Tiểu luận môn Kinh tế lượng CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐI LẠI BẰNG XE BUÝT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

20 703 4
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2015, 11:48

       ! "#$%&  '()*+,-./,0  !"#$ %&'(#%)* +,+ / + / 0%)1'2%)* +,+ / +.,, 30'04!56 +,+ / 778 0%)1'9) +,+ / 8.7 0%)1:0;* +,+ / +7/  1 12. ! 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333 2 45645  789:;<=&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&> 0?@,->(%0<,9:;<=&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A   !"#$%!&%'%() *+,-.$ 0?@,-A(%0<,,B8C=,-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&D &/011)2* 34567 *3891:) ;</ 1:).)= 0?@,-D(E56?F,-G+H0I,JK509L0M,0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&>> *>?1!"@34 *AB@34 **CD@E@34   !" #$ #%& '&#( )#$ %*& # +) ,#$ ##%*& , NJ6=O,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&>P %04645 %08N=Q0R*STJ >U V <=>%?@AB@CAD%EF@GH@BIJK0@LM0L6@N0ON!P0Q%@G40OB @LMR!!S!60JTL@G60UFVLLMEWL0B))XYLM@#Z@C[0\# 8+!S@]^_@GJ`!ZLEN@'A`ABBVLOB@BIa:RLEF>b@Ec% 3 U%d@LMA6WLeOf!%)gB^ !>h0U=>%?@i%Kj@]^_I @ @GLgZE])!5J`!EF!"k7l8,@mZ@BIa!"U=>%?@6W@EV0O`L8./ @%)]n7oo@%)]VLENZ /@%)]^]!fpO`LKq+++U=nBVLOB:R L!L]#K#V@jp 3!rPGETL^ @G1HYLM@#J0U=>%?@EF!"0@GH@B IJK0@LM0L6@N0^ Is>L]Zd@ABEaLO`L4!LZLOL*Y`LOL @GtABIJK0@LM!N0!V0ZU=>%?@E Iu0EJv!%!c%ELAWLErW0@G60 0L`LW@%fI!tR@wL!SLOL* 90@r1rB0>b@03Ie5[0!%)]U=>%?@aLE%NL%rC0 @GJ`!!s0! !@GJT0EWL4!ZKL@fI@G%0#V@AJv0LOL*EN0E56d@AB OB6[00LT!6ELg#YBWL4!0DB0@BIa:RL!x0AB- @G60[0KL!"%!c%^ !6OyIJK0@LMU=>%?@^L#B@WLED)A%NU5) G@e@GW0Q% @5LOB60LT@@GJT0r6!m!"r%)d@-@%)]U=>%?@k,EL 00Q%<=>%?@A%NEJv!U=#ABIJK0@LM0L6@N0Q%=@%V!!SL OL*@GJT0@^L#BIcA`LOL*Ey%!4U=>%?@ABIJK0@LME] @GJT0h00B)O`L[0@LMAvL^N0w#B"E=#AWLZd@AB0L9IL OL*@L]@^LM#E 0^g!LIRELAWL@G600L`LW@%fI^L*#@af@d) OL@Gt^N0w!SU=>%?@EaLO`LETLa0LOL*0DB0Z"#!90 @NLEJG#Ne0L*!u%Oy$ FGHIJKLM>NMOIMMJPJQRQ;SMOTU;J+VW XQMYQZMRQ[MO\M]MO^ !&_`@0`) >&>&KC*50W,;XYJ/Y8 aLO`L! !EaL@Jv0ABDOL*O\It0OBLOL*ZU=>%?@ABIJK0 @LMELAWL^N0@g@L]%Oe!"@g0L5#E 0^g!LIR!6ELAWLZ!x0J!" @R@6B!6x00La0JLOL*! !@GJT0^ !ZLOL*@GJT0WL 4!0DB0!x0AB[0EaL@Jv0@JT0U%)*jrz0U=>%?@ Iz!Oz!6%!c%E]@GJT0OBELAWL@G*E'>B@BIaf@d)OL@Gt 4 !SIJK0@LM0L6@N0!N0!V0B)EaLO`LETLa0!SLOL*0D B0"#LOL*!90@NLEJG#Ne!%0Oy$ {;|}~X|•|€•‚ <ƒ•|„…†Y‡{ >&A&Z8J?F,-G/YH0?@,-H0TH,-08X,5[= ˆ #%&&-.$ †LOL*E0@=64!@WL@GJT00DB0 ˆ /%*&0&-.$ JK0I I@a0^*#N@5%@fIaALM%>h0>50^56 @ZjA?aALM%OB EJG#Ne!%0>h0Ic#y#ƒOL=‰ >&D&,-0\/5]/;XYJ/Y8 y@BL!"?0Š@‹!@L10L9I0"IIcLg%EJv!! !)]%@a0L*!u%5 JH0J@]E]6W@EV0ELAWL>h0U=>%?@!SLOL*@GJT0WL4! 0DB0 5 !&_`<) A&>&@S:6^6=O, ^J0=_NJ,-08X,5[=(`,00?:,-5]/J0=,0OH;N,5<=5T,0I,a B8C=,-( 90@!aE'0L !S>5@DB0"OB0L !S! !B0"AL*Q% OB!90@U=#UŒ@‹@)EsL!SAJv0!c%^L@%fI0JTL@L*%rP0@) EsL•wQ%Ic@L]@^LM#!S0JTL@L*%rP0YeOf)Z@%fI!S0JTL@L*% rP0@\0A*#V@AJv0>6L*%@e!L@L*%!S0JTL@L*%rP0@\0A*>d) L*% _AM!L@L*%!S#V@B0"AB0L !SB0"DO`LAJv0!c%Oy B0"E"Z@d@!5!L!6@s0!L@L*%63!@s0@%fI!S0JTL@L*%rP0 %fI!S0JTL@L*%rP0@\0A*AB#!6AJv0!c%!"U%J`0@\0 A*%)L*ZAJv0!c%•@\0A*! !AJv0^ !%^L@%fI@\0A* YLM!0JTL@L*%rP0!L@L*%>6L*%OB6! !A6WLB0"^ %Iz@%V! OB6#u!@%fI!S4_AM!L@L*%!S#V@B0"!RAB@_aOyIc !L@L*%!6B0"E"@G60@s0@%fI!S0JTL@L*%rP0 V!60LF!S@%fIE6AJT0‹r'!!%)g6060!SEJT0!c% ^L@%fI@)EsLe7k!mGL^5\0r'!!%)gr6@%fI@\0 A*60LF@=6@%fIA`K]%EJT0!c%r'!!%)g@C0ŽŽ6 O`L@GJT0vIEJT0!c%r'!!%)g@C0ŽŽL@%fI@\0A*Z EJT0!c%r'!!%)g0@G LZ!60LF@=6@%fID#Z0ŠAB@%fI!6 KJ0AJv0!c%AWL@dIKH#4L#u!0L  6 d@!5! !B0"@u!dIEy%ABB0"@L]@)]%ZOeEV!60LF!S!c% @=6@%fIABD#%)L*ZB0"@L*@)]%!x0>60:#[0B0" @N0@JT0#B!"EV!60LF!S!c%@=6@%fIh#@G60^650@C+E] - [0E'0ŠB)"LO`L!90@ELy%0eU5)GO`L@_AM!L@L*%^L@% fI@)EsL!t0L !SB0"0L[0%)*_AM!L@L*%!SB0"@u!dI 0L5#U%a0^L@%fI@\00ŠAB@%fI!6KAL*Q%E]AJv0!c% R@KH#4L#u!0L 0Jv!AWLZ@_AM!L@L*%!6B0"!6!dI@\0A*^L @%fI@\0A*•HLOeEV!60LF!S!c%@=6@%fI!SB0"!6!dI A`6-Z@%fI@\0A*-•@eAJv0!c%OyB0"!6!dI@\0Ly%K -•J0@%fI@\0AB#0L5#Ic!L@L*%!6[0B0"@N0 @JT0@%V!A6WL@L]@)]%%fI@\0A*-•AB#!6AJv0!c%@\0A*R@ K-•Zr•E]@_AM!L@L*%!6B0"B)0L5#U%a0 •b@Ec%@CELg#@G*EJT0!c%Z!60LF@=6@%fIE6AJT0‹r'! !%)g!SEJT0!c%^L@%fI@\0-•H#u!0L r'!!%)g@`LELg#• @G*EJT0!c%ŽŽI5 !60LF@=6@%fI@dIKr'!!%)g@`L ELg#@G*EJT0!c%‘‘'!!%)gEJT0!c%0@G L^L@%fI@\0 @gLMEV!60LF@=6@%fID# B0"@u!dI@JT0AB[0B0"!"!d@AJv0^Œ#K6O`L [0B0"@)@]^ !!"!d@AJv0!6KJ0Eb@K[00JTL 0’6BLAt0O`LOLM!@L*%rP0@'@!"Ly%#“ZQ%c 6!"Ly%)A6L @%fI!S4@\0A*4!%)g0[0A6WL@'@W!KOBQ%d 6Ly% !d@!6@@6KYf)@%fI@\0A*!b!!bAB#0L5#!c%Oy@'@#“OBQ%c 6!d@ALM%)A6 B0"@N0@JT0!"EV!60LF!S!c%@=6@%fIrJK0B0" @u!dI!"EV!60LF!S!c%@=6@%fID#B0"!6!dI!"EV!60LF !S!c%@=6@%fIrJK0B0"@L]@)]%!"EV!60LF!S!c%@=6@% fIwK- ‹OB6A?@%)]@@G*"#!90=#@L]B0L*!u%Oy‹5JH0 !S@%fIE]%!c%ELAWL>h0U=>%?@!SLOL* 7 8 A&A&L0M,0CbQ8N,( cd > ed A 0=0/Hed D f=/,-'=*,-  ed g 0*88/,0* G60E"Z"#^&O40OB6! !Ma:LQ%)J%$ ˆ L@%fI@\0Z@eaAcELU=>%?@@G60#V@@ 0•@\06^L@% fI@\0Z[0%!c%^ !!SLOL*!x0@\0JO%L!KL0L5L@GRZ @CE"AB#@\0%!c%ELAWL>h0U=>%?@0ŠABdAhi ˆ LQ%F0EJT0!B0rBLZ@e%!c%ELAWL>h0U=>%?@!SLOL* @\0A*Zr6E5#>56@6BOB@L]@^LM#!LIRZ^&O40dDhi ˆ L@TL0L!TEvL!B0AD%Z@e%!c%ELAWL>h0U=>%?@•0L5#Zr6 #d@Ly%@TL0L5JH0E]LM%Q%5OB\0%d@4!@fIZ*!"@g dgji A&D&LJRCk68l=( 34_ cd > ed A 0=0/Hed D f=/,-'=*,-  ed g 0*88/,0* a_ $•L]Iz@%V!ZABaAcELU=>%?@@G60#V@@ 0nEKO'$Acp 0=0/H$%fInEKO'$@GLM%E:0pZAB>L]0L5L@R! f=/,-'=*,-$i%F0EJT0nEKO'$^#pZAB>L]0L5L@R! 0*88/,0*$TL0L!TU=>%?@nI9@pZAB>L]0L5L@R! d@!5! !>L]@G60#NeEy%AB>L]E'AJv0 9 A&g&BSZ68l=;8m=Jn/( o$   ! "#$%& † ƒ† | i||  - ,. ,k -k -+ . ,8 , -k k , k+ 7 -q k 7 kk 7. .+ -+ k 8+ 7k ., k 8 -+ +o -+ -k / .k ., -k q ,8 , -, 8 o .k .- .+ -+ -+ .+ -o -+ -+ 7k , -k k 7+ ./ -o q -, .q . -, -7 88 78 -k k -k .7 -/ / -, -8 .+ . -+ -/ 7+ , -8 o -q .+ . -k -k -o 7. ,, -+ q .+ .8 .k -+ -+ .q .o -+ -+ -q . q .+ ., -8 -q -+ -k .7 -q . / .+ .k .8 .o -, -+ .8 -7 -k o ./ ,8 .q -k q .q ,+ , -7 / .o ,. ,- -8 / ,+ .. -+ -, ,- 7q ,k -7 k 10 [...]... của sinh viên Ngân hàng tăng lên 8.6109 số lần β3 = 0.4141 > 0, nghĩa là trong đi u kiện các yếu tố khác không đổi,khi quãng đường tăng lên 1km thì số lần đi xe bus bình quân trong tháng của sinh viên Ngân hàng tăng lên 0.4141 số lần β4 = -1.0300 < 0 nghĩa là trong đi u kiện các yếu tố khác không đổi, khi thời gian chờ xe bus tăng lên 1 phút thì số lần đi xe bus bình quân trong tháng của sinh viên Ngân. .. 1.0300ThoiGianCho Phù hợp với lý thuyết kinh tế, không có hiện tượng đa cộng tuyến, không có sự tự tương quan, hiện tượng phương sai thay đổi có thể chấp nhận được.Vậy ta thừa nhận mô hình này 19 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đi xe buýt đến trường của SV ĐH Ngân Hàng TPHCM Để tìm hiểu rõ hơn các yếu tố tác động đến nhu cầu đi xe buýt của các bạn sinh viên trong trường nên nhóm quyết... tốt cho việc nghiên cứu đề tài môn kinh tế lượng 1 Bạn là sinh viên năm thứ…………………………………………… 2 Mức thu nhập trung bình 1 tháng của bạn ( bao gồm tiền gia đình gửi, tiền đi làm a b c d 3 thêm… ) 2 triệu đồng 3 triệu đồng 4 triệu đồng Số khác ( ghi rõ ra) Số lần đi xe buýt trung bình trong 1 tháng của bạn (cả đi và về) …………………………………………………………… lần 4 Quãng đường mà bạn đi xe buýt dài khoảng…………………….km 5... quả làm tròn đến 4 chữ số) 14 3.2 Phân tích mô hình: β1 = 14.1274 > 0, nghĩa là trong đi u kiện các yếu tố khác không đổi, khi thu nhập, quãng đường và thời gian chờ đều bằng 0, thì số lần đi xe bus bình quân trong tháng của sinh viên Ngân hàng là 14.1274 số lần β2 = 8.6109 > 0,nghĩa là trong đi u kiện các yếu tố khác không đổi,khi thu nhập tăng lên 1 triệu đồng/tháng thì số lần đi xe bus bình... 16 12 14 15 11 9 10 12 9 20 10 9 10 13 9 11 15 8 5 14 7 8 17 6 15 6 5 15 20 9 5 7 25 10 15 5 9 10 5 7 10 15 5 7 10 9 6 12 15 6 20 8 12 10 15 5 5 5 9 10 Nguồn : Số liệu đi u tra thực tế bằng bảng hỏi của nhóm tại trường ĐH Ngân Hàng 13 Chương 3: Ước lượng và phân tích mô hình 3.1 Ước lượng mô hình Theo kết quả chạy mô hình hồi qui tuyến tính ta thu được mô hình như sau: Dependent Variable:... phù hợp với lý thuyết kinh tế Ta thừa nhận mô hình này R 2 = 0.7694 , nghĩa là mô hình giải thích được 76.94% sự thay đổi của biến Y khi các biến ThuNhap, QuangDuong và ThoiGianCho thay đổi Hay nói cách khác các biến ThuNhap, QuangDuong và ThoiGianCho giải thích được 76.94% cho mô hình 3.3 Kiểm định mô hình Y = 14.1274 + 8.6109ThuNhap+ 0.4141QuangDuong – 1.0300ThoiGianCho Kiểm đi nh mô hình với mức... QuangDuong và ThoiGianCho giải thích được 76.94% cho mô hình 3.3 Kiểm định mô hình Y = 14.1274 + 8.6109ThuNhap+ 0.4141QuangDuong – 1.0300ThoiGianCho Kiểm đi nh mô hình với mức ý nghĩa 5% 3.3.1.Kiểm đi nh các hệ số hồi quy : Kiểm định β2 (phương pháp p-Value) Đặt giả thiết : H0 : β2 = 0 H1: β2 ≠ 0 Prob(ThuNhap) = 0.0000 < 0.05 Vậy bác bỏ giả thiết H0 , nghĩa là biến ThuNhap có ảnh hưởng đến biến... Kiểm định β4 (phương pháp p-Value) Đặt giả thiết: H0: β4=0 H1 : β 4 ≠ 0 Prob(ThoiGianCho)=0.000< 0.05 Vậy bác bỏ giả thiết H0 , nghĩa là biến ThoiGianCho có ảnh hưởng đến biến Y 3.3.2 Kiểm đi nh sự phù hợp của mô hình ( phương pháp p - Value) Đặt giả thiết: H0 : R2 = 0 H1 : R2 >0 Prob( F- statistic) = 0.0000 < 0.05 Vậy bác bỏ giả thiết H0 , nghĩa là mô hình phù hợp với mức ý nghĩa 5% 3.3.3... thấy, các hệ số tương quan cặp giữa các biến đều hệ số tương quan cặp thấp Vậy ta chấp nhân giả thiết H0, mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến 16 3.3.4 Kiểm tra phương sai thay đổi (Kiểm đi nh White) Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 6.001124 16.46616 13.84171 Prob F(3,146) Prob Chi-Square(3) Prob Chi-Square(3) 0.0007 0.0009 0.0031 Test Equation:... giả thiết H 0 Vậy mô hình bị phương sai thay đổi Nhưng trong phạm vi bài nghiên cứu nhỏ của nhóm, thì mô hình bị phương sai thay đổi có thể chấp nhận được 17 3.3.5 Kiểm tra sự tự tương quan (Kiểm đi nh BG) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 3.678433 3.711130 Prob F(1,145) Prob Chi-Square(1) 0.0571 0.0541 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn Kinh tế lượng CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐI LẠI BẰNG XE BUÝT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM, Tiểu luận môn Kinh tế lượng CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐI LẠI BẰNG XE BUÝT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM, Tiểu luận môn Kinh tế lượng CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU ĐI LẠI BẰNG XE BUÝT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay