De,d,an KT HSG mon Sinh 12 lan 2 theo Cau truc de thi cua So Nam Dinh 2011

8 229 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2015, 23:00

. thi u 1 NST 21 và 2 tinh trùng thừa 1 NST 21 . 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 I II III Nam bình thường Nam bị bệnh M Nữ bình thường Nữ bị bệnh M S GIO DC V O TO NAM NH THI KIM TRA HC SINH GII LP 12. S GIO DC V O TO NAM NH THI KIM TRA S 2 HC SINH GII LP 12 TRNG THPT A NGHA HNG NM HC 20 10 -20 11 Mụn: SINH HC ( TRC NGHIM) Thi gian: 45 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu 1: Mt ph. 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường. B. 2 tinh trùng bình thường, 1 tinh trùng có 2 NST 21 và 1 tinh trùng không có NST 21 . C. 2 tinh trùng thừa 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường. D. 2 tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: De,d,an KT HSG mon Sinh 12 lan 2 theo Cau truc de thi cua So Nam Dinh 2011, De,d,an KT HSG mon Sinh 12 lan 2 theo Cau truc de thi cua So Nam Dinh 2011, De,d,an KT HSG mon Sinh 12 lan 2 theo Cau truc de thi cua So Nam Dinh 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn