Tiết 51: Phương trình bậc hai một ẩn

8 442 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2015, 03:00

   2/      !    x x x x  " #$%&'()*+ , -./)01&2 33"$ 4*)561789:; <-=&1&> <-.1&> ?@A1&> BC')* &;>     !"#     $%  &'!#    #$%&'()*+ $DEF ()*+, +(/01($23++4,5+678()*+, +(/01($67 8()*+, +(149:+, $  '/'1!# -;+,<4673+=$>/>167+(?+,@A1(;-)B1,5671C1(D@AE7  ≠ FG9H   G1& :HI@J#2 K2 K  G1& :HI@JK2 2 "  KL1& :HI@J"2 2KL   M#B'2&'1&  :.NM<OP@J2 2 8Q5R    K"    G"  K   G! ="K! CK   SK  GKT   I2@AEG9HEJ,K8()*+, +(/01($I   G! M UA=V#$  KW Gii. B;  KW'/ '/ U:R;@ ⇔ ⇔ ⇔ #    2   x = ± UA=V$  K Gii. B;  K   U:R;@ ⇔ ⇔ #    2  K    K M      X)-H&' QJ> Gii.B;  > >'/ U:R;@> ⇔ ⇔ L ±  +  − + #     G Y  K  +   .
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 51: Phương trình bậc hai một ẩn, Tiết 51: Phương trình bậc hai một ẩn, Tiết 51: Phương trình bậc hai một ẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay