42 bài tập tích phân có đáp án LTĐH 2015

20 890 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2015, 23:05

. hoctoancapba.com GV: PHẠM NĂNG KHÁNH THPT NGUYỄN SIÊU-KHOÁI CHÂU-HƯNG YÊN 42 BÀI TẬP TÍCH PHÂN - LTĐH 2015 1) I = 4 2 4 1 1 2cos dx x π π − + ∫ 2) I = 2 2 0 sin 1. 2)e x ]dx = [(x + 3)e x ]dx, đổi cận I = 3 2013 3 2013 3 2013 2015 2015 2015 2013 2013ln e e e t dt t t t + + + − = − ∫ 3 2013 3 2 2013ln 2015 e e + = − − 20) I = 3 1 4 2 0 1 x x x e dx x   + . 2sin t π π = + = hoctoancapba.com GV: PHẠM NĂNG KHÁNH THPT NGUYỄN SIÊU-KHOÁI CHÂU-HƯNG YÊN 13) I = 6 0 tan 4 cos2 x dx x π π   −  ÷   ∫ Ta có: 2 2 2 tan 1 sin tan ;cos 2 cos . 1 4 1 tan
- Xem thêm -

Xem thêm: 42 bài tập tích phân có đáp án LTĐH 2015, 42 bài tập tích phân có đáp án LTĐH 2015, 42 bài tập tích phân có đáp án LTĐH 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn