Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá, Thái Nguyên

122 459 2
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2015, 22:53

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LƢƠNG THỊ NGỌC LAN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LƢU XÁ - THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LƢƠNG THỊ NGỌC LAN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LƢU XÁ - THÁI NGUYÊN Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên (Vietinbank Lưu Xá). Tác giả luận văn Lƣơng Thị Ngọc Lan Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên” tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, những ý kiến đóng góp quý báu của nhiều cơ quan, cá nhân. Trước hết tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa và các thầy cô giáo khoa sau đại học Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên - những người đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình - người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, các đồng nghiệp tại Vietinbank Lưu Xá đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi khi điều tra, thu thập số liệu để nghiên cứu luận văn. Ngoài ra, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, sự động viên và tạo điều kiện về thời gian và tinh thần của lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp tại đơn vị nơi tôi công tác. Với tấm lòng chân thành, tôi xin cảm ơn mọi sự giúp đỡ quý báu đó./. Thái Nguyên, ngày 25 tháng 09 năm 2014 Tác giả luận văn Lƣơng Thị Ngọc Lan Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ xi MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 2 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 4 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 5 5. Ý nghĩa khoa học của đề tài 5 6. Kết cấu của luận văn 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 7 1.1. Tổng quan về thẻ thanh toán 7 1.1.1. Khái niệm thẻ thanh toán, phát triển thẻ thanh toán 7 1.1.2. Phân loại thẻ ngân hàng 8 1.1.3. Vai trò và lợi ích của thanh toán qua thẻ 9 1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ thẻ thanh toán 11 1.2. Một số quy định về dịch vụ thẻ thanh toán 14 1.2.1. Quy định về sử dụng thẻ 14 1.2.2. Quy định về thanh toán thẻ 15 1.2.3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức phát hành thẻ 17 1.2.5 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thanh toán thẻ 20 1.2.6. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị chấp nhận thẻ 21 1.3. Thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ thanh toán hiện nay 22 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.4. Một số kinh nghiệm phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ thanh toán 27 1.4.1. Kinh nghiệm triển khai thẻ tín dụng của Hàn Quốc 27 1.4.2. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ của Vietcombank 30 1.4.3. Một số bài học kinh nghiệm đối với Vietinbank Lưu Xá 31 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1. Các câu hỏi đặt luận văn cần nghiên cứu giải quyết 33 2.2. Mô hình nghiên cứu 33 2.3. Qui trình nghiên cứu 34 2.4. Phương pháp nghiên cứu 35 2.4.1. Dữ liệu nghiên cứu 35 2.4.2. Thiết kế mẫu nghiên cứu 39 2.4.3. Phương pháp thu thập thông tin 40 2.4.4. Phương pháp xử lý và tổng hợp dữ liệu 40 2.4.5. Phương pháp phân tích 40 2.5. Các chỉ tiêu nghiên cứu 42 Chƣơng 3: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LƢU XÁ - THÁI NGUYÊN 45 3.1. Khái quát về ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên 45 3.1.1. Quá trình ra đời, phát triển và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên 45 3.1.2. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên 50 3.1.3. Các dịch vụ thẻ thanh toán đã được triển khai 56 3.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên 58 3.2.1. Đối với khách hàng cá nhân 58 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.2.2. Đối với khách hàng là doanh nghiệp 63 3.2.3. Hoạt động thanh toán thẻ 64 3.3. Thông tin đối tượng điều tra 68 3.4. Đánh giá, kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng phương pháp phân tích Cronbach Alpha 72 3.5. Nhân tố tác động tới việc phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên 73 3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Lưu Xá 77 3.6.1. Mô hình phân tích 77 3.6.2. Phân tích hồi qui 77 3.6.3. Kiểm định giả thuyết hồi quy 80 3.7. Đánh giá kết quả phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ thanh toán của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá, Thái Nguyên 81 3.7.1. Kết quả đạt được 81 3.7.2. Tồn tại hạn chế 82 3.7.3. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế 84 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LƢU XÁ - THÁI NGUYÊN 85 4.1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động dịch vụ thẻ thanh toán 85 4.1.1. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng 85 4.1.2. Mục tiêu và giải pháp phát triển thị trường thẻ thời gian tới 89 4.2. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ thanh toán cho ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên 92 4.2.1. Nhóm giải pháp về phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển dịch vụ thẻ thanh toán 92 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ nhân viên và kỹ năng tư vấn khách hàng 95 4.2.3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý và triển khai dịch vụ thẻ thanh toán 98 4.2.4. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính 99 4.2.5. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp xúc tiến khuyến mại 99 4.2.6. Các giải pháp khác 101 4.3. Kiến nghị 102 4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 102 4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 103 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 106 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Cụm từ 1. ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 2. Agribank Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 3. ATM Máy rút tiền tự động 4. BIDV Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam 5. DPRR Dự phòng rủi ro 6. DVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ 7. EDC Thiết bị đọc thẻ điện tử 8. EMV Europay, Master Card và Visa 9. Eximbank Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam 10. HĐV Huy động vốn 11. HMTD Hạn mức tín dụng 12. MB Ngân hàng TMCP Quân Đội 13. NHNNVN Ngân hàng nhà nước Việt Nam 14. NHPH Ngân hàng phát hành 15. NHPHT Ngân hàng phát hành thẻ 16. NHTM Ngân hàng thương mại 17. NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 18. NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà Nước 19. NHTTT Ngân hàng thanh toán thẻ 20. PIN Mã số xác định chủ thẻ 21. POS Thiết bị chấp nhận thẻ 22. Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín 23. Seabank Ngân hàng TMCP Đông Á 24. TCTQT Tổ chức thẻ quốc tế 25. Techcombank NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam 26. TKTG Tài khoản tiền gửi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii STT Viết tắt Cụm từ 27. TTD Thư tín dụng 28. TTKDTM Thanh toán không dùng tiền mặt 29. TTT Thẻ thanh toán 30. UNC Ủy nhiệm chi 31. UNT Ủy nhiệm thu 32. Việt Á Ngân hàng TMCP Việt Á 33. Vietcombank NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam 34. Vietinbank Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam 35. Vietinbank Lưu Xá Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá 36. VP Bank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng [...]... vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao, phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tiến hành nghiên cứu dịch vụ thẻ thanh toán đã và đang diễn ra tại Ngân hàng TMCP công thương. .. nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên Chương4: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá -Thái Nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 7 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan về thẻ thanh toán 1.1.1 Khái niệm thẻ thanh toán, phát triển thẻ thanh toán Thẻ thanh toán là một... chọn đề tài Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình Luận văn phân tích những nguyên nhân và đề xuất những giải Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2 pháp giúp nâng cao hiệu quả của dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên 2... ra tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian Nghiên cứu sẽ tiến hành đánh giá dịch vụ thẻ thanh tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên Phạm vi thời gian Các dữ liệu, số liệu sẽ được tiến hành thu thập tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên từ năm 2010 đến 2013 5 Ý nghĩa... của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên 50 Bảng 3.2 Cơ cấu vốn huy động 51 Bảng 3.3 Tăng trưởng dư nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương VN Chi nhánh Lưu Xá Thái Nguyên 52 Bảng 3.4: Cơ cấu sử dụng vốn 53 Bảng 3.5 Tình hình nợ xấu của NHTMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Lưu Xá -Thái Nguyên 54 Bảng 3.6 Một số hoạt động dịch. .. phát triển dịch vụ thẻ thanh toán 3.2 Mục tiêu cụ thể Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về TTKDTM, đặc biệt là dịch vụ thẻ thanh toán; Đánh giá thực trạng về tình hình sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên - Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới việc triển khai và sử dụng dịch. .. NHPH phục vụ cho khách hàng chủ yếu trong lĩnh vực thanh toán phi mậu dịch Thẻ cấp cho khách hàng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, hoặc rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động hay tại các ngân hàng đại lý trong phạm vi số dư TKTG hoặc HMTD được ký kết giữa ngân hàng và chủ thẻ Phát triển thẻ thanh toán được hiểu là hình thức phát triển cả về số lượng và chất lượng dịch vụ thẻ như: phát triển số... dụng dịch vụ thẻ thanh toán tại đơn vị nghiên cứu 6 Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, thì Luận văn bao gồm 4 chương chính: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 6 Chương1:Cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ thanh toán của hệ thống Ngân hàng Chương2: Phương pháp nghiên cứu Chương3: Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu. .. cơ bản về nghiệp vụ TTKDTM, đặc biệt là dịch vụ thẻ thanh toán Tổng hợp những nghiên cứu khoa học, những mô hình, đánh giá về TTKDTM của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, đặc biệt là các nghiên cứu về dịch vụ thẻ thanh toán Về thực tiễn: Trên cơ sở phân tích, đánh giá về thực trạng sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên luận văn giúp... thanh toán là một phương tiện thanh toán hiện đại vì nó gắn liền với kỹ thuật tin học ứng dụng trong Ngân hàng Thẻ thanh toán do NHPH và bán cho khách hàng của mình để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, thanh toán công nợ và để lĩnh tiền mặt tại các Ngân hàng đại lý thanh toán hay các quầy trả tiền tự động Thẻ thanh toán là hình thức tiền điện tử, là phương tiện thanh toán hiện đại và tiên tiến nhất . PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LƢU XÁ - THÁI NGUYÊN 45 3.1. Khái quát về ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên. vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Lưu Xá -Thái Nguyên 73 3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Lưu. chi nhánh Lưu Xá -Thái Nguyên 50 3.1.3. Các dịch vụ thẻ thanh toán đã được triển khai 56 3.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá, Thái Nguyên, Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá, Thái Nguyên, Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá, Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay