“Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang hiện nay, thực trạng và giải pháp

34 657 2
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2015, 10:44

. CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TRONG THỜI GIAN QUA 2.1. Đặc điểm tình hình Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên. trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua Chương 3: mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện cải cách thủ tục. hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang hiện nay, thực trạng và giải pháp . Với mong muốn dùng kiến thức đã học được ở trường và kết quả qua thực tiễn để Đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang hiện nay, thực trạng và giải pháp, “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang hiện nay, thực trạng và giải pháp, “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang hiện nay, thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn