thuyết minh Đồ án Bê tông cốt thép 2

43 568 1
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2015, 15:22

ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG THUYẾT MINH *** PHẦN 1: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BẢN SÀN (THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH: TẦNG 1)  Vật liệu : -Bêtông cấp B15 : 8,5 b aR MP= , = 0,75 bt R MPa , 1,0 b γ = -Cốt thép :thép sàn 10< Φ sử dụng thép C-I: 1,0 s γ = , 225= s R MPa , 225= sc R MPa , và 0,682 R ξ = , α = 0,447 R . Thép dầm 10≥ Φ sử dụng thép C-II: 1,0 s γ = , 280= s R MPa , 280 = sc R MPa , và 0,660 R ξ = , 0,442 R α = . -Kiểm tra hàm lượng cốt thép µ(%): 0,682 8,5 100 100 2,58% 100% 0,05% max min 225 R b o A R s R bh s ξ µ µ µ × × = × = × = ≥ = × ≥ = . - Dùng đơn vò theo tiêu chuẩn daN/m 2 . Chọn sàn tầng điển hình: tầng1 để tính toán. 1 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 1 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG MẶT BẰNG SÀN TẦNG 1. I. Xác đònh sơ bộ kích thước dầm sàn: * Chọn bề dày sàn theo công thức : Ta có: 1 1 1 : 50 40 s h L   =  ÷   1 L : chiều dài theo phương cạnh ngắn của ô bản. Chọn Ô2 kích thước × = × 1 2 3,9 4,4( )L L m để tính chiều dày sơ bộ cho toàn sàn: = = = ≈ 1 3900 97.5 100 40 40 s L h mm mm Chọn bề dày sàn là: s h = 10cm . * Xác đònh kích thước sơ bộ dầm chính: -Chiều cao dầm: 1 1 1 1 ( ) ( ) 4,4 (0,44 0,314) 10 14 10 14 h L m= ÷ = ÷ × = ÷ Chọn chiều cao tiết diện ngang của dầm: h = 400mm . -Bề rộng dầm: ( ) 1 1 1 1 0,4 0,1 0,2 4 2 4 2 b h m     = ÷ = ÷ × = ÷  ÷  ÷     Chọn bề rộng tiết diện ngang của dầm: b= 200mm . Vậy tiết diện dầm sơ bộ là: × ×b h=200 400mm II. Xác đònh tải trọng lên các ô bản sàn: 1. Tónh tải:  Tónh tải các lớp cấu tạo sàn thường: phòng khách ,phòng ngủ, phòng bếp, hành lang thông các phòng Bảng 1: Lớp cấu tạo Trọng lượng riêng 3 ( / )daN m Chiều dày δ (m) Hệ số vượt tải n Trọng lượng 2 ( / )daN m Gạch caremic 2200 0,010 1,2 26,4 Vữa lót 1800 0,030 1,3 70,2 Bản sàn BTCT 2500 0,100 1,1 275 Vữa trát trần 1800 0,010 1,3 23.4 Tónh tải tính toán ( tt s g ) 395  Tónh tải các lớp cấu tạo sàn WC, phòng tắm, ban công, mái. Bảng 2: Lớp cấu tạo Trọng lượng riêng 3 ( / )daN m Chiều dày δ (m) Hệ số vượt tải n Trọng lượng 2 ( / )daN m Gạch caremic 2200 0,010 1,2 26,4 Vữa lót, vữa tạo dốc 1800 0,030 1,3 70,2 Lớp chống thấm 1800 0,008 1,3 18.7 Bản sàn BTCT 2500 0,100 1,1 275 2 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 2 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG Vữa trát trần 1800 0,015 1,3 35,1 Tónh tải tính toán ( 1 tt g ) 425  Tónh tải tính toán của tường trên các ô sàn: ( ) t t t t G n b h l daN γ = × × × × Với: n: hệ số vượt tải t b : bề dày tường (m) t h : chiều cao tường (m) - Nếu tường nằm trên sàn thì: = − tường sàn tầng h h h l : chiều dài tường (m) t γ : trọng lượng riêng của tường 3 ( / )daN m Ta quy tải của tường về tải phân bố đều: 2 1 2 tt t G g L L = × . Bảng 3: O Â Kích thước (m) ( ) t b m ( ) t h m ( )l m γ 3 ( / )daN m n ( ) t G daN 2 2 ( / ) tt g daN m 1 ( )L m 2 ( )L m 5 1,4 3,9 0,1 3,3 1,4 1800 1,1 915 168  Tổng tónh tải trên các ô sàn là: Bảng 4: Loại ơ sàn Loại phòng Tải trọng sàn (daN/m 2 ) Tải trọng tường (daN/m 2 ) Tổng tónh tải g tt (daN/m 2 ) 1 Hành lang 395 0 395 2 (p khách, p ngủ ,p bếp ) 395 0 395 3 P ngủ 395 0 395 4 Ban cơng 425 0 425 5 WC 425 168 593 6 P bếp 395 0 395 2. Hoạt tải trên các ô sàn:  Hoạt tải tra theo “TCVN 2737 – 1995 TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG”: Bảng 5: Loại ơ sàn Loại phòng p tc (daN/m 2 ) n p tt (daN/m 2 ) 1 Hành lang 300 1,2 360 2 ( P khách, p ngủ, p bếp) 150 1,3 195 3 P ngủ 150 1,3 195 4 Ban cơng 200 1,2 240 5 WC 150 1,3 195 3 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 3 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG 6 P bếp 150 1,3 195 3. Tổng tải trọng tính toán tác dụng lên sàn: Ta có: = + 2 1 2 ( / ) tt tt tt g g g daN m = + 2 ( / ) tt tt tt q g p daN m Bảng 6: Âloại ơ sàn Loại phòng g tt (daN/m 2 ) p tt (daN/m 2 ) q tt( daN/m 2 ) 1 Hành lang 395 360 755 2 ( P khách, p ngủ, p bếp) 395 195 590 3 P ngủ 395 195 590 4 Ban cơng 425 240 665 5 WC 593 195 788 6 P bếp 395 195 590 III. Tính nội lực của các ô sàn: 1. Xác đònnh các ô sàn làm việc theo 1 phương và 2 phương: -Xét sự làm việc của Ô1: = 1 2.1L m = 2 3.9L m ⇒ = = < 2 1 3,9 1,86 2 2,1 L L Vậy Ô1 làm việc hai phương. -Tương tự cho các ô sàn khác ta có: Bảng 7: Loại ơ sàn Loại phòng L 1 (m) L 2 (m) L 2 /L 1 Kiểu làm việc 1 Hành lang 2,1 3,9 1,86 2 phương 2 ( P khách, p ngủ, p bếp) 3,9 4,4 1,13 2 phương 3 P ngủ 1,4 3,9 2,79 1 phương 4 Ban cơng 1,4 3,9 2,79 1 phương 5 WC 1,4 3,9 2,79 1 phương 6 P bếp 3,0 3,4 1,13 2 phương 2. Tính nội lực cho các ô sàn: a) Xét Ô1 làm việc hai phương: tính cho ô bản liên tục (tải trọng truyền theo cả hai phương. Bản làm việc theo hai phương) 400 4 3 100 d s h h = = ≥ ⇒ Liên kết ngàm. Sàn hai phương là bản kê bốn cạnh, gối trên dầm nên ta chọn sơ đồ tính là sơ đồ 9. * Sơ đồ tính toán: 4 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 4 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG 2 1 3,9 1,86 2,1 L L = = ⇒ 11 12 91 92 91 92 m =0.0484;m =0,014;m = 0,0192; m = 0,0055; k = 0,0414; k =0,0121 *Tính hợp lực: • ( ) 1 2 (360 395) 2,1 3.9 6184 S s P p g l l daN= + = + × × = • 1 2 1 1 ' ( 360) 2,1 3.9 1474,2 2 2 S P p l l daN   = = × × =  ÷   • 1 2 1 1 " ( 360 395) 2,1 3.9 4709,3 2 2 S s P p g l l daN   = + = + × × =  ÷   *Tính giá trị các thành phần momen: • 1 11 91 ' " 0,0484 1474,2 0.0192 4709,3 162M m p m p daN= + = × + × = • 2 12 92 ' " 0,014 1474,2 0,0055 4709,3 47,01M m p m p daN= + = × + × = • 91 0,0414 6184 256 I M k p daN= = × = • 92 0,0121 6184 74,8 II M k p daN= = × = b) Xét Ô3 làm việc một phương: (Xem toàn bộ tải trọng truyền theo phương cạnh ngắn, bản chỉ làm việc theo phương cạnh ngắn) Khi ≥ 1 2 2 L L thì sàn xem như làm việc một phương(phương cạnh ngắn) sơ đồ tính toán: Cắt dải bản theo phương cạnh ngắn với bề rộng 1m để tính như dầm có hai đầu ngàm. 400 4 3 100 d s h h = = ≥ ⇒ Liên kết ngàm. 5 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 5 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG * Sơ đồ tính toán: L (m) 1 L (m) 1m M 1 I M M I 2 1 L (m) * Moment dương: 2 2 1 1 590 1,4 48,2( ) 24 24 tt q L M daNm × × = = = * Moment âm: 2 2 1 590 1,4 96,4( ) 12 12 tt I q L M daNm × × = = = c) Tương tự cho các ô sàn khác ta có: Loại ơ sàn Kích thước (m) tt q 2 (kN/m ) L 1 /L 2 Hệ số M (daNm) 1 L 1 2,1 755 1,86 m 11 0,0484 1 162 m 91 0,0192 m 12 0,0140 2 46,51 L 2 3,9 m 92 0,0055 k 91 0,0415 I 256 k 92 0,0122 II 74,8 2 L 1 3,9 590 1,13 m 11 0,0410 1 235 m 91 0,0197 m 12 0,0330 2 184 L 2 4,4 m 92 0,0155 k 91 0,0456 I 461,6 k 92 0,0359 II 363,5 3 L 1 1,4 590 2,78 1 48,2 L 2 3,9 I 96,4 4 L 1 1,4 665 2,78 1 54,3 L 2 3,9 I 108,6 5 L 1 1,4 788 2,78 1 64,4 6 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 6 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG L 2 3,9 I 128,7 6 L 1 3 590 1,13 m 11 0,0410 1 140,2 m 91 0,0198 m 12 0,0320 2 109,1 L 2 3,4 m 92 0,0154 k 91 0,0457 I 275,1 k 92 0,0357 II 214,8 M 1 , M 2 : moment dương M I , M II : moment âm M 1 , M I : theo phương L1 M 2 , M II : theo phương L2 Hệ số k dùng cho moment âm. Hệ số m dùng cho moment dương. 3. Tính cốt thép cho từng ô sàn: Chọn: = 30 bv a mm 100 30 70 o s bv h h a mm⇒ = − = − = a) Tính Ô1: - Theo phương 1 L : -Tại nhịp: = 1 162M daNm 2 5 2 162 0,0389 0,449 8,5 10 1 0,07 I m R b o M R bh α ξ = = = < = × × × 1 1 2 1 1 2 0,0389 0,0396 m ξ α = − − = − − × = 2 0,0396 8,5 100 7 1,0472 225 o b s R bh A cm s R ξ × × × = = = ⇒Ta chọn Φ6s200. Có: = 2 1,41 ch s A cm µ µ < = × = × = < = × max 1,41 0,05% 100 100 0,2% 2,3% (thỏa) 100 7 o s A bh -Tại gối: = 256 I M daNm 2 5 2 256 0,0614 0,449 8,5 10 1 0,07 II m R b o M R bh α ξ = = = < = × × × 1 1 2 1 1 2 0,0614 0,0634 m ξ α = − − = − − × = 2 0,0634 8,5 100 7 1,68 225 o b s R bh A cm s R ξ × × × = = = ⇒Ta chọn Φ8s200. Có: 2 2,52 ch s A cm= µ µ < = × = × = < = × max 252 0,05% 100 100 0,36% 2,3% (thỏa) 100 7 o s A bh - Theo phương 2 L : - Tại nhòp: = 2 46,51M daNm 7 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 7 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG 1 2 5 2 46,51 0,011 0,449 8,5 10 1 0,07 m R b o M R bh α ξ = = = < = × × × 1 1 2 1 1 2 0,011 0,011 m ξ α = − − = − − × = 2 0,011 8,5 100 7 0,29 225 o b s R bh A cm s R ξ × × × = = = ⇒Ta chọn Φ6s200. Có: 2 1,42 ch s A cm = µ µ < = × = × = < = × max 1,41 0,05% 100 100 0,2% 2,3% (thỏa) 100 7 o s A bh - Tại gối: = 74,8 II M daNm 2 2 5 2 74,8 0,018 0,449 8,5 10 1 0,07 m R b o M R bh α ξ = = = < = × × × 1 1 2 1 1 2 0,018 0,0181 m ξ α = − − = − − × = 2 0,0181 8,5 100 7 0,49 225 o b s R bh A cm s R ξ × × × = = = ⇒Ta chọn Φ8s200. Có: 2 1,42 ch s A cm = max 142 0,05% 100 100 0,22% 2,3% (thỏa) 1000 65 o s A bh µ µ < = × = × = < = × . b) Tính Ô3: Ta có: = 1 48,2 ; M =96,4daNm I M daNm -Tại nhịp: = 1 48,2M daNm 2 5 2 48,2 0,012 0,449 8,5 10 1 0,07 I m R b o M R bh α ξ = = = < = × × × 1 1 2 1 1 2 0,012 0,0121 m ξ α = − − = − − × = 2 0,0121 8,5 100 7 0,32 225 o b s R bh A cm s R ξ × × × = = = ⇒Ta chọn Φ6s200. Có: = 2 1,41 ch s A cm µ µ < = × = × = < = × max 1,41 0,05% 100 100 0,2% 2,3% (thỏa) 100 7 o s A bh . -Tại gối: 1 M =96,4daNm 1 2 5 2 96,4 0,023 0,449 8,5 10 1 0,07 m R b o M R bh α ξ = = = < = × × × 1 1 2 1 1 2 0,023 0,0233 m ξ α = − − = − − × = 2 0,0233 8,5 100 7 0,62 225 o b s R bh A cm s R ξ × × × = = = ⇒Ta chọn Φ8s200. Có: = 2 2,52 ch s A cm . 8 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 8 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG µ µ < = × = × = < = × max 2,52 0,05% 100 100 0,36% 2,3% (thỏa) 100 7 o s A bh . c) Bảng tính cốt thép cho các ô sàn: Bảng 9: Loại ơ sàn M (daNm) α m ξ A s (cm 2 ) Chọn Φ/s 2 ( ) ch s A cm µ (%) 1 1 162 0,0389 0,0396 1,05 Φ6s200 1,41 0,20 I 256 0,0614 0,0634 1,68 Φ8s200 2,50 0,36 2 46,51 0,011 0,011 0,29 Φ6s200 1,41 0,20 II 74,8 0,018 0,0181 0,49 Φ8s200 2,50 0,36 2 1 235 0,056 0,057 1,51 Φ6s200 1,41 0,20 I 461,6 0,111 0,118 4,97 Φ8s100 5,03 0,72 2 184 0,044 0,045 1,19 Φ6s200 1,41 0,20 II 363,5 0,087 0,091 2,41 Φ8s200 2,50 0,36 3 1 48,2 0,012 0,012 0,32 Φ6s200 1,41 0,20 I 96,4 0,023 0,023 0,61 Φ8s200 2,50 0,52 4 1 54,3 0,013 0,013 0,34 Φ6s200 1,41 0,20 I 108,6 0,026 0,026 0,69 Φ8s200 2,50 0,36 5 1 64,4 0,015 0,015 0,40 Φ8s200 1,41 0,20 I 128,7 0,031 0,031 0,82 Φ8s200 2,50 0,36 6 1 140,2 0,034 0,035 0,93 Φ6s200 1,42 0,20 I 275,1 0,066 0,068 1,80 Φ8s200 2,52 0,36 2 109,1 0,026 0,026 0,69 Φ6s200 1,41 0,20 II 214,8 0,052 0,053 1,40 Φ8s200 2,50 0,36 *Bố trí cốt thép: -Những ô sàn có chiều dài tương đối nhỏ thì thép mũ được bố trí suốt trên chiều dài. -Những ô sàn có cùng chiều dài, cùng khoảng cách đặt thép, cùng đường kính thép thì thép chòu lực được bố trí dọc chiều dài các các bản sàn đó. -Hai sàn gần nhau có cùng chiều dài, cùng đk thép, cùng khoảng cách đặt thép, thép mũ được kéo qua dầm, và neo vào dầm. -Thép mũ chòu lực tính từ mép dầm ra bản sàn có khoảng cách 4 L ≥ . 9 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 9 MSSV:1051022086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG PHẦN 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM DỌC TRỤC D. (THIẾT KẾ DẦM DỌC TRỤC D-TẦNG1) I. Sơ bộ tiết diện dầm: -Chọn sơ bộ tiết diện dầm trục D: ×200 400mm . -Chọn sơ bộ tiết diện dầm phụ: ×200 300mm . II. Xác đònh tải trọng tác dụng lên dầm trục D: 1/Tónh tải: a/Trọng lượng bản thân: Trọng lượng bản thân dầm trục D: γ = × × × − = × × × − =( ) 1,1 2500 0,2 (0,4 0,1) 165 / dc b dc dc s g n b h h daN m Trọng lượng bản thân của dầm phụ: γ = × × × − × = × × × − =( ) 1,1 2500 0,2 (0,3 0,1) 110 / dm b dm dm s g n b h h daN m Trọng lượng bản thân của tường: tường dày 200mm γ = × − − × = × − − × = tan ( ) 1,1 (3,4 0,1 0,4) 330 1148 / tuong g t dc s g n h h h daN m Vì tường dày 200mm nên ta trừ đi một lớp vữa => γ t =330daN/m 2 . *Tải trọng phân bố do sàn truyền vào dầm trục D là: Sơ đồ truyền tải của sàn lên dầm trục C. 10 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 10 MSSV:1051022086 [...]... 360 0 .26 5 0 .26 4 0 .23 6 0. 122 0.088 0.315 0.314 0 .27 4 0.130 0.0 92 6.88 6.85 5.98 2. 85 2. 02 4Φ16 4Φ16 4Φ16 2 16 2 16 8.04 8.04 8.04 4. 02 4. 02 1. 12 1. 12 1. 12 0.56 0.56 40 360 0.135 0.146 3.19 2 16 4. 02 0.56 40 360 0.103 0.109 2. 39 2 16 4. 02 0.56 40 360 0. 025 0. 026 0.56 2 16 4. 02 0.56 40 40 40 40 40 360 360 360 360 360 0 .24 6 0 .24 9 0 .22 1 0.096 0.088 0 .28 7 0 .29 2 0 .25 3 0.101 0.0 92 6 .27 6.38 5.54 2. 20 2. 02 4Φ16... -5490 -4875 -21 08 -1943 3004 3085 -6 12 -3300 - 321 6 -28 03 - 120 8 -1563 20 04 21 55 -831 GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 40 360 0.035 0.036 0.79 2 16 4. 02 0.56 40 40... 40 (cm2) 0 (cm2) %) 0 2 16 6,03 0,84 4Φ16 8,04 1,11 3Φ16 6,03 0,84 3Φ16 6,03 0,84 3Φ16 6,03 0,84 3Φ16 6,03 0,84 2 16 4, 02 0,56 3Φ16 6,03 0,84 2 16 4, 02 0,56 2 16 4, 02 0,56 2 16 4, 02 0,56 2 16 4, 02 0,56 2 16 4, 02 0,56 0 0 .28 304 3 0 .21 078 4 0 .23 493 1 thép 0.34 127 8 0 .23 945 3 0 .27 189 4 0 .23 730 8 7.46 5 .23 5.94 0 .20 915 0 .23 166 3 0.199 02 9 5 .20 0 .26 7 42 5.85 -0.1 823 9 -3.98 360 0 .21 196 4 0 .24 100 6 5 .27 40... 4Φ16 2 16 2 16 8.04 8.04 8.04 4. 02 4. 02 1. 12 1. 12 1. 12 0.56 0.56 40 360 0.136 0.147 3 .22 2 16 4. 02 0.56 40 360 0.140 0.151 3.31 2 16 4. 02 0.56 40 360 0. 028 0. 028 0. 62 2Φ16 4. 02 0.56 40 40 40 40 40 360 360 360 360 360 0.150 0.146 0. 127 0.055 0.071 0.163 0.159 0.137 0.056 0.074 3.56 3.47 2. 98 1 .23 1.61 2 16 2 16 2 14 2 14 2 14 4. 02 4. 02 3.08 3.08 3.08 0.56 0.56 0.43 0.43 0.43 40 360 0.091 0.096 2. 09 2 14... 2 2 Nút F: G2 =sàn+dầm chính+tường= 1 1 3,9 3,9 2( g s1shcn + gs2 stg + ld g d + ld gt ) = 2( 425 ×1,365 + 395 ×1, 9 + ×165 + ×1148) = 7782daN 2 2 2 2 G Nút E: 3 =sàn+dầm chính+tường= 1 1 3,9 3,9 2( g s 2 × 2stg + ld g d + ld gt ) = 2( 425 × 2 × 1,9 + × 165 + × 1148) = 8 122 daN 2 2 2 2 G Nút D: 4 =sàn+dầm chính+tường= 1 1 3,9 3,9 2( g s 2 × ( stg + sht ) + ld g d + ld gt ) = 2( 425 × (1,9 + 2, 77) + ×165... 0, 75 × 20 0 × 360 = 324 00 N = 324 0daN ⇒ Q > Qb min Như vậy tiết diện dầm là hợp lý và cần tính cốt đai cho dầm * Khoảng cách tính toán các cốt đai: Rbt bho2 2 Stt = 8 × Rsw (nπ Rsw ) Q2 19 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 19 MSSV:1051 022 086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG 22 5 × (2 × 3,14 × 32 ) × 0, 75 × 20 0 × 360 2 = 508mm 624 1 02 * Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai: ϕ R bh 2 1,5 × 0, 75 × 20 0 × 36 02 Smax... -65,45 63,19 22 ,79 Mmaxnhip Gối -64,60 64,50 29 ,78 Mmaxnhip 2 -22 ,46 43,64 -19,43 F E Gối -40,66 40,66 -7,80 Đầu Gối Dầm consol -68,49 64, 52 31,30 Mmaxnhip Gối -67,49 68 ,21 -21 ,10 -21 ,08 -26 ,55 26 ,54 -6, 12 34 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 34 MSSV:1051 022 086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG 0 - 32, 80 Đầu Gối Dầm consol Mmaxnhip F–E -15,63 F E Gối -33,00 -29 ,75 E D Gối E–D - 32, 16 -28 ,03 D– C -36,37 34,97 21 ,55 Mmaxnhip... HUY HẢI 18 MSSV:1051 022 086 µ( ĐỒ ÁN BTCT II diện t (daNm) Gối 2 Gối 3 0 - 623 6 Gối 4 -4644 Gối 5 -5176 Gối 6 -4608 Gối 7 -5104 Gối 8 -4385 tiết diện (mm) 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 20 0 × 400 Nhip 4670 2- 3 20 0 × 400 Nhip 23 84 3-4 20 0 × 400 Nhip 29 34 4-5 20 0 × 400 Nhip 29 35 5-6 20 0 × 400 Nhip 29 71 6-7 20 0 × 400 Nhip 20 61 7-8 4 Tính cốt đai cho dầm: GV: NGUYỄN QUỐC... TRÍ THÉP CHO ĐOẠN FD VÀ 0.5 ĐOẠN DC  Sơ đồ chất tải: Tónh tải 29 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 29 MSSV:1051 022 086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG Hoạt tải 1 Hoạt tải 2 30 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 30 MSSV:1051 022 086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG Hoạt tải 3 Hoạt tải 4  Kết quả phân tích nội lực khung: 31 SVTH: ĐỒN HUY HẢI 31 MSSV:1051 022 086 ĐỒ ÁN BTCT II GV: NGUYỄN QUỐC THƠNG Biểu đồ bao moment (kNm) Biểu đồ. .. -35,90 34, 72 20,04 Mmaxnhip 4 21 ,22 25 ,63 - 12, 09 - 12, 08 Mmaxnhip -8, 52 8, 52 -8,31 3/Tính toán cốt thép cho dầm khung: R = 8,5Mpa Rbt = 0,75MPa γ b = 1,0 -B tông cấp B15 : b , , γ = 1,0 , Rs = 28 0 MPa , Rsc = 28 0 MPa ử dụng thép C-II: s -S Rsw = 22 5MPa , α = 0, 4 42 , ξ R = 0, 660 -Ta có: R Giả thiết: a = 40mm ho = hd − a = 400 − 40 = 360mm R bh As = ξ b o Rs Tính A : s Với: ξ = 1 − 1 − 2 m Điều kiện: . 0,091 2, 41 Φ8s200 2, 50 0,36 3 1 48 ,2 0,0 12 0,0 12 0, 32 Φ6s200 1,41 0 ,20 I 96,4 0, 023 0, 023 0,61 Φ8s200 2, 50 0, 52 4 1 54,3 0,013 0,013 0,34 Φ6s200 1,41 0 ,20 I 108,6 0, 026 0, 026 0,69 Φ8s200 2, 50. Φ8s200 1,41 0 ,20 I 128 ,7 0,031 0,031 0, 82 Φ8s200 2, 50 0,36 6 1 140 ,2 0,034 0,035 0,93 Φ6s200 1, 42 0 ,20 I 27 5,1 0,066 0,068 1,80 Φ8s200 2, 52 0,36 2 109,1 0, 026 0, 026 0,69 Φ6s200 1,41 0 ,20 II 21 4,8. (daNm) 1 L 1 2, 1 755 1,86 m 11 0,0484 1 1 62 m 91 0,01 92 m 12 0,0140 2 46,51 L 2 3,9 m 92 0,0055 k 91 0,0415 I 25 6 k 92 0,0 122 II 74,8 2 L 1 3,9 590 1,13 m 11 0,0410 1 23 5 m 91 0,0197 m 12 0,0330 2 184 L 2 4,4 m 92 0,0155 k 91 0,0456
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh Đồ án Bê tông cốt thép 2, thuyết minh Đồ án Bê tông cốt thép 2, thuyết minh Đồ án Bê tông cốt thép 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn