Luận văn thạc sỹ: Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh

133 568 5
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2015, 16:19

Kể từ khi ban hành (năm 2005) đến nay Luật Đầu tư tại Việt Nam đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung và ngày càng tạo điều kiện hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Kết quả là thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần tăng trưởng kinh tế của cả nước nói chung và các vùng kinh tế cả nước nói riêng. Trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái, những tác động tiêu cực của nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và đến tất cả những mặt khác của đời sống văn hóa chính trị nói chung. Mục tiêu hiện nay của kinh tế Việt Nam là duy trì sự ổn định và bền vững, do vậy kì vọng tăng trưởng nhanh hiện chưa được đề cao. Đây có thể coi là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong thời điểm này nhằm giữ vững nền kinh tế thoát khỏi suy thoái. Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam duy trì ở mức thấp khoảng 5,3%5,4%, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp so với các năm trước khoảng 5%, sự tăng trưởng của các ngành kinh tế có khởi sắc qua các năm nhưng thực tế vẫn ở mức cầm chừng. Cùng với các tỉnh, thành phố trong nước, những năm qua tỉnh Hải Dương đã có nhiều cố gắng trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Nét nổi bật trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Hải Dương là ngay từ đầu, tỉnh đã tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, xác định các khu, các cụm công nghiệp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Nhờ đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã đến với tỉnh Hải Dương để làm ăn, kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 252 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhìn chung, các doanh nghiệp FDI hoạt động có hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, tiếp thu kinh nghiệm quản lý hiện đại; giải quyết việc làm cho người lao động; làm tăng thu nhập và cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Song so với yêu cầu thì hoạt động trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Hải Dương chưa đồng đều, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp FDI vẫn còn những mặt yếu kém, chất lượng cải cách hành chính ở một số bộ phận còn chưa cao.Do vậy, công tác quản lý của Chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh, giúp các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vừa là vấn đề cấp bách, đồng thời cũng là vấn đề cơ bản lâu dài đối với tỉnh Hải Dương. Đây cũng là lý do chủ yếu để tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế và chính sách của mình. TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN NGUYễN ĐìNH TIệP Quản lý của chính quyền tỉnh hải dơng đối với doanh nghiệp có vốn đầu t trực tiếp n- ớc ngoài trên địa bàn tỉnh HÀ NỘI – 2013 TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN NGUYễN ĐìNH TIệP Quản lý của chính quyền tỉnh hải dơng đối với doanh nghiệp có vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài trên địa bàn tỉnh Chuyờn ngnh: Qun lý kinh t v chớnh sỏch Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS. TH HI H H NI 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn với tên gọi: "Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các lý luận và dữ liệu trong Luận văn là trung thực và những thành quả nghiên cứu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả Nguyễn Đình Tiệp LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban lãnh đạo, các cán bộ, giảng viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành Luận văn. Xin chân thành cảm ơn UBND tỉnh Hải Dương, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hải Dương, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi tham gia và hoàn thành luận văn. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cô hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà đã tận tình chỉ dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài và hoàn thành Luận văn. Tôi xin cảm ơn gia đình, các bạn đồng môn cũng như toàn thể bạn bè đã chia sẻ, giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn, hỗ trợ tinh thần cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2013 Tác giả Nguyễn Đình Tiệp MỤC LỤC 1.1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 1.1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 1.1.2. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 12 1.2.1. Khái niệm quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 18 1.2.3. Bộ máy quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh 22 Sơ đồ 1.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý các doanh nghiệp FDI của tỉnh 22 - HĐND - UBND cấp tỉnh có chức năng, nhiệm vụ chung trong quản lý đối với doanh nghiệp FDI. Dựa trên kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo nhiệm kỳ phân công chức năng, nhiệm vụ đối với từng công việc, từng chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành để thực hiện mục tiêu. 22 Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong đó có nội dung về đầu tư nước ngoài để UBND tỉnh thực hiện. Quyết định phê duyệt những vấn đề trọng yếu như doanh mục dự án đầu tư, chính sách áp dụng cho doanh nghiệp FDI.v.v 22 Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng nhân dân giao, UBND tỉnh tiến hành chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đối với doanh nghiệp FDI bao gồm: 22 + Công tác hướng dẫn doanh nghiệp FDI 23 + Công tác cấp, thu hồi và điều chỉnh giấy Chứng nhận đầu tư 23 + Công tác hỗ trợ doanh nghiệp FDI 23 + Công tác kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp FDI 23 - Ban quản lý các Khu công nghiệp cấp tỉnh là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý, tổ chức thực hiện việc cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 23 - Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư nước ngoài ở địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở 23 - Sở, ban, ngành liên quan bao gồm: Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan khác có chức năng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp thực hiện nhiệm vụ chung trong phạm vi quản lý nhà nước của mình 23 1.2.4. Nội dung quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 23 1.3. Kinh nghiệm quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số địa phương trong nước 35 1.3.1. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước 35 1.3.1.1. Kinh nghiệm của thành phố Hà Nội 35 1.3.2. Bài học cho tỉnh Hải Dương 40 CHƯƠNG 2 41 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 41 2.1. Điều kiện và tiềm năng ở tỉnh Hải Dương đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 41 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 41 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 43 2.2. Thực trạng phát triển doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bản tỉnh Hải Dương giai đoạn từ năm 2008 đến 2013 48 2.3.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương 58 2.3.3.1. Chức năng 58 Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật 58 2.3.3.2. Nhiệm vụ 58 Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau: 58 - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 58 + Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 58 + Dự thảo các văn bản về danh mục các ngành, lĩnh vực, sản phẩm cần lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh; về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết; 58 - Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp 58 - Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt 59 - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư, quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực; 59 - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật; 59 - Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 59 - Quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền 59 2.3.4. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 59 2.3.4.1. Chức năng 59 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý, tổ chức thực hiện việc cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật 59 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, biên chế, kinh phí hoạt động, chương trình kế hoạch công tác; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý khu công nghiệp 59 2.3.4.2. Nhiệm vụ 60 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện 21 nhiệm vụ sau: 60 - Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp 60 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban với các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển khu công nghiệp 60 - Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện 60 - Xây dựng kế hoạch hàng năm và 05 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu cho các khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện. 60 - Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật 60 - Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 60 - Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp; cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công Thương 60 [...]... chính quyền cấp tỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương 2: Phân tích thực trạng quản lý của Chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013 Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý của chính quyền tỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương. .. CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1 Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Tìm hiểu, nghiên cứu khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài chúng ta thấy có nhiều khái niệm khác nhau về đầu tư trực tiếp nước ngoài Mỗi khái... trạng quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2012; - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý của Chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp FDI trên địa bàn đến năm 2020 5 4 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tư ng nghiên cứu Quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh. .. trợ hoạt động đầu tư .74 2.4.4 Kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài7 5 2.5 Đánh giá về quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh 77 2.5.1 Đánh giá việc thực hiện mục tiêu 77 2.5.2 Điểm mạnh trong quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 80... hút FDI trên thế giới diễn ra ngày một khốc liệt 1.2 Quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh 1.2.1 Khái niệm quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Quản lý là một chức năng bắt nguồn từ tính xã hội của lao động trong điều kiện phát triển kinh tế, quản lý được xem là thước đo của hầu... Luật đầu tư năm 2005 Tuy nhiên, Luật đầu tư nước ngoài 1996 cũng không đưa ra khái niệm về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà chỉ thừa nhận doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài Và về mặt pháp lý, cả doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đều hoạt động với tư cách công ty trách nhiệm hữu hạn Luật doanh. .. rõ lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với sự phát triển doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh 3 Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng khung lý thuyết về quản lý của chính quyền cấp Tỉnh đối với doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh; - Tìm hiểu kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số địa phương trong nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Hải Dương. .. nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương - Rút ra được những bài học có thể vận dụng vào thực tiễn của tỉnh Hải Dương 9 từ kinh nghiệm quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số địa phương trong nước 6.2 Đóng góp thực tiễn - Đánh giá đúng thực trạng quản lý của chính quyền. .. thể đến khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư nước ngoài gián tiếp mà chỉ đưa ra khái niệm đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp Trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài là chủ thể quan trọng thành lập nên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (hay còn gọi là doanh nghiệp FDI) và có thể nói không có FDI tất yếu không có doanh nghiệp FDI Doanh nghiệp FDI là phương... lý của Chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh, giúp các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vừa là vấn đề cấp bách, đồng thời cũng là vấn đề cơ bản lâu dài đối với tỉnh Hải Dương Đây cũng là lý do chủ yếu để tác giả lựa chọn đề tài: Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư . cấp tỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 18 1.2.3. Bộ máy quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh. trong quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 80 2.5.3. Điểm yếu trong quản lý của Chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu. dài đối với tỉnh Hải Dương. Đây cũng là lý do chủ yếu để tác giả lựa chọn đề tài: Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh, Luận văn thạc sỹ: Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh, Luận văn thạc sỹ: Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh, - HĐND - UBND cấp tỉnh có chức năng, nhiệm vụ chung trong quản lý đối với doanh nghiệp FDI. Dựa trên kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo nhiệm kỳ phân công chức năng, nhiệm vụ đối với từng công việc, từng chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, - Sở Xây dựng: thực hiện chức năng chuyên môn kiểm soát thực hiện xây dựng hạ tầng cơ sở trong hoạt động của các doanh nghiệp FDI đảm bảo phù hợp quy hoạch kiến trúc chung của Tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp., Các ban, ngành, sở liên quan khác có trách nhiệm phối hợp theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh để phối kết hợp thực hiện các nhiệm vụ, chức năng trong quản lý doanh nghiệp FDI hoạt động trên địa bàn Tỉnh; tham gia đóng góp ý kiến trong công tác quản lý để hoàn t, Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra của tác giảNguồn: Tổng hợp kết quả điều tra, Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỐI VỚI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn