500 CÂU HỎI VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌC CÓ ĐÁP ÁN CUỐI TÀI LIỆU

97 1,624 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 20:35

500 CÂU TN VẬT LÝ 12 1. NGÂN HÀNG Đ Ề L Ý 12 NC Mộ t v ậ t r nắ q uay đề u xung q ua nh m ộ t tr ục , m ộ t đi mể M t r ê n v ậ t r nắ cá ch t r cụ q uay m ộ t kh o ả ng r th ì có A . tố c độ gó c  t ỉ l ệ t h uận v iớ r . B . tố c độ g ó c  t ỉ l ệ nghị c h v iớ r . C. tố c độ d à i v t ỉ lệ t h uận v ớ i r . D. tố c độ d à i v tỉ l ệ ngh ịc h v ớ i r . 2. M ộ t v ậ t r nắ q uay nh a nh d nầ đ ề u qua n h m ộ t tr cụ cố đ nị h , sa u t h iờ gian t kể t ừ l úc bắ t đ ầ u q uay th ì g óc m à v ậ t q uay đ cượ A . tỉ l ệ t h uận v ớ i t . B . tỉ lệ t h uận v iớ t 2 . C. t ỉ lệ t h uận v ớ i t D. tỉ lệ ng hị c h v ớ i t . 3. M ộ t m om en l ự c không đ iổ tá c d ngụ v à o v ậ t có t r cụ q uay c ố đ nị h . T r o n g cá c đạ i l ư ợ n g sa u đạ i l ư ngợ n à o k hông ph ả i l à h ngằ s ?ố A . Gi a tố c gó c. B . V ậ n tố c gó c. C. Mome n q uán t í nh . D. Kh iố l nượ g . 4. M ộ t v ậ t r nắ đa n g q uay q ua nh m ộ t tr cụ cố đ nhị xuyên qu a v ậ t . Cá c điểm t r ên v ậ t r nắ (khô ng th u cộ tr cụ q uay ) A . q uay đư cợ nh ữ ng gó c khôn g bằ ng nh a u t r o ng cùng m ộ t kh o ả ng t h ờ i gian . B . ở cùn g m ộ t th ờ i điểm , có cùng v ậ n t ố c góc. C. ở cùn g m ộ t th ờ i đi mể c ó cùng v ậ n t ố c d à i . D. ở cùn g m ộ t th ờ i đi ểm , k hông cùng gia tố c gó c. 5. M ộ t v ậ t r nắ đa n g q uay c h ậ m d nầ đ ề u q ua nh m ộ t tr cụ cố đ nhị x uy ên q ua v ậ t th ì A . v ậ n t cố gó c l u ôn c ó giá t r ị â m . B . tí ch v ậ n t ố c gó c v à gia tố c gó c l à s ố d nươ g . C. g i a tố c góc l u ô n c ó g i á t r ị â m . D. tí ch v nậ t cố gó c v à gi a t ố c góc l à số â m . 6. Ph á t bi ể u n à o s a i kh i nó i v ề m om en q uán t í nh c aủ mộ t v ậ t r nắ đối v iớ m ộ t tr cụ q uay xá c đị nh? A . Mom en q uán tính c aủ mộ t v ậ t r nắ đặ c trưn g c ho m ứ c q uán t ính c aủ v tậ tr o n g c h u y nể đ ngộ q uay . B . Mom en q uán t í nh c aủ v ậ t r nắ luôn lu ôn d ươ ng . C. Mom en q uán t í nh c aủ v ậ t r nắ có thể d nươ g , có t hể â m t ù y t h u ộ c v à o chiề u q uay c aủ v t.ậ D. Mo m en q uán tính c aủ mộ t v ậ t r nắ phụ th u cộ v à o v ị tr í tr cụ q uay . 7. Đ ngộ n ă ng c aủ v ậ t r nắ quay đ ư cợ q ua nh m ộ t tr cụ cố đị nh đ ư cợ x á c đị nh bằn g c ông t h ức : A . W đ = 1 I 2  . B . W đ = 2 1 I  2 . C. W đ = 2 I 2  . D. W đ = 2 I  2 . 2 8. Xé t m ộ t v ậ t r nắ q uay q ua nh m ộ t tr cụ cố đị nh , t í nh c h ấ t n à o s a u đây sa i ? A . Tr o ng cùng m ộ t th iờ g i a n , các đi mể c aủ v ậ t r ắ n q uay đư cợ n h ữ ng góc bằ ng n h a u. B . Ở cùn g m ộ t th ờ i điểm , các đi mể c aủ v ậ t rắ n có cùng v ậ n t cố d à i . C. Ở cùn g m ộ t th ờ i điểm , các đi mể c aủ v ậ t rắ n có cùng v ậ n t cố gó c. D. Ở cùn g m ộ t th iờ điểm , cá c đi mể c aủ v ậ t r nắ có cùng g i a t ố c góc. 9. Xé t v ậ t rắ n q uay q ua nh m ộ t tr cụ cố đị nh . Kh i h pợ l cự tá c d ngụ v à o v ậ t r nắ có m om en t r iệ t ti ê u t hì v ậ t r nắ có ch u y nể đ ộn g A . đ ngứ yên h o ặ c q uay đề u. B . q uay n h a nh d ầ n đề u. C. q uay ch ậ m d ầ n đ ề u. D. q uay v iớ tính c h ấ t kh á c. 10. Kh iố tâ m c aủ hệ ch ấ t đi mể khôn g ph ụ th u ộ c v à o A . g i a tố c tr ọ ng tr ườn g n iơ đặ t h ệ c h ấ t điểm . B . k h iố l ngượ c aủ m iỗ c h ấ t đi ểm . C. sự ph â n bố c aủ cá c ch ấ t đi ểm . D. k ho ả ng cá ch g i aữ các ch ấ t đi ểm . 11. M ộ t v ậ t r nắ q uay q ua nh m ộ t tr cụ cố đ nhị v ớ i g i a tố c góc khô ng đ ổ i . Khi đó v ậ t rắ n đan g q uay 500 CÂU TN VẬT LÝ 12 A . đề u. B . Nh a nh d ầ n đ ề u. C. ch ậ m d ầ n đ ề u. D. biế n đổi đ ề u. 12. M ộ t v ậ t r nắ q uay q ua nh m ộ t tr cụ cố đ nhị v ớ i v ậ n t ố c gó c kh ông đ ổ i . Khi đó v ậ t rắ n đan g q uay A . đ ề u. B . Nh a nh d ầ n đ ề u. C. ch ậ m d ầ n đ ề u. D. bi nế đổi đ ề u. 13. Ch nọ ph á t bi ể u sai v ề ng ẫ u l cự A . Ng ẫ u l cự là h a i l cự song s ong, ng cượ c hiề u, có đ ộ l ớ n bằn g nh a u và cùn g t á c d ngụ v à o m ộ t v ậ t. B . Ng ẫ u l cự tươn g đ ươ n g v ớ i t ngổ cá c l cự c aủ n g ẫ u lực . C. Kh ông t hể t h a y thế ng ẫ u l cự bằn g m ộ t l cự d u y n h ấ t. D. Ng ẫ u l cự có t á c d ụn g l à m q uay v t.ậ 14. Tr o ng c h u y nể đ ngộ q uay c ó v ậ n t ố c  và gi a tố c  , ch uy nể đ ngộ q uay nào s a u đâ y là n h a nh d ầ n? A .  = 3 rad /s v à  = 0 . B .  = 3 ra d /s v à  = - 0 , 5 ra d /s 2 . I I C.  = -3 rad /s v à  = 0,5 ra d /s 2 . D.  = -3 rad /s v à  = - 0,5 r a d /s 2 . 15. M ộ t bán h x e q ua nh đ ề u xung q ua nh m ộ t tr cụ cố đ ị nh v iớ t ầ n số 3600 v òng /ph út. T ố c độ gó c c aủ bán h x e n à y l à A . 120  ra d /s. B . 160  rad /s. C. 180  rad /s. D. 240  rad /s. 16. M ộ t bán h x e q uay n h a nh d nầ đ ề u t ừ t r ạ n g t h á i đứ ng yên , sa u 5s n ó đ ạ t v nậ t ố c góc 25 rad /s. Gi a t ố c g ó c c aủ bán h xe l à A . 2,5 r a d /s 2 . B . 5 rad /s 2 . C. 75 rad /s 2 . D. 2 ra d /s 2 . 17. Ph á t bi ể u n à o sa u đâ y kh ô n g đú n g? A . Mom en q uán tính c aủ v tậ r ắ n đối v ớ i t r cụ q uay lớ n thì s cứ ì c aủ v ậ t tro ng c h u y nể đ ngộ q uay q ua nh t r cụ đó lớ n . B . Mom en q uán t í nh c aủ v ậ t r nắ phụ th uộ c v à o vị tr í t r cụ q uay v à sự ph â n bố khố i l ượ n g đ ố i v ớ i t r cụ q uay . C. Mome n l cự tá c d ngụ v à o v ậ t r ắ n làm t h a y đ iổ tố c đ ộ q uay c aủ v ậ t . D. Mo m en l cự d ươ ng t á c d ngụ v à o v ậ t r nắ làm c ho v tậ q uay nha nh dần . 18. Cá c n g ôi s a o đư cợ s i nh r a từ các khố i khí l ớ n q uay ch ậ m v à co d ầ n t hể t í c h lạ i do tá c d ngụ c aủ l cự h pấ d ẫ n . V ậ n tố c góc q uay c aủ các s a o A . Không đổi . B . t ă n g l ên . C. g i ả m đi . D. b ằ n g không . 19. Hai d ĩ a m ỏn g n ằ m ng a ng c ó c ù n g tr cụ q uay t h ẳ ng đứ ng đi qua t â m c aủ ch úng . Dĩ a 1 có m om en q uán t ính I 1 đang q uay v iớ t ố c độ  0 , dĩ a 2 có m om en q uán tính I 2 v à ba n đ ầ u đ a n g đứ ng yên . T h ả nhẹ dĩ a 2 xuố n g dĩ a 1 , s a u m t ộ kho ả ng t h ờ i g i a n ng ắ n hai d ĩ a cùng q uay v ớ i t cố độ gó c  A .   I 1  0 . B .   2 I 2  0 . C.   1 I 2 I 1  I 2  0 . D.   I 1 I 1 I 1  I 2  0 . HD: Ad đị nh l uậ t b ả o t o à n m om en đ ộn g l ượ ng : I 1  0 + 0= (I 1 +I 2 )  ;    0 I 1  I 2 20. Mom en l cự c ó đ ộ l nớ 10N m tá c d ngụ v à o m ộ t bán h x e có m om en q uán t ín h đ ố i v ớ i t r cụ b á n h x e l à 2k gm 2 . N u ế bán h x e qu a nh nh a nh d nầ đ ề u t ừ t r ạ n g t h á i n ghỉ t hì gi a tố c góc c aủ b á n h x e là A . 5 ra d /s 2 . B . 20 r a d /s 2 . C. 10 rad /s 2 . D. 40 rad /s 2 . 21. Ph á t bi ể u n à o sa u đ â y l à đún g ? A . Ng ẫ u l cự là hệ h a i l cự đ ngồ ph ẳ ng c ó cù n g đ ộ lớn , cùng t á c d ngụ v à o v ậ t. B . Ng ẫ u l cự l à hệ h a i l cự cùng chiề u, cùng đ ộ lớn , cùng tá c d ngụ v à o v t.ậ C. Ng ẫ u l cự l à hệ h a i l cự n g ư cợ c h i uề có đ ộ l ớ n b ằ n g nh a u, cùn g tá c d ngụ v à o v ậ t. D. Ng ẫ u l cự là h ệ h a i l cự song s ong, n g ư cợ c h i u,ề kh á c g i á , cùn g đ ộ l ớ n . 22. Ph á t bi ể u n à o sa u đâ y l à đún g? A . Để c ho m ộ t c h i cế g hế đứ ng câ n bằn g t r ên m ộ t ch â n t h ì t r ngọ t â m c aủ gh ế ph ả i nằ m tr ên đư ngờ t h ẳ ng đ ngứ đi q ua đi mể t iế p xúc. B . Để c ho m ộ t chiế c ghế đứ ng câ n bằ ng tr ê n m ộ t c h â n t hì t r ọ ng t â m c aủ g hế ph ả i nằ m ở vị tr í t h ấ p n h ấ t. C. Để c ho m ộ t chiế c ghế đứ ng câ n bằ ng tr ê n m ộ t c h â n t hì t r ọ ng t â m c aủ g hế ph ả i nằ m ở vị tr í ca o nh t.ấ D. Để cho m ộ t c h i cế g hế đứ ng câ n bằn g t r ên m ộ t ch â n t h ì t r ngọ t â m c aủ gh ế ph ả i nằ m tạ i đi mể t i pế xúc. 23. B a n đ ầ u m ộ t v ậ n đ ngộ vi ên t r ư tợ b ă n g nghệ t h uậ t h a i t ay d a n g r ngộ đ a n g t h cự hi nệ đ ngộ tá c q uay quanh m ộ t tr c ụ th ẳ ng đứ ng đi q ua t r ọ ng tâ m c aủ n g ườ i đó. B ỏ qua m iọ m a s á t ản h h ngưở đ nế sự q uay . S a u đó v ậ n đ ộ ng viên ké p ta y l ạ i th ì c h u y nể đ ngộ q uay sẽ A . không th a y đ i.ổ B . q uay ch ậ m l ạ i . C. q uay n h a nh hơ n . D. d ngừ l iạ ng a y . 24. M ộ t th a nh đồ ng ch ấ t OA , kh iố l ư ợ ng M , ch iề u d à i L, có th ể q uay q ua nh m ộ t tr cụ q ua O v à v uông góc v ớ i t h a nh . Ng ườ i ta g nắ vào đầ u A c aủ th a n h m ộ t c h ấ t đi mể m = 2 M th ì m om en q uán t ính c aủ hệ đ iố v iớ t r cụ q uay O l à A . I  1 ML 2 . B . I  3 ML 2 . C. I  4 ML 2 . D. I  13 ML 2 . 4 2 3 12 25. Ph ngươ t r ì nh n à o d ướ i đâ y di nễ t ả mố i l iên hệ g i aữ v nậ tố c gó c  v à t h ờ i g i a n t tr o n g c h u y nể đ ộ ng q uay nh a nh d ầ n đề u c aủ m ộ t v ậ t r nắ q ua nh m ộ t tr cụ cố đ ị nh ? A .  = 4 + 3t ( rad /s). B .  = 4 – 2 t (rad /s). C.  = – 2t + 2t 2 ( r a d /s). D.  = – 2t – 2 t 2 (rad /s). 26. M ộ t v ậ t r nắ ch uy nể đ ngộ q uay q ua nh m ộ t tr cụ cố đ nhị đ i q ua v ậ t th ì ch u y nể đ ộn g q uay l à A . n h a nh d ầ n khi v ậ n t cố gó c v à gi a t ố c góc đề u â m . B . n h a n h d ầ n khi gi a tố c góc l à dươ ng . C. ch ậ m d ầ n đ ề u n uế tr uy nề c ho v ậ t g i a t ố c góc â m . D. ch ậ m d ầ n k hi v ậ n tố c góc v à g i a t ố c g óc đề u â m . 27. Ở m á y ba y l ên t h ẳ ng t r o ng kh ông khí, ngo à i cá nh q u ạ t l nớ q uay t r o ng m ặ t ph ẳ n g n ằ m ng a ng , c òn c ó m ộ t cánh q uạ t nhỏ ở ph í a đuôi. Cá n h qu tạ n hỏ c ó t á c d ngụ A . l à m t ă n g v ậ n t ố c m á y ba y . B . g i ả m s cứ c nả không khí . C. g i ữ c ho th â n m á y ba y không q uay . D. t ạ o l cự n â ng ở đuôi . 28. N ế u t ngổ cá c vec tơ ngo ạ i l cự t á c d ngụ l ên m ộ t v ậ t r nắ bằn g k hông t h ì A . tổn g đ ạ i số các m om en l cự đ iố v ớ i m ộ t tr cụ q uay bấ t kì cũng bằn g k hông . B . m om en đ ngộ l ngượ c aủ v tậ đối v iớ m ộ t tr cụ q uay b tấ k ì bằn g khô ng . C. mom en đ ngộ l ngượ c aủ v tậ đối v iớ m ộ t tr cụ q uay b tấ k ì khô ng đ ổi . D. v ậ n tố c c aủ k h iố t â m khôn g đ iổ cả v ề h ướ ng v à độ l ớn . 29. M ộ t v à nh tr ò n đ ngồ c h ấ t có kh iố l ư ợ ng m b á n kí n h R , l ă n kh ông t r ư tợ tr ê n d ố c c h ính c aủ m ặ t ph ẳ ng nghi êng . Khi khố i t â m c aủ v à n h c ó vận t ố c v t hì độ ng n ă ng to à n ph ầ n c aủ v à n h l à A . W đ = m v 2 . B . W đ = 1 m v 2 . C. W đ = 2 3 m v 2 . D. W đ = 4 2 m v 2 3 30. M ộ t v ậ t q uay đ ề u t ừ t r ạ n g t h á i n ghỉ , sa u 3 0s đ tạ đế n t ố c độ g ó c 100v òng /ph út. T í n h gó c q uay tr o ng th ờ i gi a n đó ? HD:  =  t   =   100 . 2    rad / s ;  =  t 2 = 50  rad . t 60 . 30 9 31. M ộ t bán h đ à đan g q uay v ớ i v ậ n t ố c góc 2000 v òng /p h út th ì b ắ t đ ầ u q uay ch ậ m d ầ n đ ề u, sa u 3 ph út n ó d ừ ng l ạ i. T í nh g i a tố c gó c v à s ố vò ng q uay t r o ng th ờ i gian đó ? HD: Ad:  =  0 +  t, 0 = 2000.2  /60 +  .180   = - 0 , 37  ra d /s 2 . Gó c q ua y:  =0+2000 . 2  .180 /60 – 0 ,5. 0 , 37  .180 2 = 6000  Số vòng q ua y: n = 3000 v òng . 32. Hai đĩ a đ ặ c đồ ng ch ấ t, cùng bán k ính R , khố i l ượ ng m 1 v à m 2 đa n g q uay đ ngồ tr cụ v iớ v ậ n t ố c g óc  1 v à  2 . Đĩ a m 1 r iơ d cọ theo t r cụ d ính vào d ĩ a m 2 . H ệ q uay v iớ t ố c độ g óc  . Xác đ nhị  n u:ế a . B a n đầ u h a i d ĩ a q uay cùng chiề u. b. B a n đ ầ u h a i d ĩ a qu a y ngượ c c hiề u. HD: a . H a i d ĩ a qu a y cùng c hiề u : I   I  A d đ ị nh l uậ t b ả o t o à n m om en đ ngộ l nượ g : I 1  1 + I 2  2 = (I 1 +I 2 )  ;   1 1 2 2 . I 1  I 2 b. H a i d ĩ a qu a y ng ượ c chiề u : I   I  Ad đị nh l uậ t bả o t o à n mom en đ ngộ l ượ ng: I 1  1 - I 2  2 = (I 1 +I 2 )  ;   1 1 2 2 . I 1  I 2 33. M ộ t bán h x e b ắ t đ uầ q uay nh a nh d ầ n đ ề u t ừ t r ạ n g t h á i ngh ỉ , sa u 4 g i â y q uay đ ư cợ 10 v òng . a . T í nh g i a t ố c gó c v à v nậ t ố c tr un g bì nh c aủ bán h xe . b. T í n h v ậ n tố c gó c c aủ bán h xe ở th ờ i đi mể t=2gi â y ? HD :  = 0 ,5.  t 2   = 2   2 . 10 . 2   2 , 5  r a d /s 2 ;  =  /t = 2,5 vò ng /s=5  ra d /s. t 2 16 tb b. V ậ n tố c gó c  =  t = 2,5  .2 = 5  ra d /s. 34. M ộ t b cứ t r a n h n ặ ng 2kg c hiề u ca o 70c m , r ộ ng 5 0c m t r eo ng hi êng 30 0 so v iớ t ư ờ n g, b ên d ư ớ i t aự v à o m ộ t đi mể c ố địn h , đầ u t r ê n đ cượ gi ữ nh ờ sợ i dây khô ng d ã n v à vuông góc v ớ i t r a n h . Tính l cự c ngă c aủ d â y . h HD: iĐ ề u ki nệ cân b ằ n g: M T = M P  T . h  P . 2 si n 30 0  T  0 , 25 P  5 N 35. Xác đ ị nh t r ọ ng t â m c aủ các v ậ t phẳn g đ ngồ ch ấ t, k h iố l ư ngợ m c aủ cá c v ậ t s a u: a . Hì nh v uông cạ nh a bị kh u yế t ở gó c m ộ t ph ầ n có d ạ ng hì nh vuông c nhạ a /2 b. Hì n h t r òn bán k ính R bị kh u yế t ở g i aữ m ộ t ph ầ n c ó dạn g h ình t r ò n bán kí nh R/ 2 v à có kho ả ng cá c h h a i t â m là R/ 2 36. Đ ặ t 4 ch ấ t đi mể khố i l ư ợ n g m , 2 m , 3m , 4 m l ầ n l ư tợ t ạ i 4 đi mể A , B , C , D n ằ m t r ên cùng m ộ t đ ư ngờ t h ẳ ng . Kh i ố tâ m c aủ h ệ cá c h A m ộ t đoạ n ba o nhiê u? a . Ch o bi ế t A , B , C, D t r ê n cùng m ộ t đ ngườ th ẳ ng , h a i đi mể liên t iế p cá ch nh a u mộ t đoạ n a . b. Ch o bi ế t A , B , C, D là bố n đ nhỉ c aủ hình v uông cạ nh a. c. Ch o bi ế t A , B , C, D l à bố n đỉ nh c aủ h ình c h ữ nh ậ t cạ nh a v à 2a . HD: a . Ch nọ t r cụ o x t r ùn g t h a nh , gố c O t r ùn g A T ọ a độ khố i tâ m : x G  m . 0  a . 2 m  2 a . 3 m  3 a . 4 m  2 a : t r ùn g đi mể C. 10 m b. Ch nọ hệ t r cụ xo y , h a i t r cụ t r ùn g v iớ hai cạ nh A B v à A D, gố c O t r ùn g A . 2 đ x  0 . m  0 . 2 m  a . 3 m  a . 4 m  0 , 7 a ; y G 10 m G  0 . m  a . 2 m  a . 3 m  0 . 4 m  0 , 5 a 10 m T ọ a độ khố i tâ m G(0,7a ;0 ,5a) 37. T í nh m om en q uán tính c aủ q uả c uầ đ ặ c đồ ng ch ấ t, k h iố l ư ngợ m =5 kg, bán kính R =10cm a . Đố i v iớ t r cụ q uay là tr cụ đi q ua k hố i t â m và v u ô ng gó c v ớ i th a nh . b. Đố i v ớ i tr cụ q uay l à đườn g th ẳ ng các h t â m R /2. HD: a . I = 2 MR 2  0 , 02 k gm 2 . 5 2 R 2 b. Đị n h lý về t r cụ so ng song: I  =I G + m d 2 = MR 2  M 5 4  0 , 02  0 , 0125 =0, 0325k gm 2 . 38. T í nh m om en q uán tính c aủ th a n h đ ngồ c h ấ t, kh ố i l ư ợ n g 2kg, chiề u d à i 1 ,5m a . Đố i v iớ t r cụ q uay là tr cụ đi q ua k hố i t â m và v u ô ng gó c v ớ i th a nh . b. Đố i v ớ i tr cụ q uay l à đườn g v uông góc v ớ i t h a nh v à cá ch kh iố t â m l/4. HD: I = 1 Ml 2  0 , 375 kgm 2 . 12 b. I = 1 M l 2  M l  0 , 375  0 , 28125  0 , 65625 kgm 2 . 12 16 39. T í nh m om en l cự c nầ t hiế t để t ă ng tố c c ho m ộ t bán h đ à kh ố i l ư ợ ng 30kg b á n kính 30c m tr ong 40s đ tạ tố c độ góc 90vòn g /p h út. T í n h đ ngộ n ă ng c aủ bán h đà t iạ th iờ đi mể đó . HD: M=I  ; v iớ I = 0,5MR 2 =0, 5 . 30.0,3 2 =1, 35 k gm 2 .     90 . 2   0 , 075  r a d /s 2 . V ậ y M = 1,35 . 0,08=0,318 Nm . t 60 . 40 ngĐộ n ă ng: W đ = 0,5 I  2 = 0,5. 1,35.(90 . 2.3 , 14/60) 2 = 60 ,75J 40. Mom en l cự 100N m t á c d ngụ l ên m ộ t bá nh x e c ó kh iố l ư ngợ 5kg bán kính 20c m . B á nh x e q uay t ừ n ghỉ , tí nh đ ng ộ n ă ng c aủ b á n h xe kh i q uay đ cượ 1 5s. HD : M =I  ; v iớ I = 0,5 MR 2 = 0 , 5.5 . 0,4 2 = 0,4 k gm 2 .   M  100  250 rad /s 2 . W  I  2  I  2 t 2  0 , 4 . 250 2 15 2  5625 kJ I 0 , 4 41. B á nh đà có m om en q uán t í nh 1 kgm 2 đa n g q uay bi nế đ iổ đ ề u q ua nh m ộ t tr cụ cố đ ị nh , tr o ng 10s mom en đ ngộ l ư ng ợ tă n g từ 1k gm 2 /s đ nế 5 kgm 2 /s. Hã y xác đị nh a . Mom en l cự tr un g bì nh t á c d ngụ v à o bán h đà v à gó c q uay c aủ bán h đà t r o ng t h ờ i gian đó . b. Cô ng đã cung cấ p cho bá nh đ à v à công suấ t trun g bì nh c aủ bán h đà . HD:  L  M  t  M   L  4  t 10  0 , 4 N m . L 1 =I  1   1 = 1r a d /s; L 2 =I  2   2 = 5r a d /s.     2 =  1 +  t    2 1  0 , 4 rad /s 2 . t  =1. 10+ 0,4 . 10 2 =50 r a d . b. Cô ng bằ ng độ bi nế thiên đ ộn g n ă ng: A =0, 5. 1(5 2 -1 2 )=12J Cô ng suấ t t r un g bì nh : P =A /t = 1,2w. 42. T h a n h A B d à i l q uay q ua nh m ộ t tr cụ th ẳ ng đ ngứ đ i q ua A v iớ v ậ n t ố c góc không đ iổ  , c h ính g i aữ t h a nh có viên bi kh iố l ượ ng m . B ỏ q ua m iọ m a s át, xác đị nh v ậ n t cố gó c c aủ hệ khi m t r tượ đế n đầ u B tro ng các tr ườn g hợ p a . B ỏ q ua khố i lư ngợ t h a nh AB. b. Kh ố i l ượ ng c aủ th a n h bằn g M . HD: a . Mom en q uán t ín h c aủ th a nh AB khi v tậ m ở g i ữ a t h a n h : I= m l 2 /4 Khi v ậ t m t r tượ đế n đầ u B c aủ th a n h : I’= m l 2 AD : I  =I’  ’ suy r a  ’= I  /I’=0,25  . T h a nh q uay c h ậ m h ơ n 4 l ầ n . b. Kh ố i l ượ ng th a nh l à M: I= 1 M l 2  3 m l 2 4 1 2 2 Khi v ậ t m t r tượ đế n đầ u B: I’ = Ml  m l 3 AD : I  =I’  ’ suy r a  ’= I  /I’= 4 M  3 m  4 M  12 m 43. Hai v ậ t có k hố i l ư ngợ m 1 =5 kg và m 2 =15 k g đư cợ t r eo v à o h a i đ ầ u củ a m ộ t s iợ d â y m ả nh , nhẹ , không d ã n . S iợ d â y đ cượ v ắ t q ua m ộ t r òng r ọ c có kh iố l ngượ 2 k g, bán kí n h r = 8cm , d â y không tr tượ trên r ò ng r ọ c. Hệ b ắ t đ ầ u ch uy n ể đ ngộ từ t rạn g th á i ngh ỉ . T í nh: a . Gi a t ố c c aủ m iỗ v ậ t. b. l cự căng c aủ m ỗ i nh á nh d â y . c. Gó c q uay c aủ r ò ng r ọ c khi hệ c h u y nể đ ngộ đư cợ 4 s. HD: X é t h a i v ậ t, ta có : m 2 g – T 2 = m 2 a (a); T 1 – m 1 g = m 1 a (b) . Xé t r òng r ọ c: (T 2 – T 1 )R = I  (c )v iớ T h ế a , b v à o c ta đ c:ượ   a t R . I  1 2 2 m 1 R P 1 P 2 m 2 g – m 2 a – m 1 a – m 1 g = Ia  0 , 5 m a R 2 1 s uy ra a  m 1  m 2  0 , 5 m 1  5  15  2 , 5  0 , 225 m /s 2 . ( m 2  m 1 ) g 100 b. L cự că n g c aủ m iỗ n h á nh d â y: T 1 = m 1 (a+g )=5.1, 225 = 6,1 25N T 2 = m 2 (g – a ) = 1 5.9,775= 146 , 625N. 44. Kim gi ờ c aủ m ộ t chiế c đ ngồ hồ c ó c h i uề d à i b ằ n g ¾ chi ề u d à i c aủ ki m ph út. C o i nh ư các k im q uay đ ề u. T ỉ s ố tố c độ gó c c aủ đầ u k im ph út v à đ ầ u kim giờ l à A . 12. B . 1/ 12 . C. 24. D. 1/2 4. 45. M ộ t bán h x e có đ ư ờ ng k ính 4 m quay v iớ gi a t ố c gó c không đ iổ 4 rad /s 2 . t 0 = 0 là l úc b á n h x e b ắ t đ ầ u q uay . T ạ i th ờ i đi mể t = 2s v ậ n tố c gó c c aủ bán h xe là A . 4 ra d /s. B . 8 rad /s. C. 9,6 ra d /s. D. 16 rad /s. HD:  =  0 +  t =  t = 4.2 = 8 rad /s. 46. M ộ t bán h x e đ a n g q uay v iớ v ậ n t ố c góc 36 rad /s t h ì b ị h ã m l ạ i v iớ m ộ t g i a t ố c góc không đ iổ có đ ộ l nớ 3 r a d /s 2 . T h iờ gi a n t ừ l úc h ã m đ nế lúc bá nh xe d ngừ h ẳ n l à A . 4s. B . 6s . C. 10s. D. 12s.    HD: AD  =  0 +  t  t  0  12 .  3 47. M ộ t bán h x e q uay n h a nh d nầ đ ề u t r o ng 4s v ậ n t ố c gó c tă n g t ừ 120 v ò n g /p h út lên 360 vòn g /p h út. Gia t ố c c aủ b á n h xe l à A . 2  ra d /s 2 . B . 3  r a d /s 2 . C. 4  ra d /s 2 . D. 5  rad /s 2 .    HD :  =  0 +  t    0  t 12   4  4  2  r a d /s 2 . 48. M ộ t bán h x e có đ ư ờ ng k ính 50 cm q uay nh a nh d ầ n đ ề u tro ng 4s v ậ n t ố c gó c tă n g từ 120 v òng /ph út lên 360 vòng /ph út. Gi a t ố c h ướ ng t â m c aủ điểm M ở v à nh b á nh xe s a u kh i t ă ng t ố c đ cượ 2s l à A . 157,8 m /s 2 . B . 162,7 m /s 2 . C. 183,6 m /s 2 . D. 196,5 m /s 2 .    HD: a h t = R  2 ;  =  0 +  t    0  t 12   4  4  2  ra d /s 2 . V ậ n t cố gó c c aủ đi mể M s a u 2 s:  =4  + 2  . 2 = 8  ra d /s. a h t = 0,25 .(8  ) 2 = 157,8 m /s 2 . 49. M ộ t bán h x e q uay n h a nh d nầ đ ề u t r o ng 4s v ậ n t ố c gó c tă n g t ừ 120 v òn g /p h út lên 360 vòn g /p h út. V ậ n t ố c gó c c aủ đi mể M ở v à nh bá nh xe s a u k hi tă n g t cố đ cượ 2s l à A . 8  ra d /s. B . 10  r a d /s . C. 12  ra d /s . D. 14  rad /s.    HD:  =  0 +  t    0  t 12   4  4  2  r a d /s 2 . V ậ n t cố gó c c aủ đi mể M s a u 2 s:  =4  + 2  . 2 = 8  ra d /s. 50. M ộ t đĩ a m ngỏ ph nẳ g , đ ngồ ch ấ t có t hể q uay đ ư cợ xung q ua n h m ộ t tr cụ đi qua t â m v à v uông gó c v iớ m ặ t ph ẳ ng đĩ a . T á c d ngụ v à o đ ĩ a m ộ t m om en l cự 960 Nm k hông đ ổi , đĩ a ch uy nể đ ộn g q uay qua n h t r cụ v iớ gi a tố c gó c 3 [...]... góc của dĩa là 24 rad/s Momen quán tính củ2 dĩa là a 2 2 2 A I=3,6 kgm B I=0,25 kgm C I=7,5 kgm D I=1,85 kgm M  2 HD: M = I  I  , mặt khác: 0= +t=t     0,25 kgm 3 12 , do đó I   t 12 Có ba chất điểm có khối lượng 5kg, 4kg, 3kg đặt trong hệ tọa độ xOy Vật 5kg có tọa độ (0,0), vật 4kg có tọa độ (3,0), vật 3kg có tọa độ (0,4) Khối tâm của hệ chất điểm có tọa độ là A (1,2) B (2,1) C... cố định là 2 quay đều với tốc độ 30 vòng/phút Động 12kgm năng của bánh xe là A 360,0J B 236,8J C 180,0J D 59,2J 59 1 1 2 2 đ  I  12.   59,2J HD: Động năng W 2 2 Một thanh có khối lượng không đáng kể dài 1m có 100 vạch chia Treo thanh bằng một sợi dây ở vạch thứ 50, trên thanh có treo 3 vạch Vật 1 nặng 300g ở vạch số 10, vật 2 nặng 200g ở vạch 60, vật 3 nặng 400g treo ở vị trí sao 2 cho thanh cân... cưỡng bức có A chu kì dao động bằng chu kì biến thi n của ngoại lực B tần số dao động không phụ thuộc vào tần số của ngoại 76 77 là: 78 lực C biên độ dao động chỉ phụ thuộc tần số ngoại lực D năng lượng dao động không phụ thuộc ngoại lực Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi A li độ bằng không B pha dao động cực đại C gia tốc có độ lớn cực đại D li độ có độ lớn cực đại Một vật dao... )= 0,0003J 127 l0 Khi một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng thì lò xo giãn ra một đoạn =25cm Từ VTCB O kéo vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 20cm rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa 2 a Viết PT dao động của vật khi chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương Lấy g =10m/s b Tính lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo Biết vật có khối lượng... cứng k=600 N/m dao động với biên độ 0,1m a Tìm gia tốc của vật ở li độ x =5cm b Tìm năng lượng dao động 131 Khi 132 133 của vật c Viết PT dao động của vật, chọn gốc thời gian lúc vật ở vị trí biên âm 2 2 HD: |a|= x; E=0,5kA Khi gắn một vật có khối lượng m1=4kg vào lò xo có khối lượng không đáng kể, nó dao động với chu kì T 1=1s gắn vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên nó dao động với chu kì T2=0,5s... (1,1) 57 Có 4 chất điểm nằm dọc theo trục Ox Chất điểm 1 có khối lượng 2kg ở tọa độ -2m, chất điểm 2 có khối lượng 4kg ở gốc tọa độ, chất điểm 3 có khối lượng 3kg ở tọa độ -6m, chất điểm 4 có khối lượng 3kg ở tọa độ 4m Khối tâm của hệ nằm ở tọa độ là A -0,83m B -0,72m C 0,83m D 0,72m 2.(2m)  4.0  3.(6m)  3   mi   HD: AD x   0,83m (4m) 10m xi G 2433 12 m i 58 Một bánh xe có momen quán tính... lượng 400 g, được treo vào lò xo có độ cứng 40N/m Kéo vật ra khỏi VTCB 10cm rồi buông a Viết PT dao động, chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí 5cm và đang hướng về VTCB b Tìm lực cực đại tác dụng lên vật 2 2  do đó: x=10cos(10t+ 3 ) cm HD: lúc t=0: x=5, v>0 suy ra = 3 b Fmax= k( l  A) =mg+kA=10+4=14N Một vật có khối lượng 0,5kg được gắn vào lò xo không trọng lượng có độ cứng k=600 N/m dao động với... tắt dần có cơ năng không đổi theo thời gian Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương Ox với phương trình x=5cos4t cm Gia tốc của vật có giá trị lớn nhất là 2 A 20 cm/s 90 với 91 2 92 2 B 80 cm/s 2 C 100 cm/s 2 D 40 cm/s Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x=10cos4t cm Động năng của vật đó biến thi n chu kì bằng A 0,5s B 0,25s C 1s D 2s Một con lắc lò xo gồm vật có khối... Biết lực cực đại tác dụng lên vật là 0,5N a Tìm biên độ dao động của vật b Năng lượng dao động của vật là bao 141 2 2 nhiêu? HD: F=kA=m A; E =0,5kA Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có gắn vật nặng 0,5kg, phương trình dao động của vật là 2 x  10 cos t(cm) Lấy g=10m/s Lực tác dụng vào điểm treo tại thời điểm 0,5s là bao nhiêu? F=kx 142 Một con lắc lò xo có độ cứng k=150N/m và có năng lượng... xo treo thẳng đứng và một quả nặng có khối lượng 0,4kg a Biết vật dao động điều hòa với tần số 2Hz Hãy tìm độ cứng của lò xo b Biết biên độ dao động là 4cm Viết phương trình dao động nếu chọn gốc thời gian là lúc vật có gia tốc cực đại c Tìm giá trị cực đại của vận tốc và giá trị cực đại của lực hồi phục tác dụng vào quả 2 nặng HD: =4 rad/s k=m =0,4.160 =64 N/m 126 đi hết Fmax= kA=64.0,04 = 2,56N; . 500 CÂU TN VẬT LÝ 12 1. NGÂN HÀNG Đ Ề L Ý 12 NC Mộ t v ậ t r nắ q uay đề u xung q ua nh m ộ t tr ục , . đó v ậ t rắ n đan g q uay 500 CÂU TN VẬT LÝ 12 A . đề u. B . Nh a nh d ầ n đ ề u. C. ch ậ m d ầ n đ ề u. D. biế n đổi đ ề u. 12. M ộ t v ậ t r nắ q uay . 4  3  3   10 m 12 2   0 , 83 m 58. M ộ t bán h x e có m om en q uán t ính đối v ớ i tr cụ q uay cố đ ịn h l à 12kgm n ă ng c aủ b á n h xe
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 CÂU HỎI VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌC CÓ ĐÁP ÁN CUỐI TÀI LIỆU, 500 CÂU HỎI VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌC CÓ ĐÁP ÁN CUỐI TÀI LIỆU, 500 CÂU HỎI VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌC CÓ ĐÁP ÁN CUỐI TÀI LIỆU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay