SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt, hư hỏng

4 262 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2015, 09:19

Sạng kiãún kinh nghiãûm I. ÂÀÛT VÁÚN ÂÃƯ: - Ging dảy l mäüt nghãû thût, ngỉåìi cáưm pháún phi biãút cạch ln chuøn sao cho hi ho giỉỵa giạo dủc tỉ tỉåíng âảo âỉïc cho hc sinh v ging dảy vàn hoạ. Ngy nay khi âáút nỉåïc âang trãn â phạt triãøn cüc säúng ca con ngỉåìi vãư váût cháút láùn tinh tháưn âỉåüc náng cao ph håüp våïi táưm phạt triãøn ca âáút nỉåïc. Tuy nhiãn x häüi ngy cng phạt triãøn cng ny sinh ra nhiãưu tãû nản, chênh nhỉỵng tãû nản âọ â v âang ngy cng lan räüng v xám nháûp vo hc âỉåìng. Tçnh trảng xúng däúc vãư pháøm cháút âảo âỉïc ca mäüt säú thanh thiãúu niãn hc sinh trong hc âỉåìng âang âỉåüc bạo âäüng. Â cọ tçnh trảng hc sinh tham gia bàng nhọm, träüm càõp, b bã hc hnh, nghiãûn hụt lm âau lng khäng êt báûc phu huynh v tháưy cä, nháút l hc sinh låïp 9. - Lm thãú no âãø ngàn chàûn v lm gim båït nhỉỵng âäúi tỉåüng hc sinh ny trong nh trỉåìng. Âọ l âiãưu m khäng chè cọ nh trỉåìng, gia âçnh m ton x häüi cáưn quan tám. - L mäüt giạo viãn vỉìa trỉûc tiãúp ging dảy vỉìa lm cäng tạc ch nhiãûm trong trỉåìng lm sao cọ thãø thåì å trỉåïc nhỉỵng thỉûc trảng hc sinh suy thoại vãư âảo âỉïc, vi phảm âiãưu cáúm ca trỉåìng phäø thäng ngy mäüt gia tàng. Do váûy, täi â tçm ra mäüt säú biãûn phạp âãø giạo dủc pháøm cháút âảo âỉïc âäúi våïi nhỉỵng âäúi tỉåüng hc sinh ny. II. GII QUÚT VÁÚN ÂÃƯ: - Âãø gii quút âỉåüc váún âãư trãn chụng täi â âàût ra cạc nhiãûm vủ sau: 1. Nàõm bàõt âỉåüc tám sinh l lỉïa tøi hc sinh: * Vãư sinh l: - ÅÍ lỉïa tøi ny chøn bë bỉåïc qua giai âoản âáûy thç thỉï hai l thåìi k m sỉû tàng trỉåíng ca cå thãø âang phẳt triãøn mảnh m. * Vãư màût tám l: - Hiãûn nay nhåì cọ sỉû phạt triãøn vãư màût sinh l tháưn kinh â giụp cho lỉïa tøi ny cọ nhỉỵng biãøu hiãûn vãư màût tám l ráút nhảy cm nhỉ: ÅÍ lỉïa tøi 14 cạc em cọ nhiãưu dỉû âënh,ỉåïc må hay so sạnh, cạc em trai thỉåìng thêch phä trỉång vãư sỉïc mảnh v trê tû ca mçnh, cạc em gại dãù xục cm, ngỉåüng ngng, rủt r cạc em dãø xục âäüng trỉåïc mäüt sỉû viãûc xy ra âäúi våïi bn thán, ráút hiãúu âäüng, thêch âỉåüc lm ngỉåìi låïn v âang cọ chiãưu hỉåïng mún tỉû láûp, do tám l lỉïa tøi nãn cạc em dãø nghe låìi kêch âäüng ca bản b v ngỉåìi khạc. 2. Quan tám âãún âäúi tỉåüng cạ biãût trong v ngoi låïp hc, âäúi xỉí bçnh âàơng v dán ch. - Do åí lỉïa tøi ny cọ nhiãưu biãún chuøn vãư tám sinh l, nãn cạc em thỉåìng cọ nhỉỵng biãøu hiãûn báút thỉåìng dãø bë kêch âäüng läi kẹo, dáøn âãún thnh láûp bàng nhọm, träüm càõp, b bã hc hnh. Chụng ta phi biãút v quan tám xem nhỉỵng hc sinh âọ chåi våïi ai, åí âáu v thỉåìng cọ nhỉỵng biãøu hiãûn khạc thỉåìng vo khi no. Nãúu chụng ta thiãúu sỉû quan tám âãún nhỉỵng âäúi tỉåüng ny hồûc cọ sỉû phán biãût âäúi xỉí thiãúu tãú nhë, khäng dán ch dãø lm cho nhỉỵng hc sinh ny cm tháúy bë b råi v tỉì âọ chụng cng hỉ hng thãm 3. Thäúng nháút quan âiãøm, näüi dung phỉång phạp giạo dủc giỉỵa nh trỉåìng, gia âçnh v x häüi. a. Phäúi håüp chàût ch, thäng tin këp thåìi våïi täø chỉïc Âon âäüi v Nh trỉåìng. - Khi phạt hiãûn ra hc sinh cäú tçnh vi phảm thỉåỵng xun näüi qui trỉåìng låïp, chụng ta cáưn ngàn chàûn v thäng tin, bạo cạo këp thåìi våïi täøng phủ trạch âäüi v nh trỉng âãø cọ biãûn phạp giạo dủc mäüt cạch chàût ch. b. Ch âäüng phäúi håüp thỉåìng xun v chàût våïi gia âçnh. 1 Sạng kiãún kinh nghiãûm - Bãn cảnh cäng tạc tỉû giạo dủc hc sinh, phäúi håüp våïi âon âäüi, nh trỉåìng khi tháúy dáúu hiãûu hc sinh b bã hc hnh, vi phảm näüi quy, thỉåìng xun träún hc, hay thnh láûp bàng nhọm, giạo viãn ch nhiãûm cáưn ch âäüng thäng tin këp thåìi v phäúi håüp theo di chàût ch våïi gia âçnh, trạnh tçnh trảng hc sinh sạng mang sạch våí âi hc nhỉng khäng âãún låïp. c. Phäúi håüp våïi cạc täø chỉïc âon thã,ø cạc täø chỉïc x häüi cọ liãn quan v cạ nhán cọ tám huút våïi sỉû nghiãûp giạo dủc tr em trong hoảt âäüng ging dảy v giạo dủc hc sinh. - Âäúi våïi nhỉỵng hc sinh quạ cạ biãût, vi phảm nhiãưu m khäng sỉỵa chỉỵa, cäú gàõng, â bë phã bçnh v chëu sỉû kè lût ca låïp, ca trỉåìng khäng tiãún bäü, cọ nh hỉåíng xáúu âãún cạc hc sinh khạc, chụng ta cáưn cọ sỉû phäúi håüp chàût ch våïi cạc täø chỉïc âon thãø, cạc täø chỉïc x häüi cọ liãn quan v cạ nhán cọ tám huút våïi sỉû nghiãûp giạo dủc tr em trong hoảt âäüng ging dảy v giạo dủc hc sinh. d. Bạo cạo thỉåìng k hồûc âäüt xút (nãúu cọ tçnh hçnh âàûc biãût) vãư tçnh hçnh ca hc sinh, låïp våïi ban giạm hiãûu nh trỉng. - Âãø gii quút âỉåüc cạc nhiãûm vủ trãn chụng täi â tçm ra cạc ngun nhán sau: 1. Do hc úu, lỉåìi hc, vàõng hc nhiãưu: - Nhỉỵng em hc úu l nhỉỵng em thỉåỵng xun cọ nhỉỵng biãøu hiãûn cạ biãût vãư pháøm cháút, âảo âỉïc.Ban âáưu chè l khäng thüc bi nhiãưu láưn,khäng chụ nghe ging, dáưn dáưn cạc em cng khäng hiãøu bi, giạo viãn kiãøm tra thỉåìng xun nhàòm giụp âåí hc sinh tiãún bäü nhỉng ngỉåüc lải cạc em thiãúu thỉïc, tỉû thë cho ràòng cng hc cng mãût, ngäưi trong låïp chè täún thåìi gian, âäi khi cn phi chëu sỉû qun l chàût ch ca giạo viãn. Mäüt säú hc sinh thç b tiãút, cọ em ngäưi trong låïp khäng chëu hc quay sang chc phạ bản hồûc må mng . 2. Do thiãúu sỉû quan tám ca phủ huynh v tháưy cä vãư con em mçnh: - Trỉåïc hãút täi mún nọi vãư phêa phủ huynh, nhiãưu phủ huynh chỉa thỉûc sỉû quan tám âãún âåìi säúng tinh tháưn ca con em mçnh, h mi mã våïi cäng viãûc kiãúm tiãưn , báûn räün lo toan cho cüc säúng thỉåìng nháût m qn âi pháưn no trạch nhiãûm chàm sọc cho con cại. Cọ phủ huynh khi âỉåüc thäng bạo con mçnh vi phảm váùn khàng khàng ràòng con täi ráút ngoan, cọ ngỉåìi thç " thäi tràm sỉû nhåì tháưy cä giụp âåí" , cọ ngỉåìi thç gia âçnh thỉåìng xun vàõng nh, âi lm àn xa khi vãư giao ln cho con cại mäüt êt tiãưn tỉû chi tiãu, m khäng cáưn biãút chụng dng tiãưn vo viãûc gç. - Vãư phêa tháưy cä giạo, ngỉåìi trỉûc tiãúp âỉïng låïp âäi lục cng vç cäng viãûc m thåì å trỉåïc nhỉỵng vi phảm ca hc sinh. Nhỉỵng hc sinh cạ biãût hay vi phảm khi gàûp giạo viãn thç láøn trạnh, nãúu chụng ta cho l nh nhàût m khäng nghiãm khàõc ún nàõn këp thåìi thç dáøn âãún nãư nãúp, näüi quy bë bng lng. Säú hc sinh cạ biãût vãư läúi säúng khäng biãút tn th ngy cng âäng. 3. Do bë bản b v mäüt säú pháưn tỉí xáúu bãn ngoi läi kẹo: - Khi nhỉỵng hc sinh bàõt âáưu cọ biãøu hiãûn khäng biãút váng låìi, lỉåìi hc, träún hc, tçnh trảng sạng mang càûp âi hc, trỉa xạch càûp vãư m khäng cọ màût åí trãn låïp, lang thang, la c dc âỉåìng, vo quạn âiãûn tỉí dãø bë läi kẹo r rã båíi mäüt säú hc sinh â b hc v mäüt säú pháưn tỉí xáúu, chụng bàõt âáưu hụt thúc, táûp úng rỉåüu nhỉ ngỉåìi låïn âãø chỉïng t mçnh v tråí thnh nghiãûn khi no khäng hay. Khi â nghiãûn chụng cáưn âãún tiãưn âãø chi tiãu. Lục âáưu chụng tçm â l do âãø xin tiãưn bäú mẻ âãún khi khäng thãø thç thnh láûp bàng nhọm, träüm càõp. 4. Do nh hỉåíng tỉì mäi trỉåìng cüc säúng sinh hoảt vàn hoạ: 2 Sạng kiãún kinh nghiãûm - Lao Bo l mäüt thë tráún nh, thüc vng biãn giåïi. Tuy dán säú khäng phi l âäng nhỉng thnh pháưn dán cỉ phỉïc tảp, ch úu l dán bn bạn nãn läúi säúng gia âçnh cọ it nhiãưu nh hỉåíng. Trong gia âçnh v ra ngoi x häüi hc sinh såïm tiãúp xục våïi bn bạn thỉång mải nãn tỉì cạch cỉ xỉí âãún sinh hoảt vàn hoạ hàòng ngy hc sinh dãø bë nh hỉåíng. * Tỉì nhiãûm vủ âàût ra täi â cäú gàõng tçm ra mäüt säú ngun nhán dáøn âãún tçnh trảng hc sinh kẹm vãư pháøm cháút âảo âỉïc. L mäüt giạo viãn ch nhiãûm låïp 9 â nhiãưu nàm täi nháûn tháúy âáy l nhỉỵng hc sinh cọ biãún âäøi låïn nháút vãư c hai màût tám sinh l. - Âãø giạo dủc âỉåüc hc sinh cạ biãût trong nh trỉåìng âàûc biãût l hc sinh låïp 9 khäng phi l mäüt âiãưu dãø dng, chụng ta â phi tràn tråí ráút nhiãưu. Riãng bn thán täi â tỉû tçm ra cho mçnh biãûn phạp âãø giạo dủc âảo âỉïc cho hc sinh nháút l nhỉỵng âäúi tỉåüng cạ biãût ca låïp: - Nghiãm khàõc våïi nhỉỵng hc sinh vi phảm näüi quy, quy âënh ca trỉåìng. Këp thåìi kiãøm âiãøm, phã bçnh . - Chụ nhiãưu âãún nhỉỵng âäúi tỉåüng hc úu, hay b hc, quan tám nhỉỵng em cọ hon cnh khọ khàn, hc úu bàòng cạch u cáưu cạn sỉû låïp theo di, giụp âåí mäüt cạch chàût ch, cọ kiãøm tra. - Thäng tin këp thåìi cho cạc giạo viãn ch nhiãûm khạc nãúu hc sinh låïp âọ vi phảm. - Ch âäüng phäúi håüp våïi giạo viãn bäü män cọ liãn quan trong hoảt âäüng ging dảy v giạo dủc. - Phäúi håüp chàût ch våïi Âon Thanh Niãn Cäüng Sn Häư Chê Minh, Âäüi Thiãúu Niãn Tiãưn Phong Häư Chê Minh v nh trỉåìng âãø gii quút nhỉỵng vỉåïng màõc ca nhỉỵng hc sinh cạ biãût. - Cäüng tạc chàût ch våïi phủ huynh hc sinh; thäng bạo trỉûc tiãúp, hồûc giạn tiãúp cho phủ huynh biãút vãư tçnh hçnh hc táûp v kãút qu rn luûn âảo âỉïc ca con em mçnh ngoi nhỉỵng bøi hp phủ huynh theo kãú hoảch ca nh trỉåìng. - Quan tám âäúi xỉỵ mäüt cạch cäng bàòng våïi mi âäúi tỉåüng hc sinh - Làõng nghe v chụ nhỉỵng thäng tin m cạc täø chỉïc x häüi khạc âãư cáûp âãún cọ liãn quan tåïi hc sinh mçnh. * Qua ạp dủng nhỉỵng biãûn phạp trãn âäúi vọi låïp 9B (låïp ch nhiãûm): - Khäng cọ hc sinh cạ biãût vãư mi màût. Kãút qu hai màût cháút lỉåüng nhỉ sau: - Hc kç I: 44 HẢNH KIÃØM HC LỈÛC Täút Khạ TB úu Gii Khạ TB úu Kẹm Säú lỉåüng 25 19 0 0 7 18 19 0 0 T lãû % 56.8 43.2 0 0 15.9 40.9 43.2 0 0 - C nàm: 44 HẢNH KIÃØM HC LỈÛC Täút Khạ TB úu Gii Khạ TB úu Kẹm Säú lỉåüng 26 18 0 0 8 18 18 0 0 T lãû % 59,1 40,9 0 0 18,2 40.9 40,9 0 0 III. KÃÚT LÛN: - Giạo dủc hc sinh suy thoại vãư pháøm cháút âảo âỉïc l mäüt váún âãư cáưn thiãút trong sỉû nghiãûp giạo dủc nhàòm loải trỉì nhỉỵng máưm mọng xáúu âang lan trn. 3 Saùng kióỳn kinh nghióỷm óứ giaùo duỷc nhổợng trổồỡng hồỹp hoỹc sinh naỡy cỏửn phọỳi hồỹp chỷt cheợ giổợa gia õỗnh, nhaỡ trổồỡng vaỡ xaợ họỹi. - Trón õỏy laỡ mọỹt sọỳ kinh nghióỷm maỡ tọi ruùt ra tổỡ nhổợng nm giaớng daỷy taỷi Trổồỡng THCS Lao Baớo. Coỳ thóứ õoù chổa phaới laỡ nhổng bióỷn phaùp tọỳi ổu nhổng noù cuợng goùp phỏửn laỡm giaớm sổỷ lan traỡn mọỹt caùch maỷnh meợ nhổợng tóỷ naỷn, thoùi hổ tỏỷt xỏỳu trong xaợ họỹi, õỷc bióỷt laỡ trong nhaỡ trổồỡng. - Mọỹt lỏửn nổợa tọi xin nhỏỳn maỷnh giaùo duỷc hoỹc sinh caù bióỷt khọng phaới laỡ nhióỷm vuỷ cuớa rióng ai maỡ cỏửn coù sổỷ kóỳt hồỹp chỷt cheớ giổợa ba nhỏn tọỳ: Nhaỡ trổoỡng - gia õỗnh - xaợ họỹi. - ióửu cuọỳi cuỡng tọi muọỳn noùi õỏy chố laỡ nhổợng bióỷn phaùp vaỡ yù kióỳn cuớa rióng tọi. Trong mọỹt thồỡi gian nhỏỳt õởnh nón baớn thỏn tọi nghión cổùu vaỡ vióỳt saùng kióỳn kinh nghióm coỡn nhióửu haỷn chóỳ, mong õổồỹc sổỷ õoùng goùp yù kióỳn cuớa quyù thỏửy, cọ giaùo vaỡ caùc õọửng nghióỷp õóứ saùng kióỳn kinh nghióỷm tọi õổồỹc hoaỡn thióỷn hồn. Lao Baớo, ngaỡy 15 thaùng 5 nm 2005 Ngổồỡi thổỷc hióỷn Trỏửn Thở Lan 4 . âäúi tỉåüng hc sinh ny. II. GII QUÚT VÁÚN ÂÃƯ: - Âãø gii quút âỉåüc váún âãư trãn chụng täi â âàût ra cạc nhiãûm vủ sau: 1. Nàõm bàõt âỉåüc tám sinh l lỉïa tøi hc sinh: * Vãư sinh l: - ÅÍ lỉïa. nh hỉåíng. Trong gia âçnh v ra ngoi x häüi hc sinh såïm tiãúp xục våïi bn bạn thỉång mải nãn tỉì cạch cỉ xỉí âãún sinh hoảt vàn hoạ hàòng ngy hc sinh dãø bë nh hỉåíng. * Tỉì nhiãûm vủ âàût ra. âãún tçnh trảng hc sinh kẹm vãư pháøm cháút âảo âỉïc. L mäüt giạo viãn ch nhiãûm låïp 9 â nhiãưu nàm täi nháûn tháúy âáy l nhỉỵng hc sinh cọ biãún âäøi låïn nháút vãư c hai màût tám sinh l. - Âãø
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt, hư hỏng, SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt, hư hỏng, SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt, hư hỏng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay