Tiểu luận Tìm hiểu về Công ty Chứng khoán HSC

41 615 3
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2015, 00:39

     ! "#$%&'(#)* +,-./0/#&/12345)  ! "#$%&'(#)* +,-./0/#&/12345)     !" # $%&'(  ) '&  * +',-$'.    !" # $%&'(  ) '&  * +',-$'.  /012345674-689: /012345674-689: 1 1 /001;'<'4'(5674-89:=6 /001;'<'4'(5674-89:=6 2 2 /00016'(>?9'@:A74- /00016'(>?9'@:A74- 3 3 B'C5674-689:=6 B'C5674-689:=6 6)789#.) 6)789#.) :)*;.) :)*;.) 5)<=***>#.) 5)<=***>#.) /012345674-689: /012345674-689: &) #2?*>#.2@) &) #2?*>#.2@) 6)789#) 6)789#) &D1 !"#$%& 74-2>' 74-&%()*))$)+*E-F89:G<, /0)0")1)2' 34%5#6#$78 '(>? -H&I !**J#KK)" -H&<' !*J#KKL" 9!: ;<= >?<= 26 @><= @AA<= .B%C)$& >><= @D?<= +0E+ ;<= @A<= FB%G6HE+ ;<= I +0&JKL+#G I I  M;<= ;AA<= :)*;.) :)*;.)  5)<=***>#.) 5)<=***>#.) &) #2?*>#.2@) &) #2?*>#.2@)  6)+8*ABCC-2*>#) 6)+8*ABCC-2*>#) :)<=**) :)<=**) 5) 82D*>#2C) 5) 82D*>#2C) /001;'<'4'(5674-689:=6 /001;'<'4'(5674-689:=6 6)+8*ABCC-2*># 6)+8*ABCC-2*># I&":5EF&E:FF5 NO+*& %() 6+:32*)$ M 4/4 4N'C7 4&/6OP' &Q> H:G N:6>'4RASTU4%PE%&0F<Q8 IR:FFGNOR4%S?A<Q%T6FF<Q8 I&":HEFIE:FFHNO+* 0)(R4%S@AA<Q%T:FF<Q8 6 56E6:EF0 56E6:EFG 56E6:EFH 56E6:EF' 56E6:E6F 0F 0F 6FF :FF 5I0 GFF 0F G: 6G6 G&G 65:5 60'I 6 : 5 & 0 G JKL J*>AMN J*>AMN IJ&"FIEFGE:FF'4%NOCR%T5I&)G5&)FFF)FFFQ8 I&"6IEF0E:FFIONO*D*P@3UVW$X8N9 &:C#$%&<8 I&"66EFGE:F6FR4%S;YMD;M<Q%T?YYYYZ<Q8 [...]... cho nhân viên để thu hút và giữ người tài 3 Tư vấn Chứng khoán Tư vấn đầu tư CK • a Khái niệm: Theo luật Chứng khoán của Việt Nam 29/6/2006 thì tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán • b Sự cần thiết của tư vấn đầu tư chứng khoán: – Khả năng tích lũy tiết kiệm tiền ngày một gia... của Sở giao dịch 1 Môi giới chứng khoán T 1 Môi giới chứng khoán Theo BCTC của HSC quý IV/ Nghiệp vụ môi giới tại HSC Nghiệp vụ môi giới tại HSC 2010 Doanh thu từ hoạt động môi giới Doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm 32,8 % Tổng doanh thu 2 Nghiệp vụ tự doanh ệm i N iệ m Khá i N i á Các Kh Các Tự doanh là nghiệp vụ mà công ty chứng khoán thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán cho chính mình Yêu... yết chứng khoán – – – Tư vấn cổ phần hóa Tư vấn cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp Tư vấn tài chính khác phù hợp với quy định pháp luật Tư vấn niêm yết NGUYÊN TẮC TƯ VẤN – – Tư vấn tái cấu trúc tài chính Công ty chứng khoán phải ký hợp đồng với tổ chức được tư vấn Công ty chứng khoán có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức chào bán, tổ chức niêm yết về quyền, nghĩa vụ khi thực hiện niêm yết chứng khoán. .. đồng có Theo các mẫu hợp đồng có sẵn của từng công ty chứng sẵn của từng công ty chứng khoán khoán Là việc thực hiện giao dịch mua, bán trên tài khoản Là việc thực hiện giao dịch mua, bán trên tài khoản cảu khách hàng theo các lệnh mà khách hàng đặt cảu khách hàng theo các lệnh mà khách hàng đặt 4 Thực hiện giao dịch 4 Thực hiện giao dịch chứng khoán chứng khoán i i g iớ i ớ ô i h mô i g trình m Quy... khi thực hiện niêm yết chứng khoán – Liên đới chịu trách nhiệm về những nội dung trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán 4 Bảo lãnh phát hành • Khái niệm  Thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán  Tổ chức việc phân phối chứng khoán  Nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán còn lại chưa phân phối hết  Giúp ổn giá chứng khoán trong giai đoạn đầu sau khi phát hành • Vai trò  Đối với... trường ngoại hối, tiền tệ và trái phiếu  Bình luận thị trường hàng ngày 6 Dịch vụ khác Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động 6 Dịch vụ khác Dịch vụ đòn bẩy tài chính Giao dịch ký quỹ: khi mua chứng khoán nhà đầu tư chỉ phải bỏ một phần tiền, phần còn lại được công ty chứng khoán cho vay và nhà đầu Hiện nay, UBCKNN chưa cho tư dùng chính chứng khoán làm tài sản đảm phép các CTCK được giao... bình chọn là Công ty số 1 tại Việt Nam về môi giới và nghiên cứu thị trường năm 2010, cùng với SSI ở vị trí số 2 và SBS ở vị 3  Trong phạm vi toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương, HSC xếp hạng 20 về môi giới, hạng 19 về nghiên cứu thị trường và hạng 14 về nghiên cứu chiến lược và kinh tế vĩ mô  IV/2010 HSC cũng đã đạt vị trí thứ hai về thị phần môi giới chung trên cả 2 sàn HOSE và HNX  HSC được xem... kỹ thuật: là công cụ quan sát, ghi nhận về thị giá CK, qua đó tính toán và dự báo về thị giá tương lai xuất phát từ biến động thị giá trong quá khứ Công cụ là các CHỈ SỐ VÀ ĐỒ THỊ 3 Tư vấn Chứng khoán Tư vấn tài chính • CÁC NGHIỆP VỤ TVTC: – • • Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, thâu tóm, sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn quản trị công ty cổ phần – – – Tư vấn tài chính tại HSC Tư vấn chào... đứng thứ 2 trong số các công ty cổ phần chứng khoán tại Việt Nam ⇒ thế mạnh để thực hiện các thương vụ bảo lãnh phát hành lớn HSC đã và đang tư vấn, bảo lãnh và làm đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu cho nhiều tổ chức như: • Trái phiếu đô thị Thành phố HCM và tỉnh Đồng Nai • 131 tỷ trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (CII) • 170 tỷ đồng cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển... HNX  HSC được xem như là một phần trong hệ thống các công ty đóng góp mạnh mẽ vào tốc độ phát triển rất nhanh của nền kinh tế Việt Nam Phần III: Các hoạt động kinh doanh của HSC 1 Môi giới chứng khoán 2 Tự doanh 3 Tư vấn chứng khoán 4 Bảo lãnh phát hành 5 Phân tích 6 Dịch vụ khác 7 Doanh thu và tỷ trọng doanh thu của các dịch vụ 1 Môi giới chứng khoán • Nhận các lệnh mua, bán CK của KH, chuyển các . 82D*>#2C) 5) 82D*>#2C)  [>A@ANO]Cvị trí thứ hai về thị phần môi giới chung ^T B>3& N_O` & Na8  NO +* b + %&
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Tìm hiểu về Công ty Chứng khoán HSC, Tiểu luận Tìm hiểu về Công ty Chứng khoán HSC, Tiểu luận Tìm hiểu về Công ty Chứng khoán HSC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay