Ly thuyet ve nhom & hop chat cua nhom.

4 189 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2015, 23:00

Luyện Thi & Bồi Dưỡng Kiến Thức: 18A/88 – Đinh Văn Tả - TP.Hải Dương WWW.HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH -1- ℡ 09798.17.8.85 – ℡ 09367.17.8.85 – Website: http://hoahoc.org – E_mail: admin@hoahoc.org – Ym: netthubuon TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG Website http://hoahoc.org Câu 1: Công thức tổng quát của phèn nhôm là : A. M 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O B. M 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .nH 2 O C. M 2 SO 4 .2Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O D. M 2 SO 4 .nAl 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O Câu 2 : Công thức của phèn chua là : A. K 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O B. Li 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O C. ( 4 NH ) 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O D. Na 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O Câu 2: Nêu hiện tượng khi cho dung dịch NH 3 từ từ vào dung dịch AlCl 3 A. Tạo kết tủa dạng keo trắng sau đó tan dần B. Tạo kết tủa dạng keo trắng không tan C. Không có hiện tượng gì D. Lúc đầu không có hiện tượng gì sau đó tạo kết tủa dạng keo trắng Câu 3: Những chất nào sau đây không có tính lưỡng tính A. Al(OH) 3 B. Na 2 CO 3 C. Al 2 O 3 D. NaHCO 3 Câu 4: Phương pháp điều chế Al(OH) 3 trong phòng thí nghiệm. A. Cho dd NH 3 dư vào dd AlCl 3 B. Cho dd NaOH dư vào dd AlCl 3 C. Cho dd AlCl 3 vào dd NaOH D. Cho Al tác dụng với dung dịch kiềm NaOH Câu 5: Trong các dạng hợp chất sau, dạng hợp chất nào có chứa nguyên tố nhôm A. Criolit B. Coridon C. boxit D. Đáp án khác Câu 6: Hỗn hợp tecmit là hỗn hợp của Al với oxit nào A. Fe 2 O 3 B. Fe 3 O 4 C. FeO D. CrO 2 Câu 7: Một dung dịch chứa a mol NaOH tác dụng với b mol AlCl 3 . Điều kiện để thu được kết tủa là A. a < 4b B. a > 4b C. a = 4b D. b < a < 4b Câu 7: Một sợi dây nhôm nối với một sợi dây đồng để trong không khí ẩm một thời gian dài. Tại chỗ nối 2 dây xảy ra hiện tượng A. không có hiện tượng gì B. dây đồng bị mục và đứt trước dây nhôm C. dây nhôm bị mục và đứt trước dây đồng D. cả hai dây đứt cùng một lúc Câu 7: Khi cho bột Al vào dung dịch H 2 O nếu thêm vào dung dịch vài giọt Hg thì có hiện tượng gì A. Al tan chậm lại B. Al tan nhanh hơn C. không có hiện tượng gì D. tạo hỗn hống Al-Hg Câu 8: Cho các chất CuO, FeO, Al 2 O 3 , Zn(OH) 2 , Al(OH) 3 , SO 2 . Số chất lưỡng tính có thể có là A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 9: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là A. quặng pirit B. quặng boxit C. quặng menhetit D. quặng dolomit Câu 10: Cho phản ứng : aAl + b H 2 SO 4 → c Al 2 (SO 4 ) 3 + d SO 2 + eH 2 O. Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên tối giản. Tổng a + b là A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 11: Có 4 chất bột rắn dựng trong 4 lọ mất nhãn là: K 2 O, Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , Al. Chỉ dùng một thuốc thử hãy phân biệt 4 chất này. Thuốc thử đó là A. d 2 HCl B. d 2 H 2 SO 4 C. d 2 HNO 3 D. H 2 O Câu 12: Trong quá trình điều chế Al bằng cách điện phân nóng chảy Al 2 O 3 . Criolit được thêm vào có tác dụng A. tạo lớp bề mặt để Al nóng chảy không bị oxi hóa B làm tăng độ dẫn điện của Al 2 O 3 nóng chảy B. hạ thấp nhiệt độ nóng chảy của phản ứng D. cả 3 lý do trên Câu 13: Al không tác dụng với dung dịch nào sau đây A. NaOH B. H 2 SO 4 đặc nguội C. HCl D. Cu(NO 3 ) 2 Luyện Thi & Bồi Dưỡng Kiến Thức: 18A/88 – Đinh Văn Tả - TP.Hải Dương WWW.HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH -2- ℡ 09798.17.8.85 – ℡ 09367.17.8.85 – Website: http://hoahoc.org – E_mail: admin@hoahoc.org – Ym: netthubuon Câu 14. Để nhận ra ba chất ở dạng bột là Mg, Al, Al 2 O 3 đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn chỉ cần 1 thuốc thử là: A. H 2 O B. dd NaOH C. dd NH 3 D. dd HCl Câu 15. Khi kết hợp với nhau, cặp nguyên tố nào sẽ tạo ra hỗn hống: A. cacbon và oxi B. Clo và brom C. Nhôm và thuỷ ngân D. bạc và vàng Câu 16. Trong công nghiệp, người ta điều chế Al bằng cách nào dưới đây? A. điện phân hỗn hợp nóng chảy của Al 2 O 3 và criolit. B. điện phân nóng chảy AlCl 3 C. dùng chất khử như CO, H 2 để khử Al 2 O 3 D. dùng kim loại mạnh khử Al ra khỏi dung dịch muối Câu 17. Trong các chất sau đây, chất nào không có tính chất lưỡng tính? A. Al(OH) 3 B. Al 2 O 3 C. Al 2 (SO 4 ) 3 D. NaHCO 3 Câu 18. Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dd HCl đến dư vào dung dịch NaAlO 2 là: A. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan hết tạo thành dung dịch không màu. B. lúc đầu có kết tủa, sau đó kết tủa bị hoà tan một phần C. xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa không bị hoà tan D. lúc đầu có kết tủa, sau đó kết tủa tan hết, tạo thành dung dịch có màu xanh thẫm. Câu 19. Chỉ dùng hoá chất nào trong các hoá chất dưới đây để nhận biết được 4 kim loại: Na, Mg, Al, Mg? A. H 2 O B. Dd HCl loãng C. dd NaOH D. dd NH 3 . Câu 20. Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dd NaOH đến dư vào dung dịch AlCl 3 là: A. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan hết B. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan 1 phần C. xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa không bị hoà tan. D. có phản ứng xảy ra nhưng không quan sát được hiện tượng Câu 21. Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch NH 3 tới dư vào dung dịch AlCl 3 là: A. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan hết B. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan 1 phần C. xuất hiện kết tủa keo trắng D. có bọt khí thoát ra Câu 22. Khi cho từ từ khí CO 2 đến dư vào dung dịch NaAlO 2 A. không có hiện tượng gì xảy ra B. xuất hiện kết tủa keo trắng C. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan 1 phần D. lúc đầu có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan hết Câu 23. Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng: A. Ion nhôm bị khử tạo nhôm kim loại ở catot bình điện phân khi điện phân nhôm oxit nóng chảy. B. Nhôm đẩy được kim loại yếu hơn nó ra khỏi oxit kim loại ở nhiệt độ cao. C. Nhôm đẩy được các kim loại yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối. D. Nhôm bị oxi hóa tạo nhôm oxit khi đun nóng trong không khí. Câu 24. Cho sơ đồ chuyển hóa trực tiếp: A 1 , A 2 , A 3 , A 4 lần lượt là: A. Al(OH) 3 , Al 2 O 3 , NaAlO 2 , Al. B. Al 2 O 3 , NaAlO 2 , Al(OH) 3 , Al. C. Al, Al(OH) 3 , Al 2 O 3 , NaAlO 2 D. Al, NaAlO 2 , Al(OH) 3 , Al 2 O 3 . Luyện Thi & Bồi Dưỡng Kiến Thức: 18A/88 – Đinh Văn Tả - TP.Hải Dương WWW.HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH -3- ℡ 09798.17.8.85 – ℡ 09367.17.8.85 – Website: http://hoahoc.org – E_mail: admin@hoahoc.org – Ym: netthubuon C âu 25. Để thu được Al 2 O 3 từ hỗn hợp Al 2 O 3 và Fe 2 O 3 , người ta lần lượt: A. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư). B. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng C. dùng khí H 2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư). D. dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO 2 (dư), rồi nung nóng. Câu 26. Nhỏ từ từ dd NaOH vào dung dịch X thấy dung dịch vẩn đục. Nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào thấy dung dịch trong trở lại. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch HCl vào thấy dung dịch vẩn đục, nhỏ tiếp dung dịch HCl thấy dung dịch trở nên trong suôt. Dung dịch X là dung dịch nào sau đây?. A. Fe 2 (SO 4 ) 3 B. Al 2 (SO 4 ) 3 C. (NH 4 ) 2 SO 4 D. NaAlO 2 Câu 27. Đốt nóng một hỗn hợp gồm bột Al và bột Fe 3 O 4 trong môi trường không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được khí H 2 bay lên. Vậy trong hỗn hợp X có thể có chứa những chất sau: A. Al, Fe, Al 2 O 3 B. Al, Fe, Fe 3 O 4 , Al 2 O 3 B. Al, Fe, Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 D. Al, Fe, FeO, Al 2 O 3 Câu 28. Có các dung dịch: KNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 , FeCl 3 , AlCl 3 , NH 4 Cl. Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên? A. dung dịch NaOH dư. B. dung dịch AgNO 3 . C. dung dịch Na 2 SO 4 . D. dung dịch HCl. Câu 29. Cho sơ đồ phản ứng sau: Al → NaAlO 2 → Al(OH) 3 → AlCl 3 → Al (1) Al + NaOH + H 2 O → NaAlO 2 + 3/2H 2 Hay (1) Al + NaOH + 3H 2 O → Na[Al(OH) 4 ] + 3/2H 2 (2) NaAlO 2 + 2H 2 O → Al(OH) 3 ↓ + NaOH (3) Al(OH) 3 + 3HCl → AlCl 3 + 3H 2 O (4) 2AlCl 3 → ®pdd 2Al + 3Cl 2 Cho biết những phản ứng nào sai A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (4) C. (2), (4) D. (1), (4) Câu 30. Cho sơ đồ phản ứng sau Al → X → Y → Z → Al X, Y, Z lần lượt là A. Al 2 O 3 , NaAlO 2 (hay Na[Al(OH) 4 ] ), Al(OH) 3 B. Al(OH) 3 , NaAlO 2 (hay Na[Al(OH) 4 ] ), Al 2 O 3 C. NaAlO 2 , Al 2 O 3 , Al(OH) 3 D. NaAlO 2 , Al(OH) 3 , Al 2 O 3 Câu 31. Khi thêm Na 2 CO 3 vào dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 sẽ có hiện tượng gì xảy ra ? A. Nước vẫn trong suốt B. Có kết tủa Nhôm cacbonat. C. Có kết tủa Al(OH) 3 và có khí. D. Có kết tủa Al(OH) 3 sau đó kết tủa tan trở lại. Câu 32. Cho dung dịch NH 3 đến dư vào dung dịch hỗn hợp AlCl 3 , ZnCl 2 thu được kết tủa A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B. Cho H 2 (dư) qua B nung nóng thu được chất rắn A. Al 2 O 3 . B.Zn và Al 2 O 3 . C.ZnO và Al. D.ZnO và Al 2 O 3 . Câu 33. Lần lượt tiến hành 2 thí nghiệm sau - Thí nghiệm 1: Cho từ từ dd NH 3 đến dư vào dd Al(NO 3 ) 3 . - Thí nghiệm 2: Cho từ từ dd NaOH đên dư vào dd Al(NO 3 ) 3 . Phát biểu nào sau đây đúng A. Cả 2 thí nghiệm đều xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa tan B. Cả 2 thí nghiệm đều xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa giữ nguyên không tan C. Thí nghiệm 1 xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa giữ nguyên không tan Thí nghiệm 2 xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa tan D. Thí nghiệm 1 xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa tan . Thí nghiệm 2 xuất hiện kết tủa keo trắng đến tối đa sau đó kết tủa giữ nguyên không tan . Luyện Thi & Bồi Dưỡng Kiến Thức: 18A/88 – Đinh Văn Tả - TP.Hải Dương WWW.HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH -4- ℡ 09798.17.8.85 – ℡ 09367.17.8.85 – Website: http://hoahoc.org – E_mail: admin@hoahoc.org – Ym: netthubuon Câu 34. Cho chuỗi biến hóa sau: (X 1 ) (X 2 ) Al(OH) 3 (X 3 ) (X 4 ) (Mỗi mũi tên là 1 phương trình phản ứng): X 1 , X 2 , X 3 , X 4 lần lượt là A. Al 2 (SO 4 ) 3 , KAlO 2 , Al 2 O 3 , AlCl 3 B. AlCl 3 , Al(NO 3 ) 3 , Al 2 O 3 , Al C. Al 2 O 3 , NaAlO 2 , AlCl 3 , Al(NO 3 ) 3 D. NaAlO 2 , Al 2 O 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , AlCl 3 Câu 35. Cho phương trình phản ứng : 6Al + HNO 3 → 6Al(NO 3 ) 3 + N 2 O + N 2 + . . . . . Nếu tỷ lệ giữa N 2 O và N 2 là 2 : 3 thì sau cân bằng ta có tỷ lệ mol = 22 :: NONAl nnn bao nhiêu ? A. 23 : 4 : 6. B. 46 : 6 : 9. C. 46 : 2 : 3. D. 20 : 2 : 3 Câu 36. Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là: A. Fe, Cu, Ag. B. Al, Cu, Ag. C. Al, Fe, Cu. D. Al, Fe, Ag. Câu 37. Giải thích tại sao để điều chế Al người ta điện phân Al 2 O 3 nóng chảy mà không điện phân AlCl 3 nóng chảy là: A. AlCl 3 nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn Al 2 O 3 B. AlCl 3 là hợp chất cộng hoá trị nên không nóng chảy mà thăng hoa C. Điện phân AlCl 3 tạo ra Cl 2 rất độc D. Điện phân Al 2 O 3 cho ra Al tinh khiết hơn Câu 38. Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp nung nóng Al, Al 2 O, MgO, FeO. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn gồm A. Al, Mg, Fe B. Fe C. Al, MgO, Fe D. Al, Al 2 O 3 , MgO, Fe. Câu 39. Cho hỗn hợp gồm BaO, FeO, Al 2 O 3 vào nước dư thu được dung dịch A và phần không tan B. B tan một phần trong dung dịch NaOH. Dung dịch A có A. Ba(AlO 2 ) 2 , Ba(OH) 2 B. Ba(OH) 2 C. Ba(AlO 2 ) 2, FeAlO 2 D . Ba(AlO 2 ) 2 Câu 40. Cho hỗn hợp gồm BaO, FeO, Al 2 O 3 vào nước dư thu được dung dịch A và phần không tan B. Sục khí CO 2 vào dung dịch A được kết tủa C. B tan một phần trong dung dịch NaOH. Kết tủa C có A. BaCO 3 B. Al(OH) 3 C. BaCO 3 , Al(OH) 3 D. BaCO 3 , FeCO 3 Câu 41. Có các hỗn hợp chất rắn (1) FeO, BaO, Al 2 O 3 ( tỉ lệ mol 1: 1 : 1) (2) Al, K, Al 2 O 3 ( tỉ lệ mol 1: 2: 1) (3) Na 2 O, Al, ( tỉ lệ mol 1: 1) (4) K 2 O, Zn ( tỉ lệ mol 1: 1). Số hỗn hợp tan hết trong nước ( dư) là A. 0 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 42. Cho các chất: Al, Al 2 O 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Zn(OH) 2 , NaHS, KHSO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 . Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là A. 4. B. 5. C. 7. D. 6. Câu 43. Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH) 2 (dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z là A. hỗn hợp gồm Al 2 O 3 và Fe 2 O 3 . B. hỗn hợp gồm BaSO 4 và Fe 2 O 3 . C. hỗn hợp gồm BaSO 4 và FeO. D. Fe 2 O 3 . Câu 44. Cho chuỗi phản ứng: Al 4 C 3 + → 2 (1)H O Al(OH) 3 + → 2 ( ) (2)Ca OH Ca(AlO 2 ) 2 + → d− (3)HCl Al(OH) 3 Chuyển hoá nào không thể thực hiện được: A. 1 B. 2 C. 3 D. 1 và 3 Câu 45. Cho chuỗi phản ứng: 42 )6( 3 )5( 32 )4( 32 )3( )2( 2 )1( )()( 3232 SOAlNOAlOAlSAlAlHAl HNO OS OAl HCl → → → → → → + ++ + Có bao nhiêu phản ứng có thể thực hiện được? A. 4 B. 5 C. 3 D. 6 . mol NaOH tác dụng với b mol AlCl 3 . Điều kiện để thu được kết tủa là A. a < 4b B. a > 4b C. a = 4b D. b < a < 4b Câu 7: Một sợi dây nhôm nối với một sợi dây đồng để trong không khí. Luyện Thi & Bồi Dưỡng Kiến Thức: 18A/88 – Đinh Văn Tả - TP.Hải Dương WWW.HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH. dụng với dung dịch nào sau đây A. NaOH B. H 2 SO 4 đặc nguội C. HCl D. Cu(NO 3 ) 2 Luyện Thi & Bồi Dưỡng Kiến Thức: 18A/88 – Đinh Văn Tả - TP.Hải Dương WWW.HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly thuyet ve nhom & hop chat cua nhom., Ly thuyet ve nhom & hop chat cua nhom., Ly thuyet ve nhom & hop chat cua nhom.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay