Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học

104 882 5
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 14:50

Toán học có liên hệ mật thiết với thực tiễn và có ứng dụng rộng rãi Mở ĐầU 1. Lý DO CHọN Đề TàI 1.1. Toán học có liên hệ mật thiết với thực tiễn và có ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học, công nghệ cũng nh trong sản xuất và đời sống. Với vai trò đặc biệt, Toán học trở nên thiết yếu đối với mọi ngành khoa học, góp phần làm cho đời sống xã hội ngày càng hiện đại và văn minh hơn. Bởi vậy, việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn là điều cần thiết đối với sự phát triển của xã hội và phù hợp với mục tiêu của giáo dục Toán học. 1.2. Để theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, chúng ta cần phải đào tạo những con ngời lao động có hiểu biết, có kỹ năng và ý thức vận dụng những thành tựu của Toán học trong điều kiện cụ thể nhằm mang lại những kết quả thiết thực. Vì thế, việc dạy học Toán ở trờng phổ thông phải luôn gắn bó mật thiết với thực tiễn, nhằm rèn luyện cho học sinh kỹ năng và giáo dục họ ý thức sẵn sàng ứng dụng Toán học một cách có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc - nh trong Nghị quyết TW4 (Khóa VII) đã nhấn mạnh: "Đào tạo những con ngời lao động tự chủ, năng động và sáng tạo, có năng lực giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra, tự lo đợc việc làm, lập nghiệp và thăng tiến trong cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng đất nớc giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 1.3. Với vị trí đặc biệt của môn Toán là môn học công cụ; cung cấp kiến thức, kỹ năng, phơng pháp, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa phổ thông của con ngời lao động mới làm chủ tập thể, việc thực hiện nguyên lí giáo dục ''Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trờng gắn liền với xã hội'' cần phải quán triệt trong mọi trờng hợp để hình thành mối liên hệ qua lại giữa kỷ thuật lao động sản xuất, cuộc sống và Toán học. 1 1.4. Những ứng dụng của Toán học vào thực tiễn trong Chơng trình và sách giáo khoa, cũng nh trong thực tế dạy học Toán cha đợc quan tâm một cách đúng mức và thờng xuyên. Trong các sách giáo khoa môn Toán và các tài liệu tham khảo về Toán thờng chỉ tập trung chú ý những vấn đề, những bài toán trong nội bộ Toán học; số lợng ví dụ, bài tập Toán có nội dung liên môn và thực tế trong các sách giáo khoa Đại số THPT và Giải tích để học sinh họcrèn luyện còn rất ít. Một vấn đề quan trọng nữa là trong thực tế dạy Toán ở trờng phổ thông, các giáo viên không thờng xuyên rèn luyện cho học sinh thực hiện những ứng dụng của Toán học vào thực tiễn mà theo Nguyễn Cảnh Toàn đó là kiểu dạy Toán ''xa rời cuộc sống đời thờng'' cần phải thay đổi. 1.5. Việc tăng cờng rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn là rất thiết thực và có vai trò quan trọng trong hoàn cảnh giáo dục của nớc ta. Đã có một số công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề này. Luận văn của chúng tôi muốn góp phần làm sáng tỏ thêm cũng nh kế thừa, phát triển, cụ thể hóa những kết quả nghiên cứu của tác giả đi trớc vào việc giảng dạy Toán ở bậc THPT. Vì những lí do trên đây chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu của luận văn là: ''Góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn". 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn; đề xuất các quan điểm xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn trong dạy học Toán ở trờng THPT, đồng thời, đa ra những gợi ý, lu ý về phơng pháp dạy học hệ thống bài tập đó. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 Luận văn có nhiệm vụ giải đáp những câu hỏi khoa học sau đây: 3.1. Vai trò và ý nghĩa của việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn? 3.2. Tình hình việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn trong giảng dạy Toán hiện nay ở trờng phổ thông nh thế nào? 3.3. Việc góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn trong giảng dạy Toán ở trờng Trung học phổ thông, nên và cần tuân theo những quan điểm nào? 3.4. Những chủ đề nào có tiềm năng khai thác nhằm rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn trong môn Toán ở trờng Trung học phổ thông? 3.5. Nghiên cứu việc xây dựng một Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn, nhằm đáp ứng yêu cầu rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn. 3.6. Thực nghiệm s phạm để minh họa tính khả thi và hiệu quả của việc lựa chọn Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn. 4. Giả thuyết khoa học Trên cơ sở tôn trọng Chơng trình, sách giáo khoa Toán Trung học phổ thông hiện hành, nếu thiết kế đợc một Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn, đề xuất đ- ợc những quan điểm, những gợi ý hợp lý về cách lựa chọn nội dung và phơng pháp dạy học, thì sẽ nâng cao chất lợng dạy học môn Toán, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục Toán học ở trờng Trung học phổ thông. 5. Phơng pháp nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu lý luận; 3 5.2. Điều tra thực tế; 5.3. Thực nghiệm s phạm. 6. Đóng góp của luận văn 6.1. Góp phần làm rõ thêm vai trò quan trọng của việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn; 6.2. Đề xuất đợc những quan điểm cơ bản đối với việc xây dựng hệ thống bài toán có nội dung thực tiễn và đa ra đợc những gợi ý, những chỉ dẫn về ph- ơng pháp dạy học sử dụng hệ thống bài tập đó; 6.3. Xây dựng đợc một hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn để sử dụng trong dạy Toán ở trờng Trung học phổ thông. 7. cấu trúc của luận văn Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4. Giả thuyết khoa học 5. Phơng pháp nghiên cứu 6. Đóng góp của luận văn Chơng 1: Một số vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn 1.1. Vai trò của việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn 1.2. Vấn đề bài toán có nội dung thực tiễn trong Chơng trình và Sách giáo khoa phổ thông 4 1.3. Liên hệ tới Chơng trình, sách giáo khoa của một số nớc trên thế giới 1.4. Kết luận Chơng 1 Chơng 2: Nghiên cứu việc xây dựng Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn trong dạy học Toán ở trờng Trung học phổ thông 2.1. Những quan điểm về vấn đề xây dựng Hệ thống bài toán có nội dung thực tiễn 2.2. Phân tích tiềm năng của một số chủ đề trong việc rèn luyện cho học sinh năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn 2.3. Một phơng án xây dựng Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn 2.4. Một số gợi ý về phơng pháp dạy học sử dụng hệ thống bài tập đã đợc xây dựng 2.5. Kết luận Chơng 2 Chơng 3: Thực nghiệm s phạm 3.1. Mục đích thực nghiệm 3.2. Nội dung thực nghiệm 3.3. Tổ chức thực nghiệm 3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm 3.5. Kết luận chung về thực nghiệm Kết luận Tài liệu tham khảo Chơng 1 MộT Số VấN Đề CƠ Sở Lý LUậN Và THựC TIễN 5 1.1. Vai trò của việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn 1.1.1. Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn là phù hợp với xu hớng phát triển chung của thế giới và thực tiễn Việt Nam Thế giới đã bớc vào kỷ nguyên kinh tế tri thứctoàn cầu hóa. với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, ngời lao động buộc phải chủ động dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong lao động, hòa nhập với cộng đồng xã hội; đặc biệt phải luôn học tập, học để có hành và qua hành phát hiện những điều cần phải học tập tiếp. Chính vì thế, trong giáo dục cần hình thành và phát triển cho học sinh năng lực thích ứng, năng lực hành động, năng lực cùng sống và làm việc với tập thể, cộng đồng cũng nh năng lực tự học. Giáo dục, với chức năng chuẩn bị lực lợng lao động cho xã hội, chắc chắn phải có những sự chuyển biến to lớn, tơng ứng với tình hình. Hội đồng quốc tế về Giáo dục cho thế kỷ 21 đợc UNESCO thành lập 1993 do Jacques Delors lãnh đạo, nhằm hỗ trợ các nớc trong việc tìm tòi cách thức tốt nhất để kiến tạo lại nền giáo dục của mình vì sự phát triển bền vững của con ngời. Năm 1996, Hội đồng đã xuất bản ấn phẩm Học tập: một kho báu tiềm ẩn, trong đó có xác định "Học tập suốt đời" đợc dựa trên bốn "trụ cột" là: Học để biết; Học để làm; Học để chung sống với nhau; Học để làm ngời. "Học để làm" đợc coi là "không chỉ liên quan đến việc nắm đợc những kỹ năng mà còn đến việc ứng dụng kiến thức", "Học để làm nhằm làm cho ngời học nắm đợc không những một nghề nghiệp mà con có khả năng đối mặt đợc với nhiều tình huống và biết làm việc đồng đội" (dẫn theo [34, tr. 29 - 30]). Để thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và nền sản xuất hiện đại, phong trào cải cách giáo dục Toán học ở trờng phổ thông đã đợc thực hiện rộng khắp và sâu sắc ở nhiều nớc trên thế giới. Tuy có sự khác 6 nhau đáng kể về mục đích và phơng pháp thực hiện ở mỗi nớc, nhng nhìn chung xu thế của việc cải cách giáo dục Toán học trên thế giới là hiện đại hóa một cách thận trọng và tăng cờng ứng dụng [14, tr. 279 - 280]. Giáo s Hoàng Tụy có ý kiến cho rằng: "xã hội công nghệ ngày nay đòi hỏi một lực lợng lao động có trình độ suy luận, biết so sánh phân tích, ớc lợng tính toán, hiểu và vận dụng đợc những mối quan hệ định lợng hoặc lôgic, xây dựng và kiểm nghiệm các giả thuyết và mô hình để rút ra những kết luận có tính lôgic [40, tr. 5 - 6]. Đối với yêu cầu về phát triển, ngoài những yêu cầu về phát triển năng lực trí tuệ nh rèn luyện các hoạt động trí tuệ cơ bản, phát triển trí tởng tợng không gian, rèn luyện t duy lôgic và ngôn ngữ chính xác; rèn luyện các phẩm chất của t duy nh linh hoạt, độc lập, sáng tạo, còn nêu lên yêu cầu - theo Nguyễn Văn Bàng - đó là "bớc đầu có năng lực thích ứng, năng lực thực hành, hình thành năng lực giao tiếp Toán học" [2, tr. 6]. Những yêu cầu đó cũng là xuất phát từ đặc điểm của giai đoạn tình hình mới. ở Việt Nam, khi chuẩn bị cũng nh khi thực hiện và điều chỉnh Cải cách giáo dục - trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu cụ thể của nớc ta trên con đờng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với xu hớng đổi mới môn Toán trong trờng phổ thông trên thế giới, đồng thời có tính đến những điều kiện cụ thể của giáo dục Việt Nam - Chơng trình môn Toán đã có nhiều đổi mới, trong đó đặc biệt chú ý tới việc tăng cờng và làm rõ mạch Toán ứng dụng và ứng dụng Toán học hơn nữa [24, tr. 60], [17], [10]. Trong những quan điểm đợc đa ra làm căn cứ xác định mục tiêu môn Toán, có nêu: "Phải lựa chọn những nội dung kiến thức Toán học cốt lõi, giàu tính ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng vào thực tiễn Việt Nam" Rõ ràng rằng, việc rèn luyện kỹ năng vận dụng Toán học vào thực tiễn hoàn toàn phù hợp và có tác dụng tích cực trong hoàn cảnh giáo dục của nớc ta. 7 1.1.2. Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn là một yêu cầu có tính nguyên tắc góp phần phản ánh đợc tinh thần và sự phát triển theo hớng ứng dụng của toán học hiện đại Môn Toán trong nhà trờng phổ thông bao gồm những nội dung quan trọng, cơ bản, cần thiết nhất đợc lựa chọn trong khoa học Toán học xuất phát từ mục tiêu đào tạo của nhà trờng và phải phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh; đồng thời phù hợp với thực tiễn giáo dục - xã hội của đất nớc. Những nội dung đó không những phải phản ánh đợc tinh thần, quan điểm, phơng pháp mà còn phải phản ánh đợc xu thế phát triển của khoa học Toán học hiện nay, mà một trong những hớng chủ yếu của nó là ứng dụng [14, tr. 16 - 17, 22 - 23]. Một trong những nguyên tắc quan trọng đợc nhóm tác giả Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Gia Cốc, Trần thúc Trình đa ra trong cuốn Giáo dục học môn Toán là Nguyên tắc "kết hợp lí luận với thực tiễn". Kết hợp lí luận với thực tiễn không chỉ là Nguyên tắc dạy học mà còn là Quy luật cơ bản của việc dạy học và giáo dục của chúng ta. Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ IV của Đảng đã nêu ra Nguyên lý "Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trờng gắn liền với xã hội". Hồ Chủ Tịch đã nhiều lần nhấn mạnh: "Các cháu học sinh không nên học gạo, không nên học vẹt, . Học phải suy nghĩ, phải liên hệ với thực tế, phải có thí nghiệm và thực hành. Học và hành phải kết hợp với nhau", "phơng châm, phơng pháp học tập là lí luận liên hệ với thực tế". Đồng chí Trờng Chinh cũng đã nêu: "dạy tốt . là khi giảng bài phải liên hệ với thực tiễn, làm cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng điều mình đã học vào công tác thực tiễn đợc. Bằng đồ dùng để dạy, chỉ cho học sinh thấy tận mắt, sờ tận tay, .", "Học tốt . là học sinh phải gắn liền với hành, với lao động". Để thực hiện Nguyên tắc kết hợp lí luận với thực tiễn trong việc dạy học Toán, cần: 8 +) Đảm bảo cho học sinh nắm vững kiến thức Toán học để có thể vận dụng chúng vào thực tiễn; +) Chú trọng nêu các ứng dụng của Toán học vào thực tiễn; +) Chú trọng đến các kiến thức Toán học có nhiều ứng dụng trong thực tiễn; +) Chú trọng rèn luyện cho học sinh có những kỹ năng toán học vững chắc; +) Chú trọng công tác thực hành toán học trong nội khóa cũng nh ngoại khóa [14, tr. 149 - 150]. Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng, giảng dạy Toán học không nên xa rời với thực tiễn. "Loại bỏ ứng dụng ra khỏi Toán học cũng có nghĩa là đi tìm một thực thể sống chỉ còn bộ xơng, không có tí thịt, dây thần kinh hoặc mạch máu nào" [3]. Tăng cờng và làm rõ mạch Toán ứng dụng và ứng dụng Toán học là góp phần thực hiện Nguyên tắc kết hợp lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trờng gắn liền với đời sống [24, tr. 60]. Theo Ngô Hữu Dũng: ứng dụng Toán học vào thực tế là một trong những năng lực toán học cơ bản, cần phải rèn luyện cho học sinh [9, tr. 13 - 16]. Nói về những yêu cầu đối với Toán học nhà trờng nhằm phát triển văn hóa Toán học, tác giả Trần Kiều cho rằng: "Học Toán trong nhà trờng phổ thông không phải chỉ tiếp nhận hàng loạt các công thức, định lý, phơng pháp thuần túy mang tính lí thuyết ., cái đầu tiên và cái cuối cùng của quá trình học Toán phải đạt tới là hiểu đợc nguồn gốc thực tiễn của Toán họcnâng cao khả năng ứng dụng, hình thành thói quen vận dụng Toán học vào cuộc sống" [20, tr. 3 - 4]. V. V. Firsôv khẳng định: "Việc giảng dạy Toán ở trờng phổ thông không thể không chú ý đến sự cần thiết phải phản ánh khía cạnh ứng dụng của khoa học Toán học, điều đó phải đợc thực hiện bằng việc dạy cho học sinh ứng dụng 9 Toán học để giải quyết các bài toán có nội dung thực tế" (dẫn theo [35, tr. 34]). 1.1.3. Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn đáp ứng yêu cầu mục tiêu bộ môn Toán và có tác dụng tích cực trong việc dạy học Toán Trong thời kỳ mới, thực tế đời sống xã hội và Chơng trình bộ môn Toán đã có những thay đổi. Vấn đề rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn có vai trò quan trọng và góp phần phát triển cho học sinh những năng lực trí tuệ, những phẩm chất tính cách, thái độ, . đáp ứng yêu cầu mới của xã hội lao động hiện đại. Trong Mục này, Luận văn sẽ phân tích để thấy rằng, việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn góp phần quan trọng trong việc thực hiện các yêu cầu khác nhau của mục tiêu giáo dục và mục tiêu môn Toán. 1.1.3.1. Tăng cờng rèn luyện năng lực ứng dụng Toán học vào thực tiễn là một mục tiêu, một nhiệm vụ quan trọng của việc dạy học Toán ở trờng phổ thông Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ IV của Đảng đã nêu rõ: "Mục tiêu của Cải cách giáo dục là đào tạo có chất lợng những ngời lao động mới, trên cơ sở đó đào tạo và bồi dỡng với quy mô ngày càng lớn đội ngũ công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lí, cán bộ khoa học, kỹ thuật và nghiệp vụ". Trong Báo cáo chính trị của Trung ơng Đảng đọc tại Đại hội cũng đã phân tích nội dung tổng quát của chất lợng đào tạo thế hệ trẻ: "Đào tạo có chất lợng những ngời lao động mới có ý thức và đạo đức xã hội chủ nghĩa, có trình độ văn hóa phổ thông và hiểu biết kỹ thuật, có kỹ năng lao động cần thiết, có óc thẩm mĩ, có sức khỏe tốt". 10 [...]... việc rèn luyện cho học sinh vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn sẽ góp phần tích cực trong việc phát triển năng lực toán học của học sinh Về bài tập Toán, ta có thể phân chia thành các loại bài toán nh: bài toán vận dụng thuần túy kiến thức Toán học; bài toán vận dụng kiến thức Toán học dới hình thức suy luận, lập luận, chứng minh, ; bài toán thực tiễn Cùng về một kiến thức Toán học nào đó, học sinh. .. năng lực toán học trong việc vận dụng Toán học vào thực tiễn Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn dù ở hình thức nào (đã toán học hóa hay cha toán học hóa) đều góp phần phát triển năng lực toán học cho học sinh, và ở nhiều khía cạnh khác nhau thì đây chính 22 là biện pháp có hiệu quả nhằm phát triển hai chỉ tiêu năng lực toán học. .. sinh có thể vận dụng dễ dàng cho hai loại bài toán đầu nhng sẽ khó khăn khi vận dụng giải bài toán thực tiễn, nếu hai loại bài toán đầu học sinh cha đợc thực hành vận dụng Trong các thành phần của cấu trúc năng lực toán học, theo quan điểm này ta thấy, để phát triển năng lực toán học, cần thiết phải rèn luyện cho học sinh ứng dụng kiến thức Toán học và đặc biệt là ứng dụng kiến thức Toán học vào giải... nói: rèn luyện khả năng và ý thức ứng dụng Toán học cho học sinh vừa là mục đích vừa là phơng tiện của dạy học toán ở trờng phổ thông 1.1.5 Vai trò của việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải các bài toán có nội dung thực tiễn - nhìn từ một số quan điểm về năng lực toán học Luận văn đề cập đến một vài quan điểm về cấu trúc năng lực toán học của một số nhà khoa học -... kiến thức kỹ năng, kỷ xảo trong lĩnh vực Toán học Việc rèn luyện cho học sinh ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, nghĩa là việc rèn luyện cho học sinh ứng dụng Toán học vào thực tiễn, có tác dụng tích cực, góp phần phát triển năng lực toán học cho học sinh Điều này cũng đợc thể hiện rõ ở các Mục 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.4 của Chơng 1 Cũng theo V A Cruchetxki, sơ đồ khái quát của cấu trúc năng lực toán học. .. hình thành, củng cố cho học sinh những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, vừa phát triển năng lực t duy của học sinh Đặc biệt là rèn luyện những thao tác trí tuệ, góp phần phát triển năng lực toán họchọc sinh Trong 10 chỉ tiêu năng lực toán học cơ bản mà Tổ chức UNESCO đa ra, có các chỉ tiêu: năng lực giải một bài toán đã toán học hóa; năng lực giải một bài toán có lời văn (cha toán học hóa); ở đây, Tổ... năng lực toán học của một số nhà khoa học - nhằm chỉ ra rằng, toán học hóa tình huống thực tiễn là một yếu tố của năng lực toán học; đồng thời, cũng bình luận để thấy đợc việc 19 rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn là góp phần phát triển năng lực toán họchọc sinh Theo V A Cruchetxki: ' 'Năng lực Toán học đợc hiểu là những đặc điểm tâm lí cá nhân (trớc hết là những... ứng dụng kiến thức trong những tình huống thực tế Kỹ năng toán học hóa các tình huống thực tiễn đợc cho trong bài toán hoặc nảy sinh từ đời sống thực tế nhằm tạo điều kiện cho học sinh biết vận dụng những kiến thức Toán học trong nhà trờng vào cuộc sống, góp phần gây hứng thú học tập, giúp học sinh nắm đợc thực chất vấn đề và tránh hiểu các sự kiện toán học một cách hình thức Để rèn cho học sinh kỹ năng. .. trình bày khá cụ thể và làm rõ đợc vai trò quan trọng của việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn Đồng thời, cũng chỉ ra rằng, việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn là vấn đề có tính nguyên tắc và là một nhiệm vụ của giáo dục Toán học ở nớc ta Luận văn cũng đề cập đến Chơng trình và sách giáo... những bài toán thực tiễn sẽ tạo điều kiện cho học sinh khái quát dễ dàng hơn, góp phần phát triển năng lực này Trong cấu trúc năng lực toán học của V A Cruchetxki, các thành phần năng lực có tác dụng tơng hỗ nhau, đan xen nhau; chính vì vậy trong việc phát triển năng lực toán họchọc sinh, việc rèn luyện, phát triển năng lực này thờng liên quan đến kỹ năng, năng lực khác; chẳng hạn, năng lực nắm đợc . việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn 1.1.1. Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học. việc 18 rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn là góp phần phát triển năng lực toán học ở học sinh. Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học, Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học, Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học, Toán học có liên hệ mật thiết với thực tiễn và có ứng dụng rộng rãi Để theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, chúng Với vị trí đặc biệt của môn Toán là môn học công cụ; cung cấp kiến Những ứng dụng của Toán học vào thực tiễn trong Chơng, Vai trò và ý nghĩa của việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng Tình hình việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Việc góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Những chủ đề nào có tiềm năng khai thác nhằm rèn luyện , Trong Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, ở một trờng kết quả số thí sinh đạt Với một tấm kim loại hình chữ nhật, phải làm một cái máng mà tiết Cần phải làm cái cửa sổ mà, phía trên là hình bán nguyệt, phía dới là, Ta có một miếng tôn phẳng hình vuông với kích thớc a cm, ta muốn cắt Ngời ta muốn rào quanh một khu đất với một số vật liệu cho trớc là a a Một cánh đồng hình chữ nhật với diện tích cho trớc phải có dạng Với một đĩa tròn bằng thép trắng phải làm một cái p, Một xởng sản xuất hai loại sản phẩm. Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2kg Nhân dịp tết Trung Thu, Xí nghiệp sản xuất bánh Trăng muốn sản xuất hai Công ty Bao bì Dợc cần sản xuất 3 loại hộp giấy: đựng thuốc B, Một nhóm bạn hùn nhau tổ chức một chuyến du lịch sinh thái chi phí Hai công nhân cùng làm chung một công việc trong 3 giờ 36 phút thì Một xe ôtô đi từ A đến B, cùng lúc có ngời đi xe đạp từ B đến A. Ba Đầu mùa thu hoạch xoài, một bác nông dân đã bán cho n, Một ngời làm nhiệm vụ cứu hộ gần bờ hồ, cần phải cứu một ngời có Hãy xác định độ dài cánh tay nâng của cần cẩu bánh hơi có thể dùng Trong lĩnh vực thuỷ lợi, cần phải xây dựng nhiều mơng dẫn nớc dạng Cần phải đặt một ngọn điện ở phía trên và chính giữa một, Gọi x, y lần lợt là số thiết bị điện loại A, loại B đã sản xuất. Theo bài ra Gọi x, y là các cạnh của tiết diện. Theo định lí Pitago ta có: Gọi Gọi x là bán kính của hình bán nguyệt. Ta có chu vi của hình bán nguyệt là, Gọi cạnh của hình vuông bị cắt là x 0 x a2. Gọi bán kính hình trụ là x cm x 0, khi đó ta có diện tích của hai, Giả sử Tàu chạy S km mất T ngày đêm. Khi đó chi phí R sẽ bằng Trớc hết ta hãy đặt Bài toán thành hệ bất phơng trình., Gọi x, y lần lợt là số kg sản phẩm loại I, loại II với x, y Gọi x, y lần lợt là số cái bánh Đậu xanh, bánh Dẻo x, y Gọi x, y lần lợt là số tấm bìa cắt theo cách thứ nhất, thứ hai. Gọi x tấn là số cá dự định đánh bắt mỗi ngày theo kế hoạch. Thời Gọi v, v , Gọi x giờ, y giờ lần lợt là thời gian ngời thứ nhất, ngời thứ hai, Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 5 số ngày có ít nhất là: 31 + 28 + Nếu ngời làm vờn có x quả Xoài thì ngời khách hàng thứ nhất đã mua: a Gọi x là tỷ lệ phải tìm, ta có phơng trình:, Gọi t là thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng A đến cảng D. Gọi x, y là chiều rộng, chiều dài miếng phụ nh hình vẽ. Gọi d là đờng a Véc tơ Gọi x, y x, y 0 lần lợt là chiều rộng, chiều dài của đáy hố ga. Tại thời điểm t sau khi xuất phát, khoảng cách giữ, Giả sử hớng của thuyền, hớng của dòng nớc chảy theo véctơ vận tốc là Giả sử ngời cứu hộ ở vị trí C, Gọi h là khoảng cách tính từ mặt đất Gọi x, y lần lợt là chiều rộng, chiều cao của mơng. Theo bài ra ta có:, Gọi h là độ cao của đèn so với mặt bàn h 0. Các ký hiệu r, M, N,, Những quan điểm về vấn đề xây dựng Hệ thống bài toán có nội dung Phân tích tiềm năng của một số chủ đề trong việc rèn luyện cho học Kết luận Chơng 2 Chơng 3: Thực nghiệm s phạm Mục đích thực nghiệm 3.2. Nội dung thực nghiệm Tổ chức thực nghiệm 3.4. Đánh g, Nội dung thực nghiệm Tổ chức thực nghiệm 1. Công tác chuẩn bị, Đánh giá kết quả thực nghiệm 1. Một số đánh giá chung, Làm rõ đợc vai trò quan trọng của việc rèn luyện cho học sinh năng lực Luận văn đã phân tích rõ thực trạng của vấn đề rèn luyện cho học sinh Xây dựng đợc những quan điểm chỉ đạo cho việc xây dựng Hệ thống Xây dựng đợc một Hệ thống bài tập có nội dung thực, Phan Đức Chính, Ngô Hữu Dũng, Trần Kiều, Ngô Xuân Sơn 1996, Đại số 10 Nguyễn Gia Cốc 1978, Bàn về cơ cấu bài tập Hình học cấp II, T liệu giáo Ngô Hữu Dũng 1996, Những định hớng cơ bản về mục tiêu và nội dung đào Dự thảo Chơng trình môn Toán cải cách giáo , Trần Kiều 1978, Làm rõ nét hơn nữa mạch ứng dụng Toán học trong Ch- Trần Kiều 1978, Suy nghĩ bớc đầu về Toán ứng dụng trong Chơng trình Trần Kiều 1988, Nội dung và phơng pháp dạy Thống kê mô tả trong Ch- Trần Kiều 1988, Toán học nhà trờng và yêu cầu phát , Đoàn Quỳnh Tổng chủ biên, Nguyễn Huy Đoan Chủ biên, Đặng Hùng R. I. Ruzavin, A. Nxanbaép, G. Sliakhin 1979, Một số quan điểm triết học Vũ Văn Tảo 1997, Bốn trụ cột của giáo dục, Nghiên cứu giáo dục, 5, tr. Nguyễn Văn Thuận 2004, Góp phần phát triển năng l

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn