Giáo án bài kiểm tra một tiết

2 789 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

Giáo án bài kiểm tra một tiết Tổ Tốn - Trường THPT Bình ĐiềnTiãút : 36KIÃØM TRA MÄÜT TIÃÚTI. Mủc tiãu: Vãư kiãún thỉïc: - ,Kiãøm tra cạc kiãún thỉïc â hc vãư phỉång trçnh âỉåìng thàóng khong , ,cạch tỉì mäüt âiãøm âãún âỉåìng thàóng gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng cạc kiãún thỉïc vãư phỉång .trçnh âỉåìng trn Vãư k nàng: - Kiãøm tra k nàng váûn dủng cạc kiãún thỉïc â hc âãø gii cạc bi , .táûp k nàng tênh toạn Vãư thại âäü: - ,Cáøn tháûn chênh xạcII. Chøn bë phỉång tiãûn dảy hc:III. Phỉång phạp dảy hc: - .Kiãøm tra viãútIV. Tiãún trçnh bi hc: Âãư bi:I. PHÁƯN TRÀÕC NGHIÃÛM. .Cáu 1 Âỉåìng thàóng3y 2x 6 0− + = :cọ vectå phạp tuún l /.a( ; )n 3 2= −r /.b( ; )n 3 2=r /.c( ; )n 2 3= − −r /.d( ; )n 2 3= −r . ( ;- )Cáu 2 Âỉåìng thàóng qua B 4 2 nháûn( )−r;n 3 1 :lm vectå phạp tuún cọ phỉång trçnh l /.a3x y 14 0− + + = /.bx 3y 10 0− − = /.c3x y 10 0− + − = /.dx 3y 14 0− + = . ( ;- ) ( ; ). :Cáu 3 Cho hai âiãøm A 3 4 B 1 0 Phỉång trçnh chênh tàõc âỉåìng thàóng AB l /.ax 3 y 22 4+ −=− /.bx 3 y 22 4− +=− /.cx 1 y4 2−= /.dx 1 y4 2−=− − .Cáu 4 Âỉåìng thàóngx 3 2ty 4 t= += − :cọ phỉång trçnh täøng quạt l /.a2x y 2 0− − = /.b2x y 10 0+ − = /.cx 2y 5 0− + − = /.dx 2y 11 0+ − = .Cáu 5 Gọc giỉỵa hai âỉåìng thàóng2x y 6 0+ + = v2x 6y 8 0+ − = :l /.a2π /.b4π /.c3π /.d6π . ( ):Cáu 6 Cho âỉåìng trn C2 2x y 4x 2y 12 0+ − − − = v âỉåìng thàóng: x3y40∆ + − = . Trong :cạc khàóng âënh sau âáy khàóng âënh no l âụng /.a∆ ( ) .càõt C tải hai âiãøm phán biãût /.b∆ ( ).tiãúp xục våïi C /.c∆ ( ).khäng càõt C /.d∆ ( ).âi qua tám ca âỉåìng trn CII. PHÁƯN TRÀÕC NGHIÃÛM TỈÛ LÛN. . (- ; ) ( ; )Cáu 1 Cho hai âiãøm A 3 2 B 4 0 v âỉåìng thàóng: 2x3y40∆ − − =. /.a Tçm hçnh chiãúu A' ca A lãn∆. /. ,b Viãút phỉång trçnh âỉåìng trn âi qua hai âiãøm A B v cọ tám nàòm trãn∆.-------------------------------------------------Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền . Trường THPT Bình ĐiềnTiãút : 36KIÃØM TRA MÄÜT TIÃÚTI. Mủc tiãu: Vãư kiãún thỉïc: - ,Kiãøm tra cạc kiãún thỉïc â hc vãư phỉång. phỉång .trçnh âỉåìng trn Vãư k nàng: - Kiãøm tra k nàng váûn dủng cạc kiãún thỉïc â hc âãø gii cạc bi , .táûp k nàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bài kiểm tra một tiết, Giáo án bài kiểm tra một tiết, Giáo án bài kiểm tra một tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay