thuc hanh ve hinh chu nhat- toan 4

23 735 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2015, 19:00

C D I- Kiểm tra bài cũ A B Ta có thể làm nh sau: 1- Đặt một cạnh góc vuông trùng với đ ờng thẳng CD. 2- Chuyển dịch ê ke tr ợt theo đ ờng thẳng CD sao cho góc vuông của ê ke gặp điểm M. 3- Vẽ đ ờng thẳng AB theo cạnh góc vuông thứ hai của ê ke. M *Ta đã có đ ờng thẳng AB đi qua điểm M và vuông góc với đ ờng thẳng CD Bài tập: Vẽ đ ờng thẳng AB đi qua điểm M và vuông góc với đ ờng thẳng CD cho tr ớc (điểm M nằm trên đ ờng thẳng CD). Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật A- Vẽ hình chữ nhật Nêu đặc điểm của hình chữ nhật. 4cm 4cm 2cm 2cm Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật A- Vẽ hình chữ nhật B B C C A A D D Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có 4 cặp cạnh vuông góc với nhau, có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. tA Có THể LàM NHƯ SAU: Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm; chiều rộng 2cm. - B ớc 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 4cm. 0 1 2 3 4 5 6 7 4cm Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật A- Vẽ hình chữ nhật Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm; chiều rộng 2cm. - B ớc 1: Vẽ đoạn thẳng DC = 4 cm. - B ớc 2: Vẽ đ ờng thẳng vuông góc với DC tại D. Trên đ ờng thẳng đó lấy AD bằng 2 cm D C 4cm A 2cm 0 1 2 3 4 5 6 7 Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật A- Vẽ hình chữ nhật tA Có THể LàM NHƯ SAU: Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm; chiều rộng 2cm. - B ớc 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 4cm. - B ớc 2: Vẽ đ ờng thẳng vuông góc với DC tại D. Trên đ ờng thẳng đó lấy AD bằng 2cm - B ớc 3: Vẽ đ ờng thẳng vuông góc với DC tại C. Trên đ ờng thẳng đó lấy CB bằng 2cm. D C 4cm 2cm A 0 1 2 3 4 5 6 7 2cm B A- Vẽ hình chữ nhật A- Vẽ hình chữ nhật tA Có THể LàM NHƯ SAU: Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm; chiều rộng 2cm. - B ớc 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 4cm. - B ớc 2: Vẽ đ ờng thẳng vuông góc với DC tại D. Trên đ ờng thẳng đó lấy AD bằng 2cm. - B ớc 3: Vẽ đ ờng thẳng vuông góc với DC tại C. Trên đ ờng thẳng đó lấy CB bằng 2cm. - B ớc 4: Nối A với B. D C 4cm 2cm A 2cm B 0 1 2 3 4 5 6 7 Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật A- Vẽ hình chữ nhật tA Có THể LàM NHƯ SAU: Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm; chiều rộng 2cm. - B ớc 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 4cm. - B ớc 2: Vẽ đ ờng thẳng vuông góc với DC tại D. Trên đ ờng thẳng đó lấy AD bằng 2cm - B ớc 3: Vẽ đ ờng thẳng vuông góc với DC tại C. Trên đ ờng thẳng đó lấy CB bằng 2cm. - B ớc 4: Nối A với B. D C 4cm 2cm A 2cm B *Ta đ ợc hình chữ nhật ABCD Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật A- Vẽ hình chữ nhật tA Có THể LàM NHƯ SAU: Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm; chiều rộng 2cm. - B ớc 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 4cm. - B ớc 2: Vẽ đ ờng thẳng vuông góc với DC tại D. Trên đ ờng thẳng đó lấy AD bằng 2cm - B ớc 3: Vẽ đ ờng thẳng vuông góc với DC tại C. Trên đ ờng thẳng đó lấy CB bằng 2cm. - B ớc 4: Nối A với B. D C 4cm 2cm A B Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật A- Vẽ hình chữ nhật tA Có THể LàM NHƯ SAU: Bn bc V hỡnh ch nht theo my bc?Mi bc v my cnh ca hỡnh ch nht? Mi bc v mt cnh My ln phi o di cnh ca hỡnh ch nht? Ba ln Luyện tập Bài 1 tr.54: a. Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm; chiều rộng 3cm. Ta có thể làm nh sau: B ớc 1: Vẽ đoạn thẳng QP dài 5cm. 0 1 2 3 4 5 6 7 5cm Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật A- Vẽ hình chữ nhật [...]... 1 4 0 2 0 7 2 2 6 0 3 cm 4 4 4 3 5 2 4 1 3 3 cm 3 cm 3 cm 2 3 3 cm 1 4 - Cách 2 0 - Cách 1 0 1 2 3 cm 3 4 1 2 3 4 Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật B- Vẽ hình vuông Luyện tập Bài 1 tr55: a Vẽ hình vuông có cạnh 4cm b Tính chu vi và diện tích hình vuông Bi gii A B 4 cm D C Chu vi hỡnh vuụng l: 4 x 4 =16 (cm) Din tớch hỡnh vuụng l: 4 x 4. .. Luyện tập Bài 1 tr. 54: a Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm; chiều rộng 3cm Bài 2 tr 54: Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB bằng 4cm; chiều rộng BC bằng 3cm Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật Luyện tập Bài 1: Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm; chiều rộng bằng 3cm Bài 2 tr 54: Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB bằng 4cm; chiều rộng... với QP tại P Trên đờng thẳng đó lấy PN = 3 cm - Bớc 4: Nối M với N * Ta đợc hình chữ nhật MNPQ Q 4cm P Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật Luyện tập Bài 1 tr. 54: a Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm; chiều rộng 3cm * Ta đợc hình chữ nhật M MNPQ N 3 cm b-Tính chu vi hình chữ nhật đó? Bài giải Q Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: (5 + 3) x 2 = 16 (cm)... 3cm N M 2 3 P 4 5 - Bớc 3: Vẽ đờng thẳng vuông góc với QP tại P Trên đờng thẳng đó lấy PN = 3 cm - Bớc 4: Nối M với N 3 cm 1 3cm 0 Ta có thể làm nh sau: - Bớc 1: Vẽ đoạn thẳng QP = 5cm - Bớc 2: Vẽ đờng thẳng vuông góc với 6QP tại Q Trên đờng thẳng đó 7 lấy QM = 3 cm 5cm Q Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật Luyện tập Bài 1 tr. 54: a Vẽ hình... vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB bằng 4cm; chiều rộng BC bằng 3cm 7 6 A 3cm 1 4 5c m 2 2 3 m 5c 3 4 1 5 0 D => Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC và BD đợc gọi là hai đ ờng chéo của hình chữ nhật Hãy dùng thớc có vạch chia xăng-ti-mét kiểm tra xem độ dài hai đờng chéo AC và BD có bằng nhau không? B 5 0 4cm C 6 Độ dài hai đờng chéo AC và BD bằng nhau 7 Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009... vuông 5 Luyện tập Bài 1 tr. 54: a Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm; chiều rộng 3cm 4 A- Vẽ hình chữ nhật Ta có thể làm nh sau: Bớc 1: Vẽ đoạn thẳng QP = 5 cm Bớc 2: Vẽ đờng thẳng vuông góc với PQ tại Q Trên đờng thẳng đó lấy QM = 3 cm 0 3cm 1 2 3 M Q 5cm P Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán 6 Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật 5 Luyện tập Bài 1 tr. 54: a Vẽ hình chữ nhật có chiều... hình vuông D B M 3 cm 3 cm A 3 cm * Đây là hình gì? Hình vuông C Q 5 cm * Đây là hình gì? Hình chữ nhật Hãy nêu điểm giống và khác nhau giữa hình vuông và hình chữ nhật Khác nhau: Giống nhau: Có 4 góc vuông; có 4 cặp cạnh vuông góc với nhau; Các cặp cạnh đối diện song song với nhau ? N P Các cạnh của hình vuông đều bằng nhau, các cạnh của hình chữ nhật bằng nhau từng đôi một Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm... dài 5cm; chiều rộng 3cm 4 Ta có thể làm nh sau: Bớc 1: Vẽ đoạn thẳng QP = 5cm Bớc 2: Vẽ đờng thẳng vuông góc với QP tại Q Trên đờng thẳng đó lấy QM = 3 cm N 3 M 1 0 3 cm 3cm 2 Bớc 3: Vẽ đờng thẳng vuông góc với QP tại P Trên đờng thẳng đó lấy PN = 3 cm P 5cm Q Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật Luyện tập Bài 1 tr. 54: a Vẽ hình chữ nhật có... hình vuông Luyện tập Bài 1 tr55: a Vẽ hình vuông có cạnh 4cm b Tính chu vi và diện tích hình vuông Bi gii A B 4 cm D C Chu vi hỡnh vuụng l: 4 x 4 =16 (cm) Din tớch hỡnh vuụng l: 4 x 4 = 16 (cm2 ) Đáp số: Chu vi: 16 cm Diện tích: 16 cm2 Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông A- Vẽ hình chữ nhật B- Vẽ hình vuông Luyện tập Bài 2a tr55: Vẽ theo mẫu: Thứ sáu ngày 6 tháng... vuông v c hỡnh vuụng hoc hỡnh ch nht bng ờ ke cú cnh cho trc c chớnh xỏc, em cn lu ý iu gỡ? * Chỳ ý c lng hỡnh v xỏc nh v trớ v hỡnh cho cõn i (v cnh th nht v trớ no) * Ln lt v tng cnh ca hỡnh theo 4 bc * V hai ng thng vuụng gúc bng ờ ke chớnh xỏc * o di cỏc cnh cn thn, chớnh xỏc * . 3 4 5 6 7 Cách vẽ hình vuông "Vẽ hình vuông có cạnh 3cm." Ta có thể làm nh sau 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 - Cách 1 - Cách 2 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 0 1 2 3 4. nhau. tA Có THể LàM NHƯ SAU: Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm; chiều rộng 2cm. - B ớc 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 4cm. 0 1 2 3 4 5 6 7 4cm Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Thực hành vẽ hình. có chiều dài 4cm; chiều rộng 2cm. - B ớc 1: Vẽ đoạn thẳng DC = 4 cm. - B ớc 2: Vẽ đ ờng thẳng vuông góc với DC tại D. Trên đ ờng thẳng đó lấy AD bằng 2 cm D C 4cm A 2cm 0 1 2 3 4 5 6 7 Thứ sáu
- Xem thêm -

Xem thêm: thuc hanh ve hinh chu nhat- toan 4, thuc hanh ve hinh chu nhat- toan 4, thuc hanh ve hinh chu nhat- toan 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn