27 bài toán Hóa 9 Hay và khó

20 322 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2015, 13:04

Su tm v gii thiu: Trng Th Tho Website: violet.vn/thethao0481 27 BI TON HểA Vễ C 9 HAY V KHể Bi 1: Hũa tan hon ton 46,4 gam mt oxit kim loi bng dung dch H 2 SO 4 c, núng ( va ) thu c 2,24 lớt khớ SO 2 (kc ) v 120 gam mui. a) Vit phng trỡnh húa hc xy ra. b) Xỏc nh cụng thc ca oxit kim loi. c) Vit phng trỡnh húa hc ca oxit trờn vi dung dch HCl. HD Gii: Vỡ phn ng ca oxit kim loi vi H 2 SO 4 c, núng sinh ra SO 2 nờn chng t kim loi cú nhiu mc húa tr. Gi x,y ln lt l húa tr ca kim loi R trong oxit v trong mui sunfat. R 2 O x + (2y-x) H 2 SO 4 R 2 (SO 4 ) y + (2y-x)H 2 O + (y-x) SO 2 S mol SO 2 = 2,24: 22,4 = 0,1 mol Gi a l s mol H 2 SO 4 p s mol H 2 O = a (mol) p dng L BTKL ta cú: 46,4 + 98a = 120 + 18a + 0,1ì 64 gii ra a = 1 mol S mol SO 4 ( to mui) = 1 0,1 = 0,9 (mol) R m = 120 0,9ì 96 = 33,6 gam O m (oxit) = 46,4 33,6 = 12,8 (g) Ta cú: 2R 33,6 16x 12,8 = R = 21x ( 1 x 3, x nguyờn hoc x = 8/3 ) Ch cú x = 8/3 v R = 56 l tha món. Kim loi l Fe Vy CTHH ca oxit l : Fe 3 O 4 Phn ng vi dung dch HCl Fe 3 O 4 + 8HCl 2FeCl 3 + FeCl 2 + 4H 2 O Bi 2: Cho luồng khí CO đi qua một ống sứ chứa m gam bột ôxit sắt (Fe x O y ) nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi thật chậm vào 1 lít dung dịch Ba(OH) 2 0,1M thu đợc 9,85 gam kết tủa. Mặt khác khi hoà tan toàn bộ lợng kim loại sắt tạo thành ở trên bằng V lít dung dịch HCl 2M (có d) thì thu đợc một dung dịch, sau khi cô cạn thu đợc 12,7 gam muối khan. a. Xác định công thức sát ôxit. b. Tính m. c. Tính V, biết rằng dung dịch HCl là đã dùng d 20% so với lợng cần thiết. HD Gii: a. Xác định công thức oxit sắt (Fe x O y ) có a (mol) Phản ứng: Fe x O y + yCO to xFe + yCO 2 (1) a(mol) ax(mol) ay(mol) Ba(OH) 2 + CO 2 > BaCO 3 + H 2 O (2) 0,05(mol) 0,05(mol) 0,05(mol) Ba(OH) 2 + 2CO 2 > Ba(HCO 3 ) 2 (3) 0,05(mol) > 0,1(mol) Fe + 2HCl > FeCl 2 + H 2 (4) ax(mol) ax(mol) Ta có n Ba(OH)2 = 1x0,1 = 0,1(mol) n BaCO3 = 9,85/ 197 = 0,05 (mol) + Nếu tạo muối trung hoà (BaCO 3 ) thì: ay = 0,05 và ax = 12,7/127 = 0,1 (mol) => x/y = 2 (vô lý) Su tm v gii thiu: Trng Th Tho Website: violet.vn/thethao0481 + Khi cho CO 2 vào dung dịch Ba(OH) 2 thì tạo muối trung hoà và muối axit. Từ (2) và (3) => n CO2 = 0,15(mol) Ta có hệ: ax = 0,1 ay = 0,15 => oxit sắt: Fe 2 O 3 b. Tính m: Phản ứng: Fe 2 O 3 + 3CO to 2Fe + 3CO 2 (5) (mol) 0,05 0,15 Từ (5) => n Fe2O3 = 1/3 n CO2 = 0,15/3 = 0,05 (mol) => m = m Fe2O3 = 0,05 x 160 = 8 (gam) c. Tính V: Từ (4) => n HCl = ax.2 = 0,2 (mol) Vì HCl d 20% so với lợng cần thiết nên: V HCl = 0,2. 120%/ 2 = 0,12(lít) Bi 3: Nhiệt phân hoàn hoàn 20 g hỗn hợp MgCO 3 , CaCO 3 , BaCO 3 thu đợc khí B. Cho khí B hấp thu hết vào nớc vôi trong đợc 10 g kết tủa và dung dịch C. Đun nóng dung dịch C tới phản ứng hoàn toàn toàn thấy tạo thành thêm 6 g kết tủa. Hỏi % khối lợng của MgCO 3 nằm trong khoảng nào? HD Gii: MgCO 3 > MgO + CO 2 CaCO 3 > CaO + CO 2 BaCO 3 > BaO + CO 2 CO 2 + Ca(OH) 2 > CaCO 3 + H 2 O 2CO 2 + Ca(OH) 2 > Ca(HCO 3 ) 2 Ca(HCO 3 ) 2 > CaCO 3 + H 2 O + CO 2 Số mol CaCO 3 = 0,2 và 0,06 (mol) Theo phơng trình: Số mol CO 2 = 0,1 + 0,06.2 = 0,22 mol Tổng số mot 3 muối cácbonat là 0,22 (mol) > Ta có: 84x + 100y + 197z = 100 => 100y + 197z = 100 84x x + y + x = 1,1 > y + x = y + x = 1,1 1,1 = z 100 < = + + zy zy 197100 x x 1,1 84100 < 197 > 52,5 < 84x < 86,75. Vậy % lợng MgCO 3 năm trong khoảng từ 52,5% đến 86,75% Bi 4:Cho X, Y là hai dung dịch HCl có nồng độ khác nhau. Lấy V lít dung dịch X tác dụng với AgNO 3 d tạo thành 35,875 g kết tủa. Để trung hoà V lít dung dịch Y cần 500 ml dung dịch NaOH 0,3M a. Khi trộng V lít dung dịch X với V lít dung dịch Y thu đợc 2 lít dung dịch Z. Tính C M của dung dịch Z. b. Nếu lấy 100ml dung dịch X và lấy 100ml dung dịch Y cho tác dụng hết với kim loại Fe thì l- ợng hiđrô thoát ra ở X nhiều hơn ở Y là 0,448 lít (ĐKTC). Tính C M dung dịch X,Y HD Gii: HCl + AgNO 3 > AgCl + HNO 3 (1) (mol) 0,25 < 0,25 HCl + NaOH > NaCl + H 2 O (2) (mol) 0,15 < 0,15 Ta có: n AgCl = 25,0 5,143 875,35 = (mol) n NaOH = 0,5 .0,3 = 0,15 (mol) Từ phản ứng (1) và (2) C Mz = 2,0 2 4,0 ' 15,025,0 == + + VV M (Vì V + V = 2) b. Phản ứng: 2HCl + Fe > FeCl 2 + H 2 (1) (mol) V 025,0 > V2 025,0 Su tm v gii thiu: Trng Th Tho Website: violet.vn/thethao0481 2HCl + Fe > FeCl 2 + H 2 (2) (mol) V 015,0 > V2 015,0 Theo câu (a) n HCl (1) = n AgNO3 = C x .V = 0,25 n HCl (2) = n NaOH = C y . V = 0,15 Trong V lít dung dịch HCl thì có 0,25 mol HCl Trong 0,1 lít dung dịch HCl thì có V 025,0 mol HCl Tơng tự: Trong V lít dung dịch HCl thì có 0,15 mol HCl Trong 0,1lít dung dịch HCl thì có ' 015,0 V mol HCl Theo đè bài: n H2 = 02,0 4,22 448,0 = (mol) 02,0 '2 015,0 2 025,0 = vv => 8 ' 35 = VV => 8 '. 3'5 = VV VV ; V+V =2(V,V<2) => 5(2-V) 3V = 8V(2-V) => 10 -5V 3V = 16V = 8V 2 => 8V 2 - 24V + 10 = 0 => V1= 0,5 V2 = 0,25 > 2 (Loại) V=0,5 => V = 1,5 => C x = 0,5 (M) và C y = 0,1 (M) Bi 5: Cho mt lung khớ CO i qua ng ng 0,04 mol hn hp A gm FeO v Fe 2 O 3 t núng. Sau khi kt thỳc thớ nghim thu c cht rn B gm 4 cht nng 4,784 g. Khớ ra khi ng s cho hp th vo dung dch Ba(OH) 2 d, thỡ thu c 9,062 g kt ta.Mt khỏc, hũa tan cht rn B bng dung dch HCl d thy thoỏt ra 0,6272 lớt hiro (ktc). a. Tớnh phn trm khi lng cỏc cht trong A b. Tớnh phn trm khi lng cỏc cht trong B. Bit rng trong B s mol st t oxit bng 1/3 tng s mol ca st(II) v st (III) oxit. HD Gii: a.Tớnh phn trm khi lng cỏc oxit trong A Gi a, b ln lt l s mol ca FeO v Fe 2 O 3 trong 0,04 mol hn hp A: a+b=0,04(1) Cỏc phn ng xy ra: 3Fe 2 O 3 + CO > 2Fe 3 O 4 + CO 2 Fe 3 O 4 + CO > 3FeO + CO 2 FeO + CO > Fe + CO 2 Cht rn B gm: Fe, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 d Khớ ra khi ng s l CO 2 CO 2 + Ba(OH) 2 > BaCO 3 + H 2 O Ta cú n CO2 = n BaCO3 = 197 062,9 =0,046(mol) n CO tham gia phn ng =n CO2 =0,046 mol p dng nh lut bo ton khi lng: m A + m CO =m B + m CO2 m A =5,52g m A = 72a +160b =5,52 (2) T (1) v (2) ta tớnh c a= 0,01 ; b=0,03 %FeO = %04,13100 52,5 01,072 =x x Su tm v gii thiu: Trng Th Tho Website: violet.vn/thethao0481 %Fe 2 O 3 = 100-13,04= 86,96% b. Phn trm khi lng cỏc cht trong B Gi x, y, z, t ln lt l s mol ca Fe, Fe 2 O, Fe 3 O 4 v Fe 2 O 3 trong hn hp B: Ta cú: m B =56x+ 72y+ 232z +160t = 4,784 (3) Bit n Fe3O4 = 3 1 ( n FeO + n Fe2O3 ) z= 3 1 (y+t) (4) B tan trong dung dch HCl d: Fe + 2HCl > FeCl 2 + H 2 FeO + HCl > FeCl 2 + H 2 O Fe 3 O 4 + 8HCl > 2FeCl 3 + FeCl 2 + 4H 2 O Fe 2 O 3 + 6HCl > 2FeCl 3 + 3H 2 O n H2 = 4,22 6272,0 = 0,028 mol x= 0,028 (5) Khi lng st trong hn hp A bng khi lng trong hn hp B 56(a+2b)= 56(x+ y+ 3z+ 2t) x+y+ 3z + 2t= 0,07 (6) T (3), (4), (5), (6) x= 0,028 y=0,012 z= 0,006 t=0,006 %Fe= 32,78% %FeO=18,06% %Fe 3 O 4 =29,1% % Fe 2 O 3 = 20,06% Bi 6: Có hai dung dịch; H 2 SO 4 (dung dịch A), và NaOH (dung dịch B). Trộn 0,2 lít dung dịch A với 0,3 lít dung dịch B đợc 0,5 lít dung dịch C. Lấy 20 ml dung dịch C, thêm một ít quì tím vào, thấy có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới khi quì tím đổi thành màu tím thấy hết 40 ml dung dịch axit. Trộn 0,3 lít A với 0,2 lít B đợc 0,5 lít dung dịch D. Lấy 20 ml dung dịch D, thêm một ít quì tím vào thấy có màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M tới khi quì tím đổi thành màu tím thấy hết 80 ml dung dịch NaOH. a. Tính nồng độ mol/l của 2 dung dịch A và B. b. Trộn V B lít dung dịch NaOH vào V A lít dung dịch H 2 SO 4 ở trên ta thu đợc dung dịch E. Lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch BaCl 2 0,15 M đợc kết tủa F. Mặt khác lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl 3 1M đợc kết tủa G. Nung F hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lợng không đổi thì đều thu đợc 3,262gam chất rắn. Tính tỉ lệ V B :V A HD Gii: a. PTHH: + Lần thí nghiệm 1: 2NaOH + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + 2H 2 O (1) Vì quì tím hóa xanh, chứng tỏ NaOH d. Thêm HCl: HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2) + lần thí nghiệm 2: phản ứng (1) xảy ra, sau đó quì hóa đỏ chứng tỏ H 2 SO 4 d. Thêm NaOH: 2NaOH + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + 2H 2 O (3) + Đặt x, y lần lợt là nồng độ mol/l của dung dịch A và dd B: Từ (1),(2),(3) ta có: 0,3y - 2.0,2x = 0,05.40 500 . 1000 20 = 0,05 (I) 0,3x - 0,2 2 y = 0,1.80 500 1000.2 20 = 0,1 (II) Giải hệ (I,II) ta đợc: x = 0,7 mol/l , y = 1,1 mol/l b. Vì dung dịch E tạo kết tủa với AlCl 3 , chứng tỏ NaOH còn d. AlCl 3 + 3NaOH Al(OH) 3 + 3NaCl (4) 2Al(OH) 3 0 t Al 2 O 3 + 3H 2 O (5) Su tm v gii thiu: Trng Th Tho Website: violet.vn/thethao0481 Na 2 SO 4 + BaCl 2 BaSO 4 + 2NaCl (6) Ta có n(BaCl 2 ) = 0,1.0,15 = 0,015 mol n(BaSO 4 ) = 3,262 233 = 0,014mol < 0,015 => n(H 2 SO 4 ) = n(Na 2 SO 4 ) = n(BaSO 4 ) = 0,014mol . Vậy V A = 0,014 0,7 = 0,02 lít n(Al 2 O 3 ) = 3,262 102 =0,032 mol và n(AlCl 3 ) = 0,1.1 = 0,1 mol. + Xét 2 trờng hợp có thể xảy ra: - Trờng hợp 1: Sau phản ứng với H 2 SO 4 , NaOH d nhng thiếu so vời AlCl 3 (ở p (4): n(NaOH) p trung hoà axit = 2.0,014 = 0,028 mol n(NaOH p (4) = 3n(Al(OH) 3 ) = 6n(Al 2 O 3 ) = 6.0,032 = 0,192 mol. tổng số mol NaOH bằng 0,028 + 0,192 = 0,22 mol Thể tích dung dịch NaOH 1,1 mol/l là 0,22 1,1 = 0,2 lít . Tỉ lệ V B :V A = 0,2:0,02 =10 - Trờng hợp 2: Sau (4) NaOH vẫn d và hoà tan một phần Al(OH) 3 : Al(OH) 3 + NaOH NaAlO 2 + 2H 2 O (7) Tổng số mol NaOH p (3,4,7) là: 0,028 + 3.0,1 + 0,1 - 2.0,032 = 0,364 mol Thể tích dung dịch NaOH 1,1 mol/l là 0,364 1,1 0,33 lít => Tỉ lệ V B :V A = 0,33:0,02 = 16,5 Bi 7: Cho 5,12 gam hn hp X gm 3 kim loi Mg, Fe v Cu dng bt tỏc dng vi 150 ml dung dch HCl 2M, sau khi phn ng kt thỳc thy ch thoỏt ra 1,792 lớt khớ H 2 (ktc). em lc ra thu c 1,92 gam cht rn B. a. Tớnh khi lng mi kim loi cú trong hn hp X. b. Cho 2,56 gam hn hp X tỏc dng vi 250 ml dung dch AgNO 3 0,34M. Khuy k hn hp cho phn ng xy ra hon ton, thu c dung dch v cht rn E. Tớnh khi lng ca cht rn E. HD Gii: a. Cỏc phng trỡnh húa hc: Mg + 2HCl MgCl 2 + H 2 (1) Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 (2) Vỡ 2 H n = 1,792 22,4 = 0,08 mol < 1 2 HCl n = 0,15 mol nờn axit cũn d sau phn ng. Vy khi lng Cu cú trong 5,12 gam hn hp X l: Cu m = 1,92 gam Gi x v y ln lt l s mol Mg v Fe cú trong 5,12 gam hn hp X. Theo bi ta cú: 24x + 56y = 5,12 1,92 = 3,2 (I) Mt khỏc, s mol H 2 sinh ra t (1) v (2) ta cú: x + y = 0,08 (II) T (I) v (II) ta cú: x = y = 0,04 mol Vy khi lng mi kim loi trong hn hp l: Mg m = 0,04 . 24 = 0,96 gam Fe m = 0,04 . 56 = 2,24 gam b. Cỏc phng trỡnh phn ng xy ra: Mg + 2AgNO 3 Mg(NO 3 ) 2 + 2Ag (3) Fe + 2AgNO 3 Fe(NO 3 ) 2 + 2Ag (4) Sưu tầm và giới thiệu: Trương Thế Thảo – Website: violet.vn/thethao0481 Cu + 2AgNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag (5) Ta nhận thấy lượng hỗn hợp X tham gia phản ứng với AgNO 3 bằng 1 2 lượng hỗn hợp X tham gia phản ứng với HCl. Vậy số mol mỗi kim loại có trong 2,56 gam hỗn hợp X là: Mg n = Fe n = 0,02 mol; Cu n = 1 1,92 . 2 64 = 0,015 mol Theo đề bài, số mol AgNO 3 là: 3 AgNO n = 0,25 . 0,34 = 0,085 mol Theo phản ứng (3) và (4) ta dễ thấy Mg và Fe phản ứng hết. Lượng AgNO 3 tham gia phản ứng (3) và (4) là: 2 . (0,02 + 0,02) = 0,08 mol Vậy lượng AgNO 3 tham gia phản ứng (5) là: 0,085 - 0,08 = 0,005 mol Vậy lượng Cu tham gia phản ứng là: 0,005 2 = 0,0025 mol Lượng Cu còn dư là: 0,015 - 0,0025 = 0,0125 mol Vậy chất rắn E gồm Ag và Cu dư với khối lượng là: E m = 0,085 . 108 + 0,0125 . 64 = 9,98 gam Bài 8: Hỗn hợp A gồm hai kim loại Na và Al. 1) Hòa tan A vào nước dư: a) Xác định tỉ lệ số mol Na Al n n để hỗn hợp A tan hết? b) Nếu khối lượng A là 16,9 gam cho tan hết trong lượng nước dư thì thu được 12,32 lít khí H 2 (đktc). Xác định khối lượng mỗi kim loại trong A? 2) Cho 16,9 gam hỗn hợp A như trên vào 2 lít dung dịch HCl 0,75M, phản ứng xong thu được dung dịch X. Cho 2 lít dung dịch KOH vào X kết thúc các phản ứng thì thu được 7,8 gam kết tủa. Xác định nồng độ mol/lít của dung dịch KOH đã dùng? HD Giải: 1. a) Cho hỗn hợp A tan hết trong nước. PTHH : 2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2 (1) 2Al +2NaOH + 2H 2 O → 2NaAlO 2 + 3H 2 (2) Gọi x, y lần lượt là số mol Na, Al trong hỗn hợp A ( x, y>0) Theo PT 1, 2 để hỗn hợp A tan hết thì n Na: n Al = 1 x y ≥ b) Khi m A = 16,9 (gam) và 2 12,32 0,55( ) 22,4 H n mol= = ta có phương trình: 23x + 27y = 16,9(I) Theo PT 1: 2 1 1 ( ) 2 2 H Na n n x mol= = Theo PT 2: 2 3 3 ( ) 2 2 H Al n n y mol= = Ta có PT: 1 3 0,55( ) 2 2 x y II+ = Kết hợp I và II ta có hệ: 23x + 27y = 16,9 1 3 0,55 2 2 x y+ = Giải hệ ta được: x = 0,5; y = 0,2. Vậy khối lượng của Na = 0,5.23= 11,5(gam) Sưu tầm và giới thiệu: Trương Thế Thảo – Website: violet.vn/thethao0481 Khối lượng của Al = 0,2.27 = 5,4 (gam) 2. Cho 16,9 gam A ( Na = 0,5 mol; Al = 0,2 mol) vào dung dịch HCl n HCl = 2. 0,75 = 1,5 (mol) PTHH: 2Na + 2HCl → 2NaCl + H 2 (3) 2Al + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 (4) Vì n HCl = 1,5 > n Na + 3n Al = 1,1 (mol). Vậy HCl phản ứng dư. Ta có : n HCl dư = 1,5 - 1,1 = 0,4 (mol) Khi cho dung dịch KOH và dung dịch sau phản ứng vì có kết tủa HCl hết: PTHH: KOH + HCl → KCl + H 2 O ( 5) 0,4 0,4 3KOH + AlCl 3 → Al(OH) 3 + 3KCl (6) 3a a a Có thể xảy ra : KOH + Al(OH) 3 → KAlO 2 + H 2 O (7) b b Trường hợp 1: không xảy ra phản ứng 7. AlCl 3 dư, KOH hết a = 7,8 0,1( ) 78 mol= ⇒ n KOH = 0,4 + 0,3 = 0,7 (mol). Vậy nồng độ dung dịch KOH là: C M = 0,7 0,35 2 M= Trường hợp 2: Xảy ra phản ứng 7. Sau phản ứng 6 AlCl 3 hết, sau pứ 7 KOH hết Al(OH) 3 dư = 0,1 (mol) ⇒ a = 0,2 ⇒ b = a – 0,1 = 0,1(mol) ⇒ n KOH = 0,4 + 3a + b = 1,1 (mol) Vậy nồng độ dung dịch KOH là: C M 1,1 0,55 2 M= = Bài 9: Hòa tan hoàn toàn 24,625 gam hỗn hợp muối gồm KCl, MgCl 2 và NaCl vào nước, rồi thêm vào đó 300 ml dung dịch AgNO 3 1,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch A và kết tủa B. Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch A, khi phản ứng kết thúc lọc tách riêng chất rắn C và dung dịch D. Cho toàn bộ chất rắn C vào dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng thấy khối lượng của chất rắn C giảm đi 1,92 gam. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch D, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được 4 gam chất rắn E. Tính phần trăm khối lượng các muối có trong hỗn hợp ban đầu. HD Giải: KCl + AgNO 3 AgCl + KNO 3 (1) NaCl + AgNO 3 AgCl + NaNO 3 (2) MgCl 2 + 2AgNO 3 2AgCl + Mg(NO 3 ) 2 (3) Mg + 2AgNO 3 dư Mg(NO 3 ) 2 + 2Ag (4) Mg dư + 2HCl MgCl 2 + H 2 (5) Mg(NO 3 ) 2 + 2NaOH Mg(OH) 2 + 2NaNO 3 (6) Mg(OH) 2 MgO + H 2 O (7) Từ (6,7): n = n = 40 4 = 0,1 mol Mg(NO 3 ) 2 MgO Su tm v gii thiu: Trng Th Tho Website: violet.vn/thethao0481 Ta cú: n = 24 92,1 = 0,08 mol n = n = 24 4,2 0,08 = 0,02 mol. T (4): n = 2. 0,02 = 0,04 mol T (3): n = n = 0,1 0,02 = 0,08 mol n = 0,16mol t x, y l s mol KCl, NaCl T (1-2): 74,5x + 58,5y = 24,625 0,08. 95 = 17,025 (I) x + y = (0,3. 1,5) (0,16 + 0,04) = 0,25 (II) Gii (I, II): x = 0,15 ; y = 0,1. Vy %m = 625,24 1005,7415,0 xx = 45,38%. %m = 625,24 1005,581,0 xx = 23,76%. %m = 30,86%. Bi 10: Hoà tan 5,64 gam Cu(NO 3 ) 2 và 1,70 gam AgNO 3 vào nớc đợc 101,43 gam dung dịch A. Cho 1,57 gam bột kim loại gồm Al và Zn vào dung dịch A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đợc phần rắn B và dung dịch D chỉ chứa hai muối. Ngâm rắn B trong dung dịch H 2 SO 4 loãng không thấy có khí bay ra. Hãy tính nồng độ phần trăm mỗi muối trong dung dịch D. HD Gii: 4 3 0,03; 0,01 CuSO AgNO n n= = Al + 3AgNO 3 Al(NO 3 ) 3 + 3Ag 2Al + 3Cu(NO 3 ) 2 2Al(NO 3 ) 3 + 3Cu Zn + 2AgNO 3 Zn(NO 3 ) 2 + 2Ag Zn + Cu(NO 3 ) 2 Zn(NO 3 ) 2 + Cu Vì D chỉ chứa hai muối và rắn B không phản ứng với H 2 SO 4 loãng nên các chất vừa đủ phản ứng với nhau; D chỉ chứa hai muối là Al(NO 3 ) 3 , Zn(NO 3 ) 2 rắn B là Ag và Cu Gọi x, y là số mol Al và Zn ta có: 27x + 65y = 1,57 (*) áp dụng Bảo toàn electron ta có: 3x + 2y = 0,07 (**) Giải hệ phơng trình đợc x = 0,01 và y = 0,02 Khối lợng dung dịch D = 101,43 + 1,57 - ( 0,03 . 64 + 0,01 . 108) = 100 g Tính đợc 3 3 ( ) % Al NO C = 2,13% và 3 2 ( ) % Zn NO C = 3,78% Bi 11: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Na 2 CO 3 và NaHCO 3 vào nớc đợc dung dịch A. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch HCl 1,5M vào dung dịch A, thu đợc dung dịch B và 1,008 lít khí (đktc). Cho B tác dụng với Ba(OH) 2 d thu đợc 29,55 gam kết tủa. a. Hãy tính m b. Nếu ngời ta đổ hết dung dịch A vào bình đựng 100 ml dung dich HCl 1,5M. Hãy tính thể tích khí CO 2 (đktc) đợc tạo ra HD Gii: a. Gọi x, y lần lợt là số mol Na 2 CO 3 và NaHCO 3 có trong hỗn hợp Tính số mol HCl = 0,15 mol; số mol BaCO 3 = 0,15 mol; số mol CO 2 = 0,045 mol Na 2 CO 3 + HCl NaHCO 3 + NaCl NaHCO 3 + HCl NaCl + H 2 O + CO 2 0,045 0,045 0,045 NaHCO 3 + Ba(OH) 2 BaCO 3 + NaOH + H 2 O 0,15 0,15 Ta có: Số mol HCl = x + 0,045 = 0,15 x = 0,105 Số mol kết tủa = x + y - 0,045 = 0,15 y = 0,09 m = 0,105 . 106 + 0,09 . 84 = 18,69 gam. b. Khi đổ dung dịch A vào bình đựng 100 ml dung dich HCl 1,5M xét hai khả năng * Na 2 CO 3 phản ứng trớc Na 2 CO 3 + 2HCl 2NaCl + H 2 O + CO 2 Mg d Mg(NO 3 ) 2 Mg p AgNO 3 Mg(NO 3 ) 2 MgCl 2 AgNO 3 MgCl 2 KCl NaCl Su tm v gii thiu: Trng Th Tho Website: violet.vn/thethao0481 0,15 0,075 2 0,075.22,4 CO V = = 1,68 l * NaHCO 3 phản ứng trớc NaHCO 3 + HCl NaCl + H 2 O + CO 2 0,09 0,09 0,09 Na 2 CO 3 + 2HCl 2NaCl + H 2 O + CO 2 0,06 0,03 Tổng số mol CO 2 = 0,12 2 0,12.22,4 CO V = = 2,688 l Vì hai chất phản ứng đồng thời nên 1,68 l < 2 CO V < 2,688 l Bi 12: Dung dịch A chứa hai muối là AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 trong đó nồng độ của AgNO 3 là 1M. Cho 500 ml dung dịch A tác dụng với 24,05 gam hỗn hợp KI và KCl tạo ra đợc 37,85 gam kết tủa và dung dịch B. Ngâm một thanh kẽm vào dung dịch B, sau khi kết thúc phản ứng nhận thấy khối lợng thanh kẽm tăng thêm 22,15 g. a. Xác định thành phần phần trăm theo số mol của KI và KCl trong hỗn hợp của chúng. b. Tính khối lợng Cu(NO 3 ) 2 có trong 500 ml dung dịch A. HD Gii: a. Số mol AgNO 3 = 0,5 mol Nếu toàn bộ lợng kết tủa là AgCl thì số mol là 37,85 143,5 = 0,2637 mol Vì số mol kết tủa < 0,2637 < số mol AgNO 3 ( 0,5 mol) nên KI và KCl đã phản ứng hết AgNO 3 + KI AgI + KNO 3 (1) AgNO 3 + KCl AgCl + KNO 3 (2) Đặt x, y là số mol KI và KCl trong hỗn hợp. Ta có hệ phơng trình 166x + 74,5y = 24,05 235x + 143,5y = 37,85 Giải hệ phơng trình đợc x = y = 0,1 mol Thành phần phần trăm theo số mol của hỗn hợp là 50% KI và 50% KCl b. Số mol AgNO 3 = 0,5, đã phản ứng là 0,2 , còn trong dung dịch B là 0,3 mol Phản ứng với Zn Zn + 2AgNO 3 Zn(NO 3 ) 2 + 2Ag (3) Zn + Cu(NO 3 ) 2 Zn(NO 3 ) 2 + Cu (4) Theo (3) khối lợng thanh Zn tăng 0,3.108 - 0,15.65 = 22,65 g Nh vậy trong phản ứng (4) khối lợng thanh Zn giảm 22,65 - 22,15 = 0,5 g Theo (4) tính đợc số mol Cu(NO 3 ) 2 có trong dung dịch A là 0,5 mol Khối lợng Cu(NO 3 ) 2 trong A là 94 gam Bi 13: Cho V lớt khớ CO (ktc) i qua ng s cha 3,48 gam oxit kim loi nung núng n phn ng hon ton thu c m gam kim loi v hn hp khớ cú t khi so vi H 2 bng 20. Dn ton b lng khớ ny vo bỡnh cha 500 ml dung dch Ba(OH) 2 0,08M, sau phn ng thu c 3,94 gam kt ta v dung dch A. Lc tỏch kt ta ri cho dung dch nc vụi trong d vo dung dch A ta thu c p gam kt ta. Cho ton b lng kim loi thu c trờn vo bỡnh cha dung dch HCl d, phn ng kt thỳc thu c 1,008 lớt H 2 (ktc). Vit cỏc phng trỡnh hoỏ hc ca cỏc phn ng xy ra. Tớnh V, m, p v xỏc nh cụng thc ca oxit kim loi trờn. HD Gii: - t cụng thc oxit kim loi l M x O y ; cú s mol l a. - 20.2 40M = = hỗn hợp khí CO 2 44 12 40 CO 28 4 2 2 12 1 3 4 3 CO CO CO CO n n n n = = = d d Phng trỡnh hoỏ hc: Su tm v gii thiu: Trng Th Tho Website: violet.vn/thethao0481 M x O y + yCO o t xM + yCO 2 (1) mol: a ay ax ay CO 2 + Ba(OH) 2 BaCO 3 + H 2 O (2) CO 2 + BaCO 3 + H 2 O Ba(HCO 3 ) 2 (3) Ba(HCO 3 ) 2 + Ca(OH) 2 BaCO 3 + BaCO 3 + 2H 2 O (4) 2M + 2nHCl 2MCl n + nH 2 (5) mol: ax 0,5nax (Vi n l hoỏ tr ca kim loi M) - Tớnh V: Theo (2): ( ) ( ) ( ) 3 2 2 BaCO 2 CO 2 Ba OH n n n 0,08.0,5 0,04 mol= = = = M 3 BaCO 3,94 n 0,02 197 mol= = thu đ ợc ( ) n 0,04 0,02 0,02 mol = = 3 BaCO phản ứng 3 Theo (3): ( ) ( ) 2 3 CO 3 BaCO n n 0,02 mol= = p 3 2 CO n 0,04 0,02 0,06 mol= + = 2 1 0,06 0,02 3 3 CO CO n n mol = = = d CO 0,06 0,02 0,08 mol n = + = ban đầu V = 1,792 lớt - Tớnh m: ỏp dung LBTKL ta cú: m = 3,48 + 0,06.28 - 0,06.44 = 2,52 gam - Tớnh p: Theo (3), (4): ( ) 3 3 3 2 CaCO BaCO (4) Ba HCO 0,02 moln n n= = = p = 0,02 . 100 + 0,02 . 197 = 5,94 gam - Xỏc nh cụng thc ca oxit kim loi: Theo (5): 2 1,008 0,09 0,5 ax 0,045 ax 22,4 H n n mol n = = = = Mt khỏc: m=axM=2,52 gam 2,52 M= .n=28n 0,09 n=2 v M = 56 (Fe) tho món 0,09 ax 0,045 2 = = Ta li cú 2 0,06 CO n ay mol= = 0,045 3 0,06 4 x y = = Vy cụng thc oxit kim loi l Fe 3 O 4 Bi 14: Ho tan 19 gam hn hp Na 2 CO 3 v MCO 3 cú s mol bng nhau trong dung dch H 2 SO 4 loóng d, khớ sinh ra c hp th hon ton trong 1 lớt dd Ca(OH) 2 0,15M thu c 18,1 gam hn hp mui khan. Xỏc nh kim loi M? HD Gii: + t x l s mol ca mi mui cacbonat ta cú: 106x + x(M+60) = 19 (I) + Phn ng xy ra: Na 2 CO 3 + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + CO 2 + H 2 O (1) MCO 3 + H 2 SO 4 MSO 4 + CO 2 + H 2 O (2) Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O (3) Ca(OH) 2 + 2CO 2 Ca(HCO 3 ) 2 (4) + Gi a, b ln lt l s mol Ca(OH) 2 (3, 4). Theo (3, 4) v gi thit ta cú h: [...]... mdd hn hp ban u m BaSO 4 m Cu(OH ) 2 m H 2 m NH 3 mddC = 27, 4 + 500 0,1125 233 0,0625 98 0,2 2 0,1 17 = 492 ,96 (g) C%ddBa(OH) 2 d = 0,0875 171 100% = 3,035% 492 ,96 ( làm tròn thành 3,04%) Bi 26: Khi hòa tan hết cùng một lợng kim loại R vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ và vào dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thì lợng khí H2 và NO thoát ra có thể tích bằng nhau (ở cùng điều kiện) Đem cô cạn... ra : nH2 = nNO , hay : ax ay 2y x= = 2 3 3 a (2R+ 96 x ) = 0,6281 a(R +62 y) R + 48x = 0,6281R+38 ,94 22y 2 0,37 19 R = 38 ,94 22y 48x 2y 2y Thay x = vào ta có : 0,37 19 R = 38 ,94 22y 48 0,37 19 R= 6 ,94 22 y 3 3 R=18,67 y ( xét thấy y= 3, R = 56 thỏa mãn với kim loại Fe) Mặt khác : Vậy R là Fe ( x= 2) Bi 27: Cho 25,65g hn hp X gm Al, Fe, Cu vo m 1 gam dung dch Y cha HCl v H 2SO4 thu c m2 gam dung dch Z... phản ứng với HNO 3 và H2SO4 hóa trị của R trong các muối tạo thành có thể khác nhau Gọi x, y lần lợt là hóa trị của R trong muối sun fat và muối nitrat ( x,y N * ) Các PTHH xảy ra: 2R + x H2SO4 R2(SO4)x + x H2 (1) a a 2 ax 2 3R +4 y HNO3 3R(NO3)y + yNO+ 2yH2O (2) a a ay 3 Gọi a là số mol R tham gia phản ứng (1) và (2)( a >0) Theo bài ra : nH2 = nNO , hay : ax ay 2y x= = 2 3 3 a (2R+ 96 x ) = 0,6281... cú: 2x + ny = 0,12.2 3x + ny = 0, 03.8 + 0, 01.3 x = 0,03 mol (II) ny = 0,18 mol (III) + Thay x = 0,03 mol vo (I) c; Ry = 1,62 (IV) + Chia (IV) cho (III) c: R = 9n ch cú n = 3; R = 27 = Al l phự hp khi ú thay n = 3 vo (III) ta cú: y = 0,06 mol + Vy: R l Al vi %mAl = 0, 06 .27 100% = 49, 1%; %mFe = 50 ,9% 3,3 b/ + Ta cú: S mol HNO3 phn ng = tng s mol e trao i + s mol N trong khớ = (0,03.8 + 0,01.3)... v gi thit ta cú: (80x+160y) (72x+160y) = 0,48 hay x = 0,06 mol + Thay x = 0,06 mol vo (I) c y = 0,02 mol + Vy A cú 0,06 mol FeSO4 v 0,02 mol Fe2(SO4)3 Bi 16: Hn hp X gm Fe v kim loi R cú húa tr khụng i Hũa tan ht 3,3 gam X trong dung dch HCl d c 2 ,95 68 lớt khớ 27, 30C v 1 atm Mt khỏc cng hũa tan ht 3,3 gam trờn trong dung dch HNO3 1M ly d 10% thỡ c 896 ml hn hp khớ Y gm N2O v NO ktc cú t khi so vi... Na2CO3 + FeSO4 Na2SO4 + FeCO3 (8) Theo : 25,65 gam X + m1(g) dd axit m2(g) dung dch mui + m3(g) Cu + V(l) H2 Vỡ m2 m1 = 9( g) nờn khi lng KL p nhiu hn khi lng H2 thoỏt ra l 9 gam Gi x,y l s mol ca Al v Fe trong hn hp 78x + 116y = 23,3 (*) 27x + 56y 2(1,5x + y)= 9 24x + 54y = 9 (**) Gii (*) v (**) c: x = 0,15 ; y = 0,1 mAl = 4,05 (g) ; mFe = 5,6(g) ; mCu = 16(g) c) n H2 = (1,5 0,15 + 0,1) = 0,325... Th Tho Website: violet.vn/thethao0481 b Cho Z phn ng vi 400 ml dung dch NaOH thy xut hin 4,77 gam kt ta Tớnh C M ca NaOH bit Fe(OH)3 kt ta hon ton HD Gii: a/ S mol H2 = 2 ,95 68.1 0, 896 = 0,12 mol; s mol Y = = 0,04 mol 0, 082. (27, 3 + 273 ) 22, 4 + Gi a, b ln lt l s mol ca N2O v NO, vỡ NO v C2H6 u cú M = 30 vC nờn ta cú h: a + b = 0, 04 a = 0, 03 mol 44a + 30b b = 0,01 mol 30(a + b) = 1,35 + t x,... Fe(NO3)3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaNO3 (2) Mol: 0,03 0, 09 0,03 Al(NO3)3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaNO3 (3) Mol: 0,06 Cú th cú: Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O (4) + Khi lng Al(OH)3 = 4,77 0,03.107 = 1,56 gam Al(OH)3 = 0,02 mol TH1: khụng xy ra phn ng (4): S mol NaOH = 0,034 + 0, 09 + 3.0,02 = 0,184 mol CM = 0,46 M TH2: xy ra phn ng (4): S mol NaOH = 0,034 + 0, 09 + 3.0,06 + (0,06 0,02) = 0,344 mol CM = 0,86M... = 0,02mol n = 0,03mol n Sp = 3n 2S3 Al T (2/ ): Al d n = 3 0,01= 0,03mol 2 2 H = n 2 = 0,03 = 0,02mol 3 3 Al m b = ( 0,02 + 0,02 ) 27 = 1,08 gam mhh = 1,08 + 1 = 2,08 gam mS b = 0,03.32 + 0,04 = 1 gam Vy : % m b Al = 1,08 x100 = 51 ,92 % 2,08 % mS b = 48,08% Bi 25: Cho 27, 4 gam Ba vo 500 gam dd hn hp gm CuSO 4 2% v (NH4)2SO4 1,32% ri un núng ui ht NH3 Sau khi kt thỳc tt c cỏc phn ng c khớ A, kt ta... hp 2: Lng axit xy ra hai phn ng, kt ta b hũa tan mt phn Ba(AlO2)2 + 2HCl + 2H2O -> BaCl2 + 2Al(OH)3 0,015 mol 0,03 mol 0,03 mol Al(OH)3 + 3HCl -> AlCl3 + 3H2O ( 0,03- 0,01) mol 0,06 mol 0, 09 n = 0,03 + 0,06 = 0,09mol CM = = 1,8M HCl 0,05 HCl Bi 21: Hn hp cht rn X gm 0,1 mol Fe 2O3 v 0,2 mol Fe3O4 Hũa tan hon ton hn hp X bng dung dch HCl d, sau ú cho tip dung dch NaOH d vo Kt thỳc phn ng, lc kt ta . và (2)( a >0) Theo bài ra : n H 2 = n NO , hay : 2 ax = 3 ay x = 3 2y Mặt khác : 2 a (2R+ 96 x ) = 0,6281. a(R +62 y) R + 48x = 0,6281R+38 ,94 22y 0,37 19 R = 38 ,94 22y 48x Thay. 1,1 0,55 2 M= = Bài 9: Hòa tan hoàn toàn 24,625 gam hỗn hợp muối gồm KCl, MgCl 2 và NaCl vào nước, rồi thêm vào đó 300 ml dung dịch AgNO 3 1,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch A và kết tủa B (II, III) và giả thiết ta có: (80x+160y) – (72x+160y) = 0,48 hay x = 0,06 mol + Thay x = 0,06 mol vào (I) được y = 0,02 mol. + Vậy A có 0,06 mol FeSO 4 và 0,02 mol Fe 2 (SO 4 ) 3 . Bài 16: Hỗn
- Xem thêm -

Xem thêm: 27 bài toán Hóa 9 Hay và khó, 27 bài toán Hóa 9 Hay và khó, 27 bài toán Hóa 9 Hay và khó

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn