luận văn kỹ thuật môi trường Bước đầu đánh giá hiệu quả việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại bệnh viện Giao thông vận tải I - Hà Nội

67 259 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2015, 10:34

Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC Lời nói đầu chương 1: Cơ sở lí luận chung 7 I. Khái niệm chung về chất thải.7 1. Chất thải. 7 2. Chất thải nguy hại.7 3. Chất thải y tế nguy hại.7 3.1.Chất thải y tế. 7 3.2.Chất thải rắn y tế nguy hại. 7 II. Tác động đối với môi trường của chất thải rắn nguy hại7 1. Ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng8 2. Ảnh hưởng đến hệ sinh thái 8 3. Ảnh hưởng tới hoạt động xã hội 9 III. Sự cần thiết phải xử lý chất thải rắn nguy hại 9 IV. Cơ sở lí luận chung để đánh giá hiệu quả việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại 9. 4.1. Xử lý chất thải rắn bệnh viện.10 4.2. Nguyên tắc xử lý chất thải rắn bệnh viện. 10 4.3. Đề xuất phương pháp phân tích để đánh giá hiệu quả việc xử lý chất thải rắn nguy hại tại bệnh viện. 13 Chương 2: Thực trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại bệnh viện 16 I. Đặc điểm, vị trí, điều kiện tự nhiên 16 1.Đặc điểm,vị trí 16 2.Điều kiện tự nhiên 16 II. Hiện trạng chất thải rắn nguy hại tại bệnh viện 17 2.1. Tổng quan chung về các loại chất thải bệnh viện. 17 2.2. Nguồn gốc, phân loại rác, chất thải bệnh viện. 18 2.3. Số lượng chất thải rắn. 20 2.4. Thực trạng thu gom chất thải rắn nguy hại bệnh viện 22 2.5. Thực trạng môi trường khu vực bệnh viện 24 2.6. Ảnh hưởng của chất thải y tế nguy hại đến môi trường 24 Trịnh hồng Thái KTMT - 41A 1 Chuyên đề tốt nghiệp 2.6.1. Ảnh hưởng dịch tễ học của chất thải bệnh viện 24 2.6.2. Ảnh hưởng của chất thải bệnh viện tới hoạt động xã hội 25 Chương 3: Mô tả dự án xử lí, những kiến nghị và giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm chất thải rắn y tế nguy hại tại bệnh viện GTVT 1 Hà Nội 26 I. Mô tả dự án xử lý chất thải rắn y tế nguy hại bệnh viện. 1. Sù ra đ ời của dự án. 2. Quy mô dự ánvà công nghệ đốt rác để xử lý rác, chất thải rắn bệnh viện. 2.1. Quy mô dự án. 2.2. Công nghệ đốt rác, chất thải rắn bệnh viện. II. Xác định các chi phí để xử lý chất thải rắn y tế nguy hại 2.1.Xác định chi phí cố định trung bình AFC. 2.1.1.Chi phí đần tư thiết bị. 2.1.2. Chi phí xây lắp nhà xưởng, nền móng các công trình phụ. 2.1.3.Chi phí xây dựng cơ bản khác. 2.2.Xác định chi phí biến đổi trung bình AVC. 2.1.1.Chi phí thu gom. 2.1.2.Chi phí vận chuyển. 2.1.3.Chi phí xử lý 2.3. Xác định chi phí môi trường A. Tác động môi trường không khí và tiếng ồn A.1. Tác động môi trường không khí A.2. Tác động bởi tiếng ồn B. Tác động tới môi trường nước B.1. tác động tới môi trường nước mặt B.2. Tác động đến môi trường nước ngầm C. Tác động đến môi trường đất 1.1. Chi phí khám chữa bệnh của dân cư quanh khu vực bệnh viện 1.2. Chi phí do ảnh hưởng tự nhiên 1.3. Chi phí do ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế-văn hoá-xã hội III.Xác định các lợi Ých của việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại 3.1. Lợi Ých kinh tế. Trịnh hồng Thái KTMT - 41A 2 Chuyên đề tốt nghiệp 3.2. Bước đầu xác định các lợi Ých môi trường của việc xử lý chất thải rắn y tÕ nguy hại 3.2.1 Các lợi Ých môi trường 3.2.2 Các lợi Ých về sức khoẻ cộng đồng IV.Phân tích hiệu quả dự án 4.1. Phân tích các yếu tố chi phí - lợi Ých của dự án 4.1.1. Xây dựng mô hình đồ thị 4.2. Đáng giá sơ bộ hiệu quả dự án khi chưa tính đến yếu tố khấu hao 4.3. Hiệu qủa của dự án V.Những kiến nghị và giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải rắn ytế nguy hại 5.1. Những kiến nghị 5.1.1.Thực hiện công tác quản lý 5.1.2.Đầu tư xây dựng hệ thống lọc thải tại xưởng đốt chất thải bệnh viện tập chung 5.1.3. Cơ chế chính sách của Nhà nước 5.2. Một số giải pháp cần thực hiện 5.2.1.Giải pháp sử dụng công cụ kinh tế 5.2.2.Giải pháp kĩ thuật để kiểm tra kiểm soát 5.2.3 Giải pháp giáo dục và tuyên truyền KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh hồng Thái KTMT - 41A 3 Chuyên đề tốt nghiệp LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Sự tồn vong của một quốc gia phụ thuộc vào sự phát triển đó.Hiện nay, nền kinh tế của các nước trên thế giới phát triển không ngừng nhờ thành tựu nổi bật của khoa học kĩ thuật-công nghệ. Phát triển kinh tế của quốc gia đòi hỏi phải cung cấp nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn cả về số lượng và chủng loại. Kinh tế phát triển kéo theo tình trạng tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt và gây ô nhiễm môi trường. Vấn đề môi trường không chỉ là vấn đề riêng của bất kỳ quốc gia nào mà là vấn đề chung đòi hỏi sự nỗ lực đóng góp công sức của tất cả các quốc gia vì một môi trường xanh, sạch , hướng tới sự phát triển bền vững. Nhờ vào những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật, thông tin công nghệ mà con người sản xuất ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày một cao của con người, nhưng cùng với sự gia tăng đó lượng rác thải được xả ra môi trường ngày một nhiều thêm và lượng độc tố có trong nó ngày một tăng lên, đặc biệt là chất thải y tế. Với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học, công nghệ mà hiện nay người ta đã tìm ra các loại thuốc đặc trị một số bệnh mà trước đây không chữa được nhưng bên cạnh đó chất thải được thải ra ngày một nhiều hơn trong đó có một lượng khá lớn chất thải rắn nguy hại. Đó là thực trạng chung của các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt nam, việc xử lý các chất thải này là sự quan tâm trăn trở của mỗi quốc gia phụ thuộc vào cơ chế chính sách, nguồn tài chính, công nghệ vì những tác động của nó đến môi trường cũng như ảnh hưởng của nó đến sức khoẻ của con người. Đã có nhiều hội nghị, hội thảo bàn về vấn đề môi trường trên toàn thế giới cũng như ở Việt nam. Có rất nhiều khía cạnh được đề cập đến trong đó có việc đưa ra những qui định về quản lý chất thải rắn y tế nguy hại. Quản lý chất thải rắn y tế nguy hại không phải là việc riêng của từng cơ sở y tế, của từng bệnh nhân hay của bộ y tế mà phải có sự phối hợp của tất cả các ban ngành, đoàn thể liên quan tới sự chỉ đạo của Chính phủ cũng như của Bộ y tế và Thành phố Hà nội cũng có quyết định 52/1999/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc quản lý chất thải y tế nguy hại. Trịnh hồng Thái KTMT - 41A 4 Chuyên đề tốt nghiệp Mặc dù vậy, vấn đề quản lý chất thải rắn y tế nguy hại ở Việt nam nói chung và ở Hà nội nói riêng còn nhiều bất cập chưa tạo ra những thuận lợi cho việc quản lý chất thải nguy hại. Trong quá trình thực tập và thực tế tại bệnh viện giao thông vận tải 1-Hà nội ( GTVT1-HN ) em nhận thấy rằng xử lý chất thải rắn y tế nguy hại sẽ phù hợp với chuyên ngành đào tạo và khả năng của em, vì vậy, em chọn đề tài: "Bước đầu đánh giá hiệu quả việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại bệnh viện Giao thông vận tải I - Hà Nội". Bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót và chưa được sâu sắc do thời gian và trình độ có hạn, vậy em kính mong các thầy, cô xem xét giúp đỡ để em tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện vấn đề này tốt hơn. *MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐÒ tài nghiên cứu cơ sở lý luận xử lý chất thải rắn y tế nguy hại, vận dụng vào đánh giá hiệu quả việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại ở bệnh viện GTVT1. Từ đó thông qua dự án để phân tích hiệu quả lợi Ých, chi phí xử lý một tấn chất thải rắn y tế nguy hại. đồng thời, đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác quản lý chất thải rắn y tế nguy hại ở bệnh viện. *ĐÈI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Xử lý chất thải nói chung cũng như xử lý chất thải nguy hại nói riêng là một phạm trù rộng bao gồm nhiều mặt. Đối tượng nghiên cứu đề tài này là công tác bảo vệ môi trường và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải rắn y tế nguy hại ở bệnh viện GTVT1. - Phạm vi nghiên cứu theo không gian: Bệnh viện GTVT1-HN. - Phạm vi nghiên cứu theo thời gian: Trong vài năm gần đây. - Chuyên môn : Vận dụng cơ sở lý luận của kinh tế học môi trường. *PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp thống kê. - Phương pháp liệt kê số liệu. - Phương pháp tổng hợp số liệu. - Phương pháp phân tích lợi Ých-chi phí mở rộng(CBA). Trịnh hồng Thái KTMT - 41A 5 Chuyên đề tốt nghiệp *NỘI DUNG ĐÒ TÀI. Chương 1: Cơ sở lý luận chung. Chương 2: Thực trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại bệnh viện GTVT1- HN. Chương 3: Mô tả dự án xử lý,những kiến nghị và giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm chất thải rắn ytế nguy hại tại bệnh viện GTVT1-HN. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung bài viết này do bản thân thực hiện, không sao chép cắt ghép các báo cáo hoặc luận văn của người khác. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm kỷ luật trước Nhà trường. Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2003. Ký tên Trịnh Hồng Thái Trịnh hồng Thái KTMT - 41A 6 Chuyên đề tốt nghiệp Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG I.Khái niệm chung về chất thải 1.1. Chất thải. Theo Điều 2/ Khoản 2- Luật bảo vệ môi trường: “ Chất thải là chất được loại ra trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất hoặc khác ), hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khoẻ con người ”. 1.2.Chất thải nguy hại. Điều 3/Khoản 2- Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg : “ Chất thải nguy hại là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp ( dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây nguy hại khác ), hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khoẻ con người ”. 1.3. Chất thải y tế nguy hại. 3.1.1.Chất thải y tế. Điều 1/Khoản2-Quyết định số 2575/1999/QĐ-BYT : “ Chất thải y tế là những chất thải phát sinh trong cơ sở y tế, từ các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, xét nghiệm, phòng bệnh, nghiên cứu, đào tạo. Chất thải y tế ở dạng rắn, lỏng, và dạng khí ”. 3.1.2.Chất thải y tế nguy hại. Điều 1/Khoản 4- Quyết định số 2575/1999/QĐ-BYT: “ chất thảiy tế nguy hại là chất thải có trong các thành phần như : Máu, dịch cơ thể, chất bài tiết, các bộ phận hoặc các cơ quan của người, động vật, bơm kim tiêm và các vật sắc nhọn; dược phẩm; hoá chất và các chất phóng xạ dùng trong y tế. Nếu những chất thải này không được tiêu huỷ sẽ gây nguy hại cho môi trường và sức khoẻ con người ”. II. Tác động môi trường đối với chất thải rắn y tế nguy hại. Sù lan truyền của chất thải gây ô nhiễm được thể hiện ở sơ đồ sau : Trịnh hồng Thái KTMT - 41A 7 Chuyờn tt nghip 2.1. nh hng ti sc kho cng ng. Cỏc ngun phỏt sinh ụ nhim t cỏc hot ng sn xut, dch v nh hng trc tip ti sc kho ngi lao ng v cng ng ch yu do ngun nc ( nc mt v nc ngm ) b ụ nhim, khớ c hi, bi khúi, ụ nhim nhit, ting n. Nc khụng th thiu trong sn xut v trong sinh hot ca con ngi, khi ngun nc b ụ nhim sc kho ca con ngi cng b e do. Bi, khúi, khớ c tỏc ng trc tip n h hụ hp, h thn kinh v h tun hon ca con ngi gõy cỏc bnh viờm hng, viờm phi, au u. 2.2. nh hng n h sinh thỏi. nh hng n h sinh thỏi ch yu l tỏc ng ca nc thi. Nc thi cú cha nhiu hoỏ cht hu c v vụ c vi hm lng cao a dng v chng loi khụng qua x lý nh hng rt ln n cỏc thnh phn ca nc, nh hng xu n s a dng sinh hc mụi trng nc. Khi mụi trng nc b ụ nhim lm cho nng ụxy ho tan trong nc b gim, gõy c ch quỏ trỡnh hụ hp ca cỏc loi thu sinh. Tng ỏy ca cỏc ngun tip nhn do thiu ụxy nờn b phõn hu to ra cỏc mựi hụi, cỏc khớ c nh : CH 4 , C0 2 , H 2 S, NH 3 gõy nh Trnh hng Thỏi KTMT - 41A 8 Các hoạt động gây ô nhiễm Thải lỏng Thải khí Thải rắn Đất Nớc Không khí Sức khoẻ Hoạt động kinh tế Công trình kiến trúc Hệ sinh thái Chuyên đề tốt nghiệp hưởng đến đời sống các loài sinh vật nước và môi trường không khí cũng bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của con người. 2.3.Ảnh hưởng tới hoạt động xã hội. Hoạt động sản xuất của con người tạo ra chất thải làm ô nhiễm môi trường, tuỳ theo mức độ độc hại mà môi trường bị tác động nhiều hay Ýt. Môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người, đến hệ sinh thái do đó ảnh hưởng đến các hoạt động xã hội. Theo tác động ngược khi đó năng suất lao động giảm, cuộc sống của con người bị đe doạ lại là nguyên nhân gây ô nhiễm và con người tiếp tục trong vòng luẩn quẩn khi chưa có biện pháp khắc phục và giải quyết vấn đề này một cách triệt để. III.Sự cần thiết phải xử lý chất thải rắn nguy hại Hiện nay, sản xuất càng phát triển các nhu cầu vật chất đang dần được thoả mãn, nhu cầu con người về chăm sóc sức khoẻ cũng tăng lên. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều bệnh hiểm nghèo, lây lan. Vì vậy, nguồn chất thải nói chung và nguồn thải chất thải rắn nói riêng ngày càng nhiều, làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Cho nên, hiện nay một số bệnh viện đã lưu ý đến vấn đề xử lý chất thải bệnh viện song việc xử lý chất thải chưa đồng bộ và kịp thời, đại đa số bệnh viện mới chỉ quan tâm đến việc xử lý chất thải thông thường ( rác do sinh hoạt bệnh viện ), còn một số chất thải đặc biệt nguy hiểm sản sinh từ hoạt động chuyên môn của các bệnh phòng bao gồm chất thải rắn, chất thải nước đều chưa được quan tâm một cách triệt để gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng vệ sinh môi trường, tạo điều kiện phát sinh và phát triển nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm đến sức khoẻ dân cư sinh sống quanh khu vực bệnh viện. Được sự chỉ đạo của ban giám đốc, bệnh viện giao thông vận tải đã quan tâm chú ý tới việc xử lý chất thải rắn nguy hại nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài bệnh viện song do nguồn kinh phí có hạn nên các trang thiết bị hiện có của bệnh viện (lò đốt rác ) hiện đang sử dụng nhưng quá cũ kĩ, lạc hậu không đảm bảo được thành phần chất thải ra theo tiêu chuẩn của quả Nhà nước đã ban hành. IV. Cơ sở lý luận chung để đánh giá hiệu quả việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại . Trịnh hồng Thái KTMT - 41A 9 Chuyên đề tốt nghiệp 4.1. Xử lý chất thải rắn bệnh viện. - Chất thải bệnh từ các hoạt động chuyên môn của bệnh viện và chất thải sinh hoạt từ bệnh nhân được xử lý bằng đốt . - Chất thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên ở bệnh viện và bên ngoài như lá cây, cành cây được xử lý chôn lấp như chất thải chung của thành phố. Hiện nay, việc xử lý chất thải rắn là quan trọng hàng đầu đối với bệnh viện . Như đã nêu trên không nên mang chất thải bệnh phòng tập chung lẫn chất thải sinh hoạt rồi đưa ra bãi tập chung xử lý, quá trình dịch chuyển chất thải sẽ là cơ hội cho dịch bệnh phát triển lây lan đáng kể. Nhiều nước trên thế giới dùng lò đốt như : MMC, Qua thực tế phân tích các điều kiện cho phép và tiêu chuẩn vệ sinh môi trường lò đốt Hoval CV1 công suất 300kg rác / ngày là hợp lý về kinh tế, vệ sinh môi trường và gọn nhẹ. Do đó dự kiến dưa vào sử dụng cho bệnh viện giao thông vận tải 1. 4.2. Nguyên tắc xử lý chất thải rắn bệnh viện. Con đường truyền từ người bệnh → Rác → Người Trịnh hồng Thái KTMT - 41A 10 Níc [...]... thi rn y tế c ký kt hp ng gia Bnh vin giao thụng vn ti I- Bộ giao thụng vi cụng ty t vn x y dng cụng nghip vit nam- B x y dng ngy 1 thỏng 6 nm 2001 vi mc tiờu ca d ỏn l ng dng khoa hc k thut hin i , phự hp vi iu kin thc t ang cú ca bnh vin , phự hp vi iu kin kinh t, xó hi , qui mụ ging bnh v tớnh cht ca bnh vin 3.2.Quy mụ d ỏn v cụng ngh t rỏc x lý rỏc, cht thi rn bnh vin 3.2.1 Quy mụ d ỏn D ỏn x lý. .. thi bnh vin Nhng kinh nghim qun lý rỏc thi nguy hi Canada, Nht Bn v M cho thy vic l y truy AIDS/HIV v ph bin hn c l virỳt viờm gan B hoc C (HBV) do tiờm bng kiờm tiờm b nhim mỏu ngi bnh Cỏc nhõn viờn y t c bit l cỏc y tỏ v cỏc nhõn viờn khỏc trong bnh vin v nhng ngi thu gom cht thi ngoi bnh vin l nhng i tng d b l y nhim nht Thng nhng ni quột dn hoc thu gom rỏc nhng khu vc hu cht thi, nhng ngi ny... 2.2.2 Chi phớ vn chuyn Chi phớ vn chuyn bao gm : Nhiờn liu, tin lng, bo him, chi phớ bo him B.1 Nhiờn liu : Thụng qua thc t hot ng lũ t cht thi rn y t nguy hi em cú s liu lng nhiờn liu dựng cho vn chuyn cht thi rn y t nguy hi vi mc giỏ theo th trng Tng hp chi phớ cho nhiờn liu trong quỏ trỡnh vn chuyn rỏc thi y t c trỡnh by bng sau : Bng : Chi phớ cho nhiờn liu trong quỏ trỡnh vn chuyn Trnh hng Th i KTMT... cht thi rn y t nguy hi ti bnh vin giao thụng vn ti I vi s tham gia ca cỏc b nh B y t, B k hoch v u t, b khoa hc cụng ngh v M i trng ( B ti nguy n v m i trng ), B giao thụng vn ti Quy mụ d ỏn x lý bao hm rng cỏc loi cht thi rn vi chi phớ cụng ngh tng i cao, cỏc n v thi cụng cú chuyờn mụn lp t theo ỳng quy nh k thut 3.2.2 Cụng ngh t x lý cht thi rn bnh vin Trnh hng Th i KTMT - 41A 26 Chuyờn tt nghip Trong... ti ụng Thnh Húc Mụn v 25ha ti Gũ Cỏt chụn rỏc) song vi rỏc ti bnh vin Giao thụng vn ti I thỡ phng phỏp ny khụng phự hp - Cỏc k thut mi: siờu õm, bc x in t rt t khụng phự hp vi iu kin Vit Nam - t rỏc: Nu thc hin ỳng quy trỡnh k thut thỡ y l mt bin phỏp an ton v cú th thc hin ngay ti bnh viờn Giao thụng vn ti I cng nh cm bnh vin t nay n nm 2010 v cng l bin phỏp c bn x lý rỏc thi bnh vin trờn Th gii... phm vi bnh vin ChngIII : Mễ T D N, NHNG KIN NGH V GII PHP NHM HN CH ễ NHIM CHT THI RN Y T NGUY HI TI BNH VIN GIAO THễNG VN TI 1-H NI 3.1.Sự ra i ca d ỏn Nh ó trỡnh by trờn, hin nay mt s bnh vin ó lu ý n x lý cht thi bnh vin n i chung song x lý cht thi cha ng b v kp thi, cha m bo tiờu chun v sinh m i trng Trc tỡnh hỡnh thc t ú v ch trng, k hoch 1996 ữ 2000 ca Nh nc v bo v m i trng Cho nờn, d ỏn x lý. .. trỡnh bin i theo thi gian ca hiu qu li nhun tuyt i v li nhun tng i Chng 2 : THC TRNG QUN Lí CHT THI RN NGUY HI TI BNH VIN I c im,v trớ , a lý v iu kin t nhiờn 1.1.c im : Bnhvin giao thụng vn ti 1 l bnh vin a khoa cú s ging bnh 320, cỏn b cụng nhõn viờn 300 ngi, ngoi ra s lng bnh nhõn n khỏm v iu tr rt nhiu (khong 400 ) Vỡ vy chỳng ta cú th khng nh bnh vin giao thụng vn ti 1 l mt bnh vin ln cn cú s u... ca m y * Chi phớ nguy n vt liu : x lý mt tn rỏc thi y t nguy hi cn phi cú cỏc nguy n liu trong quỏ trỡnh t rỏc thi ca lũ t Trong quỏ trỡnh t cht thi y t cn cú cỏc nguy n vt liu v cú cỏc chi phớ tng ng nh sau S liu chi phớ nguy n vt liu c th hin bng sau : Bng : Chi phớ cho nhuyờn vt liu trong quỏ trỡnh x lý STT Ni dung chi phớ n v 1 2 3 Gas in Nc Kg Kwh M3 Trnh hng Th i S lng 202 199 0,5 n giỏ Tin (ng)... giờ - Gii thiu mt s loi thit b : Hin ó cú mt s nh cung cp cỏc lũ t th h c v th h mi nh : + Hoval Thy s/HOVAL WERK AG + De Bartolomais ( DB ) Italia + Daito / Mustui Japane + Sogea France + SDN - BHd Malasiya + LZZ Trung quc + Marco Nam phi 3.3 Chi phớ vn hnh : II Xỏc nh cỏc chi phớ x lý cht thi rn y t nguy hi Trnh hng Th i KTMT - 41A 29 Chuyờn tt nghip Rỏc thi y t cú rt nhiu nh hng tiờu cc n m i trng... tc v qui trỡnh x lý cht thi rn y t nguy hi cho thy, tng chi phớ x lý cht thi rn y t nguy hi trung ngn hn bao gm cỏc mc chi phớ sau : - Chi phớ thu gom - Chi phớ vn chuyn - Chi phớ cho x lý bng lũ t - Chi phớ chụn lp sau khi t - Cỏc chi phớ cho m i trng Trong cỏc chi phớ trờn bao gm c chi phớ cho phng tin trang thit b, x y dng v vn hnh cỏc cụng trỡnh x lý Túm li , xỏc nh mụ hỡnh tng chi phớ trung nhn . h i 9 III. Sự cần thiết ph i xử lý chất th i rắn nguy h i 9 IV. Cơ sở lí luận chung để đánh giá hiệu quả việc xử lý chất th i rắn y tế nguy h i 9. 4.1. Xử lý chất th i rắn bệnh viện. 10 4.2. Nguy n. hơn. *MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐÒ t i nghiên cứu cơ sở lý luận xử lý chất th i rắn y tế nguy h i, vận dụng vào đánh giá hiệu quả việc xử lý chất th i rắn y tế nguy h i ở bệnh viện GTVT1. Từ đó thông qua. hợp v i chuyên ngành đào tạo và khả năng của em, vì v y, em chọn đề t i: " ;Bước đầu đánh giá hiệu quả việc xử lý chất th i rắn y tế nguy h i t i bệnh viện Giao thông vận t i I - Hà N i& quot;. Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn kỹ thuật môi trường Bước đầu đánh giá hiệu quả việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại bệnh viện Giao thông vận tải I - Hà Nội, luận văn kỹ thuật môi trường Bước đầu đánh giá hiệu quả việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại bệnh viện Giao thông vận tải I - Hà Nội, luận văn kỹ thuật môi trường Bước đầu đánh giá hiệu quả việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại bệnh viện Giao thông vận tải I - Hà Nội, IV.Phân tích hiệu quả dự án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn