đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường xuân bình thị xã long khánh tỉnh đồng nai giai đoạn 2006 - 2013”

43 475 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2015, 23:30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CƠ SỞ 2 BAN NÔNG LÂM CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CNQSDĐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG XUÂN BÌNH THỊ Xà LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2013”.   Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Tuấn Bình Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đăng Hiệp Khóa học: 2010 – 2014 LỜI CẢM ƠN  !"#$%&'(&)$ *&)"+#',-"$.'!/0.123&4 .56'*6'"3&7&56'89:1;<=>'?@ A'B C 5%#$D5E'/)F5' 6!"'' G7,1F0)H.56'72>9-',&BA'6I' *J!"'K&L,1FHK;4M:9G9&56' 89:1;<=>'?@A'='K&LN--0N" $0 -!'O&)$=24.56'B  5%#$05'H-)PN-<9 $E-Q*(''569.''1=HG5L'*G1GR N-#HJ5'H-B SJT'9N-<'46-E$M:9 &56'89:1;<=>'?@A'=7U#, N-/V'"3&BW,!"'K&LF;; XY56'=,15J'G+N-.'!/6'"3&B Z-['9-E:'-,.56'72>9- ',&*0)H.'.'?>=31'' G7N-.'!/\]-0BW,^)'_^:1= 5J'G+,1.'!/6'N-"3&*'K&LN- B 89-E7`= '' &#$*'K&LH .'!/6'0BI'N-<'46K!D#ONHK ;M:9G9&56'89:1;<=>'?@A' *0)H.'?>B A''ab]-cad\ Nguyễn Đăng Hiệp  MỤC LỤC ^.' TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CƠ SỞ 2 1 >efCghBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB iC>iCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^jk^lSfm^^n^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB opqCCqC:g:frjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB* a. Vị trí địa lý xiv b. Địa hình, địa mạo xv c. Khí hậu xv d. Thuỷ văn và nguồn nước xv 3.2. Các nguồn tài nguyên xv a. Tài nguyên đất xv b. Tài nguyên nước xvi c. Tài nguyên nhân văn xvi 3.3 Khái quát cảnh quan môi trường xvi VBsqfqCjStftj?fu^vfw?f^m8xfS yf^zveBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB<< a. Thuận lợi xx b. Khó khăn xxi THUẬT NGỮ VIẾT TẮT {?]'#| {CoCD'3U!}G~'| {SY?oS]&T']'#0U!}G~'| {j:oM9G9|  DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU ^.' TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CƠ SỞ 2 1 >efCghBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB iC>iCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^jk^lSfm^^n^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB opqCCqC:g:frjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB* a. Vị trí địa lý xiv b. Địa hình, địa mạo xv c. Khí hậu xv d. Thuỷ văn và nguồn nước xv 3.2. Các nguồn tài nguyên xv a. Tài nguyên đất xv b. Tài nguyên nước xvi c. Tài nguyên nhân văn xvi * 3.3 Khái quát cảnh quan môi trường xvi VBsqfqCjStftj?fu^vfw?f^m8xfS yf^zveBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB<< a. Thuận lợi xx b. Khó khăn xxi ĐẶT VẤN ĐỀ ^.'U#$;.56'H*3•'*&.5, H*J &"F!"']'*UG9!/*/•H; #€ N )!}G~']'P''5'G,X1 H/;* 'J7=-@,G,X.P)'56' ''-B?<=•&.'56U )*U4*-4 * .•'!<5'*J<5J'.P12#  1-5%-•*;.X 54'G '56&1--2 5%}X%& 0.1 -'' '.;.4P*HI'0'B^•  1('-9+.'*,!}G~'BS1*3.1 .7'$-!}G~'!-~X'9(''A%-  -'71-‚0/'U X!.P'0B/ *J5J'('-~X.PH'&D'30U !}G~'T-••G'.2'$F05J.Pƒ*" *-•.'(']D0.2''0$('-9 +<..'0.1!}G~'A'6['U#,'56!} G~'",('0U%*'ƒ*~F-1#!}G~'B ^N$&&5JC•'T<=•F'ƒS,-]-d„„c Ud…C5E'c0;†•!4(G95J /'0N07*N&&3-!}G~'K' -~X* ,0B5J'‡D*9!} G~'‡;9GˆB ^P00.1",H'?*&Co 5%.#.•'.=.P@ '*.P;j:o &56'89:1 .P'.'6'0*+T-•!/A7# #]W,.'*,&'CD'30U!}G~'•' 19BS1*3#;&6NG‰'('#$0=- 5%('# #]*5J'-R*('G~'F*,&' CD'30U!}G~'‡;11X.;&~*~ P)&.#$<=•Š-&D'P)FH' 05J*U*' &&)@X!&&3 *UB ^;<=>'? '&56'89:1 .P'.• ,>'?[5%3&N';;!/„b‹caaV‹{CY 'cd‹…‹caaVFCX&F.'9-DcF@A'A' 6['.'9-X{o;*~{^5E'-7F*I'H' -:• *;.X$&'&*3+##$.2'-&X- * S,-B8= G,Xdca„…'A-as#&/Œ•#&/d$ s•B CH']'#&'D'30U!}G~'ŒCo• -•.'-56•G'05J*U]D&& 5J0A'6U#,-'56!} G~'P9-E.'0.1)5!<H'0H' 5J*X0U&!ŽR-R5%0•*".7'!} G~'•  (',&&0-•WŽE G)G)*U$&*‡;B 8&•"$.P5%!"&9H'F'??$* .;#G^.56'72>9-',&E!4ffI'*J!" 5J'G+F)''_^:1*!"&3Fj:o Y56'89:1;<=>'?^@A'BZ-",P U†Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình cá nhân tại Phường Xuân Bình từ năm 2006-2013”. CHƯƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Cơ sở lý luận 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1. Những quy định về đăng ký, cấp GCN QSDĐ: *Đăng ký quyền sử dụng: ?,-^N?d„U\>3]-caaV†*,' 30U!}G~'%&&&/*J-•}<;*A!E; XŠ-<3&0U*'ƒ*~F'56!}G~'ˆ'A- •]'#)5%‡D))P4•';&5E' .'5J$3&,/'A!E;X&Co /5%'!}G~'FU#,B * •]'#$•'5%‡D",4('; &5E'=H']'#)-2.56'%&  )‡•G'FA!E=5%$3&5 {'56!}G~'",0UŒ‡5%' PP7•#$W'0U!}G~'$& =' &*/Š'0U!}G~'•B {'56!}G~'‡*U•;ŒP2(,-•• {^‡*U1G7'#X5J}B {C-~X!}G~'B {^‡67!}G~'B {C‡•1D5JP!''  UB {C ‡*U67!}G~'B {C ‡*U('7$0UF'56!}G~'B {5JAB ?$0C&@WAD'30U!}G~' @3&3A!E;XBB *Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất : Khái niệm : ^N?caU\>3]-caaVCo †D'3GE05J ‘-0U&'56!} G~'•0U*%X%&&&F'56!}G~'ˆB *Ý nghĩa của việc cấp GCNQSDĐ : C&Co-•TO$#0F5J* '56!}G~'*1K&5J0WŽ0•B^N>3 ]-caaV•!4(G9G5J7G,F!4 (/'0B5J 0U;7/*J'56 G9#H' 0U!4(-@ 0U!}G~'*!4( ('!'RU*JG-173&B5J/'0 Š-9Š'0•U$*;5J'!}G~'&I%& 9Š'5%-DF•'9.5%1.7')E * B-5%U.P5J&R-.‰5%0•-1' B SCoXH'~(,5J0// 5%'!}G~'U@5%0,*<}5%(' .56'%&*&7-.&#$7 P0$B {K&'56!}G~'P9-#'PN&& 35%54'0U*",F'ƒ*~N0;F &&3. {Š-<3&-/0,%&&&'(5J*'56!}G~' BCo'6D'-5%0U!}G~'4*!4( 4F'56F!}G~'B^.PE!4 '56!}G~'5%" ,0U55%'PW'•#$$&• '5%7'56!}G~'['&",'ƒ*~F-1/*J 5",)F('#F'ƒ*~X!}G~' K'-~X* ,0#H'5%F7'A'PB *Quy định về các trường hợp cấp GCNQSDĐ: U\„>3]-caaV0; 5J&'D'30U!}G~'('.56'%& !9 dB'565%5J'P.•.56'%&P H'',&!}G~'*-~XH'XF<=&56';. cB'565%5J'P•'ds'da]- d„„V$.5J'>3 ,"-55%&' D'30U!}G~'| VB'56'!}G~'N0;7Usa*UsdF >3-55%&'D'30U!}G~'| \B'565%‡35%'5%•#$3 W'0U!}G~'|'5630U!}G~'#<}%& A'$&=Š'0U!}G~'A%|‡D!} G~'&&9-J5%1GP' &*/Š'0U !}G~'| < sB'565%!}G~'NW0$;F^9 G90$;FE0W0$;' 0$.&FE05J ‘-0U=5% | ’B'56.K''0U!}G~')G" !}G~' | bB'56!}G~'0;7U„a„d*„cF>3| …B'56-4'RU*J4| „B'565%5J'4'RU*J4B 1.1.2. Bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: * Cơ quan quản lý đất đai: ,/'‡DE005%3&/'• ^.'5E'$E!4'R*J0'P*-H.56' •- ‡D~5! {CE005J*U4^.'5E':•^'P *H.56'B {CE004@&/."•^.'5E'4 ^'P*H.56'B {CE004,03;<=&/."• @YT'^'P*H.56'B {8=&56';. •H'D;X{H'',&{89 G"'*H.56'B * Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  ^N0;7GUsc>3caaV‘-0U&' D'30U!}G~'~5! dBM9G9@&/."•^.'5E'&' D'30U!}G~'‡DE!4H''56S,- ;545J'‡D945J'.•.56'%&0; 7#cUB < [...]... phận tiếp nhận của phòng TNMT trả kết quả cho VPĐK QSDĐ và thu lại Giấy biên nhận hồ sơ Lệ phí: Không 3.9 Đánh giá công tác cấp giấy CN.QSDĐ trên địa bàn phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai Đối với phường Xuân Bình, trong giai đoạn từ năm 2006 - 2013 sau khi thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt lần đầu Nhìn chung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho... nghiên cứu - Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của địa bàn nghiên cứu tác động đến công tác cấp GCNQSDĐ - Đánh giá điều kiện kinh tế và xã hội của phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai - Hệ thống quản lý đất đai tại địa phương - Tình hình sử dụng đất đai của phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai - Thực trạng công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn Phường thời... gian từ 200 6- 2013 - Các quy định chung về việc cấp GCNQSDĐ - Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình cá nhân tại phường Xuân Bình từ năm 200 6- 2013 - Đưa ra các giải pháp hoàn thiện và kiến nghị về công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai 2.5.Phương pháp nghiên cứu: - Phương... nhận quyền sử dụng đất mà còn giúp xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất vốn là những tài liệu quan trọng để lập bộ hồ sơ địa chính giúp các cấp chính quyền quản lý tốt quỹ đất cũng như điều hành việc phân bổ, sử dụng đất trên địa bàn xxi b Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực... vậy kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa phương đạt khá cao a Hiện trạng sử dụng đất: Theo kết quả kiểm kê năm 2013 hiện trạng sử dụng quỹ đất đai của phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai như sau: Tổng diện tích tự nhiên của phường là 120.98 ha chiếm 0.63% diện tích toàn thị xã Long Khánh Đất đai của Phường phân theo mục đích sử dụng như sau: Bảng 3.1 Cơ cấu đất đai theo... nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân - Hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ 2.3.Phạm vi nghiên cứu : - Chuyên đề tập trung nghiên cứu về Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai thời gian từ 200 6- xii 2013” cấp mới GCNQSDĐ cho các đối tượng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở và đất nông nghiệp 2.4... quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở 3 Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quền sử dụng đất quy định tại khoản 1 điều này được uỷ quyền cho các cơ quan quản lý đất đai cùng cấp Chính phủ quy định điều kiện được uỷ quyền cấp giấy chứng nhận. .. độ nhận thức của người dân và cán bộ quản lý lúc bấy giờ còn hạn chế nên việc kê khai của các chủ sử dụng đất còn nhiều thiếu sót, độ xxxi chính xác chưa cao Nhiều hộ gia đình, cá nhân vẫn còn sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cụ thể như sau: Năm 2006 thị xã Long khánh tổ chức kê khai đăng ký lại đất đai trên địa bàn thị xã, trong đó có phường Xuân Bình - Tổng số thửa đất phải kê khai đăng. .. tác cấp GCNQSD phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, tiến hành tổng hợp lại - Phương pháp phân tích: Trên cơ sở tổng hợp các số liệu tiến hành phân tích đánh giá tìm ra kết quả đạt được, những mặt chưa đạt so với yêu cầu đặt ra, tìm ra nguyên nhân chủ quan, khách quan làm ảnh hưởng đến công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai - Phương pháp... và kinh tế xã hội 3.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý Phường Xuân Bình nằm ở trung tâm thị xã Long Khánh, có tổng diện tích tự nhiên 120,98 ha (chiếm 0,63% diện tích tự nhiên toàn thị xã) Địa giới hành chính tiếp giáp như sau: + Phía Đông - Bắc giáp phường Xuân Trung; + Phía Đông - Nam giáp phường Xuân An và Xuân Hoà; + Phía Nam giáp phường Phú Bình; + Phía Tây giáp phường Xuân Bình Theo quy . ĐỀ TỐT NGHIỆP “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CNQSDĐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG XUÂN BÌNH THỊ Xà LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2013”.   Giáo viên hướng. (',&&0 - WŽE G)G)*U$&*‡;B 8&•"$.P5%!"&9H'F'??$* .;#G^.56'72> 9- ',&E!4ffI'*J!" 5J'G+F)''_^:1*!"&3Fj:o Y56'89:1;<=>'?^@A'BZ-",P U Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình cá nhân tại Phường Xuân Bình từ năm 200 6- 2013”. CHƯƠNG. .P' - .'*I'#X3,J' -I*J('W.5'*U#X35 ! -  ]-  -I.‰.,-I -5 *-I#HB {I -5 R)•'s*#$K*#''ddŒ $- #'„a•‡'5%' -5  ]- 5'' ]- U
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường xuân bình thị xã long khánh tỉnh đồng nai giai đoạn 2006 - 2013”, đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường xuân bình thị xã long khánh tỉnh đồng nai giai đoạn 2006 - 2013”, đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường xuân bình thị xã long khánh tỉnh đồng nai giai đoạn 2006 - 2013”, 3 Khái quát cảnh quan môi trường, 5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TƯ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay