Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

92 383 1

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2015, 14:25

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THẠCH ANH “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH” LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THẠCH ANH “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH , TỈNH BẮC NINH” Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông Thái Nguyên – 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin can đoan mọi số liệu và kết quả sử dụng để nghiên cứu viết luận văn là trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ học vị nào. - Tôi xin cam đoan mọi trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc rõ ràng và mọi sự giúp đỡ trong quá trình làm luận văn đểu đã được cảm ơn. Tác giả luận văn Nguyễn Thạch Anh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình thực hiện luận văn tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cá nhân, tập thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông – phó hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo khoa Tài nguyên và Môi trường, phòng đào tạo sau đại học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện tốt luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh; Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Phòng Kinh Tế thành phố; Chi cục thống kê thành phố; Chi cục Thuế thành phố; Thanh tra thành phố; Phòng Tư pháp thành phố; UBND các phường: Phường Vạn An, phường Đáp Cầu, phường Võ Cường; UBND xã Hòa Long đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn ! Tác giả luận văn Nguyễn Thạch Anh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 2.1 Mục tiêu tổng quát 2 2.2 Mục tiêu cụ thể 2 3. Yêu cầu nghiên cứu 2 Chƣơng I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn trong công tác GPMB 3 1.1.1. Khái niệm chung về GPMB 3 1.1.2. Ý nghĩa của công tác GPMB 3 1.1.3. Vai trò của công tác GPMB trong quá trình phát triển đất nước 4 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác GPMB 5 1.2 Cơ sở pháp lý trong công tác GPMB 8 1.2.1 Các văn bản áp dụng trong công tác GPMB 8 1.2.2 Trình tự, thủ tục thực hiện công tác GPMB 10 1.3 Cơ sở thực tiễn trong công tác GPMB 12 1.3.1 Chính sách trong công tác BT.HT&TĐC của một số quốc gia trên thế giới 12 1.3.2 Chính sách BT.HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam 15 1.3.3 Kết quả thực hiện chính sách BT.HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 20 Chƣơng II: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1. Đối tượng nghiên cứu 25 2.2. Phạm vi nghiên cứu 25 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 2.3. Nội dung nghiên cứu 25 2.4. Phương pháp nghiên cứu 26 2.4.1. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 26 2.4.2. Phương pháp điều tra các số liệu sơ cấp 26 2.4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và xử lý số liệu 27 2.4.4. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp 27 Chƣơng III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh 28 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 28 3.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 30 3.2. Đánh giá thực trạng công tác BT.HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. 34 3.2.1. Thực trạng quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. 34 3.2.2 Biến động đất đai tại thành phố Bắc Ninh trong những năm qua 37 3.3. Đánh giá công tác bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi tại 03 dự án nghiên cứu tại thành phố Bắc Ninh. 38 3.3.1 Khái quát chung về 03 dự án nghiên cứu 38 3.3.2 Các văn bản pháp lý của 03 dự án nghiên cứu 40 3.3.3 Đối tượng và điều kiện được bồi thường 42 3.3.4 Giá đất tính bồi thường, hỗ trợ 46 3.3.5 Bồi thường về tài sản, cây trồng, vật kiến trúc trên đất 53 3.3.6 Chính sách hỗ trợ và bố trí tái định cư 60 3.4. Đánh giá tác động của công tác bồi thường, GPMB ảnh hưởng đến hoạt động sản xất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp và đời sống của các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi tại 03 dự án nghiên cứu. 66 3.4.1. Sự tác động của công tác GPMB đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp 68 3.4.2. Sự tác động của công tác GPMB đến đời sống của hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi tại dự án nghiên cứu 68 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.5. Đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách BT.HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 73 3.5.1 Những thuận lợi trong công tác GPMB trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 73 3.5.2. Những vấn đề vướng mắc còn tồn tại trong công tác GPMB ở những trường hợp nghiên cứu trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 74 3.5.3. Những giải pháp nâng cao công tác GPMB các dự án trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 1. Kết luận 79 2. Kiến nghị 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Các chữ viết tắt Ký hiệu 1 Giải phóng mặt bằng GPMB 2 Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư BT.HT&TĐC 3 Quyền sử dụng đất QSDĐ 4 Ủy ban nhân dân UBND 5 Hội đồng bồi thường HĐBT 6 Trách nhiệm hữu hạn TNHH 7 Trung học cơ sở THCS 8 Trung học phổ thông THPT 9 Hội đồng nhân dân HĐND 10 Mặt trận tổ quốc MTTQ 11 Giấy chứng nhận GCN 12 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNH-HĐH 13 Nông nghiệp khó canh tác NNKCT Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Bảng tổng hợp diện tích đất giao, thuê đất trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh từ năm 2009 đến năm 2013 24 Bảng 3.1. Cơ cấu kinh tế 30 Bảng 3.2: Một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội thành phố Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 31 Bảng 3.3: Hiện trạng dân số và lao động thành phố Bắc Ninh năm 2013 33 Bảng 3.4: Hiện trạng sử dụng đất tính đến 31/12/2013 của TP. Bắc Ninh 36 Bảng 3.5: Biến động đất đai giai đoạn 2012 – 2013 của thành phố Bắc Ninh 37 Bảng 3.6 Tổng quát về 03 dự án nghiên cứu trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 40 Bảng 3.7 Tổng hợp kết quả bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp tại dự án xây dựng khu Đô thị Dabaco Vạn An - thành phố Bắc Ninh 48 Bảng 3.8 Bảng tổng hợp kết quả nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tại dự án xây dựng khu đô thị Dabaco Vạn An, thành phố Bắc Ninh 49 Bảng 3.9 Tổng hợp kinh phí bồi thường tại dự án xây dựng mới cầu đường bộ Thị Cầu - thành phố Bắc Ninh 50 Bảng 3.10 Tổng hợp kết quả bồi thường, hỗ trợ tại dự án xây dựng trụ sở phòng cảnh sát giao thông công an Tỉnh Bắc Ninh 52 Bảng 3.11 Đơn giá bồi thường đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 53 Bảng 3.12 Tổng hợp đơn giá bồi thường cây trồng, tài sản trên đất của hai dự án xây dựng khu đô thị Dabaco Vạn An và dự án xây dựng trụ sở phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh 56 Bảng 3.13 Tổng hợp đơn giá bồi thường nhà và tài sản trên đất thuộc dự án xây dựng mới cầu đường bộ Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh 58 Bảng 3.14 Bảng tổng hợp đơn giá cây trồng trên đất tại dự án xây dựng mới cầu đường bộ Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh 59 Bảng 3.15 Bảng tổng hợp các khoản tiền hỗ trợ của dự án xây dựng mới cầu đường bộ Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh 65 Bảng 3.16: Các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình có đất thu hồi, bồi thường tại các dự án nghiên cứu 67 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii Bảng 3.17. Đánh giá nguồn thu nhập của hộ gia đình có đất thu hồi thuộc Dự án xây dựng khu đô thị DABACO Vạn An, thành phố Bắc Ninh 69 Bảng 3.18. Cách thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của hộ có đất thu hồi thuộc Dự án xây dựng khu đô thị DABACO Vạn An, thành phố Bắc Ninh 69 Bảng 3.19. Đánh giá nguồn thu nhập của hộ gia đình có đất thu hồi thuộc Dự án xây dựng mới cầu đường bộ Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh 70 Bảng 3.20. Cách thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của các đối tượng có đất thu hồi thuộc Dự án xây dựng mới cầu đường bộ Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh 71 Bảng 3.21. So sánh đơn giá tính BT.HT đối với đất nông nghiệp giao lâu dài trên địa giới hành chính xã và phường 75 Bảng 3.22. Đơn giá tính BT.HT đối với đất nông nghiệp tạm giao 75 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Hình 3.1: Cơ cấu diện tích các loại đất 35 [...]... 03 dự án: - Dự án 1: Xây dựng khu đô thị DABACO Vạn An- thành phố Bắc Ninh: - Dự án 2: Xây dựng mới cầu đường bộ Thị Cầu- thành phố Bắc Ninh; - Dự án 3: Xây dựng trụ sở phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh Qua đó, đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác GPMB trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. .. Bắc Ninh đối với dự án xây dựng trụ sở phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh 2.3 Nội dung nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên- kinh tế xã hội của thành phố Bắc Ninh - Đánh giá thực trạng công tác BT.HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh - Đánh giá công tác bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi tại 03 dự án nghiên cứu - Đánh giá tác động của công tác bồi thường, GPMB ảnh... doanh và đời sống của người dân có đất thu hồi tại các dự án nghiên cứu trên địa bàn thành phố Bắc Ninh 3 Yêu cầu nghiên cứu - Hiểu và nắm được Luật đất đai, các quy định của Nhà nước trong công tác BT.HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất - Các số liệu phải có độ chính xác và được phân tích, đánh giá một cách khách quan, phản ánh đúng tình hình thực hiện chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở một số. .. quỹ đất 25 Chƣơng II ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu liên quan đến những vấn đề thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đánh giá các ưu nhược điểm, những hạn chế tồn tại khi thực hiện tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu * Nghiên cứu chính sách BT.HT&TĐC trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cụ thể tại. .. như ý nghĩa của công tác GPMB đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố cũng như của tỉnh Bắc Ninh 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng công BT.HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án cụ thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh: Dự án xây dựng khu đô thị DABACO Vạn An; Dự án xây dựng mới cầu đường bộ Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh; Dự án xây dựng trụ sở phòng... cứu Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Dự án 1: Thôn Xuân Viên, thôn Quả Cảm xã Hòa Long; khu Thụ Ninh phường Vạn An; khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh đối với dự án xây dựng khu Đô thị Dabaco Vạn An - Dự án 2: Khu 6, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đối với dự án xây dựng mới cầu đường bộ Thị Cầu - Dự án 3: Khu Khả Lễ và khu Hòa Đình, phường Võ Cư ng, thành phố Bắc Ninh. .. http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 8 nước quy định được xác định lại giá đất trong một số trường hợp cụ thể khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thu đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do... thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất - Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khi u nại về đất đai - Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều... khăn, phức tạp trong công việc này, chính vì vậy tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh từ đó Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2 rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân phục vụ cho công việc hàng ngày và hơn thế nữa thấy... phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất - Thông tư số 14/2007/TT-TNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất Bên cạnh các văn bản Luật, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các bộ hướng dẫn về công tác BT.HT&TĐC, UBND tỉnh Bắc Ninh còn ban hành một số văn . tổng quát Đánh giá thực trạng công BT.HT&TĐC khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án cụ thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh: Dự án xây dựng khu đô thị DABACO Vạn An; Dự án xây dựng mới. TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH , TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT. CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay