Ke hoach HKPD So nam dinh 2012

5 151 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2015, 23:00

. UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 159 /KH-SGDĐT-GDTrH Nam Định, ngày 08 tháng 3 năm 2011 KẾ. cụm. 1.4. Tháng 03 năm 2012: Tổ chức HKPĐ cấp tỉnh; 1.5. Tháng 03 năm 2012: Thành lập đội tuyển và tổ chức tập huấn dự thi HKPĐ cấp khu vực và toàn quốc. 1.6. Tháng 04 năm 2012: Dự thi HKPĐ cấp. tỉnh: Tổ chức ngày 22 tháng 03 năm 2012. Nhận được công văn này, Sở yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện để HKPĐ tỉnh Nam Định lần thứ VIII - 2012 thành công tốt đẹp. Mọi chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach HKPD So nam dinh 2012, Ke hoach HKPD So nam dinh 2012, Ke hoach HKPD So nam dinh 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn