Các chuyên đề luyện thi đại học môn toán 2015

72 811 2
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2015, 18:50

HỒ XUÂN TRỌNG NĂM 2015 PHÂN LO Ạ I Đ Ề THI TH Ử MÔN TOÁN MỤC LỤC Phần 1 ĐẠI SỐ Trang 1 Phần 2 LƯỢNG GIÁC Trang 8 Phần 3 TỔ HỢP Trang 13 Phần 4 HÀM SỐ Trang 17 Phần 5 TÍCH PHÂN Trang 26 Phần 6 SỐ PHỨC Trang 32 Phần 7 TỌA ĐỘ PHẲNG Trang 36 Phần 8 HÌNH KHÔNG GIAN Trang 47 Phần 9 TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN Trang 54 Phần 10 BẤT ĐẲNG THỨC Trang 65 Thầy Kim Trọng - 68 Đỗ Nhuận - TP Hải Dương SĐT: 0167 309 3318 Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 1 Phần 1 ĐẠI SỐ ĐỀ 1 1. Giải bất phương trình: 3 2 (3 4 4) 1 0 x x x x      2. Giải hệ phương trình:         2 1 2 1 2 2log 2 2 log 1 6 log 5 log 4 1 x y x y xy y x x y x                     ĐỀ 2 1. Giải phương trình: .3 xxx  2. Giải hệ phương trình:     2 2 12 12 5 3 4 0 log 1 log 3 1 x y x y x y               ĐỀ 3 1. Giải hệ phương trình sau: 2 2 2 3 2 4 2 3 2 4 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 4 1 x y x x y x x y x x x x y y                  với ;x y   . 2. Giải phương trình: 2 2 4 4 4 2log ( ) 3 log ( 1) 2log 4 x x x x      ĐỀ 4 Giải phương trình: 2 2 3 5 2 2 2 1 x x x x x       . ĐỀ 5 Giải hệ phương trình: 2 2 3( )(1 2) 2 2 1 2 2 2 2 y y x x x y y x                 ĐỀ 6 Giải phương trình: 2 4 8 2 3 1 x x x     (x  R) ĐỀ 7 1. Tìm m để phương trình có nghiệm thực: 2 2 1 3 2 1 3 m x x x x        . 2. Giải phương trình:   2 2 4 1 2 log 2 2 3 1 log (5 ) log 4 x x x        . 3. Giải bất phương trình:       2 2 1 2 2 1 2 2 log log 1 log log 1 x x x x            . ĐỀ 8 Giải hệ phương trình:     2 2 3 2 6 2 1 3 x x y y x x y x y              ĐỀ 9 1. Giải hệ phương trình: 2 ( )( 2) ( 1)( ) 4 xy x y xy x y y x y xy x x                 2. Giải hệ phương trình: 2 1 2 2 log (2 1) log ( 2 1) 0 3 ln( 1) 0 x y x y x x y y                 ĐỀ 10 1. Giải phương trình:   2 3 4 2 10 2 9 37 4x 15 33 x x x       Thầy Kim Trọng - 68 Đỗ Nhuận - TP Hải Dương SĐT: 0167 309 3318 Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 2 2. Giải hệ phương trình:   3 1 3 log 2 2 log 1 2 2 5 x y x y x            ĐỀ 11 Giải bất phương trình: 2 7 4 4 2 x x x x x x      ĐỀ 12 1. Giải hệ phương trình: 2 2 4 2 4 1 3 5 12 3 2 (10 17 3) 3 15 y x y x y x x x               (x,y   ) 2. Giải bất phương trình: 2 0,5 3 1 log log 0 1 x x x           . ĐỀ 13 Giải phương trình:   2 9 18 25 2 6 2 1 12 4 x x x x x        ĐỀ 14 Giải hệ phương trình: 2 2 2 ( 2 2 1)( 1) 1 9 2012 2 4 2013 x x x y y y xy y y x                    ( , ) x y   ĐỀ 15 Giải hệ phương trình: 3 3 2 3 7 3 ( ) 12 6 1 ( , ) 4 1 3 2 4 x y xy x y x x x y x y x y                   ĐỀ 16 1. Giải hệ phương trình: 2 2 3 3 x y y x x y xy           2. Giải bất phương trình: 2 3 3 4 2 log ( 1) log ( 1) 0 5 6 x x x x       ĐỀ 17 Giải hệ phương trình:     3 7 1 2 1 2 4 5 x x y y y x y x y               ĐỀ 18 Giải bất phương trình sau trên tập số thực: 1 1 2 1 3 2 1 x x x       ĐỀ 19 Giải hệ phương trình: 2 2 3 ( 2013)(5 ) ( , ) ( 2) 3 3                 x y y y x y y y x x . ĐỀ 20 1. Giải phương trình: 2 3 ( 4) 6 3 13 x x x     . 2. Giải phương trình:   022292 12  xx xx . ĐỀ 21 1. Giải bất phương trình:    5 3 1 5 3 x x x x           . 2. Giải phương trình: 2 9 3 3 log ( 1) log (4 ) log (4 ) x x x      . ĐỀ 22 Thầy Kim Trọng - 68 Đỗ Nhuận - TP Hải Dương SĐT: 0167 309 3318 Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 3 1. Giải hệ phương trình: 2 2 2 2 2 3 2 1 x xy y x y y y xy y              2. Giải phương trình: 3 2 3 2 x x x    ĐỀ 23 Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất:     3 4 1 2 1 2 1 x x m x x x x m        . ĐỀ 24 Giải phương trình: 2 (4 1) ( 3) 5 2 0 x x x x      . ĐỀ 25 Giải phương trình: 3 2 ( 2) 3 1 x x x    (x  ). ĐỀ 26 1. Giải hệ phương trình: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 0 1 2 2 1 x y x y y y x y xy x x xy y y                     2. Tìm tất các số thực  để bất phương trình: 2 log log 2 2cos 0 x x     có nghiệm 1 x  . ĐỀ 27 1. Giải hệ phương trình: 3 3 2 2 2 2 12 6 16 0 ( , ). 4 2 4 5 4 6 0 x x y y x y x x y y                   2. Giải phương trình:     2 3 7 7 log 2 5 2 log 1 x x x      . ĐỀ 28 Giải bất phương trình: 2 300 40 2 10 1 3 10 0 1 1 2 x x x x x x            ĐỀ 29 Giải bất phương trình: 1 5 2 x x x      . ĐỀ 30 Giải bất phương trình:       2 2 4 1 2 10 1 3 2 x x x      ĐỀ 31 1. Giải bất phương trình: .3 1 2 9 8       x x x x 2. Giải hệ phương trình: 2 2 2 2 log log 1 log ( ) 1 xy x x y y x y          (  y x , R ) ĐỀ 32 1. Giải phương trình: 2 2 2 4 4 2 9 16 x x x      2. Giải hệ phương trình: 2 2 3 3 2 2 2 2 log log ( )( ) 4 y x y x x xy y x y             ĐỀ 33 Giải hệ phương trình: 3 2 3 3 2 6 13 10 2 5 3 3 10 6 x x x y y x y x y x x y                    ( ,x y   ). ĐỀ 34 Giải phương trình: 2 2 7 2 1 8 7 1 x x x x x          ĐỀ 35 Thầy Kim Trọng - 68 Đỗ Nhuận - TP Hải Dương SĐT: 0167 309 3318 Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 4 Giải hệ phương trình: 3 2 2 2 3 8 4(2 1) 13 ( 1)(5 7) 1 x x x y y x y y y                ĐỀ 36 1. Giải hệ phương trình: 3 3 3 3 5 7 2 38 ( , ) 4 3 7 4 x y xy x y x y xy               2. Giải hệ phương trình:     2 2 2 4.3 32 2 2. 3 4 x y x y            ĐỀ 37 1. Giải bất phương trình: 2 4 1 4 3 8.3 9 x x x x       2. Giải hệ phương trình: 3 2 2 2 3 4 22 21 (2 1) 2 1 2 11 9 2 y y y x x x x x x y                 ĐỀ 38 Giải hệ phương trình:     2 2 1 1 2 1 2 3 0 30 5 41 4 x y x y x y x x y y y x y                      ĐỀ 39 Giải phương trình:     2 2013 1 1 x x x     ĐỀ 40 Giải bất phương trình:     2 2 1 6 3 6 1 6 x x x      ĐỀ 41 1. Giải bất phương trình: 5 4 10 2 2 x x x x x x      2. Giải phương trình:     5 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 x x x x x x x         . ĐỀ 42 Giải phương trình: 3 4 1 3 2 5 x x x      ĐỀ 43 Giải hệ phương trình: 2 2 2 2 1 5 2 2 ( 1) 2( 1) x y x xy xy y y y x                 Ryx , ĐỀ 44 Giải hệ phương trình: 4 2 2 2 2 4 4 2 2 6 23 x x y y x y x y             ĐỀ 45 Giải hệ phương trình: 2 2 2 2 6x 1 1 ( , ) 6 1 1 y y x y y x x                ĐỀ 46 Giải bất phương trình: 2 2 3 12 1 1 2     x x xx ĐỀ 47 Thầy Kim Trọng - 68 Đỗ Nhuận - TP Hải Dương SĐT: 0167 309 3318 Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 5 1. Giải bất phương trình:   2 35 12 1 12 x x x    2. Giải hệ phương trình: 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 (6 )log ( ) ( )log ( ) 7 0 x y y y y x x y x y x y x y                  ĐỀ 48 Giải bất phương trình: .0)184(log)2(log 2 1 4 2 12  xx ĐỀ 49 Giải hệ phương trình: 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 1 3 ( 9) 2 ( 9) 18( ) 2 (7 ) 3 x y x y x x y y x y y y                  . ĐỀ 50 1. Giải hệ phương trình: 3 3 2 3 7 3 ( ) 12 6 1 ( , ) 4 1 3 2 4 x y xy x y x x x y x y x y                   2. Giải phương trình: 8 4 2 2 1 1 log ( 3) log ( 1) log 4 2 4 x x x     3. Giải phương trình:     5 4 log 3 3 1 log 3 1 x x     ĐỀ 51 1. Giải hệ phương trình: 3 2 2 3 6 9 4 0 2 x x y xy y x y x y              2. Giải bất phương trình: 1 3 3 1 3 8 2 4 2 5 x x x         . ĐỀ 52 Giải hệ phương trình:     2 2 2 5 8 4 13 1 1 2 x y xy x y x x y                ĐỀ 53 Giải hệ phương trình: 2 3 3 2 1 2 2 1 8 3 4 2 2 0 x y x y x y y x                ĐỀ 54 1. Giải phương trình: 2 2 2 2 2 x x x     2. Giải hệ phương trình: 3 2 2 2 3 2 2 1 x xy x y x xy y            3. Giải hệ phương trình: 2 ( 2 1) 6 1 4 2 xy xy y y y xy x y            ĐỀ 55 1. Giải hệ phương trình: 2 2 2 2 21 1 21 1 x y y y x x              2. Giải phương trình: 3 2 3 3 5 8 36 53 25 x x x x      ĐỀ 56 Thầy Kim Trọng - 68 Đỗ Nhuận - TP Hải Dương SĐT: 0167 309 3318 Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 6 1. Giải hệ phương trình: ( 1) ( 1) 2 1 1 x y y x xy x y y x xy              2. Giải hệ phương trình: 4 2 4 3 3 4 2 5 2 2 xy x x y y x x y            ĐỀ 57 1. Giải hệ phương trình: 2 2 2 2 2 6 1 5 x x y y x y y          2. Giải phương trình: xxx 2 2 7 log)1(log  . ĐỀ 58 1. Giải hệ phương trình: 2 4 2 2 2 5 0 3 0 x xy y x x x y y x                Rx y , 2. Giải bất phương trình:     022log2log 2 3 3  xx x x   Rx  ĐỀ 59 Giải hệ phương trình:   2 2 1 3 2 4 2 5 3 3 3 6.3 3 2.3 1 2. 1 3. 3 2 y x y y x y x x y y x                    ĐỀ 60 1. Giải bất phương trình: 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 x x x x x x          2. Tìm m để hệ phương trình: 3 1 0 ( , ) x x y y x y y x y x m                có nghiệm. ĐỀ 61 1. Giải hệ phương trình: 1 ( , ) 1 1 3 xy xy x x y y y y x x x              2. Giải phương trình: ( ) ( ) x x x x      2 3 2 2 1 2 0 ĐỀ 62 Giải hệ phương trình:     2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 3 8 12 x x x y y x x y y                ĐỀ 63 Giải hệ phương trình: 3 2 3 2 2 2 3 9 22 3 9 1 2 x x x y y y x y x y                (x, y  R). ĐỀ 64 Giải bất phương trình: 2 1 4 1 3 .      x x x x ĐỀ 65 Giải hệ phương trình: 3 2 2 2 2 0 2 2 0 xy x x x y x y xy y             (x, y  R) ĐỀ 66 Giải hệ phương trình: 4 4 2 2 1 1 2 2 ( 1) 6 1 0                  x x y y x x y y y   ,   x y Thầy Kim Trọng - 68 Đỗ Nhuận - TP Hải Dương SĐT: 0167 309 3318 Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 7 ĐỀ 67 1. Giải hệ phương trình: 2 2 2 2 2 3 3 2 1 0 4 4 2 4 x y xy x y x y x x y x y                     ,   x y 2. Giải hệ phương trình: 2 3 3 2 4 1 2log ( 1) log ( 1) 0 x y x x y             ĐỀ 68 Giải phương trình: 2 1 2 2 1 2log log (1 ) log ( 2 2) 2      x x x x ĐỀ 69 Giải hệ phương trình: 2 3 12 (12 ) 12 8 1 2 2 x y y x x x y                ,   x y ĐỀ 70 Giải hệ phương trình:     2 1 2 1 2 3 6 1 2 2 4 5 3                     y x y x x y y y x y x y x y   ,   x y ĐỀ 71 1. Giải phương trình:     2 4 –1 – 2log 3log – 2 2 0 x x   2. Giải bất phương trình: 2 ( 1) 2 ( 6) 7 7 12 x x x x x x         Thầy Kim Trọng - 68 Đỗ Nhuận - TP Hải Dương SĐT: 0167 309 3318 Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 8 Phần 2 LƯỢNG GIÁC ĐỀ 1 Giải phương trình: cos cos3 1 2 sin 2 4 x x x            ĐỀ 2 Giải phương trình: 2 2 sin 2 cos2 7sin 2 2 cos 4 0 x x x x      ĐỀ 3 Giải phương trình:   2 4sin 3 2 1 sin tan x x x    ĐỀ 4 Giải phương trình: 1 2cos 2 3sin cos 0 x x x     ĐỀ 5 Giải phương trình: 2 (4 2 3)cos (2 3 3)cos sin 2 3 sin 0 x x x x       ĐỀ 6 Giải phương trình: 2013 2013 (cos3 sin 2 cos ) cos (sin 3 cos 2 sin )sin 5 5 x x x x x x        ĐỀ 7 Giải phương trình: 3 6sin – 2cos 5sin 2 cos x x x x  ĐỀ 8 Giải phương trình:     2 4 2 2 cot 1 3 8cos sin 4 4 cot 1 x x x x               ĐỀ 9 Giải phương trình: 2 sin 2 2cos cos 2 4sin 6 x x x x            ĐỀ 10 Giải phương trình: 1 cos2 cos 4 (tan 2 cot 1) 2 x x x x    ĐỀ 11 Giải phương trình: sin 3 sin 2 sin 1 cos3 cos2 cos x x x x x x       ĐỀ 12 Giải phương trình: 2 2cos sin 3 cos 3 cos 2sin 2 2 2 2 3 x x x x x                  ĐỀ 13 Giải phương trình: 5 3 2 cos sin cos cot 2 2 x x x x  ĐỀ 14 Giải phương trình: (cos2 sin 1) tan( ) tan( ) 1 3 6 x x x x        ĐỀ 15 Giải phương trình: cos cos3 1 2 sin 2 4 x x x            ĐỀ 16 Tìm nghiệm ; 2 2 x           của phương trình: 2 2 2cos 2 3 cos 4 4cos 1 4 x x x            ĐỀ 17 [...]... 3 2014 2015 13 n 1 Trong khai trin x x 4 Cho bit hiu s gia h s ca s hng th 3 v s hng th 2 l 2 Tỡm n? x 14 i tuyn toỏn lp 12 trng THPT Trn Hng o gm 3 n v 12 nam Nh trng cn lp mt i tuyn gm 4 em tham gia kỡ thi hc sinh gii tnh Tớnh xỏc sut i tuyn cú ớt nht 2 em n 15 Tỡm s nguyờn dng n sao cho: 1 3 4 2 C2 n 1 2.2.C22n 1 3.22.C2 n 1 4.23.C2 n 1 2n 1 22 n.C2 nn11 2013 19 thi tuyn... a giỏc ó cho cú 27 ng chộo 16 Phõn Loi Thi Th i Hc Mụn Toỏn Thy Kim Trng - 68 Nhun - TP Hi Dng ST: 0167 309 3318 Phn 4 HM S 1 2x 1 cú th l (C) x 1 1 Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s 2 Tỡm cỏc giỏ tr m ng thng y 3x m ct (C) ti A v B sao cho trng tõm ca tam giỏc OAB thuc ng thng x 2 y 2 0 (O l gc ta ) 2 Cho hm s y x 3 3x 1 a Kho sỏt s bin thi n v v th hm s 1 b Gi d l ng thng... xỳc vi (C) ti hai im phõn bit 7 Cho hm s y x 4 2mx 2 4m 4 (1) 1 Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s (1) khi m 2 2 nh m th (1) ct Ox ti 4 im phõn bit cú honh x1 x2 x3 x4 sao cho Cho hm s y x1 2 x2 3 x3 4 x4 7 2 8 Cho hm s y x 3 3 x 2 3x 2 (C) 1 Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s Phõn Loi Thi Th i Hc Mụn Toỏn 17 Thy Kim Trng - 68 Nhun - TP Hi Dng ST: 0167 309 3318 2 Tỡm... 2 m 2 m x 4 1 Kho sỏt s bin thi n v v th hm s khi m 1 2 Tỡm cỏc giỏ tr ca m th hm s cú hai im cc tr nm v hai phớa ca ng thng x 1 10 3x 2 Cho hm s y cú th l (C) x2 1 Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s 2 Gi s A v B l hai im thuc (C) sao cho tip tuyn ca (C) ti A v B song song vi nhau Chng minh AB 4 2 11 2 x 1 Cho hm s y 1 x 1 a Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s (1) b Tỡm... 12 Cho hm s y x3 3x 2 2 ( C ) 1 Kho sỏt s bin thi n v v th 2 Tỡm tham s m ng thng y mx m ct th ( C ) ti 3 im phõn bit A(1;0) , B, C sao cho din tớch tam giỏc HBC bng 1 (vdt), vi H 1;1 13 Cho hm s y x 4 2 m 1 x 2 m 1 1 , vi m l tham s thc 1 Kho sỏt s bin thi n v v th hm s (1) khi m 0 2 Xỏc nh m hm s (1) cú ba im cc tr, ng thi cỏc im cc tr ca th to thnh mt tam giỏc cú bỏn kớnh... sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) khi m 1 b Tỡm m th ca hm s (1) ct trc honh ti ba im phõn bit cú honh l x1 , x2 , x3 sao cho 2 2 x12 x2 x3 6 15 2x 1 1 x 1 a Kho sỏt s bin thi n v v th (C ) ca hm s (1) b Tỡm cỏc giỏ tr m ng thng y 3x m ct (C) ti A v B sao cho trng tõm ca tam giỏc OAB thuc ng thng x 2 y 2 0 (O l gc ta ) 16 x2 Cho hm s y , cú th (C) x 1 1 Kho sỏt s bin thi n v v... tip ln nht 17 Cho hm s y 18 Phõn Loi Thi Th i Hc Mụn Toỏn Thy Kim Trng - 68 Nhun - TP Hi Dng ST: 0167 309 3318 3x 1 Cho hm s: y (C ) x2 1 Kho sỏt s bin thi n v v th hm s 2 Vit phng trỡnh ng thng i qua im M 0; 11 , ct th (C) ti hai im A, B phõn bit sao cho din tớch tam giỏc OAB gp 2 ln din tớch tam giỏc OMB 18 2x 1 Cho hm s: y (1) x2 a Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) b Cho ng thng... y (1) x 1 a Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) b Chng minh rng ng thng y x 2 l mt trc i xng ca th hm s (1) 24 x3 Cho hm s y , cú th (C) x2 a Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s b Tỡm cỏc giỏ tr m (m ) ng thng d : y x m ct (C) ti hai im phõn bit A, B nm hai phớa ca trc tung sao cho gúc nhn (O l gc ta ) AOB 25 Cho hm s y x 3 3x 1 (C) Phõn Loi Thi Th i Hc Mụn Toỏn 19 Thy... ST: 0167 309 3318 a Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s; b Xỏc nh m (m ) ng thng d : y mx 2m 3 ct (C) ti 3 im phõn bit trong ú cú ỳng mt im cú honh õm 26 3 Cho hm s y x 3x 1 (C) 1 Kho sỏt s bin thi n v v th C ca hm s 2 Vit phng trỡnh ng thng d ct C ti 3 im phõn bit A, M, N sao cho x A 2 v MN 2 2 27 2x 1 Cho hm s y cú th H x 1 a Kho sỏt s bin thi n v v th H ca hm s b Xỏc... dn) 33 2x 1 Cho hm s y (C) x 1 1 Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s 20 Phõn Loi Thi Th i Hc Mụn Toỏn Thy Kim Trng - 68 Nhun - TP Hi Dng ST: 0167 309 3318 2 Vit phng trỡnh tip tuyn ca th (C) bit tip tuyn ct cỏc trc Ox, Oy ln lt ti cỏc im phõn bit A, B sao cho OA 4OB 34 Cho hm s y x 3 1 2m x 2 2 m x m 2 1 m tham s 1 Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) khi m 2 2 Tỡm m th . loại Toán, Vật lý, Hóa học đều còn lại ít nhất một quyển. Thầy Kim Trọng - 68 Đỗ Nhuận - TP Hải Dương SĐT: 0167 309 3318 Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 16 ĐỀ 58 Có bao nhiêu cách. Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán 17 Phần 4 HÀM SỐ ĐỀ 1 Cho hàm số 2 1 1 x y x    có đồ thị là (C). 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Tìm các giá trị. ĐỀ 31 Giải phương trình: 2 2cos 2 3sin cos 1 3 cos sin 2cos 2 x x x x x x     ĐỀ 32 Thầy Kim Trọng - 68 Đỗ Nhuận - TP Hải Dương SĐT: 0167 309 3318 Phân Loại Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chuyên đề luyện thi đại học môn toán 2015, Các chuyên đề luyện thi đại học môn toán 2015, Các chuyên đề luyện thi đại học môn toán 2015

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay