Chuong I-Bai 11-Dau Hieu Chia het Cho 2,Cho 5.

12 252 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2015, 19:00

Bài giảng điện tử lớp 6.2 Cho ví dụ vài số chia hết cho 2 Cho ví dụ vài số chia hết cho 5 1.Nhận xét mở đầu: Tiết 20 §11.DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5. Ta thấy: 90 = 9 .10 = 9 . 2 .5 . Chia hết cho 2 , cho 5. 610 = 61 .10 = 61 .2 .5 .Chia hết cho 2 , cho 5. 1240 = 124 .10 = 124 .2 .5 .Chia hết cho 2 , cho 5. Nhận xét : Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 , cho 5. 2.Dấu hiệu chia hết cho 2: 1.Nhận xét mở đầu: Tiết 20 §11.DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5. VD: Xét số n = 43* . a.Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 2? b.Thay dấu * bởi chữ số nào thì n không chia hết cho 2? Qua câu a ta rút ra kết luận gì về một số chia hết cho 2? Kết luận 1: Số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2. Qua câu b ta rút ra kết luận gì về một số không chia hết cho 2? Kết luận 2Số có chữ số tận cùng là chữ số lẻ thì không chia hết cho 2. Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2 ?1. Trong các số sau ,số nào chia hết cho 2, số nào không chia hết cho 2? 328 ; 1437 ; 895 ; 1234. Số chia hết cho 2 là: 328 ; 1234 Số không chia hết cho 2 là: 1437; 895. 2.Dấu hiệu chia hết cho 2: 1.Nhận xét mở đầu: Tiết 20 §11.DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5. 3.Dấu hiệu chia hết cho 5: VD: Xét số n = 43 * a.Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 5? b.Thay dấu * bởi chữ số nào thì n không chia hết cho 5? Kết luận 1:Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Kết luận 2:Số có chữ số tận cùng khác 0 và 5 thì không chia hết cho 5. Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5. ?2 . Điền chữ số vào dấu * để được số 37* chia hết cho 5. Kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai: Líp 6A xÕp hµng ba kh«ng cã ai lÎ hµng sè häc sinh cña líp lµ béi cña 3. §óng §óng Sai Sai 0123456789101112131415 Kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai? Sè häc sinh cña mét khèi xÕphµng2,hµng3, hµng 5 ®Òu võa ®ñ.Sè häc sinh cña khèi lµ íc cña 2, íc cña 3, íc cña 5. Sai Sai §óng §óng 0123456789101112131415 [...]...Kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai? 15 14 13 12 11 10 7 6 4 2 9 8 5 3 1 0 Tæ 3 cã 8 häc sinh ®îc chia ®Òu vµo c¸c nhãm sè, nhãm lµ íc cña 8 §óng Sai . 6.2 Cho ví dụ vài số chia hết cho 2 Cho ví dụ vài số chia hết cho 5 1.Nhận xét mở đầu: Tiết 20 §11.DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5. Ta thấy: 90 = 9 .10 = 9 . 2 .5 . Chia hết cho 2 , cho 5. . .10 = 61 .2 .5 .Chia hết cho 2 , cho 5. 1240 = 124 .10 = 124 .2 .5 .Chia hết cho 2 , cho 5. Nhận xét : Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 , cho 5. 2.Dấu hiệu chia hết cho 2: 1.Nhận. 8 95 ; 1234. Số chia hết cho 2 là: 328 ; 1234 Số không chia hết cho 2 là: 1437; 8 95. 2.Dấu hiệu chia hết cho 2: 1.Nhận xét mở đầu: Tiết 20 §11.DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5. 3.Dấu hiệu chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong I-Bai 11-Dau Hieu Chia het Cho 2,Cho 5., Chuong I-Bai 11-Dau Hieu Chia het Cho 2,Cho 5., Chuong I-Bai 11-Dau Hieu Chia het Cho 2,Cho 5.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn