Biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên k5 khoa CNTT – học viện quản lý giáo dục

21 1,240 6
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2015, 08:31

Học viện Quản lý Giáo Dục (HVQLGD) mới thành lập và đang trong quá trình hoàn thiện về mọi mặt. Các HĐ chính khóa, ngoại khóa nhằm rèn luyện KN QLTG cho SV còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của SV.Mặt khác, tính chất ngành đào tạo SV năm thứ nhất của khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) Học viện Quản lý Giáo dục chủ yếu là những môn khoa học tự nhiên phức tạp đòi hỏi SV tập trung cao và phải đầu tư nhiều thời gian mà vẫn đảm bảo thời gian cho các hoạt động khác. Do vậy, việc rèn luyện KN QLTG ngay từ những năm đầu khi học Đại học sẽ thuận lợi để SV đạt kết quả học tập tốt.Nhưng thực tế, đa số SV chưa thực sự quan tâm đến việc rèn luyện KN QLTG cho bản thân mình. QLTG kém hiểu quả. Việc rèn KN QLTG cho SV càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.Từ phân tích trên chúng tôi tiếp tục nghiên cứu đề tài: “Biện pháp rèn luyện KN QLTG cho SV K5 khoa CNTT – HVQLGD.” . KN QLTG cho SV K5 khoa CNTT – Học viện Quản lý Giáo dục. Từ đó đề xuất một số biện pháp rèn luyện KN QLTG cho SV K5 khoa CNTT – HVQLGD. - Địa điểm nghiên cứu khoa CNTT – HVQLGD - Thời gian nghiên. xuất biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên K5 khoa CNTT – Học viện Quản lý Giáo dục CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO SINH. KN QLTG làm tiền đề cho sự thành công của họ trong tương lai. CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO SINH VIÊN K5 KHOA CNTT – HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC 1.8 Một số nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên k5 khoa CNTT – học viện quản lý giáo dục, Biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên k5 khoa CNTT – học viện quản lý giáo dục, Biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên k5 khoa CNTT – học viện quản lý giáo dục, 6 Thực trạng KN QLTG và việc rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT – HVQLGD, 9 Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho SV K5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn