Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính xử lý giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn

19 5,871 170
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2015, 08:32

Hiện nay giáo dục đang tập trung thực hiện mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đó là: “Giáo dục và Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi d¬ưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất n¬ước, xây dựng nền văn hóa và con ng¬ười Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, đầu t¬ư cho Giáo dục và Đào tạo là đầu tư¬ phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội, nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân đ¬ược học tập suốt đời.”Phát triển Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n¬ước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ng¬ười. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lư¬ợng nòng cốt có vai trò hết sức quan trọng. Điều 2 luật giáo dục đã khẳng định “Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con ngư¬ời Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức tri thức sống khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý t¬ưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi d¬ưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”Để phấn đấu đạt đư¬ợc mục tiêu mà Đại hội XI của Đảng đề ra, việc nâng cao nguồn tri thức con ngư¬ời là yếu tố cơ bản có tính chất tiên quyết. Trong đào tạo nguồn lực con ng¬ười, Giáo dục và Đào tạo vừa là điểm xuất phát, vừa có vai trò quyết định hàng đầu. Điều này đ¬ược Đảng ta khẳng định lại tại Nghị quyết Trung ư¬ơng 2 khóa VIII: “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh Giáo dục và Đào tạo, phát huy nguồn lực con ngư¬ời yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Cùng với khoa học và công nghệ, Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu.” Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n. LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay giáo dục đang tập trung thực hiện mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đó là: “Giáo dục và Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho Giáo dục và Đào tạo là đầu tư phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội, nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời.” Phát triển Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt có vai trò hết sức quan trọng. Điều 2 - luật giáo dục đã khẳng định “Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức tri thức sống khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” Để phấn đấu đạt được mục tiêu mà Đại hội XI của Đảng đề ra, việc nâng cao nguồn tri thức con người là yếu tố cơ bản có tính chất tiên quyết. Trong đào tạo nguồn lực con người, Giáo dục và Đào tạo vừa là điểm xuất phát, vừa có vai trò quyết định hàng đầu. Điều này được Đảng ta khẳng định lại tại Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII: “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh Giáo dục và Đào tạo, phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Cùng với khoa học và công nghệ, Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu.” Trang 1 Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n. Thực hiện chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua ngành Giáo dục và Đào tạo của Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Điều đó được thể hiện cụ thể từ quy mô trường lớp đến chất lượng giáo dục cũng như công tác xã hội hóa giáo dục đã có những thay đổi theo hướng tích cực. Tuy vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh ta vẫn còn đang bộc lộ những yếu kém trên nhiều mặt, có nhiều vấn đề bức bách cần phải giải quyết. Một trong những bức bách đó là việc thực hiện quy chế không nghiêm túc của một bộ phận giáo viên. Khuyết điểm đó không chỉ ảnh hưởng đến nề nếp kỷ cương của nghành giáo dục mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, làm ảnh hưởng xấu đến phát triển nhân cách học sinh. Những tồn tại yếu kém trên đã vi phạm Điều 2 của Luật Giáo dục 2005: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức, có sức khỏe thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.” Là một cán bộ quản lý chuyên môn của trường, từ thực tế của cơ sở, tôi chọn đề tài: “Xử lý giáo viên Nguyễn Thị A Trường THCS Hồng Thủy vi phạm quy chế chuyên môn” để làm tiểu luận cuối khóa quản lí nhà nước chương trình chuyên viên tại huyện Lệ Thủy. Từ những kiến thức lý luận đã được trang bị và thực tế mong rằng sẽ có lợi ích thiết thực trong công tác quản lý chuyên môn của mình. Xử lý tình huống trong quản lý nhà nước là một hình thức thể hiện khó vì thế không tránh khỏi khuyết điểm. Do đó mong quý thầy giáo, cô giáo góp ý để tiểu luận hoàn thiện hơn, vận dụng có hiệu quả tốt hơn trong thực tế. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình đã tạo điều kiện cho tôi được tham gia học tập nâng cao trình độ quản lí nhà nước và hoàn thành tiểu luận cuối khoá đạt kết quả như mong muốn. Trang 2 Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n. I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG Thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch thanh tra năm học 2013 - 2013, theo Quyết định số 220/QĐ-GD&ĐT ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy về thanh tra toàn diện hoạt động giáo dục tại trường THCS Hồng Thủy, Đoàn thanh tra của phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành công tác thanh tra tại Trường THCS Hồng Thủy từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 4 năm 2013. Trong chương trình thanh tra, sau khi trao đổi kế hoạch làm việc của đoàn với Ban giám hiệu nhà trường, các thành viên trong Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra toàn bộ hoạt động của nhà trường thông qua hồ sơ và các hoạt động giảng dạy thực tế. Cô giáo Nguyễn Thị A - giáo viên dạy môn Vật lí thuộc tổ Khoa học tự nhiên (KHTN) là một trong những giáo viên được đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện. Cô giáo Nguyễn Thị A năm nay 35 tuổi, là giáo viên dạy môn Vật lí được đào tạo từ trường Đại học sư phạm Huế, đã giảng dạy ở trường 5 năm nay và trong 3 năm trở lại đây liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, đạt giáo viên dạy giỏi huyện năm học 2011-2013. Chồng của cô giáo Nguyễn Thị A là công nhân xây dựng làm việc tại các tỉnh phía Nam. Trong thời gian giảng dạy trường cô giáo Nguyễn Thị A là một trong những giáo viên gương mẫu được mọi người quý mến nhất là học sinh. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là, qua hoạt động thanh tra dự các tiết dạy trên lớp của cô Nguyễn Thị A, đoàn thanh tra đánh giá các tiết dạy chỉ xếp loại trung bình. Đáng buồn hơn là sáng ngày 02 tháng 4 năm 2013, trong lúc kiểm tra hồ sơ, cán bộ thanh tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện ra cô giáo Nguyễn Thị A soạn thiếu nhiều kiến thức cơ bản. Thậm chí giáo án cũng không được trình bày theo đúng quy định, trong một số kiến thức của bài học còn chưa chú ý đến việc giảm tải theo quy định của mn học Vật lí. Trang 3 Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n. Ban giám hiệu nhà trường cho biết, trong một tháng gần đây, khác với những năm trước, hoạt động của nhà trường giao, cô giáo Nguyễn Thị A chỉ hoàn thành ở mức đạt yêu cầu và nhất là tâm lý của cô Nguyễn Thị A có phần không ổn định. Cuối đợt thanh tra, sau khi hội ý với Ban giám hiệu nhà trường Đoàn thanh tra đã có nhận xét kết luận cô giáo Nguyễn Thị A đã vi phạm quy chế chuyên môn, xếp loại về thực hiện quy chế chuyên môn không đạt và xếp loại chung qua kiểm tra toàn diện chưa đạt yêu cầu. Cô giáo Nguyễn Thị A đã trình bày với Đoàn thanh tra rằng: gần hai tháng nay chồng bị ốm, trong lúc đó gia đình bên nội, bên ngoại lại ở xa, bản thân cô Nguyễn Thị A phải lo bao nhiêu việc, bên cạnh đó hoàn cảnh kinh tế gia đình đã khó khăn nay lại càng khó khăn nên không đầu tư được nhiều thời gian cho công tác giảng dạy. Thầy hiệu trưởng nhà trường cũng có ý kiến rằng đây là lần đầu tiên giáo viên Nguyễn Thị A vi phạm quy chế chuyên môn. Trưởng đoàn thanh tra đề nghị Ban giám hiệu nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo có hình thức kỷ luật sao cho phù hợp với thực tế nhưng có tác dụng giáo dục và đảm bảo tính nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo. Kết thúc đợt thanh tranh như vậy đã đặt ra cho Ban giám hiệu nhà trường và Hội đồng sư phạm nhiều phân vân, suy nghĩ? Tình huống trên đặt người quản lý phải giải quyết thế nào cho trọn lý, vẹn tình, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan quản lý và giáo viên, nhưng phải đảm bảo thực hiện được kỷ cương, quy chế của ngành. Muốn vậy cần tìm hiểu, phân tích kỹ những nguyên nhân và hậu quả của tình huống đưa lại, có vậy mới xác định được mục tiêu và phương án để giải quyết tình huống có hiệu quả, tối ưu. Trang 4 Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n. II. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ. Để xây dựng được phương án giải quyết tình huống thấu tình, đạt lý cần phân tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến tình huống trên. Qua tìm hiểu, có thể xác định được các nguyên nhân sau: 1. Nguyên nhân: * Thứ nhất, xuất phát từ bản thân cô giáo Nguyễn Thị A. Trong lúc toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đang tập trung thực hiện cuộc vận động “Hai không”, đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để phát triển giáo dục toàn diện, ưu tiên cho vùng sâu, vùng khó khăn về kinh tế, thì giáo viên Nguyễn Thị A mặc dù là giáo viên dạy giỏi cấp huyện nhưng lại không chú tâm trong công tác chuyên môn, để xảy ra vi phạm quy chế chuyên môn khi Đoàn thanh tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc, phát hiện. Cô giáo Nguyễn Thị A đã vi phạm quy chế của ngành, chưa thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ của giáo viên đã được quy định tại Luật Giáo dục năm 2005, Luật viên chức 2010 (Điều 17) cũng như Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành năm 2007. Như chúng ta đã biết, Điều lệ trường Trung học quy định nhiệm vụ của giáo viên: “giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình, kế hoạch, soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm, không tùy tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy”. Căn cứ vào các quy định, thấy rằng cô giáo Nguyễn Thị A không thực hiện nghiêm túc việc lên lớp dạy học, giáo án soạn không kỹ, nghiêm trọng hơn trong quá trình chuẩn bị dạy học đã bỏ sót nhiều kiến thức cơ bản. Trong hoạt động dạy học, cũng như trong đời sống sinh hoạt “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm về tự học và sáng tạo” thế nhưng trong một thời điểm nhất định bản thân cô giáo Nguyễn Thị A lại có biểu hiện thiếu sự cố gắng, vi phạm quy chế chuyên môn vì thế cô giáo Nguyễn Thị A chưa phải là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Không những thế sai phạm của cô giáo Nguyễn Thị A còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhà trường, của bạn bè đồng nghiệp không chỉ trong học sinh mà cả đối với lãnh đạo và nhân dân địa phương. Trang 5 Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n. Đã là người giáo viên thì phải thật sự có lương tâm nghề nghiệp, chưa thấy hết trách nhiệm của mình trong việc góp phần đào tạo thế hệ tương lai có đủ sức, đủ tài để xây dựng đất nước ta dân giàu nước mạnh, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như lời Bác Hồ đã dạy là một sai lầm nghiêm trọng. * Thứ hai, do quản lý chuyên môn thiếu chặt chẽ của BGH nhà trường và của Tổ chuyên môn. Quá trình quản lý chuyên môn của Tổ chuyên môn nhà trường chưa chặt chẽ, chưa thực hiện đúng quy định hàng tuần phải kiểm tra, ký duyệt giáo án của giáo viên, nên mới có trường hợp giáo viên Nguyễn Thị A không soạn kỹ bài trước khi lên lớp, thiếu sót một số kiến thức cơ bản. Lãnh đạo nhà trường còn buông lõng trong quản lý chuyên môn, chưa tổ chức học tập thấu đáo, chưa quán triệt để giáo viên học tập và thực hiện các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nên còn có giáo viên vi phạm; Chưa tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy học nên chưa khơi dậy được sự cố gắng vươn lên của đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên trẻ; Công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường chưa tiến hành thường xuyên do đó còn tạo “kẻ hở” cho giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn. Công tác quản lý, chỉ đạo của Tổ bộ môn, của Ban giám hiệu chưa thường xuyên, cũng một phần vì trước kia cô giáo Nguyễn Thị A là một giáo viên liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và mới đây là danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Nhưng dẫu sao để xảy ra trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn như trên, thì hiệu quả của việc quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường cũng chưa tốt, cần phải có sự điều chỉnh. * Thứ ba, thiếu sự quan tâm của các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường. Hoàn cảnh riêng của giáo viên Nguyễn Thị A đang có những khó khăn làm ảnh hưởng đến công tác. Gia đình bên nội, bên ngoại lại ở xa nên không có sự hỗ trợ thường xuyên đối với cô, chồng bị ốm gần hai tháng nay, trong một hoàn cảnh nào đó cô giáo Nguyễn Thị A bị phân tâm là dễ hiểu. Trang 6 Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n. Mặc dù vậy sự quan tâm của Lãnh đạo nhà trường, của Công đoàn cơ sở đối với hoàn cảnh của giáo viên cũng chưa sâu sát, thiết thực nên dẫn đến sự việc xảy ra như đã nêu trên. 2. Hậu quả: Việc vi phạm quy chế chuyên môn của cô giáo Nguyễn Thị A dẫn đến các hậu quả như sau: - Vì chuẩn bị thiếu kiến thức cơ bản trong bài soạn nên bài dạy chắc chắn không có chất lượng, nhiều học sinh không nắm được đủ lượng kiến thức của bài học, nhất là các em có học lực trung bình và yếu, nếu không được phụ đạo kịp thời thì sẽ dẫn đến số em này bị hỏng kiến thức và sẽ xảy ra tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”. - Các em học sinh không được học ở người cô giáo Nguyễn Thị A hành vi, tư cách, phẩm chất tốt đẹp của “Người kỹ sư tâm hồn”, không những thế những biểu hiện thiếu trách nhiệm trong công việc của cô giáo Nguyễn Thi A còn ảnh hưởng xấu đến việc phát triển nhân cách của các em học sinh trong quá trình tiếp xúc với giáo viên. - Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân cô giáo Nguyễn Thị A thiếu cố gắng, không có ý thức rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, từ đó năng lực sư phạm sẽ dần bị hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu của chuyên môn, không những thế cô giáo Nguyễn Thị A sẽ đánh mất đi sự tôn trọng của học sinh, của bạn bè đồng nghiệp, của phụ huynh. - Bản thân cô giáo Nguyễn Thị A phải chịu một hình thức kỷ luật tương xứng với những sai phạm của mình và như vậy sẽ bị ảnh hưởng về nhiều mặt. - Sai phạm về quy chế chuyên môn của cô giáo Nguyễn Thị A làm ảnh hưởng đến uy tín, kết quả thi đua của trường nói riêng, của ngành giáo dục huyện nhà nói chung. - Quy chế của ngành không được thực hiện nghiêm túc từ cơ sở như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành trong năm học. Nhất là ảnh hưởng đến nhiệm vụ: “Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, tăng cường nề nếp, kỷ cương và ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục”. Trang 7 Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n. Tình huống trên, chúng tôi đã thấy rằng cô giáo Nguyễn Thị A đã vi phạm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật nhà nước, cụ thể là đã vi phạm Chỉ thị số 40/CT – TƯ ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Không những thế, cô giáo Nguyễn Thị A đã vi phạm Điều 72 về nhiệm vụ của nhà giáo - Luật Giáo dục 2005, vi phạm Điều 17 Luật Viên chức 2010. Nếu không có biện pháp xử lý, cảnh tỉnh bản thân cô giáo Nguyễn Thị A sẽ dẫn đến những hệ lụy khác đối với đội ngũ - những người được Đảng và Nhà nước tin tưởng,giao cho trọng trách giáo dục thế hệ trẻ vì tương lai cho đất nước sau này. Trang 8 Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n. III. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG * Thứ nhất: Giữ nghiêm quy chế của ngành giáo dục và pháp luật của nhà nước. Qua giải quyết tình huống trên làm sao để cho các giáo viên cũng như cấp trên và phụ huynh học sinh thấy được tính nghiêm túc trong hoạt động dạy học. Các cấp quản lý, giáo viên có biện pháp trong việc tổ chức cho giáo viên học tập và thực hiện đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo; Có kế hoạch đẩy mạnh công tác thanh tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong các trường học, nhằm tăng cường nề nếp, kỷ cương và ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục. * Thứ hai: Qua việc xử lý tình huống, giáo viên Nguyễn Thị A thấy được những khuyết điểm của mình trong chuyên môn, trong việc chấp hành quy định của nhà trường cũng như của ngành, thấy rõ những tồn tại của bản thân từ đó có ý thức rèn luyện trong mọi mặt, tìm biện pháp phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn của gia đình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. * Thứ ba: Qua việc xử lý cũng là một bước để cho đội ngũ giáo viên nhà trường nói riêng, giáo viên của ngành, bậc học nói chung thấy được tính nghiêm minh trong việc chấp hành luật pháp và các quy định của ngành,để từ đó tự nhìn nhận, đánh giá lại công việc của bản thân mình để có sự bổ sung, điều chỉnh phù hợp xứng đáng là người thầy cô giáo là tấm gương cho học sinh noi theo. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học của mình trong điều kiện mới. Trang 9 Xö lý gi¸o viªn vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n. IV. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG. Để giải quyết tình huống trên một cách khách quan, chính xác cần căn cứ vào các văn bản pháp lý sau: - Chỉ thị 33/2006/CT – TTg ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; - Luật Viên chức 2010; - Luật Giáo dục 2005; - Nghị định số 27/ 2013/NĐ - CP ngày 06/4/2013 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. 1. Xây dựng và phân tích phương án: * Phương án 1: Phê bình, nhắc nhở, góp ý đối với cô giáo Nguyễn Thị A trước HĐSP nhà trường. - Ưu điểm: + Phương án này phù hợp với hoàn cảnh gia đình và bản thân cô giáo Nguyễn Thị A. + Tạo cơ hội cho cô giáo Nguyễn Thị A khắc phục, vươn lên. - Nhược điểm: + Thiếu sự nghiêm minh của pháp luật và quy chế của ngành (Giải quyết theo hướng trên, không chỉ giáo viên ở trường mà cả đội ngũ giáo viên các trường khác sẽ không có được bài học đắt giá về sự cần thiết phải chấp hành đúng pháp luật và các quy định của ngành). + Làm giảm lòng tin đối với nhà trường trong khi toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện cuộc vận động “Hai không" (Dạy học là công việc được sự quan tâm của toàn xã hội, nhất là đối với sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh học sinh. Vì thế đòi hỏi mọi công việc của nhà trường, của giáo viên phải thật chu đáo, nghiêm túc. Sự sai phạm của cô giáo Nguyễn Thị A nếu không được xử lý thấu đáo, đúng kỷ cương phép nước sẽ gây mất lòng tin của nhân dân đối với nhà trường nói riêng và của ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung). Trang 10 [...]... tra giáo dục thì: “Thanh tra giáo dục, thực hiện quy n thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục, nhằm đảm bảo vi c thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm , Trang 12 Xö lý gi¸o vi n vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n Như vậy, bên cạnh vi c xử lý các vi phạm trong giáo dục, vi c phát huy các nhân tố tích cực trong tập thể và mặt tích cực trong mỗi người giáo vi n. .. tra chuyên đề và kiểm tra toàn diện đối với giáo vi n Đánh giá sát hợp ưu khuyết điểm đối với các giáo vi n được kiểm tra Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ đều đặn và có chất lượng Xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp để giáo vi n cố gắng phấn đấu Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường gần gũi động vi n cô giáo Nguyễn Thị A và các giáo vi n trẻ trong trường cố gắng vươn lên trong mọi hoạt động chuyên môn, ... và căng thẳng tâm lý cho giáo vi n 2 Lựa chọn phương án giải quy t: Sau khi phân tích ưu điểm và nhược điểm của mỗi phương án, căn cứ các văn bản về pháp luật có liên quan thì cô giáo Nguyễn Thị A đã vi phạm Điều 17 Luật Vi n chức Theo Nghị định số 27/2013/NĐ - CP ngày 06/4/2013 của Chính phủ về vi c xử lý kỷ luật vi n chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của vi n chức, thì cô giáo Nguyễn Thị A... quản lý Nhà nước về thực hiện quy chế chuyên môn Công đoàn ngành cần quan tâm thăm hỏi động vi n kịp thời các giáo vi n gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ các trường xây nhà công vụ để giáo vi n có điều kiện trong công tác khi phải ở xa gia đình 3 Đối với trường: Tổ bộ môn thường xuyên kiểm tra, ký giáo án trước khi lên lớp, định kỳ hàng tháng kiểm tra và đánh giá xếp loại các loại hồ sơ chuyên môn, ... sáng để học sinh noi theo KẾT LUẬN Trang 16 Xö lý gi¸o vi n vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n Để nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải có sự đồng bộ về cơ chế chính sách, về ý thức trách nhiệm của mỗi giáo vi n, cùng với công tác quản lý, nhất là quản lý của các trường Chất lượng giáo vi n là yếu tố `quy t định nhất Giáo vi n trong nhà trường kém về năng lực và phẩm chất, thì dù... Đảng về vi c xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 4 Luật giáo dục năm 2005 5 Luật vi n chức 2010 6 Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quy t định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007) 7 - Nghị định số 27/2013/NĐ - CP ngày 06/4/2013 của Chính phủ về vi c xử lý kỷ luật vi n chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của vi n. .. Trang 15 Xö lý gi¸o vi n vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n Công đoàn nhà trường cần tìm hiểu, giúp đỡ gia đình cô giáo Nguyễn Thị A và gia đình các giáo vi n đang gặp khó khăn, động vi n họ vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ 4 Đối với giáo vi n trong nhà trường: Cần quan tâm, nghiên cứu, nắm vững nội dung các loại văn bản về luật pháp, nhất là các văn bản liên quan đến ngành Giáo dục, các quy định... bài học cho cô giáo Nguyễn Thị A và cả cho Hội đồng sư phạm nhà trường về quản lý chuyên môn của tổ và của trường * Bước 3: Quy t định hình thức kỷ luật Trang 13 Xö lý gi¸o vi n vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n Hội đồng kỷ luật họp để xét hình thức kỷ luật Căn cứ vào các văn bản luật pháp, căn cứ ý kiến phân tích của các thành vi n trong Hội đồng kỷ luật, quy t định hình thức kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn... để họ hiểu được những vi c cần làm, những hành vi bị cấm 2 Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo: Chuyên vi n phụ trách bậc học của Phòng Giáo dục và Đào tạo cần tham mưu cho lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành những quy định về chuyên môn sát tình hình thực tế của các trường hơn nhưng phù hợp với văn bản hành chính của cấp trên Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và chế độ báo cáo định kỳ... phương án 3 tức xử lý với mức khiển trách là phù hợp nhất Nói cách khác, phương án 3 là phương án tối ưu để xử lý tình huống sai phạm quy chế của giáo vi n Nguyễn thị A như trình bày ở trên V LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN Đà ĐƯỢC LỰA CHỌN 1 Các bước thực hiện: * Bước 1: Xác định hướng giải quy t Ban giám hiệu nhà trường, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch công đoàn trường, Tổ trưởng chuyên môn họp để thống . một cán bộ quản lý chuyên môn của trường, từ thực tế của cơ sở, tôi chọn đề tài: Xử lý giáo vi n Nguyễn Thị A Trường THCS Hồng Thủy vi phạm quy chế chuyên môn để làm tiểu luận cuối khóa quản. ngũ giáo vi n, nhất là giáo vi n trẻ; Công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường chưa tiến hành thường xuyên do đó còn tạo “kẻ hở” cho giáo vi n vi phạm quy chế chuyên môn. Công tác quản lý, . thì giáo vi n Nguyễn Thị A mặc dù là giáo vi n dạy giỏi cấp huyện nhưng lại không chú tâm trong công tác chuyên môn, để xảy ra vi phạm quy chế chuyên môn khi Đoàn thanh tra của Phòng Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính xử lý giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính xử lý giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay