TÓM TẮT LUẬN VĂN Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa

11 494 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2015, 08:50

TÓM TẮT LUẬN VĂN Tính cấp thiết của đề tài Theo báo cáo của các ngân hàng tại Việt Nam mức doanh thu lợi nhuận đạt được hằng năm vẫn đạt con số kỷ lục, nhưng thực tế thì thời gian gần đây, việc giải thể và sáp nhập hàng loạt các ngân hàng cho thấy hệ thống tài chính ngân hàng của chúng ta đang thực sự "có vấn đề". Bằng chứng trực tiếp của nhận định này thể hiện qua thực tế hoạt động của nhiều ngân hàng còn rất yếu kém dẫn đến tình trạng nợ xấu tràn lan mà nguyên nhân chính là để cạnh tranh, hệ thống ngân hàng phải chấp nhận mức độ rủi ro quá cao, dễ bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế hoặc những biến động trong cũng như ngoài nước. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là một trong bốn ngân hàng thương mại hàng đầu, giữ vai trò trụ cột của ngành ngân hàng Việt Nam. Trước những thách thức của nền kinh tế vừa bước ra hội nhập với nền kinh tế thế giới, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nói riêng phải đối diện với vấn đề cốt yếu để tồn tại và phát triển bền vững là khả năng quản trị và chống lại rủi ro của bản thân ngân hàng. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa nằm trong Top những chi nhánh lớn nhất của hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đồng hành cùng tăng trưởng bao giờ cũng có rủi ro mà Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa chấp nhận để đánh đổi lấy mục tiêu đề ra. Với tầm quan trọng của hoạt động tín dụng và mối tương quan của hoạt động này với các hoạt động kinh doanh khác của Ngân hàng, đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa” được học viên lựa chọn làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Nghiên cứu về hệ thống cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại - Từ thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa, luận văn tập trung phân tích, chỉ rõ những kết quả đạt được, cũng như hạn chế và nguyên nhân của những vấn đề còn tồn tại. Từ những phân tích trên, luận văn đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Nghiên cứu trong phạm vi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa. - Về thời gian: nghiên cứu hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương VN Chi nhánh Đống Đa trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay. - Về nội dung: Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa, rút ra nhận xét những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế. Tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất. Phương pháp nghiên cứu của đề tài Luận văn sử dụng phương pháp phân tích số liệu và các chỉ tiêu định tính để làm rõ thực trạng hoạt động tín dụng cũng như thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng. Qua đó nghiên cứu để đưa ra nhận định, đề xuất giải pháp để tăng cường hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa. CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái quát về tín dụng ngân hàng 1.1.1. Khái niệm Tín dụng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. Quan hệ tín dụng được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã. Thời kỳ này, tín dụng được thực hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật - hàng hóa. Về sau, tín dụng đã chuyển sang hình thức vay mượn bằng tiền tệ Tín dụng ngân hàng là hoạt động tài trợ của ngân hàng cho các khách hàng” – Giáo trình Ngân hàng thương mại - ĐH KTQD 1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng: - Phân loại theo thời gian: Tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. - Phân loại theo phương thức cấp tín dụng: Tín dụng trực tiếp (cho vay theo hạn mức tín dụng, hạn mức thấu chi, từng lần) và tín dụng gián tiếp (chiết khấu hối phiếu, bao thanh toán). - Theo mục đích cấp tín dụng: cho vay bất động sản, cho vay công nghiệp và thương mại, cho vay nông nghiệp, cho vay cá nhân, cho vay định chế tài chính - Phân loại theo tài sản bảo đảm: Cấp tín dụng cho vay có tài sản bảo đảm và cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm. 1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại: 1.2.1. Khái niệm: Rủi ro tín dụng theo định nghĩa Ủy ban Basel II đó là rủi ro xảy ra sự mất mát do người đi vay hoặc đối tác gây ra. Theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 22/04/2005: “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết” 1.2.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: Nguyên nhân từ phía khách hàng: doanh nghiệp yếu kém trong cạnh tranh hoặc cố tình lừa đảo ngân hàng hoặc vi phạm các nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ vay đến hạn. Nguyên nhân từ phía ngân hàng: Ngân hàng có quy chế cấp tín dụng không chặt chẽ, cạnh tranh quá mức không lành mạnh, trình độ cán bộ còn hạn chế, cơ cấu tổ chức và quản trị rủi ro còn yếu kém Nguyên nhân khác: Thông tin không cân xứng, môi trường kinh tế, môi trường pháp lý chưa hoàn thiện và đồng bộ, hoặc những rủi ro từ môi trường thiên nhiên như động đất, bão lụt, hạn hán, tác động xấu tới phương án đầu tư của khách hàng, làm cho khách hàng khó có nguồn trả nợ ngân hàng, từ đó cũng gây ra rủi ro tín dụng 1.2.3. Các loại rủi ro tín dụng: Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được phân chia thành: Rủi ro giao dịch: là rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. Rủi ro danh mục: là rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng. 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng 1.3.1. Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình kiểm tra, giám sát, phòng ngừa liên tục, bắt đầu từ khâu thẩm định, đánh giá khách hàng cũng như phương án/dự án vay vốn trước khi quyết định cho vay, đến giải ngân, theo dõi để xác định rủi ro tiềm ẩn và đề ra các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra. Từ đó có sự chuẩn bị các hành động thích hợp để hạn chế các rủi ro đó ở mức thấp nhất. 1.3.2. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng: - Nhận diện rủi ro tín dụng: Trước khi đề ra những giải pháp quản trị rủi ro tín dụng, ngân hàng cần nhận diện nguồn gốc phát sinh rủi ro và đánh giá mức độ nghiêm trọng mà rủi ro có thể mang lại. Có nhiều mô hình được sử dụng để nhận diện, đánh giá rủi ro tín dụng, bao gồm các mô hình phản ánh về mặt định tính (nhận diện thông qua phân tích tín dụng, kiểm tra tín dụng, qua hệ thống chỉ tiêu tài chính của khách hàng) và các mô hình phản ánh về mặt định lượng của rủi ro tín dụng (Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng, Mô hình điểm số Z, Mô hình chấm điểm tín dụng). - Đo lường rủi ro tín dụng: Chỉ tiêu về nợ quá hạn, nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn trên tổng tài sản, trên tổng dư nợ, tỷ lệ trích lập dự phòng trên tổng dư nợ là các chỉ tiêu được sử dụng để đo lường rủi ro tín dụng. - Công cụ để quản trị rủi ro tín dụng: Các công cụ ngân hàng thương mại sử dụng để quản trị rủi ro tín dụng bao gồm: xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng, xây dựng chính sách tín dụng, xây dựng quy định về tài sản bảo đảm trong từng thời kỳ, phân tán rủi ro tín dụng, đa dạng hóa tín dụng ngân hàng, sử dụng các công cụ phái sinh, chuyển giao tín dụng. - Xử lý rủi ro tín dụng là bước cuối cùng trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng. Đây là việc ngân hàng sử dụng dự phòng và các biện pháp khác để xử lý các khoản nợ có khả năng mất vốn. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 2.1. Khái quát về NHCT Đống Đa: 2.1.1. Cơ cấu tổ chức. 2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh Bước vào năm 2011, NHCT Đống Đa được biết đến là một trong số ít Chi nhánh còn rất nhiều khó khăn trong hệ thống NHCT Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ triển khai một số giải pháp đồng bộ, với lộ trình cụ thể, quyết tâm cải tổ mạnh mẽ, kết quả hoạt động kinh doanh của NHCT Đống Đa năm 2011 đã có sự chuyển biến khá toàn diện. Điều này thể hiện ở kết quả hoạt động kinh doanh có sự tăng trưởng bền vững qua các năm. - Công tác huy động vốn: Với tinh thần, thái độ tận tuy, số lượng và chất lượng các sản phẩm huy động vốn được mở rộng, hạn chế tối đa những sai sót nhầm lẫn về mặt nghiệp vụ để đảm bảo nâng cao tín nhiệm với khách hàng từ đó tạo thế chủ động đi vay và cho vay. NHCT Đống Đa tiếp tục duy trì với khách hàng truyền thống và tích cực tìm kiếm khách hàng có nguồn tiền gửi lớn. Vì vậy trong những năm qua, công tác huy động vốn đã đạt được những kết quả khả quan - Sử dụng vốn: Hiệu suất sử dụng vốn của NHCT Đống Đa: 73,2% đối với năm 2009, 76,7% năm 2010, 81,4% năm 2011 là tương đối cao. Mức tăng trưởng tín dụng như hiện nay, một mặt sẽ làm tăng lợi nhuận nhưng một mặt NHCT Đống Đa cũng có thể đối mặt với rủi ro tiềm ẩn tương đối lớn - Các hoạt động khác như kinh doanh ngoại hối, phát triển dịch vụ thẻ của NHCT Đống Đa trong các năm vừa qua đều có sự tăng trưởng và hoàn thành chỉ tiêu của NHCT Việt Nam giao đầu năm. 2.2. Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại NHCT Đống Đa 2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng Dư nợ tín dụng của NHCT Đống Đa liên tục gia tăng qua từng năm. Nhưng tỷ trọng cho vay theo thời hạn có sự biến động theo hướng giảm tỷ trọng cho vay ngắn hạn, tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn nhưng không đáng kể. Dư nợ cho vay VND luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ. Đến thời điểm 31/12/2011, dư nợ VND là 3.559 tỷ đồng, chiếm 87,71% tổng dư nợ. Điều này giúp ngân hàng tránh được các rủi ro tỷ giá trong nền kinh tế có nhiều biến động như những năm trở lại đây 2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHCT Đống Đa Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHCT Đống Đa: NHCT Đống đã thành công trong việc đảm bảo an toàn đối với các khoản vay. So với năm 2009, Tổng dư nợ năm 2011 của NHCT Đống Đa tăng thêm 2.358 tỷ đồng, trong khi nợ quá hạn tăng 7 tỷ đồng, nợ xấu tăng 35 tỷ đồng. Có được điều này là do trong những năm vừa qua NHCT Đống Đa đã tích cực giám sát các khoản vay và thu nợ đầy đủ, đúng tiến độ, sát sao giải quyết trong công tác thu hồi nợ quá hạn khó đòi còn tồn đọng, trình cấp trên xét duyệt xử lý Nội dung quản trị rủi ro tín dụng tại NHCT Đống Đa NHCT Đống Đa thực hiện quản trị rủi ro tín dụng theo các bước: - Nhận diện rủi ro tín dụng thông qua việc chấm điểm tín dụng, xếp hạng tín nhiệm và phân tích tình hình tài chính và thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. - Sử dụng các công cụ quản trị rủi ro như: xây dựng quy trình tín dụng và bộ máy tham gia quy trình tín dụng có sự độc lập trong quyết định tín dụng và thực hiện tín dụng, hình thành quy định về tài sản bảo đảm, xây dựng định hướng tín dụng định kỳ 01 năm/lần, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, - Xử lý rủi ro tín dụng bằng việc sử dụng dự phòng, xử lý tài sản bảo đảm và nhờ sự can thiệp của các cơ quan chức năng. 2.3. Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của NHCT Đống Đa:  Kết quả đạt được Thứ nhất, Quy trình cấp tín dụng của NHCT Đống Đa đã tạo ra sự độc lập giữa khâu quyết định tín dụng và khâu thực hiện tín dụng. Thứ hai, NHCT Đống Đa tập trung xây dựng Phòng Quản lý rủi ro trở thành phòng Tái thẩm định rủi ro độc lập (bộ phận thẩm định rủi ro tín dụng chính của NHCT Đống Đa) đối với hầu hết các khoản cấp GHTD. Thứ ba, cùng với định hướng xây dựng Phòng Quản lý rủi ro thành bộ phận thẩm định rủi ro tín dụng chính của NHCT Đống Đa, nhân sự của NHCT Đống Đa cũng có sự thay đổi tương đối lớn nhằm tận dụng, phát huy điểm mạnh của tất cả các cá nhân tham gia quy trình cấp tín dụng tại NHCT Đống Đa. Từ đó hạn chế được nguyên nhân gây rủi ro tín dụng do trình độ cán bộ ngân hàng không phù hợp. Thứ tư, NHCT Đống Đa xây dựng những quy trình nghiệp vụ toàn diện, văn bản hướng dẫn đồng bộ trên cơ sở các quy định của NHCT Việt Nam. Thứ năm, cùng với sự thay đổi về con người và quy trình, hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động ngân hàng cũng được đầu tư thay đổi, bổ sung.  Hạn chế và nguyên nhân + Hạn chế • Chất lượng cán bộ ngân hàng chưa đồng đều làm tăng áp lực công việc với một số cán bộ. Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng không phát huy tác dụng. • Việc phân công nhiệm vụ của Ban lãnh đạo chi nhánh có sự thay đổi thường xuyên nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo tính khách quan. Tuy nhiên, tần suất thay đổi phân công như vậy dễ dẫn đến tình trạng chưa kịp nắm bắt thông tin đã có sự thay đổi, khiến cho bản thân Ban lãnh đạo mất đi sự tập trung cho công việc. • Nội dung yêu cầu trong Báo cáo thẩm định và đề xuất của Phòng Khách hàng tương đối sơ sài, ngay cả trong khâu cấp GHTD. Điều này dẫn đến tình trạng cán bộ Phòng Khách hàng mơ hồ trong nắm bắt thông tin khách hàng. • Phòng Quản lý rủi ro chưa có nhiều ý kiến nổi bật góp phần hạn chế rủi ro, đưa ra các biện pháp quản lý kịp thời, phù hợp. • Sự đổi mới trong hệ thống phần mềm chỉ mới dừng lại ở việc thay đổi phân cấp quyền hạn, chưa có sự cải tiến trong các tính năng nhằm dự báo hay đánh giá rủi ro tín dụng. + Nguyên nhân Từ phía ngân hàng •Một số chính sách, định hướng tín dụng còn chưa thực sự phù hợp với nền kinh tế. •Phần lớn cán bộ thẩm định được chọn từ Phòng Khách hàng. Sự độc lập trong thẩm định mang tính tương đối. • Hiện nay cường độ làm việc của cán bộ tín dụng khá căng thẳng, phải làm thêm ngoài giờ, ngày nghỉ khá phổ biến. • Đôi khi, NHCT Đống Đa phải đưa ra những quyết định lựa chon giữa lợi nhuận và rủi ro trong môi trường cạnh tranh quyết liệt mà kết quả của sự lựa chọn lại không phải do quan điểm hạn chế rủi ro đưa ra. •Vai trò chủ động kiểm tra, kiểm soát tự phát hiện của NHCT Đống Đa chưa được thực hiện thường xuyên, chưa sâu sát và nghiêm túc. Về phía khách hàng. • Một số khách hàng kiến thức kinh doanh và thị trường còn nhiều hạn chế. •Mặt khác, khách hàng còn chưa nhận thức đúng về việc sử dụng nguồn vốn tín dụng ngân hàng, sử dụng sai mục đích, hiệu quả sử dụng vốn thấp. Nguyên nhân khác. • Môi trường pháp lý cho kinh doanh tín dụng của Ngân hàng chưa đầy đủ, đồng bộ. • Do sự biến động chính trị – xã hội trong và ngoài nước gây khó khăn cho doanh nghiệp dẫn tới rủi ro cho ngân hàng. • Do sự biến động của kinh tế như suy thoái kinh tế, biến động tỷ giá, lạm phát gia tăng ảnh hưởng tới doanh nghiệp cũng như ngân hàng. • Các nguyên nhân bất khả kháng như: Thiên tai, bão lụt, hạn hán, dịch bệnh. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 3.1. Định hướng của NHCT Đống Đa trong thời gian tới Mục tiêu kinh doanh năm 2012 của NHCT Việt Nam đặt ra là rất lớn, chỉ tiêu kế hoạch giao cho các Chi nhánh rất cao, bên cạnh đó còn chịu ảnh hưởng rất nhiều khó khăn của nền kinh tế và của các doanh nghiệp. Vì vậy, để đạt được kế hoạch đề ra, NHCT Đống Đa phải nỗ lực hết mình, đổi mới, sáng tạo và chủ động triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Một số chỉ tiêu đặt ra năm 2012 như sau: − Nguồn vốn: 10.300 tỷ đồng. − Dư nợ cho vay nền kinh tế: 5.000 tỷ đồng. − Nợ xấu: giảm tối thiểu 50%. 3.2. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa Hoàn thiện các nội dung quản trị rủi ro tín dụng: - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn mọi hoạt động tín dụng của NHCT Đống Đa - Công tác tổ chức cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. - Nâng cao hiệu quả trong thu thập và sử dụng thông tin trong hoạt động tín dụng - Nâng cao chất lượng xử lý rủi ro tín dụng 3.3. Kiến Nghị - Kiến nghị với Nhà nước và các bộ ngành có liên quan: Phải tiến hành soạn thảo một bộ tài liệu quốc gia về quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng, trong đó tập trung cho quản trị rủi ro tín dụng. - Kiến nghị với các NHCT Việt Nam: xây dựng và hoàn thiện môi trường quản trị rủi ro tín dụng, điều hành quy trình tín dụng chuẩn xác và đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng trong toàn hệ thống. KẾT LUẬN Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều biến động, hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại hiện nay gặp khá nhiều rủi ro. Để có thể tồn tại và phát triển các Ngân hàng thương mại nói chung và NHCT Đống đa nói riêng cần có những bước đổi mới mạnh mẽ trên tất cả các mặt, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là phải tập trung vào vấn đề phòng ngừa và0 hạn chế rủi ro tín dụng, vì hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động cơ bản và đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại. Rủi ro tín dụng cho dù xuất phát từ nguyên nhân chủ quan hay khách quan thì Ngân hàng cũng chỉ có thể áp dụng các biện pháp nâng cao khả năng phòng ngừa và quản trị rủi ro tín dụng để tránh những tổn thất to lớn khi có phát sinh. Xuất phát từ thực trạng trên, luận văn đã cố gắng nghiên cứu những vấn đề lý luận về bản chất, đặc trưng, vai trò, những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng; nhận dạng và hệ thống hóa rủi ro tín dụng tại NHCT Đống Đa. Từ đó đưa ra các biện pháp có thể áp dụng để hạn chế các rủi ro đó. Trên cơ sở đó đưa ra các biện [...]...pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng đối với NHCT Đống Đa
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM TẮT LUẬN VĂN Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa, TÓM TẮT LUẬN VĂN Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa, TÓM TẮT LUẬN VĂN Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa, Nội dung quản trị rủi ro tín dụng tại NHCT Đống Đa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay