long cùng các cơ chú anh chị phòng Kế Toán Tài Chính đã nhiệt tình chỉ bảo giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình thực tập tại công ty. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn quan tâm giúp đỡ động viên tôi trong thời gian vừa qua. Do thời gian thực tập chưa nhiều và năng lực bản thân còn hạn chế SV: Đào Lệ Diễm Trang 9 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS PHẠM QUANG nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô góp ý để Chuyên đề hoàn thiện hơn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010 Sinh Viên Đào Lệ Diễm SV: Đào Lệ Diễm Trang 10 [...]... CHƯƠNG I TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 1.1.1 Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Thăng Long Tân công ty: Công ty Cổ phần May Thăng Long Tên thường gọi: Công ty may Thăng Long Tên giao dịch quốc tế: Thang Long Garment Joint Stock Company Tên viết tắt: THALOGA Biểu tượng của công ty: Trụ sở chính: 250 Minh... đi đầu trong công cuộc đổi mới và đến nay là Công ty cổ phần may Thăng Long với 100% vốn góp cổ đông 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triể Ngày 08/05/1958, Bộ ngoại thương ra quyết định thành lập Công ty may mặc xuất khẩu – tiền thân của công ty cổ phần may Thăng Long ngày nay Đây là công ty may mặc xuất khẩu đầu tiên ở ViệtNam , có trụ sở đặt tại 15-Cao Bỏ Quát Khi mới thành lập Công ty chỉ có 400... Email: thaloga@fpt.v Website: www.thaloga.com Năm 2003, Công ty được chuyển đổi sang hình thức công ty Cổ Phần theo quyết định 165/QĐ-BCN ngày 14/10/2003 của Bộ Công nghiệp và lấy tên là Công ty cổ phần May Thăng Long Công ty trở thành công ty cổ phần Nhà Nước và Nhà nước nắm cổ phần chi phối 51% và được cấp Giấy CNĐKKD số: 0103003573 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp SV: Đào Lệ Diễm Trang... điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp hoạt động Vì vậy để xác định năng lực của Công ty thì phải phân tích rõ cơ cấu nguồn vốn của Công ty đó Dựa vào bảng phân tích số liệu (Bảng 1-2) ta cũng thấy được sự biến động nguồn v của Công ty cổ phần May Thăng Long Qua 3 năm, nguồn vốn của Công ty cổ phần May Thăng Long cũng tăng lên và với tốc độ nhanh Năm 2008, tổng nguồn vốn tăng gấp 1,06 lần so với năm 2007... 2007 Công ty chuyển đổi chủ sở hữu theo Quyết định 42/QĐ-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 15/02/2007 từ doanh nghiệp có 51% vốn cổ phần Nhà nước sang 100% Cổ phần do các cổ đông góp vốn Hiện nay, Công ty là đơn vị liên kết của Tập đoàn Dệt may ViệtNam Vốn điều lệ: 23.306.700.00 Số lượng Cổ phần: 118.864 cổ phầ Mệnh giá 1 Cổ phần: 100.000 VNĐ/ 1cổ phầ Từ một doanh nghiệp nhà nước, Công ty may Thăng Long. .. thời trang: do nhu cầu về sản phẩm may luôn thay đổi theo mốt, theo thời gian, thời tiết, khí hậu Nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải theo k ác nhu cầu đó 1.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY CỔ P N MAY THĂNG LONG 1.2.1 Sơ ồ tổ chức bộ máy Từ tháng 10 năm 2003, theo quyết định 165/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp, Công ty may Thăng Long trở thành Công ty Cổ phần May Thăng Long, do đó bộ máy tổ chức quản... hữu lại tăng rất ít, Công ty chưa có nguồn vốn để trang trải các ạt động và chi tiền cho các quỹ của mình Như vậy, qua việc phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty cổ phần May Thăng Long, ta thấy được mặc dù trong thời kỳ nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và nhiều biến động nhưng Công ty cũng đã bước đầu có những chính sách chiến lược phát triển khá hợp lý để giúp Công ty đứng vững trên... thành; KT công nợ PTNB Thủ kho; Nhân viên thống kê của các xí nghiệp và phân xưởng phần May Thăng Long (Nguồn: g kế toán tài vụ Công ty cổ phần May Thăng L SV: Đào Lệ Diễm Trang 34 Thủ quỹ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS PHẠM QUANG g) 1.4.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý, bộ máy kế toán của Công ty may Thăng Long được tổ chức theo hình thức... rõ tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty ta SV: Đào Lệ Diễm Trang 23 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: PGS.TS PHẠM QUANG i vào phân tích ua các phần sau: 1.3.2.1 Tài sản Qua 3 năm 2007, 2008 và 2009, tổng tài sản của Công ty liên tục tăng lên và tốc độ tăng khá nhanh Năm 2008, tổng tài sản của Công ty gấp 1,06 lần năm 2007 Đến năm 2009, tổng tài sản đã ăng lên và gấp 1,14 lần năm 2008 Đi sâu vào phân tích. .. chi phí đưa ra và nâng cao hiệu quả kinh doanh Đến tháng 6 năm 1992, Công ty trở thành đơn vị đầu tiên được Bộ công nghiệp cho phép chuyển đổi từ loại hình xí nghiệp sang loại hình công ty, Công ty có tên gọi mới là Công ty may Thăng Long theo quyết định số 218TC/LĐ-CNN ngày 24/3/1993 Cùng với sự thay đổi này, Ban lãnh đạo công ty đã nhanh chóng nắm bắt được xu thế mới của ngành, Công ty đã quyết định . II: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty cổ phần may Thăng Long Chương III: Một số đánh giá và giải pháp nhằm cải thiện tình hình tiêu thụ và nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần. VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 1.1.1 Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Thăng Long Tân công ty: Công ty. LONG ……………… … 28 2.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG …………………………………………………….….….28 2.1.1 Phân tích tăng trưởng tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần May Thăng Long ………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty cổ phần May Thăng Long, báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty cổ phần May Thăng Long, báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Công ty cổ phần May Thăng Long, 2 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG……………………………………..……………..…..…..….6, 2 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY CỔ P

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn