Giáo trình pháp luật trong xây dựng - Chương 3 Dự án đầu tư xây dựng công trình, ThS. Đỗ Hoàng Hải

27 362 2
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2015, 18:44

9/16/2014 1 CHƯƠNG III: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 I • Khái niệm, nội dung và yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng công trình II • Phân loại và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình. III • Quyền và nghĩa vụ các chủ thể trong lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng IV • Quản lý dự án đầu tư xây dựng I. Khái niệm, nội dung, yêu cầu của DAĐTXD 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Tập hợp đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục địch phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm dịch vụ trong một thời gian nhất định 1. Khái niệm 9/16/2014 2 I. Khái niệm, nội dung, yêu cầu của DAĐTXD 3 Nội dung Dự án đầu tư xây dựng công trình Thuyết minh dự án đầu tư Nội dung thiết kế cơ sở Thuyết minh thiết kế cơ sở. Bản vẽ thiết kế cơ sở 2. Nội dung (tt) I. Khái niệm, nội dung, yêu cầu của DA ĐTXD 4 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; hình thức đầu tư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất . . . Mô tả qui mô, diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình, phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất. Giải pháp thực hiện: phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư; phương án kiến trúc với công trình trong đô thị, phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức QLDA. Đánh giá tác động môi trường, giải pháp PCCC, an ninh. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn và phương án hoàn trả vốn, phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội. 2. Nội dung (tt) 9/16/2014 3 I. Khái niệm, nội dung, yêu cầu của DA ĐTXD 5 Nội dung thiết kế cơ sở Thuyết minh: giới thiệu tóm tắt, phương án thiết kế, tổng mặt bằng công trình, vị trí và qui mô xây dựng, phương án kiến trúc và kết cấu chính, qui chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng,… Bản vẽ: tổng mặt bằng hoặc bình đồ, phương án kiến trúc, kết cấu chính, mặt cắt, mặt đứng, hệ thống hạ tầng kĩ thuật,… 2. Nội dung (tt) I. Khái niệm, nội dung, yêu cầu DA ĐTXD 6  Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng;  Có phương án thiết kế và phương án công nghệ phù hợp;  An toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;  Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.  Bảo đảm an ninh, an toàn xã hội và an toàn môi trường, phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan 3. Yêu cầu DA ĐTXD 9/16/2014 4 I. Khái niệm, nội dung, yêu cầu của DA ĐTXD 7  Đối với những công trình xây dựng có quy mô lớn (quan trọng quốc gia), trước khi lập dự án, chủ đầu tư xây dựng công trình phải lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư  Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn nhà nước ngoài việc phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu trên việc xác định chi phí xây dựng phải phù hợp với các định mức, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành và hướng dẫn áp dụng  Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì phải bảo đảm kịp thời vốn đối ứng. 3. Yêu cầu DA ĐTXD (tt) II. Phân loại và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình 8 1. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình Phân loại theo tính chất và qui mô dự án Dự án quan trọng cấp quốc gia. Dự án nhóm A Dự án nhóm B Dự án nhóm C Chú ý: DA cấp QG, DA nhóm A: Nếu gồm nhiều dự án thành phần, hoặc thực hiện phân kỳ đầu tư thì dự án thành phần được quản lý như dự án độc lập (do người quyết định ĐT quyết định) 9/16/2014 5 9 1. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình (tt) Công trình được phân thành các loại Công trình dân dụng Công trình công nghiệp Công trình giao thông Công trình thủy lợi Công trình hạ tầng kỹ thuật II. Phân loại và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Chú ý: Phân loại dự án ĐTXD Và phân loại CTXD 10 1. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình (tt) Phân loại theo nguồn vốn đầu tư Dự án vốn ngân sách Nhà nước Dự án vốn tín dụng do NN bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư PT của NN Dự án sử dụng vốn ĐTPT của DNNN Dự án sử dụng vốn khác: tư nhân, hỗn hợp nhiều nguồn vốn II. Phân loại và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình 9/16/2014 6 11 2. Quản lý nhà nước về dự án đầu tư Dự án vốn ngân sách • Nhà nước quản lý toàn bộ quá trình đầu tư: việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, quyết định đầu tư, lập thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng; - Vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh. - Vốn tín dụng ĐTPTNN - Vốn ĐTPT.DNNN • Nhà nước quản lý về chủ trương và quy mô đầu tư. Doanh nghiệp có dự án tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo các quy định khác có liên quan Đối với các nguồn vốn khác, kể cả vốn tư nhân. • Chủ đầu tư tự quyết định hình thức và nội dung quản lý dự án. • Vốn hỗn hợp: tính theo tỷ lệ (%) góp vốn lớn nhất, hoặc tự thỏa thuận II. Phân loại và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình 12 2. Quản lý nhà nước về dự án đầu tư (tt) II. Phân loại và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Chủ đầu tư XDCT là người sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình DA vốn NSNN thì CĐT do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập DA ĐTXDCT DA Vốn tín dụng, người vay vốn là CĐT DA Sử dụng nguồn vốn khác, CĐT là chủ sở hữu vốn hoặc là người đại diện theo quy định của pháp luật 9/16/2014 7 13 Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) Đối với các dự án quan trọng quốc gia Dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) Đối với tất cả các dự án ngoại trừ những dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và xin phép XD Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo. Công trình xây dựng mới, cải tạo, dưới 15 tỷ phù hợp QH Nhà ở riêng lẻ Không cần lập báo kinh tê kỹ thuật. Hồ sơ xin phép xây dựng 2. Quản lý nhà nước về dự án đầu tư (tt) II. Phân loại và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình II. Quyền và nghĩa vụ các chủ thể trong lập, thẩm định và phê duyệt DA ĐTXD 14 1 • Thẩm định, quyết định DA ĐTXD 2 • Điều kiện tổ chức, cá nhân trong lập DA ĐTXD 3 • Quyền, nghĩa vụ của CĐT trong lập DA ĐTXD 4 • Quyền, nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn trong lập DA ĐTXD 5 • Quyền, nghĩa vụ của người quyết định đầu tư trong lập DA ĐTXD 9/16/2014 8 II.1. Thẩm định, quyết định lập DA ĐTXD 15  Thẩm quyền thẩm định DA ĐTXD (điều 10-12/2009/NĐ-CP):  Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt  Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp quyết định đầu tư  Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 6 Điều này và lấy ý kiến các cơ quan liên quan để thẩm định dự án để thẩm định dự án.  Người quyết định đầu tư có thể thuê tư vấn để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung  Thời gian xem xét của các cơ quan liên quan, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án bằng ½ thời gian thẩm định tương ứng (điều 2 NĐ 83-2009) II.1. Thẩm định, quyết định lập DA ĐTXD 16 Dự án do TTg Quyết định đầu tư (và các dự án khác nếu cần thiết) TTg thành lập hội đồng thẩm định nhà nước, bộ trưởng bộ KH-ĐT làm chủ tịch HĐTĐ. Dự án sử dụng vốn ngân sách Cấp bộ, cấp tỉnh, thành phố, cấp quận huyện . . . Thẩm định các dự án do mình QĐĐT. Đầu mối thẩm định là do các cơ quan chuyên môn của bộ, tỉnh, thành phố, quận, huyện đó Đối với các dự án khác. Người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án. Đối với các dự án đặc thù thẩm định dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù 9/16/2014 9 II.1. Thẩm định, quyết định lập DA ĐTXD 17 Bộ quản lý CTXD chuyên ngành đối với DA cấp quốc gia, nhóm A Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tham gia ý kiến về TKCS Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với dự án nhóm B, nhóm C. II.1. Thẩm định, quyết định lập DA ĐTXD 18 Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự án đầu tư, không phải tổ chức thẩm định riêng. 9/16/2014 10 II.1. Thẩm định, quyết định lập DA ĐTXD 19  Thẩm quyền thẩm định DA ĐTXD (điều 10-12/2009/NĐ-CP):  Thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Nhóm dự án Số ngày làm việc Quan trọng quốc gia 90 A 40 B 30 C 20 II.1. Thẩm định, quyết định lập DA ĐTXD 20  Nội dung thẩm định DA ĐTXD (điều 11- 12/2009/ NĐ-CP):  Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án: sự cần thiết đầu tư; các yếu tố đầu vào của dự án; quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện dự án; phân tích tài chính, tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án  Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án: sự phù hợp với quy hoạch; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt bằng, khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ của dự án; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; khả năng hoàn trả vốn vay; giải pháp phòng cháy, chữa cháy; các yếu tố ảnh hưởng đến dự án như quốc phòng, an ninh, môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan. [...]... CĐT trong lập DA ĐTXD  Thuê tư vấn lập dự án trong trường hợp không có đủ điều kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình để tự thực hiện;  Xác định nội dung nhiệm vụ của dự án đầu tư xây dựng công trình;  Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án đầutư xây dựng công trình cho tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;  Tổ chức nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. .. thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; định giá xây dựng; o Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; o Thiết kế quy hoạch xây dựng; o Thiết kế xây dựng công trình; o Khảo sát xây dựng công trình; o Thi công xây dựng công trình; 26 13 9/16/2014 II.2 Điều kiện tổ chức, cá nhân trong lập DA ĐTXD  Quy định chung (điều 3 6-1 2/2009/NĐ-CP)  Tổ chức, cá nhân khi tham gia các lĩnh vực sau đây phải có đủ... định của pháp luật 36 18 9/16/2014 II.5 Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư trong lập DA ĐTXD  Nghĩa vụ của người quyết định đầu tư trong lập DA ĐTXD  Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;  Kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, quyết... nhiệm khảo sát xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định (điều 7 – 83/ 2009/NĐ-CP)  Cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  Các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với từng gói thầu hoặc loại công việc cụ thể  Năng lực hoạt động xây dựng của tổ... người quyết định đầu tư trong lập DA ĐTXD  Quyền của người quyết định đầu tư trong lập DA ĐTXD  Không phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khi không đáp ứng mục tiêu và hiệu quả;  Đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt hoặc đang triển khai thực hiện khi thấy cần thiết;  Thay đổi, điều chỉnh mục tiêu, nội dung của dự án ầu tư xây dựng công trình;  Các quyền khác... dựng 39 III.1 Nội dung quản lý DA ĐTXD  Quản lý chất lượng (15/20 13/ NĐ-CP; 49/2008/ NĐ-CP )  Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng  Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình  Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình  Bảo hành công trình  Bảo trì công trình 40 20 9/16/2014 III.1 Nội dung quản lý DA ĐTXD  Quản lý khối lượng (điều 29 nghị định 12/2009/NĐ-CP)  Việc thi công xây dựng công. .. (điều 30 nghị định 12/2009/NĐ-CP)  Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng  Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn  Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu. .. theo quy định của pháp luật 33 II.4 Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn trong lập DA ĐTXD  Quyền của nhà thầu tư vấn trong lập DA ĐTXD  Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liênquan đến việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình;  Từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật củachủ đầu tư;  Các quyền khác theo quy định của pháp luật  Nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn trong lập DA ĐTXD ... vấn trong lập DA ĐTXD  Chỉ được nhận lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với năng lực hoạt động xây dựng của mình;  Thực hiện đúng công việc theo hợp đồng đã ký kết;  Chịu trách nhiệm về chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình được lập; 34 17 9/16/2014 II.4 Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn trong lập DA ĐTXD  Nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn trong lập DA ĐTXD  Không được tiết lộ thông... kế xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định (điều 7 – 83/ 2009/NĐ-CP)  Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình . xây dựng; o Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; o Thiết kế quy hoạch xây dựng; o Thiết kế xây dựng công trình; o Khảo sát xây dựng công trình; o Thi công xây dựng công trình; 9/16/2014 14 II.2 nội dung nhiệm vụ của dự án đầu tư xây dựng công trình;  Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án đầutư xây dựng công trình cho tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;  Tổ chức nghiệm. 9/16/2014 1 CHƯƠNG III: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 I • Khái niệm, nội dung và yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng công trình II • Phân loại và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình pháp luật trong xây dựng - Chương 3 Dự án đầu tư xây dựng công trình, ThS. Đỗ Hoàng Hải, Giáo trình pháp luật trong xây dựng - Chương 3 Dự án đầu tư xây dựng công trình, ThS. Đỗ Hoàng Hải, Giáo trình pháp luật trong xây dựng - Chương 3 Dự án đầu tư xây dựng công trình, ThS. Đỗ Hoàng Hải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay