tập làm thơ bốn chữ ( trò chơi)

15 503 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2015, 20:00

- Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại càng thơng Ngời cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm . ( Minh Huệ ) - Chú bé loắt choắt Cái sắc xinh xinh Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghênh nghênh (Tố Hữu ) - Bố em đi cày về Đội sấm Đội chớp Đội cả trời ma . ( Trần Đăng Khoa ) - Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời . ( Trần Quốc Minh ) TiÕt 102 Tâp. Làm thơ bốn chữ Yªu cÇu: TiÕt häc cÇn ®¹t c¸c néi dung chÝnh: Nắm được nh÷ng đặc ®iÓm của thể thơ bốn chữ. Tập làm thơ bốn chữ và trình bày trước lớp . TiÕt 102: T P L M TH B N CHẬ À Ơ Ố Ữ TiÕt 102: I. Đặc điểm của thể thơ bốn chữ. - Số chữ: - Khổ: - Vần: - Nhịp: Mêi c¸c con cïng tham gia trß ch¬i: TiÕt 102: I. Đặc điểm của thể thơ bốn chữ. 1. Hình thức: - Số chữ: - Khổ: - Vần: - Nhịp: Thường chia khổ, mỗi khổ có bốn câu Bốn chữ TiÕt 102: I. Đặc điểm của thể thơ bốn chữ. 1. Hình thức: - Số chữ: - Khổ: - Vần: + Vần chân và vần lưng. + Vần liền và vần cách. + Vần hỗn hợp. - Nhịp: Thường ngắt nhịp 2/2 Thường chia khổ, mỗi khổ có bốn câu Bốn chữ Ti t 102ế : T P LÀM TH B N CHẬ Ơ Ố Ữ I. Đặc điểm thể thơ bốn chữ 1 . VÒ h×nh thøc : • Số chữ: Bốn chữ • Khổ: thường chia khổ, mỗi khổ 4 câu, số câu không hạn định • Vần: + Vần chân và vần lưng. + Vần liền và vần cách. • Nhịp: Thường ngắt nhịp 2/2 2. VÒ néi dung -Thêng thiªn vÒ th¬ tù sù : kể ngêi, kÓ viÖc … Tiết 102: TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ I. Đặc điểm của thể thơ bốn chữ II. TËp lµm th¬ 4 ch÷ trªn líp: Yêu cầu: [...]... Trình bày bài ( oạn) thơ bốn chữ đã chuẩn bị ở nhà ( theo nhóm ) chú ý chỉ ra nội dung, đặc điểm hình thức của bài ( đoạn) ấy  Mỗi nhóm chọn trình bày một vài bài ( oạn) thơ trước lớp  “ MÆt biÓn sau b·o ……………………… ……………………… ………………………” Bài tập về nhà . viÖc … Tiết 102: TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ I. Đặc điểm của thể thơ bốn chữ II. TËp lµm th¬ 4 ch÷ trªn líp: Yêu cầu:  Trình bày bài ( oạn) thơ bốn chữ đã chuẩn bị ở nhà ( theo nhóm ) chú ý. Quốc Minh ) TiÕt 102 Tâp. Làm thơ bốn chữ Yªu cÇu: TiÕt häc cÇn ®¹t c¸c néi dung chÝnh: Nắm được nh÷ng đặc ®iÓm của thể thơ bốn chữ. Tập làm thơ bốn chữ và trình bày trước lớp . . nhịp 2/2 Thường chia khổ, mỗi khổ có bốn câu Bốn chữ Ti t 102ế : T P LÀM TH B N CHẬ Ơ Ố Ữ I. Đặc điểm thể thơ bốn chữ 1 . VÒ h×nh thøc : • Số chữ: Bốn chữ • Khổ: thường chia khổ, mỗi khổ 4
- Xem thêm -

Xem thêm: tập làm thơ bốn chữ ( trò chơi), tập làm thơ bốn chữ ( trò chơi), tập làm thơ bốn chữ ( trò chơi), Tiết 102: TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ I. Đặc điểm của thể thơ bốn chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay