Giáo trình pháp luật trong xây dựng - Chương 1 Tổng quan về luật và luật trong xây dựng, ThS. Đỗ Hoàng Hải

11 495 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2015, 18:43

9/16/2014 1 PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG GV: ThS. ĐỖ HOÀNG HẢI ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT VỀ LUẬT VÀ LUẬT TRONG XÂY DỰNG 2 I • Tổng quan hệ thống vănbản pháp luật II • Hệ thống pháp luật trong xây dựng III • Phạm vi & đối tượng áp dụng của luật xây dựng IV • Những nguyên tắc cơ bản của luật xây dựng V • Năng lực hành nghề & năng lực hoạt động về xây dựng VI • Những hành vi bị cấm trong hoạt động xây dựng 9/16/2014 2 I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 3 Quốchội chủ tịch nước VKS NDTC Nhân dân Thông qua bầucử UBND các cấp HĐND các cấp Toà án nhân dân địa phương Việnkiểm sát nhân dân địa phương Chính phủ TANDTC 1. Bộ máy nhà nướcCộng hòa xã hộichủ nghĩaViệtNam 4 2. Thẩm quyền ban hành vănbản quy phạm pháp luật Vănbản quy phạmcủaquốchội, ủyban thường vụ quốchội: 9 Nghị quyếtcủaquốchội 9 Pháp lệnh, nghị quyếtcủa ủyban thường vụ quốchội Vănbản quy phạmcủaChủ tịch nước: 9 Lệnh, quyết định củaChủ tịch nước Vănbản quy phạmcủa Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Các bộ và cơ quan ngang bộ: 9 Nghị quyết, nghịđịnh của Chính phủ. 9 Quyết định, chỉ thị, thông tư của các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan khác thuộc chính phủ I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 9/16/2014 3 5 2. Thẩm quyền ban hành vănbản quy phạm pháp luật (tt) Vănbản quy phạmcủa tòa án nhân dân tối cao, việnkiểm sát nhân dân tối cao: 9 Nghị quyếtcủahội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 9 Quyết định, chỉ thị, thông tư củaviệnkiểm sát nhân dân tối cao . Vănbản quy phạm pháp luật liên tịch: 9 Nghị quyết, thông tư liên tịch giữa các cơ quan nhà nướccó thẩm quyềnhoặcgiữa các cơ quan nhà nướcvới các tổ chứcxã hội. Vănbản quy phạm pháp luậtcủaHội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân: 9 Nghị quyếtcủahội đồng nhân dân các cấp. 9 Quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 6 I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 3. Văn bản quy phạm pháp luật Vănbản quy phạm pháp luật là hình thứcthể hiệncủa các quyết định pháp luậtdocơ quan nhà nướccóthẩm quyền ban hành theo trình tự và dướihìnhthứcnhất định, có chứa đựng các quy tắcxử sự chung nhằm điềuchỉnh 1 loại quan hệ xã hộinhất định 9/16/2014 4 7 I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 4. Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật  Là vănbảndocơ quan Nhà nướccóthẩm quyền ban hành.  Là vănbảncóchứa đựng các quy tắcxử sự chung mang tính bắtbuộc.  Là vănbản đượcápdụng nhiềulầntrongđời sống xã hội  Tên gọi, nội dung, trình tự ban hành được quy định cụ thể trong luật 8 I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 5. VănbảnLuật và các vănbảndướiluật:  VănbảnLuậtdo quốchội ban hành:  Hiến pháp: là Luậtcơ bản, có tính chất pháp lý cao nhất trong hệ thống các vănbản pháp luật.  Các đạoluật, bộ luật: cụ thể hóa hiến pháp  VănbảndướiLuật:  Là vănbản do các cơ quan nhà nướccóthẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự, hình thức do Luật quy định và có hiệulực pháp lý thấphơn Luật 9/16/2014 5 9 9 Hiệulựccủavănbản quy phạm pháp luậttheothời gian 9 Hiệulựccủavănbản quy phạm pháp luậttheo không gian 9 Hiệulựccủavănbảntheođốitượng tác động 9 Áp dụng vănbản quy phạm pháp luật I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 6. Hiệulựccủavănbản pháp luật 10 Luật xây dựng Luật đầutư Luật đất đai Luật quy hoạch đôthị Luật đấu thầu Luật Kinh doanh BĐS Luật nhà ở II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT XÂY DỰNG 9/16/2014 6 II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT XÂY DỰNG 11 Văn bản dưới luật Nghị định hướng dẫn thi hành luật (vd: ND 85-2009) Nghị định (vd: ND 12-2009) Thông tư, quyết định Văn bản luật Luật xây dựng, luật đấu thầu, Luật qui hoạch đô thị Các luật liên quan khác (Luật Đầutư, LuậtNhàở ) III. PHẠM VI - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 12  Phạmvi: 9 Hoạt động xây dựng (điều3-Luậtxâydựng 16-2003) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng  Đốitượng áp dụng: 9 Tổ chức, cá nhân trong nước 9 Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam  Trường hợp điều ước quốc tế , Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó  Dự thảoLuậtxâydựng sửa đổi (2014): dự kiến Điềuchỉnh “Hoạt động xây dựng” thành “Hoạt động Đầutư xây dựng” 9/16/2014 7 III. PHẠM VI - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 13 Hoạt động xây dựng Lập QHXD Lập DAĐTX DCT Khảo sát XDCT Thiết kế XDCT Thi công XDCT Giám sát TC XDCT QLDA ĐTXDCT Lựa chọn nhà thầu Các hoạt động khác III. PHẠM VI - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 14 Qúa trình bỏ vốn tiến hành các hoạt động Lập QHXD Lập DAĐTX DCT Khảo sát XDCT Thiết kế XDCT Thi công XDCT Giám sát TC XDCT QLDA ĐTXDCT Lựa chọn nhà thầu Các hoạt động khác Hoạt động Đầutư Xây dựng 9/16/2014 8 IV. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT XÂY DỰNG 15  Bảo đảm xây dựng công trình theo: quy hoạch, thiết kế, mỹ quan công trình, bảo vệ môi trường và cảnh quan chung;  Phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hoá, xã hội của từng địa phương; kết hợp phát triển kinh tế -xã hội với quốc phòng, an ninh  Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng 16  Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình,tính mạng con người và tài sản, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường  Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật  Bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát và các tiêu cực khác trong xây dựng IV. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT XÂY DỰNG 9/16/2014 9 V. NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG VỀ XD & NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ 17 Những qui định chung  Điều 7 – luật số 38/2009  Điều 36 – nghị định 12/2009  Điều 18 – nghị định 112/2009 Chứng chỉ hành nghề  Nghịđịnh 12/2009  Điều 19, 20, 23, 55 – nghịđịnh 112/2009 Qui định cho các tổ chức, cá nhân cụ thể  Nghịđịnh 12/2009  Điều 21, 22 – nghịđịnh 112/2009 VI. NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - điều 10/ LXD 18  Xây dựng công trình nằm trong khu vực cấm xây dựng,  Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử -văn hoá và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;  xây dựng công trình ở khu vực có nguy cơ lở đất, lũ quét, trừ những công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này 9/16/2014 10 VI. NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 19  Xây dựng công trình sai quy hoạch, vi phạm chỉ giới, cốt xây dựng; không có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp  Nhà thầu hoạt động xây dựng vượt quá điều kiện năng lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng  Chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng để thực hiện công việc VI. NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 20  Xây dựng công trình không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng  Vi phạm các quy định về an toàn tính mạng con người,tài sản và vệ sinh môi trường trong xây dựng  Cơi nới, lấn chiếm không gian, khu vực công cộng, lối đi và các sân bãi khác đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố  Đưa và nhận hối lộ trong hoạt động xây dựng; [...]...9 /16 /2 014 VI NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Dàn xếp trong đấu thầu nhằm vụ lợi, mua bán thầu, thông đồng trong đấu thầu, bỏ giá thầu dưới giá thành xây dựng công trình trong đấu thầu Lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; dung túng, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng Cản trở hoạt động xây dựng đúng pháp luật Các hành vi khác vi phạm pháp luật về xây dựng. .. quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; dung túng, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng Cản trở hoạt động xây dựng đúng pháp luật Các hành vi khác vi phạm pháp luật về xây dựng 21 HẾT PHẦN I! 22 11 . 9 /16 /2 014 1 PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG GV: ThS. ĐỖ HOÀNG HẢI ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT VỀ LUẬT VÀ LUẬT TRONG XÂY DỰNG 2 I • Tổng quan hệ thống vănbản pháp luật II •. bản luật Luật xây dựng, luật đấu thầu, Luật qui hoạch đô thị Các luật liên quan khác (Luật Đầutư, LuậtNhàở ) III. PHẠM VI - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 12  Phạmvi: 9 Hoạt động xây dựng (điều3-Luậtxâydựng. quy phạm pháp luật I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 6. Hiệulựccủavănbản pháp luật 10 Luật xây dựng Luật đầutư Luật đất đai Luật quy hoạch đôthị Luật đấu thầu Luật Kinh doanh BĐS Luật nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình pháp luật trong xây dựng - Chương 1 Tổng quan về luật và luật trong xây dựng, ThS. Đỗ Hoàng Hải, Giáo trình pháp luật trong xây dựng - Chương 1 Tổng quan về luật và luật trong xây dựng, ThS. Đỗ Hoàng Hải, Giáo trình pháp luật trong xây dựng - Chương 1 Tổng quan về luật và luật trong xây dựng, ThS. Đỗ Hoàng Hải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay