Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định và các huyện lân cận với du khách

109 934 5
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 15:31

Trong lịch sử nhân loại, du lịch được ghi nhận như là một sở thích, một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con người Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách Sinh viên: Trần Thu Trang – VH1002 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình làm khóa luận em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo trong ngoài khoa du lịch, của gia đình bạn bè, của Sở du lịch thành phố Nam Định đã giúp em hoàn thành bài khóa luận. Nhân dịp khóa luận được hoàn thành đưa ra bảo vệ, em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy giáo, cô giáo trong khoa đã dìu dắt dạy dỗ em trong suốt quá trình học tập tại trường. Đặc biệt em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình tới cô giáo hướng dẫn Ths. Bùi Thị Hải Yến, cô đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này. Em cũng xin chân thành cảm ơn thư viện, Sở du lịch Nam Định, thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng . đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình khảo sát thu thập các tư liệu liên quan đến đề tài khóa luận. Do hiểu biết có hạn, những khiếm khuyết trong bài khóa luận là không thể tránh khỏi, em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét chỉ bảo của các thầy cô giáo hội đồng chấm đề tài tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày . tháng . năm 2010 Sinh viên Trần Thu Trang Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách Sinh viên: Trần Thu Trang – VH1002 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU 1 1.Lý do chọn đề tài: . 1 2. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: 3 2.1 Đối tượng nghiên cứu: . 3 2.2 Phạm vi nghiên cứu: 3 3. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: . 3 3.1. Mục đích: . 3 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3 4. Phƣơng pháp luận. 4 4.1. Quan điểm duy vật biện chứng duy vật lịch sử: . 4 4.2. Quan điểm hệ thống phương pháp tiếp cận hệ thống: . 4 4.3. Quan điểm phát triển bền vững: 4 4.4. Quan điểm chính sách phát triển du lịch của Đảng Nhà nước: . 5 4.5. Quan điểm kế thừa: . 5 5. Phƣơng pháp nghiên cứu: 5 5.1. Phương pháp khảo sát thực địa thu thập tài liệu: 5 5.2. Phương pháp xã hội học: . 6 5.3. Phương pháp thống kê, phân tích, đánh giá, tổng hợp: . 6 6. Bố cục của khoá luận: . 6 CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT TÀI NGUYÊN DU LỊCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCHNAM ĐỊNH. 7 1.1. Tổng quan về Tỉnh Nam Định. . 7 1.1.1. Vị trí địa lý lịch sử hình thành. 7 1.1.2. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch tự nhiên. 8 1.1.2.1. Vị trí địa lý. 8 1.1.2.2. Địa hình, địa chất đất đai. 9 1.1.2.3. Khí hậu. . 10 1.1.2.4. Tài nguyên nước. 11 1.1.2.5. Tài nguyên sinh vật. 12 Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách Sinh viên: Trần Thu Trang – VH1002 1.1.2.6. Các điểm du lịch sinh thái. . 12 1.1.2.7. Đánh giá chung về tài nguyên du lịch tự nhiên. . 13 1.1.3. Điều kiện Kinh tế – Xã hội Dân cư. . 14 1.1.4. Tài nguyên du lịch nhân văn. 16 1.2. Thực trạng hoạt động du lịch tại Nam Định. 21 1.2.1. Công tác quản lý. 21 1.2.2. Hiện trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch. 21 1.2.2.1. Cơ sở kinh doanh du lịch. . 21 1.2.2.2. Cơ sở ăn uống 22 1.2.2.3. Cơ sở vui chơi giải trí. . 23 1.2.2.4. Hệ thống giao thông vận tải thông tin liên lạc. 24 1.2.3. Hoạt động quảng bá du lịch. . 25 1.2.4. Tổ chức hoạt động kinh doanh đầu tư phát triển du lịch. 27 1.2.5. Hiện trạng khai thác hoạt động du lịch. . 28 1.2.6. Tình hình lao động trong ngành du lịch. . 30 1.2.7. Hiện trạng về doanh thu. . 31 1.2.8. Hiện trạng về khách du lịch. . 31 1.3. Đánh giá thực trạng phát triển du lịchNam Định. . 32 CHƢƠNG 2: ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ SỨC HẤP DẪN CỦA CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH CÁC HUYỆN LÂN CẬN, HIỆN TRẠNG KHAI THÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI ĐÂY. 36 2.1. Sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hoá trong nội thành Nam Định các huyện lân cận. . 36 2.1.1. Quan niệm về sức hấp dẫn. . 36 2.1.2. Vai trò của sức hấp dẫn. 37 2.1.3. Đặc điểm yếu tố tạo ra sức hấp dẫn. 37 2.2. Sức hấp dẫn tự thân của các di tích lịch sử văn hoáNam Định. 42 2.2.1. Khu di tích Đền Trần. 42 2.2.2. Chùa Phổ Minh. . 45 Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách Sinh viên: Trần Thu Trang – VH1002 2.2.3. Đền Bảo Lộc…………………………………………………….46 2.2.4. Cột Cờ Nam Định……………………………………………….47 2.2.5. Chùa Cổ Lễ…………………………………………………… .48 2.2.6. Chùa Vọng Cung……………………………………………… 49 2.2.7. Tượng Đài Trần Hưng Đạo…………………………………….49 2.3. Đánh giá sức hấp dẫn của tài nguyên du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa ở nội thành Nam Định các huyện lân cận. 50 2.3.1. Đánh giá sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóaThành phố Nam Định các huyện lân cận ở vị trí trung tâm khoảng cách giữa các vị trí. . 50 2.3.2. Đánh giá sức hấp dẫn về cảnh quan của các di tích lịch sử văn hoá tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với khách du lịch. . 53 2.3.3. Đánh giá sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hoá nội thành Nam Định lân cận về giá trị lịch sử văn hoá tài nguyên phi vật thể. . 56 2.3.4. Đánh giá sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hoáNam Định qua sự cảm nhận của du khách. 59 2.4. Thực trạng hoạt động du lịch tại các di tích văn hoá trong khu nội thành Nam Định lân cận. . 62 2.4.1. Hiện trạng tổ chức quản lý khai thác các di tích lịch sử văn hoá tại thành phố Nam Định các huyện lân cận. 62 2.4.2. Hiện trạng tổ chức quản lý trùng tu các di tích lịch sử văn hoá tại điểm du lịch thành phố Nam Định lân cận. 64 2.4.3. Hiện trạng về khách du lịch. . 66 2.4.4. Hiệu quả kinh tế – xã hội từ hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử văn hoá. 67 2.4.5. Sản phẩm du lịch 68 2.4.6. Đánh giá chung về thực trạng phát triển du lịch tại các điểm du lịch tại thành phố Nam Định các huyện lân cận………………….71 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC HẤP DẪN CỦA DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH CÁC HUYỆN LÂN CẬN TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH . 74 Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách Sinh viên: Trần Thu Trang – VH1002 3.1. Chiến lƣợc phát triển du lịch của UBND tỉnh Nam Định định hƣớng đến năm 2010. 74 3.2. Một số giải pháp nhằm tạo ra sức hấp dẫn cho hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử văn hoáthành phố Nam Định các huyện lân cận. 75 3.2.1. Giải pháp tăng cường quản lý nông nghiệp về du lịch tại các di tích lịch sử văn hoáthành phố Nam Định các huyện lân cận: . 75 3.2.2. Giải pháp giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch. 77 3.2.3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động du lịch các di tích. . 79 3.2.4. Đa dạng hoá nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. 80 3.2.5. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch Nam Định. . 81 3.2.6. Quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. . 83 3.2.7. Có sự tham gia của cộng đồng địa phương vào việc khai thác du lịch đối với các di tích lịch sử văn hoá. . 84 3.2.8. Giải pháp bảo vệ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa. 85 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách Sinh viên: Trần Thu Trang VH1002 1 M U 1.Lý do chn ti: Trong lch s nhõn loi, du lch c ghi nhn nh l mt s thớch, mt hot ng ngh ngi tớch cc ca con ngi. Ngy nay, du lch ó tr thnh mt nhu cu khụng th thiu trong i sng vn hoỏ xó hi ca cỏc nc. S phỏt trin ca ngnh du lch ó tr thnh mt hin tng cun hỳt hng t ngi trờn th gii, mang li nhiu li ớch to ln, gúp phn thỳc y cỏc ngnh kinh t phỏt tin. Cựng vi s phỏt trin du lch th gii, trong thi gian qua nh cỏc chớnh sỏch i mi ca ng v Nh nc, c bit l chớnh sỏch m ca v i ngoi v kinh t nờn ngnh du lch Vit Nam ó cú nhng bc phỏt trin ỏng k, ngy cng úng vai trũ quan trng tr thnh ngnh kinh t mi nhn ca nn kinh t quc dõn. T 1990 n 2007 lng khỏch du lch luụn duy trỡ mc tng trng vi 2 con s. Nm 2009 nc ta ún 3,8 triu lt khỏch du lch quc t v 2,5 triu lt khỏch ni a. Tc tng trng nhanh v thu nhp du lch, nm 1990 thu nhp du lch mi t 1.350 t ng thỡ n nm 2009, con s ú c t 70.000 t ng, gp trờn 50 ln. Du lch l ngnh cú s nh hng ca ti nguyờn rừ rt. Ti nguyờn du lch c coi l mc ớch chuyn i ca du khỏch nhng khụng ch n thun l nhu cu ngh dung, s dng cỏc dch v m quan trng hn l mc ớch nõng cao giỏ tr nhn thc ni h n, mt im du lch hay khụng ch yu do sc hp dn vi du khỏch nờn sc hp dn ca im n cú vai trũ rt ln. Du khỏch cú quay tr li hay khụng. Trong Ngh quyt i hi ng ln th VIII ó nờu rừ Phỏt trin du lch tng xng vi tim nng du lch to ln ca t nc theo hng du lch sinh thỏi, mụi trng, xõy dng cỏc chng trỡnh v cỏc im hp dn du lch v vn hoỏ, di tớch lch s v danh lam thng cnh. T nm 1992 n nm Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách Sinh viên: Trần Thu Trang VH1002 2 2006 Nh nc ó xp hng c 2.888 di tớch lch s vn hoỏ v thng cnh cp quc gia. Nm trong chin lc phỏt trin chung ca c nc, du lch Nam nh cng c chỳ trng v c coi l mt im du lch v tinh ca vựng du lch Bc B. Nam nh mt trong nhng cỏi nụi vn hin ca dõn tc. õy l ni phỏt tớch ca vng triu Trn (1262), mt trong nhng triu i hng thnh vo bc nht trong lch s phong kin Vit Nam. Trong ú hn 200 di tớch ó c Nh nc xp hng. Qun th di tớch ny mang nhiu giỏ tr lch s vn hoỏ, kin trỳc v l ngun ti nguyờn du lch nhõn vn hp dn, thu hỳt ụng khỏch nh: Ph Giy, Chựa C L, Chựa Lng Cu Ngúi, n Bo Lc,Vi hng trm l hi truyn thng c t chc hng nm ti cỏc a phng. Tnh cũn hn 70 lng ngh vi cỏc ngnh ngh v sn phm truyn thng nh: lng ngh chm, khm g La Xuyờn, sn mi Cỏt ng, m t C Cht, Bờn cnh ú l cỏc khu du lch sinh thỏi ni ting: Khu du lch bin Thnh Long v Qut Lõm; Vn quc gia Xuõn Thu. Cú th núi, Nam nh cha trong ú kho tng s giỏ tr di sn vn hoỏ vt th, phi vt th to nờn ngun ti nguyờn du lch nhõn vn phong phỳ. Lng khỏch du lch trong nc v quc t n vi Nam nh trong thi gian qua chng t sc hp dn ca im n ny. Tuy vy, kt qu phỏt trin du lch ca tnh cha thc s tng xng vi tim nng vn cú ca vựng. Vn t ra l phi lm sao cho du khỏch trong nc cng nh du khỏch nc ngoi cú s hiu bit rừ rng hn, v hp dn bi cỏc di tớch lch s vn hoỏ Nam nh núi chung v khu ni thnh núi riờng. cho hu ht cỏc du khỏch u mun t chõn n Nam nh v khụng th khụng n thm quan h thng cỏc di tớch lch s vn hoỏ õy. Vi nhng lý do trờn em la chn ti Nghiờn cu sc hp dn ca cỏc di tớch lch s vn hoỏ ti thnh ph Nam nh v cỏc huyn lõn cn vi du khỏch. Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách Sinh viên: Trần Thu Trang VH1002 3 2. i tng v phm vi nghiờn cu: 2.1 i tng nghiờn cu: C s lý lun v ỏnh giỏ sc hỏp dn ca cỏc di tớch lch s vn hoỏ, cỏc di tớch lch s vn hoỏ tiờu biu ca thnh ph Nam nh v cỏc huyn lõn cn. 2.2 Phm vi nghiờn cu: V khụng gian phm vi nghiờn cu ch yu ca bi khoỏ lun l im du lch ti ni thnh Nam nh v cỏc huyn lõn cn; Thi gian trin khai ti t 15/4 n 30/6/ 2010. 3. Mc ớch v nhim v nghiờn cu: 3.1. Mc ớch: Thc hin bi khoỏ lun v ti Nghiờn cu sc hp dn ca cỏc di tớch lch s vn hoỏ ti thnh ph Nam nh v cỏc huyn lõn cn vi du khỏch nhm mc ớch nõng cao nhng hiu bit, nhng nhn thc v sc hp dn ca ti nguyờn du lch ú v hot ng kinh doanh du lch ti ú. ng thi vn dng nhng gỡ ó hc vo thc tin hot ng du lch, c sỏt thc t, cú thờm kin thc thc tin, m rng thờm tri thc, b sung kin thc cũn hng v lý thuyt. Nhm cung cp ngun t liu mỡnh nghiờn cu cho cỏc bn sinh viờn cựng khoỏ, khoỏ sau v nhng ai mun tỡm hiu, gúp phn nhn thc, tụn vinh giỏ tr du lch ti di tớch lch s vn hoỏ thnh ph Nam nh v cỏc huyn lõn cn phc v phỏt trin du lch bn vng ti õy. 3.2. Nhim v nghiờn cu: c, thu thp ti liu, c s lun, ngun tri thc, nghiờn cu ti nguyờn du lch nhõn vn v thc trng phỏt trin du lch Nam nh v h thng cỏc di tớch lch s vn hoỏ tiờu biu ti thnh ph Nam nh v cỏc huyn lõn cn. ỏnh giỏ sc hp dn, thc trng v kh nng khai thỏc du lch ca cỏc di tớch ú. Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách Sinh viên: Trần Thu Trang VH1002 4 a ra cỏc gii phỏp nhm nõng cao sc hp dn ca cỏc di tớch lch s vn hoỏ ti im du lch thnh ph Nam nh v cỏc huyn lõn cn. 4. Phng phỏp lun. 4.1. Quan im duy vt bin chng v duy vt lch s: Trong quỏ trỡnh nghiờn cu cỏc vn lý lun, tin hnh thu thp ti liu, thng kờ luụn phi t i tng nghiờn cu, cỏc ngun ti nguyờn du lch a phng trong s vn ng, phỏt trin ca ngnh du lch v khoa hc du lch cng nh mi quan h vi cỏc thnh t khỏc theo nhng quy lut khỏch quan v trong mi quan h bin chng qua li cht ch. Cỏc vn v ti nguyờn du lch a phng c nghiờn cu, xem xột trong quỏ kh, hin ti v d bỏo s phỏt trin du lch trong tng lai. 4.2. Quan im h thng v phng phỏp tip cn h thng: Khi nghiờn cu ti nguyờn du lch cng nh thc tin phỏt trin du lch a phng cn sp xp cỏc vn nghiờn cu ti liu theo trt t cú h thng logic, khoa hc, phõn tớch trong mi quan h bin chng theo cỏc quy lut khỏch quan. Cỏc vn c nghiờn cu v gii quyt trc phi l c s khoa hc, thc tin cho nhng vn nghiờn cu v gii quyt sau. Khoa hc du lch mi quan h vi nhiu ngnh khoa hc liờn quan. Vỡ vy, khi nghiờn cu nhng vn lý lun cng nh thc tin phỏt trin du lch cn phi xem xột, vn dng nhng tri thc ca khoa hc du lch v cỏc ngnh khoa hc cú liờn quan. 4.3. Quan im phỏt trin bn vng: Phỏt trin bn vng ó tr thnh mc tiờu phỏt trin kinh t xó hi ca ton nhõn loi trong th k XXI. Trong quỏ trỡnh nghiờn cu ti phi vn dng lý lun cng nh thc tin phỏt trin du lch bn vng trong nc v trờn th gii soi sỏng kim tra, ỏnh giỏ, vn dng quan im v phỏt trin bn vng, gii phỏp phỏt trin du lch, chin lc bo tn, tụn to, khai thỏc ti nguyờn du lch theo hng tit kim, hp lý, lu li cho th h tng lai Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách Sinh viên: Trần Thu Trang VH1002 5 mt ngun ti nguyờn nh th h hin ti c hng, gúp phn phỏt trin bn vng ni mỡnh nghiờn cu. 4.4. Quan im v chớnh sỏch phỏt trin du lch ca ng v Nh nc: Ngh quyt i hi Trung ng ng ln th IX v X u khng nh phỏt trin du lch tr thnh ngnh kinh t mi nhn. Mc tiờu phn u ca ng v Nh nc l dõn giu, nc mnh, hi cụng bng, vn minh. ng thi quan im v chớnh sỏch phỏt trin du lch ca ng v Nh nc cng c th hin trong iu 6, Chng I Lut Du lch Vit Nam. õy l c s phỏp lý quan trng, l ngun lc quan trng cho phỏt trin du lch c trin khai hiu qu. Vỡ vy, nhng quan im v chớnh sỏch phỏt trin du lch ca ng v Nh nc c vn dng, soi sỏng v l kim ch nam xuyờn sut trong quỏ trỡnh nghiờn cu, phỏt trin ti nguyờn du lch a phng. 4.5. Quan im k tha: Ngnh du lch l mt ngnh kinh t, nú cú mi quan h cht ch vi nhiu ngnh kinh t, khoa hc khỏc. Vỡ vy trong quỏ trỡnh thc hin ti, tit kim thi gian, cụng sc v ti chớnh cn phi k tha cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, cỏc d ỏn quy hoch, u t phỏt trin kinh t xó hi, du lch v cỏc cụng trỡnh khoa hc khỏc cú liờn quan. 5. Phng phỏp nghiờn cu: Trong quỏ trỡnh thc hin khoỏ lun, ngoi vic nghiờn cu ti liu, tỏc gi kt hp phng vn cỏc khỏch du lch, nhng ngi ph trỏch ti im thm quan, nhõn dõn a phng, cựng vi quan sỏt trờn thc t. Nh vy hon thnh bi khoỏ lun ny tỏc gi ó s dng nhng phng phỏp sau: 5.1. Phng phỏp kho sỏt thc a v thu thp ti liu: õy l phng phỏp nghiờn cu lý thuyt truyn thng kho sỏt thc t, ỏp dng nghiờn cu lý lun gn vi thc t b sung cho lý lun ngy cng hon chnh hn. cú c y cỏc thụng tin thỡ vic kho sỏt thc a, thu thp ti liu v cỏc di tớch lch s vn hoỏ l phng phỏp hu hiu nht nhm b sung cho khoỏ lun thờm phong phỳ v a dng hn, chớnh xỏc cao hn. [...]... viên: Trần Thu Trang VH1002 27 Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách vi hot ng u t, ngnh du lch Nam nh cũn chỳ trng ci cỏch hnh chớnh, nõng cao cht lng hot ng dch v Nh ú ngnh du lch Nam nh ó thu hỳt ngy cng nhiu du khỏch n thm quan Lng khỏch du lch n Nam nh tng 15 16%/nm, khỏch du lch quc t n Nam nh cú kh nng thanh toỏn cao... VH1002 20 Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách 1.2 Thc trng hot ng du lch ti Nam nh 1.2.1 Cụng tỏc qun lý S Vn hoỏ, Th thao v Du lch Tnh Nam nh c thnh lp theo Quyt nh s 518/Q UBND ca U ban nhõn dõn Tnh Nam nh ngy 13/03/2008 trờn c s hp nht S Th dc th thao vi S Vn hoỏ Thụng tin Tnh Nam nh, tip nhn chc nng v t chc v Du lch t S... 21 Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách v khi cụng xõy dng gúp phn xõy dng b mt kin trỳc ca Nam nh giai on mi, to iu kin thun li cho phỏt trin kinh t xó hi v trong ú cú c du lch T nm 2004 n nay, ỏp ng nhu cu ngy cng cao ca du khỏch v du lch, cỏc hot ng liờn quan n du lch nh lu trỳ, vui chi gii trớ v cỏc dch v khỏc ca Tnh Nam. . .Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách 5.2 Phng phỏp xó hi hc: Phng phỏp xó hi hc nhm kho sỏt c im xó hi ca cỏc i tng du lch Phng phỏp ny dựng ly ý kin ca cng ng, du khỏch v s thớch, nhu cu tiờu dựng ca du khỏch; iu tra v sc hp dn ca im du lch, ti nguyờn du lch, cht lng dch v, cht lng ngun nhõn lc du lch, 5.3 Phng... Nam thnh Tnh Nam H, n nm 1967 li sỏt nhp thờm tnh Ninh Bỡnh vo thnh Tnh H Nam Ninh Nm 1992, tỏch tnh H Nam Ninh ra lm hai tnh Ninh Bỡnh v Nam H, n ngy 111997 tỏi lp tnh Nam nh v H Nam Sinh viên: Trần Thu Trang VH1002 7 Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách u th k XX, thc dõn Phỏp cõu kt vi ch phong kin tay sai ra sc khai thỏc,v... VH1002 13 Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách Vi ng b bin di 72km cựng hai khu du lch ni bt Thnh Long v Qut Lõm l th mnh ca Tnh Bc u c u t khai thỏc ó em li din mo mi cho hai khu du lch ny, thu hỳt ngy cng ụng nhiu on khỏch quc t, nhiu d ỏn c s h tng, tụn to cnh quan mụi trng c xõy dng õy nhm lm tng tớnh hp dn ca sn phm du lch,... kinh t ton tnh, U ban nhõn dõn tnh ó phờ duyt chng trỡnh phỏt trin du lch Nam nh nm 2001 2005 v quy hoch tng th phỏt trin du lch n nm 2010 Ngnh s tng cng cỏc hot ng tuyờn truyn, qung bỏ du lch, kờu gi v to iu kin thun li Sinh viên: Trần Thu Trang VH1002 25 Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách cho cỏc nh u t trong v ngoi nc n... Thu Trang VH1002 19 Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách Bng cỏc di tớch liờn quan n thi Lý Trn STT 1 V trớ thụn Ngụ Xỏ Tờn di tớch Ph tớch phỏp Chng Sn Nhõn vt tụn th Xó Yờn Li, huyn í Yờn Th Pht, T o 2 Chựa i Bi Xó Nam Giang, Nam Trc Hnh + Thin s Giỏc Hi Thụn Tc Mc, xó Lc 3 Chựa Ph Minh Vng ngoi thnh Nam nh 4 Chựa T Th Pht... cỏc tour du lch hp dn v ngy cng phong phỳ, a dng hn phc v nhu cu ca du khỏch 1.2.7 Tỡnh hỡnh lao ng trong ngnh du lch Sinh viên: Trần Thu Trang VH1002 29 Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách Do s phỏt trin ca i sng kinh t xó hi, du lch ó tr thnh mt ngnh kinh t ln chim v trớ quan trng nhiu quc gia D bỏo n nm 2015 ngnh Du lch... Thu Trang VH1002 30 Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định các huyện lân cận với du khách ng du lch ngy cng rừ nột, gúp phn xoỏ úi gim nghốo v lm giu cho xó hi Du lch mang li thu nhp ngy mt ln cho xó hi Hot ng du lch thu hỳt s tham gia ca cỏc thnh phn kinh t v mi tng lp nhõn dõn, mang li thu nhp khụng ch cho nhng i tng trc tip kinh doanh du lch m giỏn tip i . khai thỏc du lch ca cỏc di tớch ú. Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định và các huyện lân cận với du khách. Phớa Bc giỏp tnh H Nam. Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định và các huyện lân cận với du khách Sinh viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định và các huyện lân cận với du khách, Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định và các huyện lân cận với du khách, Nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố Nam Định và các huyện lân cận với du khách, Quan điểm hệ thống và phương pháp tiếp cận hệ thống: Quan điểm phát triển bền vững: Quan điểm và chính sách phát triển du lịch của Đảng và Nhà nước:, Thực trạng hoạt động du lịch tại Nam Định. 1. Công tác quản lý.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn