Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể, Bắc Kạn

97 588 2
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2015, 22:51

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG QUANG PHÚ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ, BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG QUANG PHÚ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ, BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN AN HÀ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi là Hoàng Quang Phú, xin cam đoan rằng: - Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đƣợc cảm ơn và các thông tin đã đƣợc trích dẫn trong luận văn đều đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Hoàng Quang Phú Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Luận văn này là tổng hợp kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác và sự nỗ lực cố gắng của bản thân. Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quí thầy (cô) giáo, và các cán bộ công nhân viên chức Trƣờng Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tôi. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Thầy giáo - PGS.TS Nguyễn An Hà Viện trƣởng Viện nghiên cứu Châu Âu, Viện hàn lâm khoa hoạc xã hội Việt Nam là ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn khoa học. Thầy đã dày công giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài. Tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đến lãnh đạo UBND huyện Ba Bể, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ban quản lý dự án đầu tƣ và xây dựng huyện, đơn vị thi công trong lĩnh vực XDCB trên địa bàn huyện Ba Bể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong công tác để có đủ thời gian và hoàn thành khoá học, thực hiện thành công luận văn này. Cuối cùng, tôi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn và những tình cảm yêu mến nhất đến gia đình, những ngƣời thân của tôi đã tạo điều kiện, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn này. Tuy đã có sự nỗ lực, cố gắng nhƣng luận văn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, tôi rất mong nhận đƣợc sự góp ý chân thành của quí thầy (cô) và đồng nghiệp để luận văn này đƣợc hoàn thiện hơn ! Xin chân thành cám ơn ! Tác giả luận văn Hoàng Quang Phú Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH vii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tƣơng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 2 5. Kết cấu luận văn 3 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 4 1.1. Cơ sở lý luận 4 1.1.1. Khái niệm đầu tƣ xây cơ bản 4 1.1.2. Vai trò, đặc điểm của đầu tƣ xây dựng cơ bản 4 1.2. Vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB 7 1.3. Quản lý vốn ngân sách Nhà nƣớc cho đầu tƣ xây dựng cơ bản 8 1.3.1. Nội dung quản lý vốn ngân sách Nhà nƣớc cho đầu tƣ xây dựng cơ bản 8 1.3.2. Yêu cầu quản lý vốn đầu tƣ từ NSNN 11 1.3.3. Ƣu và nhƣợc điểm khi sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 13 1.4. Quy trình lập kế hoạch, phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn đầu tƣ 13 1.4.1. Lập kế hoạch 13 1.4.2. Phân bổ vốn 14 1.4.3. Giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tƣ 15 1.4.4. Thẩm tra và thông báo danh mục dự án và vốn đầu tƣ 15 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc đầu tƣ cho đầu tƣ xây dựng cơ bản 16 1.5.1. Các nhân tố chủ quan của địa phƣơng và đơn vị thực hiện đầu tƣ 16 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.5.2. Các chính sách kinh tế của Trung ƣơng và của địa phƣơng 18 1.5.3. Công tác tổ chức quản lý vốn đầu tƣ và quản lý đầu tƣ xây dựng 19 1.6. Kinh nghiệm quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB 21 Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1. Câu hỏi nghiên cứu 23 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 23 2.2.1. Phƣơng pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu 23 2.2.2. Phƣơng pháp chuyên gia, chuyên khảo 24 2.2.3. Phƣơng pháp phân tích thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức 25 2.3. Các tiêu chí đánh giá công tác quản lý sử dụng vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB 25 Chƣơng 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 26 3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 26 3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 26 3.1.2. Đặc điểm Kinh tế- Xã hội giai đoạn 2009-2013 30 3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 35 3.2. Thực trạng hoạt động đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN giai đoạn 2009-2012 trên địa bàn huyện Ba Bể 35 3.3. Thực trạng quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN cho các dự án trên địa bàn huyện Ba Bể 38 3.3.1. Quản lý vốn đầu tƣ từ NSNN cho các dự án trên địa bàn huyện Ba Bể 38 3.3.2. Quản lý quy hoạch, kế hoạch 41 3.3.3. Quản lý phân bổ vốn NSNN cho các công trình 43 3.3.4. Quản lý trong quá trình thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng 44 3.3.5. Quản lý quyết toán đầu tƣ xây dựng cơ bản 48 3.3.6. Bộ máy quản lý dự án 50 3.4. Hiệu quả sử dụng trên địa bàn huyện Ba Bể từ việc hoàn thiện cơ chế quản lý vốn ngân sách Nhà nƣớc cho đầu tƣ xây dựng cơ bản 52 3.5. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức trong quản lý NSNN cho đầu tƣ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể 54 3.5.1. Sử dụng thế mạnh nắm bắt cơ hội (SO) 54 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.5.2. Sử dụng thế mạnh để vƣợt qua thách thức (ST) 55 3.5.3. Vƣợt qua điểm yếu để tận dụng cơ hội (WO) 55 3.5.4. Tối thiểu hóa điểm yếu để tránh những đe dọa (WT) 56 3.6. Đánh giá kết quả đạt đƣợc và những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý nguồn vốn NSNN cho đầu tƣ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể 56 3.6.1. Kết quả đạt đƣợc 57 3.6.2. Những tồn tại 59 3.7. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn 62 Chƣơng 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở HUYỆN BA BỂ 64 4.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Ba bể giai đoạn 2013 - 2015 định hƣớng đến năm 2020 64 4.1.1. Giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 64 4.1.2. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 71 4.2. Hệ thống hóa quan đểm về hoàn thiện công tác quản lý vốn NSNN, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB. 74 4.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý NSNN cho đầu tƣ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể 77 4.3.1. Về quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch đề ra 77 4.3.2. Về cơ chế quản lý triển khai dự án, quản lý các dự án đầu tƣ, quản lý chất lƣợng công trình 79 4.3.3. Đổi mới cơ chế quản lý vốn 80 4.3.4. Chú trọng công tác đào tạo 82 4.3.5. Nâng cao chất lƣợng giải phóng mặt bằng, tái định cƣ 82 4.4. Kiến nghị 83 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT VIẾT TẮT NGHĨA 1. NSNN Ngân sách Nhà nƣớc 2. XDCB Xây dựng cơ bản 3. UBND Ủy ban nhân dân 4. KT-XH Kinh tế xã hội Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1. Biểu giá trị thu ngân sách huyện Ba Bể năm 2009-2013 31 Bảng 3.2. Biểu giá trị chi ngân sách huyện Ba Bể năm 2009-2013 31 Bảng 3.3. Giá trị quyết toán vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản huyện Ba Bể giai đoạn 2009-2013 37 Bảng 3.4. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ XDCB trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2009-2013 52 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1. Giá trị thu ngân sách huyện Ba Bể năm 2009-2013 31 Biểu đồ 3.2. Giá trị chi ngân sách huyện Ba Bể năm 2009-2013 32 Biều đồ 3.3. Phân bổ nguồn vốn Chi cho đầu tƣ XDCB từ nguồn NSNN huyện Ba Bể giai đoạn 2009-2013 33 Biểu đồ 3.4. Quyết toán vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản huyện Ba Bể giai đoạn 2009-2013 37 Biểu đồ 3.5. Mối quan hệ giữa Tổng vốn đầu tƣ và GDP 53 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Bản đồ hành chính huyện Ba Bể - Tỉnh Bắc Kạn 27 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong tiến trình đổi mới, phát triển kinh tế xã hội tại ở Việt Nam nói chung, huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn nói riêng, nhu cầu sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản (XDCB) là rất lớn. Đối với huyện miền núi nghèo nhƣ huyện Ba Bể, việc xây dựng cơ sở hạ tầng là yếu tố đầu tiên, quan trọng nhất trong quá trình xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lƣợng đời sống, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng. Ba Bể là một trong 62 huyện nghèo trong cả nƣớc. Thời gian qua, đƣợc sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc, huyện Ba Bể đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn: “điện, đƣờng, trƣờng, trạm” từng bƣớc hoàn thiện, phục vụ công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào huyện nhà, hòa chung vào đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh. Nguồn vốn đầu tƣ XDCB chủ yếu là vốn ngân sách Nhà nƣớc (NSNN) hỗ trợ. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt đƣợc từ việc sử dụng vốn NSNN cho XDCB, còn có những tồn đọng, hạn chế về nhiều mặt: việc quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn chƣa đƣợc phê duyệt dẫn tới đầu tƣ dàn chải, manh mún, chƣa phát huy đƣợc hiệu quả sử dụng đồng vốn và làm thất thoát vốn NSNN. Từ những yếu tố trên đặt ra yêu cầu, cần phải sử dụng nguồn vốn NSNN đầu tƣ vào lĩnh XDCB một cách hiệu quả nhất, đây thực sự là vấn đề phức tạp, đầy khó khăn, khó giải quyết triệt để. Do vậy để góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể, Bắc Kạn” để làm luận văn tốt nghiệp khóa học của mình. [...]... tác quản lý sử dụng vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB trên địa bàn huyện Ba Bể Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn NSNN trong đầu tƣ XDCB trên địa bàn huyện Ba Bể Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm đầu tư xây cơ bản Đầu tƣ là hoạt động bỏ vốn. .. chi phối toàn diện của Nhà nƣớc đƣợc sử dụng cho các hoạt động đầu tƣ XDCB đƣợc gọi là vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 1.3 Quản lý vốn ngân sách Nhà nƣớc cho đầu tƣ xây dựng cơ bản 1.3.1 Nội dung quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản Cơ quản quản lý nhà nƣớc có thẩm Nhà nƣớc quyền quản lý, phân bổ vốn (Bộ kế hoạch đầu tƣ, sở kế hoạch đầu tƣ, phòng kế hoạch đầu tƣ) Chủ đầu tƣ Số hóa bởi Trung... các cơ sở lý luận dựa trên phân tích thực tế quản lý, sử dụng nguồn vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB, từ đó đƣa ra các giải pháp quản lý hiệu quả vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa những lý luận về sử dụng, quản lý vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB - Phân tích thực trạng quản lý vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB trên địa bàn huyện Ba Bể - Đề xuất giải pháp hoàn thiện. .. Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể, Bắc Kạn Ngoài phần mở đầu, kiến nghị, và kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận văn bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tƣ XDCB và công tác quản lý sử dụng nguồn vốn NSNN trong đầu tƣ XDCB Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chương 3: Hiện trạng công tác. .. thôn mới, tiếp bƣớc cho công cuộ xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Chƣơng 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng sử dụng nguồn vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB trên địa bàn huyện Ba Bể? - Các yếu tố ảnh hƣởng tới công tác quản lý vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB trên địa bàn huyện Ba Bể? - Giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB trên địa bàn huyện Ba Bể? 2.2 Phƣơng pháp... thiện công tác quản lý vốn NSNN trong đầu tƣ XDCB trên địa bàn huyện Ba Bể 3 Đối tƣơng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tư ng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu là quản lý sử dụng vốn NSNN đầu tƣ XDCB 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Nghiên cứu và đánh giá việc quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ vốn NSNN trên địa bàn huyện Ba Bể do UBND huyện Ba Bể quản lý - Về không gian: Nghiên cứu các công trình đầu tƣ xây. .. ngân sách nhà nƣớc: Ngân sách nhà nƣớc là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nƣớc đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quyết định và đƣợc thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nƣớc” * Vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản Căn cứ theo phân cấp quản lý NSNN, chia nguồn vốn đầu tƣ từ NSNN thành: Vốn đầu tư từ NSNN Trung ương và vốn đầu tư từ NSNN địa. .. hiện dự án, quản lý thi công xây lắp, triển khai thực hiện dự án đầu tƣ Công tác kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn đầu tƣ Công tác tạm ứng, thanh toán quyết toán vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản hoàn thành Công tác quản lý đầu tƣ xây dựng cơ bản theo trình tự XDCB có ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ Nhóm nhân tố này ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ, trƣớc hết là tác động đến... chiến lƣợc công nghiệp hoá, tạo điều kiện cho sự thành công của công nghiệp hoá, sử dụng vốn đầu tƣ có hiệu quả 1.5.3 Công tác tổ chức quản lý vốn đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng Công tác này không chỉ ở một địa phƣơng riêng lẻ, mà nó đƣợc phần cấp từ trung ƣơng đến địa phƣơng Hệ thống quản lý có tác động mạnh tới hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ và kết quả của các dự án đầu tƣ cũng nhƣ công cuộc đầu tƣ nói... địa phương Từ khái niệm đầu tƣ XDCB và sự phân tích về NSNN có thể hiểu khái niệm Vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN là: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước là một phần của vốn đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước được hình thành từ sự huy động của Nhà nước dùng để chi cho đầu tư XDCB nhằm xây dựng và phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho nền kinh tế quốc dân . thiện công tác quản lý nguồn vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB, tôi chọn đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể, Bắc Kạn để làm. xây dựng cơ bản 4 1.2. Vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB 7 1.3. Quản lý vốn ngân sách Nhà nƣớc cho đầu tƣ xây dựng cơ bản 8 1.3.1. Nội dung quản lý vốn ngân sách Nhà nƣớc cho đầu tƣ xây dựng cơ bản. DOANH HOÀNG QUANG PHÚ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ, BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể, Bắc Kạn, Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể, Bắc Kạn, Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay