Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ.pdf

32 859 5
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:44

Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ . Hoạt động huy động vốn Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ Trang. Cần Thơ. Đến Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ Trang 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ.pdf, Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ.pdf, Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ.pdf, Lý do chọn đề tài, Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn, Các hình thức huy động vốn Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn, Tỷ giá hối đoái hối suất, ABBANK – Các mốc son phát triển, Định hƣớng phát triển, Biến động của tỷ giá USDVND từ tháng 012007 đến hết tháng 122007, Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Biến động của hoạt động huy động vốn của ABBANK Cần Thơ, Đánh giá Giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn