Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Đồng Tháp

76 431 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 11:33

Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Đồng Tháp SVTH SVTHSVTH SVTH: PHẠM TRUNG HIẾU GVHD: NGUYỄN VĂN DUYỆT 1 Chương 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Sự cần thiết của đề tài Cùng với q trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là trong giai đoạn đầu Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, khơng những đối với các doanh nghiệp mà còn đối với cả những cá nhân có nguồn vốn hạn hẹp. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp cũng như những cá nhân phải ln tìm cách hồn thiện mình hơn nữa nếu khơng muốn bị đào thải trước sự lớn mạnh của các cơng ty nước ngồi đang hoạt động trong nước. Tuy nhiên, đây khơng phải là một vấn đề dễ thực hiện, nếu chỉ dựa vào nguồn vốn sẵn có của mình thì các doanh nghiệp cũng như những cá nhân khơng phải là đối thủ của các cơng ty đó. Vì thế cần phải mở rộng quan hệ hợp tác với Ngân hàng các tổ chức tín dụng khác để đáp ứng nhu cầu về vốn cho các Doanh nghiệp cũng như những cá nhân. Có thể nói Ngân hàng là mạch máu ni sống nền kinh tế, có một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, thúc đẩy q trình tuần hồn ln chuyển vốn trong xã hội. Mối quan hệ tài chính giữa các Ngân hàng Thương Mại với các Doanh nghiệp các cá nhân sẽ tác động tích cực, trực tiếp đến quy mơ sản xuất kinh doanh. Bởi lẽ, muốn mở rộng sản xuất kinh doanh bắt buộc phải có nguồn tài chính dồi dào, có mở rộng quan hệ tín dụng với các Ngân hàng để giúp các doanh nghiệp cá nhân đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống Ngân hàng Việt Nam đang phải gánh chịu sức ép rất lớn, vừa phải đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, vừa đối mặt với những thử thách khơng nhỏ về đối thủ cạnh tranh phạm vi hoạt động. Các hiệp hội tín dụng, các nhà mơi giới, các cơng ty bảo hiểm,… đang giành một phần lớn thị trường tiền gửi thị trường tín dụng của Ngân hàng. Tuy nhiên, khi Ngân hàng càng mở rộng quy mơ hoạt động của mình thì phải chấp nhận thử thách rủi ro, bởi lẽ hoạt động Ngân hàng là một hoạt động khá phức tạp hàm chứa nhiều rủi ro. Việc hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro trong kinh doanh là điều quan tâm của mọi nhà quản trị Ngân hàng. Trong hoạt THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN SVTH SVTHSVTH SVTH: PHẠM TRUNG HIẾU GVHD: NGUYỄN VĂN DUYỆT 2 động của các Ngân hàng, bên cạnh các rủi ro thơng thường (rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường…) còn phải chịu thêm rủi ro tín dụng do đặc điểm của loại hàng hố đặc biệt mà nó kinh doanh. Như vậy vấn đề cấp bách nhất hiện nay trong quản trị là làm sao để đảm bảo an tồn tín dụng nhằm cải thiện tình hình tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh với các Ngân hàng khác. Nhận thức được tầm quan trọng to lớn của hoạt động tín dụng đối với Ngân hàng cho nên em đã chọn đề tài: “R ủi ro tín dụng các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Cơng Thương Đồng Tháp ”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Mục tiêu chung của đề tài là phân tích hiện trạng hoạt động tín dụng từ đó đánh giá tình hình rủi ro tín dụng tại Ngân hàng, đồng thời tìm ra những ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng để từ đó tìm ra những biện pháp đề phòng rủi ro, nhằm tối thiểu hóa những thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Đi sâu vào doanh số cho vay, thu nợ, tình hình dư nợ nợ q hạn qua 3 năm từ 2004 - 2006 của Ngân hàng để thấy được mặt mạnh, mặt yếu trong hoạt động tín dụng, đồng thời hiểu hơn về tình hình rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ngun nhân dẫn đến rủi ro trong thời gian qua. Từ đó đề ra những giải pháp kiến nghị để góp phần khắc phục phòng ngừa rủi ro để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hoạt động tín dụng. 1.3. Phạm vi đối tượng nghiên cứu Tìm hiểu về hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Cơng Thương Đồng Tháp, tập trung đi sâu tìm hiểu những ngun nhân làm phát sinh rủi ro tín dụng, q trình xử lý nợ, tình hình quản lý rủi ro qua đó đánh giá về hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm từ 2004 - 2006 qua các số liệu thu thập được tại Ngân hàng. Qua đó có thể đưa ra được những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hạn chế rủi ro tại Ngân hàng. 1.4. Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu thứ cấp từ bảng cân đối kế tốn, từ các báo cáo của Ngân hàng Cơng Thương Đồng Tháp đồng thời kết hợp với các phương pháp THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN SVTH SVTHSVTH SVTH: PHẠM TRUNG HIẾU GVHD: NGUYỄN VĂN DUYỆT 3 + Phương pháp so sánh. + Phương pháp phân tích tỷ trọng, số tuyệt đối, số tương đối. + Phương pháp phân tích đánh giá số liệu thực tế tại chi nhánh. + Phương pháp thống kê tổng hợp số liệu giữa các năm. +Ngồi ra còn dùng các biểu đồ để minh họa nhằm giúp cho việc phân tích ràng hơn. 1 1 . . 5 5 . . C C â â u u h h ỏ ỏ i i n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u N N h h ằ ằ m m l l à à m m s s á á n n g g t t ỏ ỏ m m ộ ộ t t s s ố ố v v ấ ấ n n đ đ ề ề : : - - T T h h ự ự c c t t r r ạ ạ n n g g t t í í n n d d ụ ụ n n g g t t ạ ạ i i N N g g â â n n h h à à n n g g q q u u a a b b a a n n ă ă m m . . - - T T ì ì n n h h h h ì ì n n h h r r ủ ủ i i r r o o t t í í n n d d ụ ụ n n g g c c ủ ủ a a N N g g â â n n h h à à n n g g . . - - Đ Đ ề ề r r a a m m ộ ộ t t s s ố ố g g i i ả ả i i p p h h á á p p n n h h ằ ằ m m h h ạ ạ n n c c h h ế ế r r ủ ủ i i r r o o t t í í n n d d ụ ụ n n g g v v à à n n â â n n g g c c a a o o h h i i ệ ệ u u q q u u ả ả h h o o ạ ạ t t đ đ ộ ộ n n g g . . THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN SVTH SVTHSVTH SVTH: PHẠM TRUNG HIẾU GVHD: NGUYỄN VĂN DUYỆT 4 C C h h ư ư ơ ơ n n g g 2 2 C C Ơ Ơ S S Ở Ở L L Ý Ý L L U U Ậ Ậ N N 2 2 . . 1 1. Khái niệm về tín dụng Tín dụng là một phạm trù kinh tế tồn tại phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xã hội. Ngày nay tín dụng được hiểu là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả vốn gốc lãi sau một thời gian nhất định. Trong thực tế tín dụng hoạt động rất phong phú đa dạng, nhưng ở bất cứ dạng nào tín dụng cũng thể hiện ở ba mặt cơ bản: - Có sự chuyển giao quyền sở hữu từ người này sang người khác. - Sự chuyển giao này mang tính tạm thời. - Đến thời hạn do hai bên thoả thuận, người sử dụng hồn lại cho người sở hữu một giá trị lớn hơn. Phần tăng thêm được gọi là phần lời hay nói theo ngơn ngữ kinh tế là lãi suất. 2.2. Tín dụng Ngân hàng Là quan hệ tín dụng giữa các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đơn vị, các tổ chức kinh tế cá nhân được thực hiện dưới hình thức các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng sẽ đứng ra huy động vốn rồi sử dụng nguồn vốn đó để cho vay đối với đối tượng nêu trên. 2.3. Bản chất tín dụng Tín dụng ra đời là một tất yếu khách quan trong nền sản xuất hàng hố, bởi lẽ khi nền sản xuất hàng hố phát triển đến một mức độ nhất định sẽ đưa đến sự phân hố giàu nghèo, có người thừa vốn, có người thiếu vốn để sản xuất kinh doanh. Để giải quyết vấn đề trên, Ngân hàng đã đứng ra làm trung gian giữa họ thực hiện việc điều hòa tạm thời nhu cầu về vốn trong xã hội. Tín dụng là mối quan hệ kinh tế giữa người đi vay người cho vay, giữa họ có mối liên hệ với nhau thơng qua q trình vận động giá trị vốn tín dụng được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ hoặc hàng hố. Q trình vận động đó được thể hiện qua các giai đoạn sau: + Thứ nhất: Phân phối tín dụng dưới hình thức cho vay. Ở giai đoạn này, vốn tiền tệ hay giá trị vật tư hàng hố được chuyển từ người cho vay sang người đi vay, đây là đặc điểm cơ bản khác với việc mua bán hàng hố thơng thường. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN SVTH SVTHSVTH SVTH: PHẠM TRUNG HIẾU GVHD: NGUYỄN VĂN DUYỆT 5 + Thứ hai: Sử dụng vốn tín dụng trong q trình tái sản xuất. Sau khi nhận được vốn tín dụng, người đi vay được quyền sử dụng giá trị đó để thỏa mãn một mục đích nhất định. Tuy nhiên người đi vay khơng có quyền sở hữu về giá trị đó, mà chỉ được tạm thời trong một thời gian nhất định. + Thứ ba: Sự hồn trả của tín dụng. Đây là giai đoạn kết thúc một vòng tuần hồn của tín dụng. Sau khi vốn tín dụng đã hồn thành một chu kỳ sản xuất để trở về hình thái tiền tệ, thì người đi vay hồn lại cho người cho vay cả vốn gốc lãi. 2.4. Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro do một hoặc một nhóm khách hàng khơng thực hiện được các nghĩa vụ tài chính đối với Ngân hàng. Nói cách khác, rủi ro tín dụngrủi ro xảy ra khi xuất hiện những biến cố khơng lường trước được do ngun nhân chủ quan hay khách quan mà khách hàng khơng trả được nợ cho Ngân hàng một cách đầy đủ cả gốc lãi khi đến hạn, từ đó tác động xấu đến hoạt động của Ngân hàng có thể làm cho Ngân hàng bị phá sản. Đây là loại rủi ro lớn nhất, thường xun xảy ra thường gây hậu quả nặng nề nhất. Thơng thườngcác nước trên thế giới, nghiệp vụ tín dụng mang lại 2/3 thu nhập cho Ngân hàng. Còn ở Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, thu nhập từ hoạt động tín dụng mang lại thường chiếm từ 80 – 90% tổng thu nhập của mỗi Ngân hàng. Nhưng đồng thời trong lĩnh vực này cũng chứa đựng nhiều rủi ro bởi các khoản tiền cho vay bao giờ cũng có xác suất vỡ nợ cao hơn so với những khoản đầu tư khác. 2.5. Phân loại tín dụng 2.5.1. Theo thời hạn cho vay Căn cứ vào thời gian cho vay, ta có 3 loại tín dụng: tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn tín dụng dài hạn. - Tín dụng ngắn hạn: Thời hạn cho vay đến 12 tháng. - Tín dụng trung hạn: Thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng. - Tín dụng dài hạn: Thời hạn cho vay trên 60 tháng. 2.5.2. Theo ngành nghề kinh doanh + Tín dụng trong sản xuất nơng nghiệp. + Tín dụng trong ngành cơng nghiệp chế biến. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN SVTH SVTHSVTH SVTH: PHẠM TRUNG HIẾU GVHD: NGUYỄN VĂN DUYỆT 6 + Tín dụng trong ngành thuỷ sản. + Tín dụng trong ngành thương nghiệp dịch vụ + Tín dụng trong các ngành khác. 2.5.3. Căn cứ theo thành phần kinh tế - Cho vay đối với các doanh nghiệp nhà nước. - Tín dụng đối với các thành phần kinh tế ngồi quốc doanh. + Cơng ty cổ phần cơng ty trách nhiệm hữu hạn (CTCP, CTTNHH) + Doanh nghiệp tư nhân. + Tư nhân cá thể. + Hợp tác xã. 2.6. Những thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra 2.6.1. Đối với bản thân Ngân hàng Sự tổn thất của Ngân hàng khi có rủi ro tín dụng xảy ra, có thể là các thiệt hại về vật chất hoặc uy tín của Ngân hàng. Rủi ro tín dụng sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng như thiếu tiền chi trả cho khách hàng, vì phần lớn nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng là nguồn vốn huy động, mà khi Ngân hàng khơng thu hồi được nợ gốc lãi trong cho vay thì khả năng thanh tốn của Ngân hàng dần dần lâm vào tình trạng thiếu hụt. Như vậy, rủi ro tín dụng sẽ làm cho Ngân hàng mất cân đối trong việc thanh tốn, dần làm cho Ngân hàng bị lỗ lã có nguy cơ bị phá sản. 2.6.2. Đối với nền kinh tế xã hội Hoạt động của Ngân hàng có liên quan đến hoạt động của tồn bộ nền kinh tế, đến tất cả các doanh nghiệp, đến tồn bộ các tầng lớp dân cư. Vì vậy, rủi ro tín dụng xảy ra có thể làm phá sản một vài Ngân hàng, khi đó nó có khả năng phát sinh lây lang sang các Ngân hàng khác tạo cho dân chúng một tâm lý sợ hãi. Lúc đó dân chúng sẽ đưa nhau đến Ngân hàng để rút tiền trước thời hạn. Điều đó cũng có thể đưa đến phá sản đồng loạt các Ngân hàng do thiếu khả năng thanh tốn. Khi đó, rủi ro tín dụng sẽ tác động đến tồn bộ nền kinh tế. 2.7. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng của đơn vị 2.7.1. Tỷ lệ tổng dư nợ trên vốn huy động THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN SVTH SVTHSVTH SVTH: PHẠM TRUNG HIẾU GVHD: NGUYỄN VĂN DUYỆT 7 Chỉ tiêu này xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động. Nó giúp nhà phân tích so sánh khả năng cho vay của Ngân hàng với nguồn vốn huy động. 2.7.2. Tỷ lệ doanh số thu nợ trên doanh số cho vay Đây là chỉ tiêu phản ánh khả năng thu hồi nợ của Ngân hàng, tỷ lệ này càng cao thì chứng tỏ cơng tác thu hồi nợ của Ngân hàng được thực hiện tốt. 2.7.3. Tỷ lệ nợ q hạn trên tổng dư nợ Chỉ tiêu này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng. Tỷ lệ này càng thấp thì hoạt động tín dụng càng hiệu quả. 2.7.4. Vòng quay vốn tín dụng Vòng quay vốn tín dụng = Doanh số thu nợ / dư nợ bình qn Đây là chỉ tiêu đo lường tốc độ ln chuyển vốn tín dụng, tốc độ thu hồi nợ của Ngân hàng là nhanh hay chậm. 2.8. Phân loại dư nợ theo thời gian Nợ q hạn là dạng dư nợ mà Ngân hàng ln phấn đấu ở mức thấp nhất. Nợ q hạn càng thấp chứng tỏ hoạt động tín dụng của Ngân hàng càng hiệu quả. Việc phân loại nợ q hạn căn cứ theo quyết định QĐ 493/2005/QĐ-NHNN do thống đốc NHNN ban hành. Theo Quyết định này thì dư nợ cho vay được chia thành 5 nhóm: - Nhóm 1 được gọi là nợ đủ tiêu chuẩn, gồm: + Nợ còn trong hạn, chưa đến thời hạn thanh tốn được Ngân hàng đánh giá là có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc lãi đúng hạn. + Khách hàng khơng còn món nợ nào khác đã q hạn. - Nhóm 2 là nhóm nợ cần chú ý, bao gồm: + Nợ đã q hạn từ 1 đến dưới 90 ngày + Nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn. + Những khoản nợ được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng bị suy giảm khả năng trả nợ. - Nhóm 3 là nhóm nợ dưới tiêu chuẩn, gồm: + Các khoản nợ q hạn từ 90 đến 180 ngày. + Các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhưng bị q hạn dưới 90 ngày. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN SVTH SVTHSVTH SVTH: PHẠM TRUNG HIẾU GVHD: NGUYỄN VĂN DUYỆT 8 + Nợ được đánh giá là khơng có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc lãi khi đến hạn, có khả năng tổn thất một phần nợ gốc lãi. - Nhóm 4 là nhóm nợ nghi ngờ, bao gồm: + Các khoản nợ q hạn từ 181 đến 360 ngày. + Các khoản nợ được được cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhưng bị q hạn từ 90 đến 180 ngày + Các khoản nợ được đánh giá là có khả năng tổn thất cao. - Nhóm 5 là nhóm nợ có khả năng bị mất vốn, gồm: + Nợ q hạn trên 360 ngày. + Các khoản nợ khoanh chờ xử lý. + Các khoản nợ được được cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhưng bị q hạn trên 180 ngày. + Các khoản nợ được đánh giá là khơng có khả năng thu hồi. Trong 5 nhóm nợ trên thì các khoản nợ thuộc nhóm 3, 4 5 là những nhóm nợ xấu, khả năng thu hồi chậm hoặc khơng thể thu hồi làm ảnh hưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Dựa vào cách phân loại trên ta dễ dàng đánh giá được tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng là tốt nếu nợ nhóm 1 chiếm trọng cao, xấu nếu nợ nhóm 5 chiếm tỷ trọng hơn hẳn các nhóm khác. Để thấy được tình hình nợ q hạn của Ngân hàng trong 3 năm qua như thế nào, ta có thể xem xét qua bảng số liệu sau. 2.9. Quy trình cho vay Quy trình cho vay rất phức tạp, đòi hỏi phải hết sức cẩn trọng. Dù cho vay với hình thức nào thì quy trình cho vay cũng bao gồm 5 bước: ► Tiếp nhận nhu cầu đi xác minh. ►Thẩm định trình duyệt. ► Hồn tất hồ sơ giải Ngân. ►Giám sát, thu vốn - lãi điều chỉnh. ►Xử lý nợ q hạn. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN SVTH SVTHSVTH SVTH: PHẠM TRUNG HIẾU GVHD: NGUYỄN VĂN DUYỆT 9 CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP 3.1. Giới thiệu Ngân hàng Cơng thương Đồng Tháp 3.1.1. Q trình hình thành phát triển 3.1.1.1. Vài nét khái qt về tỉnh Đồng Tháp Điều kiện tự nhiên: Đồng Tháp nằm ở miền Tây Nam Bộ, thuộc vùng đồng bằng sơng Cửu Long. Là một tỉnh đồng bằng, đất đai phì nhiêu do sự bồi bắp phù sa của sơng Tiền sơng Hậu. Địa hình hơi thấp, thấp nhất là vùng Đồng Tháp Mười do vậy thường xun bị ngập úng vào mùa mưa. Mùa lũ nước sơng dâng cao đem phù sa bồi đắp cho đồng ruộng tạo nguồn thủy sản phong phú tạo thu nhập thêm, cải thiện đời sống cho ngườii dân nhưng bên cạnh đó cũng đem lai nhiều hậu quả cho người dân sống trong khu vực đó. Như vậy điều kiện tự nhiên, đại hình thuận lợi, thời tiết, khí hậu, đất đai phù hợp cho sản xuất nơng nghiệp, trồng cây ăn quả, chăn ni, ni trồng thủy sản. Tình hình kinh tế: Cơ cấu tỉnh Đồng Tháp là nơng nghiệp, thương nghiệp dịch vụ, cơng nghiệp xây dựng. Tổng sản phẩm thống kê qua 3 năm có số liệu như sau: BẢNG 1: CƠ CẤU TỔNG SẢN LƯỢNG GDP TỈNH ĐỒNG THÁP TRONG 3 NĂM QUA (Nguồn: Niên giám thống kê 2006) Qua số liệu trên cho thấy tỷ lệ sản phẩm GDP trong ngành nơng nghiệp có xu hướng ngày càng giảm, trong khi đó ngành thương nghiệp dịch vụ, cơng nghiệp xây dựng có xu hướng ngày càng tăng. Tuy nhiên GDP của tỉnh ở ngành nơng nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể. CHỈ TIÊU Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 % GDP ngành nơng nghiệp 62,22% 58,82% 57,25% %GDP ngành thương nghiệp & dịch vụ 25,84% 27,50% 28,45% %GDP ngành cơng nghiệp & xây dựng 11,94% 13,36% 14,30% TỔNG SP GDP tồn tỉnh (tỷ đồng) 6.590 7.242 7.910 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN SVTH SVTHSVTH SVTH: PHẠM TRUNG HIẾU GVHD: NGUYỄN VĂN DUYỆT 10 Tình hình xã hội: Đồng Tháp có 9 huyện, 1 thành phố trực thuộc tỉnh, 1 thị xã, dân số theo thống kê là 1.650 ngàn người, mật độ dân số bình qn là 510 người/km 2 . Trong đó vùng nơng thơn chiếm 1.410 ngàn người chiếm 85% dân số, thành thị là 240 ngàn người chiếm 15% dân số. Dân cư phân bố khơng điều tập chung chủ yếu ở thành phố Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc, thị trấn, cù lao. Huyện có mật độ dân số thấp nhất là Tân Hồng 268 người/km 2 , cao nhất là Sa Đéc 1.711 người/km 2 . Vào đầu năm 2007 cả tỉnh Đồng Tháp hân hoan chào đón sự kiện lớn, thị xã Cao Lãnh được nâng cấp lên thành Thành phố, từ đó sẽ mang nhiều hứa hẹn cho người dân, cải thiện đời sống, thu nhập cho người dân ngày càng tăng. Với nguồn lao động dồi dào, đất đai rộng lớn, nhiều di tích lịch sử, là một thị trường đầy tiềm năng thu hút các nhà đầu tư trong ngồi nước. 3.1.2. Sơ lược về sự hình thành phát triển của NHCT Đồng Tháp Cùng với sự đổi mới chung của tồn hệ thống Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Cơng Thương Đồng Tháp hình thành phát triển. Theo quyết định số 38/NH-TCCB ngày 26/03/1998 của Tổng Giám Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nay là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước); chi nhánh Ngân hàng Cơng Thương Đồng Tháp được thành lập trên cơ sở tách phòng tín dụng Cơng - Thương Nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp sát nhập chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thị xã Sa Đéc thành lập chi nhánh Ngân hàng Cơng Thương tỉnh Đồng Tháp đóng tại thị xã Cao Lãnh. Đến năm 1993 thành lập thêm 3 phòng giao dịch: Phòng giao dịch số1, 2 trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Cơng Thương Đồng Tháp phòng giao dịch số 3 trực thuộc chi nhánh Ngân hàng Cơng Thương Thị Xã Sa Đéc. Đến năm 1995 thành lập thêm phòng giao dịch số 4 trực thuộc chi nhánh Ngân hàng Cơng Thương Đồng Tháp. Năm 2001 thành lập phòng giao dịch số 5 trực thuộc chi nhánh Ngân hàng Cơng Thương Đồng Tháp. Hiện nay, mơ hình tổ chức Chi nhánh Ngân hàng Cơng Thương Đồng Tháp gồm một trụ sở trung tâm tại Tp.Cao Lãnh 04 phòng giao dịch trực thuộc. Với số lao động tính đến 31/12/2006 là 99 người, trong đó: Nữ là 53 người nam là 46 người. Đảng viên là 26 người. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... Chương 4 PHÂN TÍCH TH C TR NG R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG NG THÁP 4.1 Phân tích th c tr ng tín d ng c a Ngân hàng theo th i gian 4.1.1 Doanh s cho vay theo th i gian Năm 2004 Ngân hàng Cơng Thương ng Tháp ã th c hi n vi c a d ng hóa tín d ng nâng cao ch t lư ng tín d ng là cho vay t t c các ngành ngh trong t nh Doanh s cho vay t 2.846.406 tri u ng, trong ó cho vay ng n h n chi m m t... ó Ngân hàng Cơng Thương cư ng ngu n v n ng Tháp ã xem xét, ch n l c tăng u tư tín d ng cho các cơng ty thương m i, d ch v trên bàn Trong ó dư n cao nh t là Xu t Nh p Kh u áp ng a hai ơn v chính: Cơng ty Thương Nghi p ng Tháp Cơng Ty Thương M i D u Khí Dư n cho vay liên t c tăng lên trong th i gian qua cho th y cơng tác s d ng v n c a Ngân hàng ngày càng ư c m r ng nâng cao em l i cho Ngân hàng. .. a t t c các t ch c, ơn v , cá nhân b ng ngo i t , phát hành các lo i kỳ phi u 11 ng Vi t Nam THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN SVTH: SVTH PH M TRUNG HI U GVHD: NGUY N VĂN DUY T Ti p nh n v n tài tr v n y thác, nh n v n i u hòa t Ngân hàng Cơng Thương Vi t Nam Vay v n Ngân hàng nhà nư c các t ch c tín d ng trong ngồi nư c phát huy l i th c nh tranh c a m t Ngân hàng thương m i qu c ng Tháp ln... nơng dân d dàng ti p xúc v i ngu n v n c a Ngân hàng ã giúp cho Ngân hàng m r ng ư c quy mơ tín d ng i v i Ngân hàng, b h sơ ơn gi n, th t c gi i Ngân ơn gi n, cán b nhân viên tín d ng vui v nhi t tình ã giúp cho vi c chuy n t i ngu n v n n khách hàng m t cách nhanh g n, thu n l i an tồn thu hút ngày càng ơng khách hàng n giao d ch v i Ngân hàng b c qua các năm M t khác th c hi n ch y doanh s cho... vay Ngân hàng chưa ư c hư ng quy n l i ưu tiên S c nh tranh gay g t c a các Ngân hàng trên cùng a bàn 3.4 nh hư ng phát tri n Trên cơ s phát huy nh ng thành qu th i gian qua t ư c chưa t ư c trong ng th i căn c vào m c tiêu phương hư ng c a tồn h th ng Ngân hàng Cơng Thương Vi t Nam bám sát ch trương phương hư ng phát tri n kinh t xã h i c a t nh trong nh ng năm ti p theo, Ngân hàng Cơng Thương. .. vi c t o ra l i nhu n cho Ngân hàng D a vào b ng s li u ta th y dư n c a Ngân hàng tăng lên liên t c qua các năm i u ó cho th y quy mơ ho t ng tín d ng c a Ngân hàng ngày càng ư c m r ng qua nh ng năm qua Qua s li u qua ba năm trên ta th y Ngân hàng Cơng Thương ng Tháp ã t p trung ph n l n ngu n v n vào cho vay ng n h n ưa t tr ng dư n ng n h n chi m a s trong t ng s dư n có xu hư ng tăng lên liên... hàng Cơng Thương gi i pháp hi u h n ch r i ro ng ti m n r i ro cao, nh n th y ng Tháp ã khơng ng ng tìm ra nh ng n m c th p nh t M t trong nh ng gi i pháp h u h n ch r i ro ó là a d ng hóa lĩnh v c Do ó, Ngân hàng Cơng Thương u tư m r ng cho vay a ngành, a ng Tháp ã m r ng u tư cho vay, nơng nghi p, thương m i, d ch v , thu s n, xây d ng nhi u ngành khác 4.2.1.1 Doanh s cho vay thương m i d ch... quy nh c a nhà nư c c a Ngân hàng Cơng Thương Vi t Nam 13 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN SVTH: SVTH PH M TRUNG HI U GVHD: NGUY N VĂN DUY T Phòng ti n t - kho qu : Là phòng nghi p v qu n lí an tồn kho qu , qu n lí ti n m t theo quy nh c a Ngân hàng nhà nư c Ngân hàng Cơng Thương ng thu ti n cho các qu ti t ki m, các phòng giao d ch trong ngồi qu y, thu - chi ti n m t cho các doanh nghi p có... Thương ng Tháp ch y u là nhu c u v n ng n h n chi m a s trong t ng doanh s cho vay c a Ngân hàng M t khác gi m b t r i ro v lãi su t khi cho vay trung dài h n d dàng hơn trong vi c qu n lý v n vay c a khách hàng, Ngân hàng ã t p trung u tư cho tín d ng ng n h n Căn c vào quy t y doanh s cho vay ng n h n tăng lên… nh 67/CP, Ngân hàng ã m r ng vào lĩnh v c nơng nghi p, cho vay h nơng dân n 10 tri... trung dài h n b ng VN ph n kinh t , ngo i t i v i m i thành s n xu t kinh doanh, d ch v , xu t nh p kh u, kinh doanh b t ng s n, s a ch a nhà, tiêu dùng… + B o lãnh các ơn v có nhu c u vay v n trong ngồi nư c + ng tài tr các d án có nhu c u tín d ng trung dài h n các phương án s n xu t kinh doanh có hi u qu c a các doanh nghi p trong ph m vi ph n c p, u nhi m trong qu n lí tín d ng c a Ngân . động tín dụng đối với Ngân hàng cho nên em đã chọn đề tài: “R ủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Cơng Thương Đồng Tháp. tín dụng 2.5.1. Theo thời hạn cho vay Căn cứ vào thời gian cho vay, ta có 3 loại tín dụng: tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn và tín dụng dài hạn.
- Xem thêm -

Xem thêm: Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Đồng Tháp, Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Đồng Tháp, Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Đồng Tháp, Sự cần thiết của đề tài, Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu, Tín dụng Ngân hàng Bản chất tín dụng Rủi ro tín dụng, Theo ngành nghề kinh doanh Căn cứ theo thành phần kinh tế Đối với nền kinh tế xã hội, Phân loại dư nợ theo thời gian, Sơ lược về sự hình thành và phát triển của NHCT Đồng Tháp, Doanh thu Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua ba năm, Chi phí Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua ba năm, Lợi nhuận Thuận lợi, Về công tác huy động vốn Đối với công tác sử dụng vốn, Ngành thương mại dịch vụ Ngành nông nghiệp, Ngành công nghiệp chế biến Ngành thủy sản Các ngành khác, Ngành thương mại dịch vụ Công nghiệp chế biến, Ngành thủy sản Dư nợ các ngành khác, Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế, Dư nợ theo thành phần kinh tế, Phân tích nợ quá hạn trên tổng dư nợ, Rủi ro nợ quá hạn theo thời gian, Rủi ro nợ quá hạn theo thành phần kinh tế, Phân tích rủi ro theo thành phần kinh tế, Hệ số thu nợ, Vòng quay vốn tín dụng Dư nợ trên tổng nguồn vốn huy động, Tình trạng q tải của cán bộ tín dụng, Từ tình hình thế giới, Cần phải hiểu rõ thông tin về khách hàng trước khi cho vay, Cần phải xác định đúng giá trị thực của tài sản cầm cố thế chấp Theo dõi những biến động bên ngồi có thể ảnh hưởng đến Ngân hàng Tăng cường cơng tác mua bảo hiểm tiền gửi Thực hiện tốt việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, Hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất tại Ngân hàng, Về phía bản thân Ngân hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay