Câu hỏi trắc nghiệm GIẢI PHẨU Phần Chương Đầu Và Cổ

33 3,175 9
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2015, 00:04

Câu hỏi trắc nghiệm GIẢI PHẨU Phần Chương Đầu Và Cổ Chọn một câu trả lời đúng nhất. Câu 302. Điểm gặp nhau của các đường khớp lambda, chẩm chũm và đỉnh chũm gọi là : a. Thóp Bregma. b. Thóp Lambda. c. Thóp chũm.@ d. Thóp chẩm. e. Thóp bên trước. Câu 303. Vùng tam giác giữa hai gờ cung mày gọi là : a. Thóp Bregma. b. ụ trên gốc mũi.@ c. ổ mắt. d. Mũi. e. Thóp chẩm. Câu 304. Cảm giác mạch đập ngay trên cung gò má, trước tai là của : a. Tĩnh mạch mặt. b. Động mạch thái dương nông. c. Động mạch lưỡi.@ d. Động mạch cảnh trong. e. Động mạch hàm ngoài. Câu 305. Củ cảnh là mốc quan trọng để : a. ấn động mạch cảnh trong để cầm máu.@ b. Xác định vị trí tiêm Novocain trong nhổ răng. c. Làm phẫu thuật khí quản sâu. d. Xác định thần kinh thanh quản quặt ngược. e. Tìm hạch bạch huyết hạ chẩm. Câu 306. Sụn nhẫn thanh quản ở ngang mức : a. Đốt sống cổ 3. b. Đốt sống cổ 4. c. Đốt sống cổ 6.@ d. Đốt sống ngực 2. e. Xương móng. Câu 307. Cơ nổi rõ nhất ở vùng cổ là : a. Cơ thang. b. Cơ gối đầu. c. Cơ bám da cổ. d. Cơ ức đòn chũm.@ e. Cơ nhị thân. Câu 308. Thành phần nào sau đây không có trong trám mở khí quản : a. Cơ ức nóng. b. Eo tuyến giáp. c. Thanh quản. d. Khí quản. e. Nhánh của thần kinh mặt.@ Câu 309. Tam giác dưới hàm hay tam giác nhị thân được giới hạn trước bởi : a. Đường giữa của cơ thể. b. Bụng trước cơ nhị thân.@ c. Bụng sau cơ nhị thân. d. Cơ trâm móng. e. Cơ bám da cổ. Câu 310. Tĩnh mạch cảnh ngoàii đI từ góc xương hàm dưới đến : a. Khuyết trên ức. b. Mỏm chũm. c. Mỏm mũi kiếm. d. Giữa xương đòn.@ e. Mỏm cùng vai. Câu 311. Đặc điểm nổi bật nhất của đốt sống cổ 2 là : a. Có mỏm răng.@ b. Mỏm ngang không có lỗ. c. Không có mỏm gai. d. Không có dây chằng bám. e. Không phải các đặc điểm trên. Câu 312. Hố tháI dương ( tầng giữa nền sọ ) thông với ổ mắt qua : a. Khe ổ mắt dưới hay khe bướm hàm.@ b. Khe ổ mắt trên hay khe bướm thái dương. c. Lỗ tròn to. d. Lỗ rách sau. e. Lỗ chũm. Câu 313. Ba lỗ mở ra ở mặt nằm trên đường thẳng qua giữa răng hàm trước là lỗ trên ổ mắt, lỗ dưới ổ mắt và : a. Lỗ tĩnh mạch cảnh. b. Lỗ rách sau. c. Lỗ cằm.@ d. Lỗ bướm. e. Lỗ chũm. Câu 314. Cơ nào dưới đây được gọi là “cơ nhe răng”. a. Cơ cắn. b. Cơ cười.@ c. Cơ gò má lớn. d. Cơ nâng góc miệng. e.Cơ cằm. Câu 315. Cơ nào sau đây ép má vào răng : a. Cơ cắn. b. Cơ mút.@ c. Cơ cười. d. Cơ thái dương. e. Cơ cằm. Câu 316. Động mạch mặt bị các cơ sau đây che phủ, ngoại trừ : a. Cơ bám da cổ. b. Cơ cười. c. Cơ gò má lớn. d. Cơ nâng môi trên. e. Cơ mút. @ Câu 317. Thần kinh chi phối cơ ức chũm và cơ thang là : a. Thần kinh phụ.@ b. Thần kinh đốt sống. c. Thần kinh chẩm. d. Thần kinh chẩm lớn. e. Thần kinh trên chẩm. Câu 318. Dọc theo bờ tự do của liềm đại não là : a. Xoang tĩnh mạch dọc trên. b. Xoang tĩnh mạch dọc dưới.@ c. Tĩnh mạch đại não lớn Galen. d. Xoang thẳng. e. Xoang ngang. Câu 319. Tất cả các xoang tĩnh mạch của màng cứng đều đổ vào : a. Tĩnh mạch cảnh ngoài. b. Tĩnh mạch cảnh trong.@ c. Tĩnh mạch liên lạc. d. Xoang tĩnh mạch cảnh. e. Tĩnh mạch Galen. Câu 320. Dây thần kinh sọ lớn nhất là : a. Dây mặt. b. Dây vận nhãn chung. c. Dây tam thoa.@ d. Dây thiệt hầu. e. Dây thị giác. Câu 321. Hai động mạch đốt sống ở mặt trước của cầu não hợp lại tạo thành : a. Động mạch nền.@ b. Động mạch cảnh trong. c. Động mạch màng não giữa. d. Động mạch dưới lưỡi. e. Không phảI các động mạch kể trên. Câu 322. Phần nhô nên trên nền sọ của vách mũi gọi là : a. Cân Galia. b. Bờ lambda. c. Thóp chẩm. d. Mảnh sàng. e. Mào gà. @ Câu 323* Liệt thần kinh……………… sẽ gây ra nhìn đôi khi nhìn xuống : a. Vận nhãn ngoài. b. Ròng rọc.@ c. Vận nhãn chung. d. Tất cả các dây nêu trên. e. Không phải các dây kể trên. Câu 324. Động mạch mặt đi vào mặt vượt qua xương hàm dưới ở bờ trước : a. Cơ cắn.@ b. Cơ mút. c. Cơ bám da cổ. d. Tuyến dưới hàm. e. Tuyến mang tai. Câu 325. Thần kinh chẩm bé đi dọc theo : a. Bờ trước cơ thang. b. Bờ sau cơ thang. c. Bờ trước cơ ức đòn chũm. d. Bờ sau cơ ức đòn chũm.@ e. Bụng dưới cơ nhị thân. Câu 326. Bao tuyến giáp được xuất phát từ : a. Mạc miệng hầu. b. Mạc trước khí quản.@ c. Bao mạch cảnh. d. Mạc Sibson. e. Mạc trước sống. Câu 327. Tất cả các thành phần dưới đây nằm trong bao cảnh,ngoại trừ : a. Động mạch cảnh chung. b. Động mạch cảnh trong. c. Tĩnh mạch cảnh trong. d. Thần kinh lang thang. e. ống bạch huyết trên. @ Câu 328. Khoang sau hầu được giới hạn bởi : a. Mạc trước sống.@ b. Mạc miệng hầu. c. Bao mạch cảnh. d. Cơ bám da cổ. e. Tất cả các thành phần trên. Câu 329. Bụng dưới của cơ vai móng xuất phát từ : a. Xương ức. b. Xương móng. c. Xương đòn. d. Xương hàm dưới. e. Không phải từ các xương trên. @ Câu 330. Động mạch lưỡi có nguyên uỷ từ : a. Động mạch cảnh ngoài.@ b. Động mạch hàm dưới. c. Động mạch cảnh trong. d. Động mạch cảnh gốc. e. Động mạch cho xương hàm dưới. Câu 331. Động mạch giáp dưới không cấp cho : a. Tuyến giáp. b. Tuyến dưới hàm.@ c. Tuyến cận giáp. d. Thanh quản. e. Hầu. Câu 332. Xương gò má được coi như một điểm nguyên uỷ cho : a. Cơ trám. b.Cơ thái dương. c. Cơ mút. d. Cơ cắn.@ e. Cơ bám da cổ. Câu 333. Đốt sống cổ có thể phân biệt với đốt sống thắt lưng vì nó có : a. Lỗ mỏm ngang. @ b. Mỏm gai chẻ đôi. c. Lỗ đốt sống hẹp. d. Thân sụn. e. Thân đốt sống chẻ đôi. Câu 334. Điểm khác biệt chính của đốt sống cổ 1 là : a. Mỏm gai xẻ đôi. b. Không có lỗ mỏm ngang. c. Không có thân.@ d. Không có mỏm ngang. e. Không có củ sau. Câu 335. Điểm gặp nhau của đường khớp thẳng và vành được gọi là : a. Thóp vành. b. Thóp Bregma.@ c. Thóp lambda. d. Thóp chẩm. e. Thóp chũm. Câu 336. Chui qua lỗ khẩu cái lớn là : a. Thần kinh khẩu cái trước. b. Động mạch khẩu cái lên. c. Tĩnh mạch khẩu cái lên. d. Không phải các mạch máu trên. e. Tất cả các mạch máu trên.@ Câu 337*Ngay sau ống cảnh là : a. Đường khớp bướm đá. b. Lỗ lớn. c. Đường gáy giữa. d. Lỗ tĩnh mạch cảnh.@ e. Mỏm trâm. Câu 338. Xương nào dưới đây tham gia tạo nên sàn hốc mũi : a. Xương lệ. b. Xương khẩu cái.@ c. Xương sàng. d. Xương thái dương. e. Xương trán. Câu 339* Sự hoá xương ở màng sợi che phủ mặt ngoài của sụn Mecken. a. Xương hàm trên. b. Xương hàm dưới.@ c. Xương trán. d. Xương chẩm. e. Xương sàng. Câu 340. Mỏm vẹt là một phần của xương : a. Đỉnh.@ b. Hàm dưới. c. Bướm. d. Thái dương. e. Sàng. Câu 341* Xương móng được cốt hoá từ……… trung tâm : a. 2. b. 3. c. 4. d. 5. e. 6. @ Câu 342. Thần kinh nào dưới đây chui qua lỗ rách sau (lỗ lớn ): a. Thần kinh gai sống. b. Thần kinh lang thang. c. Thần kinh phụ.@ d. Thần kinh hạ nhiệt. e. Tất cả các dây thần kinh trên. Câu 343. ụ trên gốc mũi thuộc xương : a. Bướm. b. Chẩm. c. Trán.@ d. Đỉnh. e. Thái dương. Câu 344. Xương nào dưới đây trông giống “con dơi dang hai cánh”: a. Xương hàm dưới. b. Xương chẩm. c. Xương lệ. d. Xương bướm.@ e. Xương sàng. Câu 345. Rỗng, hình bầu dục, có gai là đặc điểm của xương : a. Trán. b. Sàng. c. Hàm trên. [...]... rọc và dưới ổ mắt c Tĩnh mạch hàm ngoài và tĩnh mạch mặt d Tĩnh mặt và cảnh ngoài e Tĩnh mạch lệ và mũi môi Hãy chọn câu trả lời chính xác cho mỗi câu tình huống Mỗi câu trả lời chỉ được dùng một lần a Cơ khẩu cái hầu b Chỗ hẹp dưới của hầu c Chỗ hẹp giữa của hầu d Cơ trâm hầu e Cơ nâng màng hầu Câu 375 Nguyên uỷ từ sụn giáp, các sợi từ sọ đến bám vào vách sợi của hầu, làm khít hầu a Câu 376 Bám vào... của não Câu 463 a (A) Các bạch huyết cổ trên to lên có thể gợi ý sự nhiễm trùng ở hạnh nhân khẩu cái Bởi vì (B) Bạch huyết từ nhóm này hầu hết đổ vào nhóm trên của hạch cổ sâu Câu 464* e (A) Các bạch huyết cổ nông sờ thấy chắc gợi ý một ung thư ở bờ sau lưỡi Bởi vì (B) Các bạch huyết ở vùng này của lưỡi đổ trước tiên vào các hạch dưới hàm, sau đó đổ vào các hạch cổ nông Câu 465 c (A) Đám rối cổ tương... lưu thông giữa hòm nhĩ và hầu qua vòi tai 3 Tai ngoài, tai giữa, tai trong đều nằm trong phần đá xương thái dương 4 Chỉ có tai trong mới đảm nhiệm chức năng thăng bằng *Dưới đây là một ca bệnh, có một số câu hỏi cơ bản về bệnh sử.Chọn một câu trả lời phù hợp nhất cho mỗi câu hỏi Một cậu bé 4 tuổi có tiền sử viêm tai và viêm amiđan mãn Một lần bị chảy nước tai, phải vào viện và chụp X quang phát hiện... Thần kinh XI d Nhánh cổ của thần kinh VII.@ e Thân kinh XII Câu 366 Cơ nào dưới đây được coi như một cơ cạnh sống : a Cơ dài cổ b Cơ dài đầu c Cơ thẳng đầu trước d Cơ thẳng đầu sau e Cơ bậc thang trước.@ Câu 367 Nhánh bên đầu tiên của động mạch cảnh ngoài thường là : a Động mạch lưỡi b Động mạch thanh quản trên c Động mạch giáp trên.@ d Động mạch nhẫn dưới e Động mạch cổ giữa Câu 368 Trên đường đến... sâu ở cổ là…., ngoại trừ tĩnh mạch : a Cảnh trong.@ b Đại não c Cảnh trước d Giáp dưới e Thực quản Câu 415 Các xoang tĩnh mạch đôi của não…., trừ : a Xoang chẩm b Xoang ngang c Xoang sigma d Xoang đá dưới.@ e Xoang hang Chọn Câu một câu trả lời đúng nhất Câu 416.Đổ vào các hạch bạch huyết dưới cằm là bạch huyết của các vùng : a Da cằm b Sàn miệng c Đầu lưỡi d Xoang hàm e Phần trung tâm môi dưới @ Câu. .. 376 Bám vào cân của vòng miệng mềm, 1 phần từ sụn giáp, chi phối bởi thần kinh lang thang, hoạt động cụ thể là hạ vòm miệng mềm c Câu 377 Cơ hình quạt, 1 phần bám từ sừng nhỏ của xương móng, chi phối bởi thần kinh lang thang e Câu 378 Nguyên uỷ 1 phần từ mặt dưới đoạn đá xương thái dương, bám vào vòm miệng mềm, một hoạt động là để đóng eo hầu d Câu 379 Bám 1 phần vào bờ phía sau sụn giáp, chi phối bởi... mặt Câu 401 Các bạch huyết nông của đầu là…., ngoại trừ : a Hạch chẩm b Hạch sau tai c Hạch trước tai d Hạch tai nông.@ e Hạch cảnh trước Câu 402 Các cơ bám vào xương chẩm có…., ngoại trừ : a Cơ thẳng đầu sau bé b Cơ bám gai đầu c Cơ gối đầu d Cơ thang e Cơ ức đòn chũm.@ Câu 403 Các đường khớp ở hố sọ giữa có…., ngoại trừ đường khớp : a Bướm- đỉnh b Bướm- trai c Trai- trai d Bướm – đá.@ e Đỉnh- đỉnh Câu. .. thiệt.@ e Tất cả các thành phần trên Câu 369* Nhiễm trùng ở mũi và phần trong mi mắt có thể gây sưng : a Hạch cảnh nông.@ b Hạch cảnh sâu c Hạch chẩm d Hạch tai sau e Hạch trước tai Câu 370 Dây thần kinh thừng nhĩ, 1 nhánh của dây thần kinh……ra khỏi phần đá của xương thái dương xuyên qua khe…………… a Lưỡi-Chân bướm hàm b Mặt-Đá nhĩ.@ c Hạ thiệt-Bướm sàng d Lưỡi-Đá nhĩ e Mặt bướm sàng Câu 371 Tuyến nước bọt... sau Câu 380 Đi ra từ trong ống thị giác, cùng các tiết đoạn thần kinh thị giác, ra trước trong trung tâm của thần kinh mắt.a Câu 381 Là nhánh bên ở đoạn trong sọ của động mạch cảnh trong c Câu 382 Tận cùng thì tách ra hai động mạch mi d Câu 383 Phân bố đến da và cơ ở trán, nối với động mạch trên ròng rọc.e Câu 384 Chọc qua củng mạc ở xung quanh thần kinh thị giác, vào trong cấp máu cho mang mạch và. .. kháng sinh mạnh, kéo dài và đã được dự định thời gian cắt amiđan và nạo VA Để thực hiện phẫu thuật trên cần có kiến thức về giải phẫu vùng Câu 431 Bao của hạnh nhân khẩu cái nằm tỳ vào : a Cơ khít hầu trên b Cơ khẩu cái hầu c Cơ trâm lưỡi d Tất cả các cơ trên.@ e Không phải các cơ trên Câu 432 Một áp xe amiđan có thể qua thành hầu vào : a Khoang mang phổi b Tam giác trước cổ c Khoang trên ức d Vòng . Câu hỏi trắc nghiệm GIẢI PHẨU Phần Chương Đầu Và Cổ Chọn một câu trả lời đúng nhất. Câu 302. Điểm gặp nhau của các đường khớp lambda, chẩm chũm và đỉnh chũm gọi là : a huyết hạ chẩm. Câu 306. Sụn nhẫn thanh quản ở ngang mức : a. Đốt sống cổ 3. b. Đốt sống cổ 4. c. Đốt sống cổ 6.@ d. Đốt sống ngực 2. e. Xương móng. Câu 307. Cơ nổi rõ nhất ở vùng cổ là : a. Cơ. được coi như một cơ cạnh sống : a. Cơ dài cổ. b. Cơ dài đầu. c. Cơ thẳng đầu trước. d. Cơ thẳng đầu sau. e. Cơ bậc thang trước.@ Câu 367. Nhánh bên đầu tiên của động mạch cảnh ngoài thường là
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm GIẢI PHẨU Phần Chương Đầu Và Cổ, Câu hỏi trắc nghiệm GIẢI PHẨU Phần Chương Đầu Và Cổ, Câu hỏi trắc nghiệm GIẢI PHẨU Phần Chương Đầu Và Cổ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay