Luận văn thạc sỹ: Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La

116 554 2
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2015, 11:39

Kho bạc Nhà nước Sơn La với vai trò là cơ quan kiểm soát thanh toán vốn đầu tư cần phải nhận biết những hiện tượng thất thoát, lãng phí để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư¬ từ Ngân sách Nhà nước. Chính vì vậy, việc hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước Sơn La sẽ góp phần giảm thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Ý thức được điều đó và những hiểu biết thu thập được trong quá trình thực tiễn, Em đã lựa chọn đề tài: “Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La”. Góp phần giảm thất thoát, lãng phí trong công đoạn giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh do Kho bạc Nhà nước Sơn La quản lý.Luận văn đã phân tích tổng hợp, khái quát, nêu ra được các khái niệm, phạm trù liên quan đến kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước, nhận diện thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.Phân tích đầy đủ rõ nét thực trạng, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước Sơn La thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư.Đưa ra một số giải pháp, điều kiện liên quan trực tiếp tới Kho bạc, cơ sở có tính khả thi cao nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Sơn La để góp phần giảm thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. . thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La. Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại. TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA 3.1 Định hướng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân. kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sơn La 2.2.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La, Luận văn thạc sỹ: Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La, Luận văn thạc sỹ: Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn