Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC (CMC SI)

21 332 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2015, 07:39

   1.1  !"#$%&' "()*+%&' "() ,- ./"01234 , !,156 1.1.1 7,#1 158*+$#$$,9$ : !%&' "()234 , !,156 1.1.2  !"#$%&' "() ,- ./ 1.1.3 ;"*+1,<$",&=>"*?%&' "() ,- ./ 1.2 ;12& !$@4%&' "() ,- ./ 1.2.1 A,- "B$,$ !*15$ 1.2.2 &=C 2D ! ,- ./ 1.2.3 +3"03*+6,#""(1C  ,- ./ 1.2.4 # ,!1#*+EF1 !; ,- ./ 1.3 #$ ,- "G' ,,HI !*+./$J ",1>"$@4*15$,3+ ",15 $ !"#$%&' "() ,- ./ 1.3.1 #$ ,- "G' ,,HI !"K1%&' "() ,- ./ 1.3.2 /$J ",1>"$@4*15$,3+ ",15 $ !"#$%&' "() ,- ./ LAMNNOPQ RPSMTAUVWX LY7,#1%&#"$,& !*?234 , !,156 LYY)$,.Z,[ ,",+ ,$ !"= LYYL,9$ : !*+ ,158*D$@4$ !"= LYY\]$^&"_$,9$$@4$ !"= LYY`!+ , !,?a1 ,234 ,$@4$ !"= LYYb1"(Hc !a1 ,234 ,$@4$ !"= LYL# ,!1#*?,30"E; !.' d&^"a1 ,234 ,$@4$ !"= LYLYA,- "B$,a>"%&'a1 ,234 ,$@4$ !"= LYLYLA,- "B$,a>"%&'"1e&",D$@4$ !"=",f3a>"$^&8g",+ !a1 , 234 , LYLY\7>"%&',30"E; !.' d&^"a1 ,234 ,$@4$ !"= LY\A,- "B$,"[ ,,[ ,%&' "() ,- ./"01$ !"= LY\Y,/$"(0 ! ,- ./"01$ !"= LY\YLh,/$"(0 !$ !"#$%&' "() ,- ./"01$ !"= \iVAQAjklUPQ RPSMTAUVWX \Y_ !,m6E# ,!1#*?$ !"#$%&' "() ,- ./$@4$ !"= \YYA,- "B$,$ !*15$ \YYL !"#$%&' "() ,- ./"01$ !"= \YL) ,,HK !6,#""(1C $@4$ !"="(3 !",c1!14 "K1 \YLYA,H] !,HK !*+8D$"1e&6,^ E^&$@4$ !"="(3 !",c1!14 "K1 \YLYL) ,,HK !$ !"#$%&' "() ,- ./"(3 !",c1!14 "K1 \Y\;".G!1'16,#6 ,n8,3+ ",15 $ !"#$%&' "() ,- ./  o23$,< E?"+1 (3 !$#$=>&"G$^&",+ , e ,15&%&'a1 ,234 , ,H*G p$ ! !,5p ",1>"q)p*r""Hs",[$3  !Hc1EHm$df8t+=>&"G%&=>"E) , ,^"Y#$to ",&=>"*?%&' "()a1 ,234 ,,15  4=E?&a,u !E) ,%&' "() ,- ./t+$,9$ : !%&4 "(< ! ,^"$@4"1> "([ ,%&' "()$,& !Y]  v4$ !"= "(e $].IE) ,,HK !$,1> tHm$2+1,0 *?$ ! !,5p.' 6,w8p2)$,*D*+ ,- t/$pEF ,4 ,$,x !"(I",+ , ,+$& !$^6!1'16,#6*+"B$,,m6 ,5",G !,+ !EJ&15"48 y3Exp*15$d-=2/ !E;1 !z ,- *1e "01$ !"=*?$,^"tHm ! *+./_ E) ,$@4 x6,'1EHm$%&4 "-8,+ !EJ& K183 !8&G "[8EHm$6,H] !6,#6,3+ ",15 $ !"#$%&' "() ,-  ./"(3 !q^"$98;"234 , !,156 +3$,3 e f8EFt/4$,< E?"+1{;".G !1'16,#6 ,n8,3+ ",15 $ !"#$E# ,!1# ,- ./"01$ !"=B$, m65,G !WX 2 D$"1e& !,1e $9&$@4E?"+1 | # ,!1#",/$"(0 !*?"[ ,,[ ,%&' "() ,- ./"01$ !"= | H4(48;".G!1'16,#6 ,n8,3+ ",15 $ !"#$%&' "() ,- ./$,3 $ !"= 3 G1"Hm !*+6,08*1 !,1e $9& | G1"Hm ! !,1e $9&$@4E?"+1t/$tHm ! ,- *1e "(3 !$ !"= "B$,,m6,5",G ! | A,08*1 !,1e $9&$@4E?"+16,- "B$,"[ ,,[ ,",/$">*?$ !"#$%&' "() ,- ./*+EH4(4$#$!1'16,#6,3+ ",15 $ !"#$%&' "() ,- ./"01 $ !"="B$,,m6,5",G ! 4 A,H] !6,#6 !,1e $9& &r *: EHm$",/$,15 "(e $].I !,1e $9&$#$"+1t15&*?to",&=>"*+ ",/$"1} %&' "() ,- ./a>",m6*K16,H] !6,#6",G !aep6,- "B$,p.3 .# , 5 7>"$^&$@4E?"+1 ;12& !$@4E?"+1!~8\$,H] ! ,H] !ot&r $,& !*?%&' "() ,- ./ ,H] !LA,- "B$,"[ ,,[ ,",/$">*?$ !"#$%&' "() ,- ./"01 $ !"="B$,,m6,5",G ! ,H] !\;".G!1'16,#6 ,n8,3+ ",15 $ !"#$E# ,!1# ,- ./ "01$ !"="B$,,m6,5",G ! ,H] ! 1.1  !"#$%&' "()*+%&' "() ,- ./"(3 !234 , !,156 1.1.1 7,#1 158*+$,9$ : !$@4%&' "()234 , !,156 a. 7,#1 158%&' "()234 , !,156 •&' "()234 , !,156EHm$,1C&t+"_ !,m6$#$,30"E; !EHm$",/$ ,15  ,n8E0"EHm$8D$"1e&d#$E) ,", !%&4./ €t/$$@4 !Hc1a,#$"(3 ! $• !"_$,9$ •&' "()234 , !,156t+a,34,<$p8;" !,5",&r"*+t+ !,? |&' "()234 , !,156t+8;"a,34,<$8<1,30"E; !%&' "()234 , !,156E?&$x ;12& !t+ ,n8",/$,15 8D$"1e&EFE?(4$#$,$x,15&%&' ,^" |&' "()234 , !,156t+8;" !,5",&r"t+a,34,<$*?%&' tB$3  !Hc1*K1$#$"[ ,,&G !$D",C8+a, !6,'141$z !q1>"*r 2D !",B$,,m6 "(3 !E1?&a15 234 , !,156$@48[ , |&' "()234 , !,156t+8;" !,? ,+%&' "()6,'1EHm$E+3"03$xq+1 q' p*15$E+3"03", !%&4"(Hc !tK6pa1> ",9$q_.& !$r6 ,r"s qY,9$ : !$@4%&' "()234 , !,156 •30$,E) , |+%&#"([ ,d#$E) ,$#$8D$"1e&$@4234 , !,156*+E?(4$#$!1'16,#6EC ",/$,15 8D$"1e&ExY,H*r=$,9$ : !,30$,E) ,t+ ,n8d-=2/ !8D$"1e& 6,#""(1C "H] !t41$@4234 , !,156Y03$].I"1? E?$,3$#$,30"E; !a1 , 234 ,pE?(4$#$ !&=e "‚$9 !6,x*K1"[ ,,[ ,*+./q1> E_1"(e ",)"(Hc ! "03E1?&a15 (ƒ(+ !$,3*15$a1C8"(4",/$,15  •_$,9$ |+*15$d#$tr68,[ ,p6,- $ !*+!143 ,158*D$,38€1$^6*+$,38€1 ,- *1e "(3 !234 , !,156Y_$,9$$„ t+*15$@= ,158$,38€1$^6%&' "() *+$,3$#$ ,- *1e E1?&,+ ,EC,<$x",C",/$,15  ,158*D$@48[ ,8;" $#$,,15&%&'Yxt+*15$d#$tr6 ,v !a,& 8…&*+8G1%&4 ,5"H] !"#$!1v4 $#$6,J 8+8€1q;6,r p8€1 ,- *1e "(3 !234 , !,156E'8 ,r Y†I1*r= q;8#="_$,9$a1 ,234 ,$@4234 , !,156$J 6,'1EHm$d-=2/ !"(e  ,v ! !&=e "‚$*+=e&$J& ,^"E) , •F ,E03 |†43!~8 ,1?&,30"E; ! ,n8",/$,15 EHm$8D$"1e&$@4234 , !,156*+ "03tr6.1 ,a,B$,3"_$,9$%&4*15$"G1E4,x4,15&.&^"$ !*15$Yxq43!~8 *15$(4$,‡",)p,&^ t&=5 *+2&="([aˆt&r""(3 !"3+ q;8#=p!-=' ,,HI !*+ "03,9 !",‰*K1$#$ ,- *1e $^62HK1pa,&=> a,B$,E; !*1e EC"03(48;" qJ&a, !a,Bt+8*15$",3'18#1 •71C8.3#" |†43!~8*15$",1>"tr6$#$"1e&$,&w *+tHm !,x4$#$a>"%&'E0"EHm$p"1>  ,+ ,$#$,30"E; !E1?&$,‡ , >&a>"%&'a, !E‰ !*K18D$"1e&^ E) ,Y15$ tHm !,x4$#$",+ ,%&'E0"EHm$q43!~8"(3 ! x*15$E# ,!1#$ !"#$%&' "() pa1C8E1C8$,B ,.#$,*+!143"1>6 ,- ./pdŠ"2&=5"$#$q#3$#3*?$,16,B*+ *?$#$ !,156*D"+1$,B , #$$,9$ : !$@4%&' "()234 , !,156$x8G1%&4 ,5$,g"$,‹p"#$E; !%&4 t01*+' ,,HI !t…  ,4&Y(3 !$#$$,9$ : !$@4%&' "()234 , !,156",[,41 $,9$ : !,30$,E) ,*+"_$,9$t+%&4 "(< ! ,^"a, !$,‡*[$,‰ !%&=>"E) , E> "H] !t41*+./",+ ,$ !"(3 !a1 ,234 ,$@4234 , !,1568+$„ *[,41 $,9$ : ! +=(^"a,x6,#",15 (4.41.x"p",c1!14 6,#",15 (4.41.x"$+ !2+1 ",[$,16,B6,#",15 (4.41.x"^=$+ !tK Y 1.1.2  !"#$%&' "() ,- ./ a. 7,#1 158%&' "() ,- ./ ,- ./t+8;""(3 !$#$ !&~ t/$%&4 "(< !%&=>"E) ,E> ./"~ "01*+6,#" "(1C $@4q^"aŒ8;"234 , !,156 +3Y[*r=*^ E? ,- ./t& EHm$%&4 "-8 ,+ !EJ&Y * Có rất nhiều cách phát biểu khác nhau về quản trị nhân sự qY#$ ;12& !$,@=>&$@4%&' "() ,- ./ &' "() ,- ./t+8;",30"E; !$@4%&' "()234 , !,156pt+%&#"([ ,"_$,9$ !&~ t43E; !$,3234 , !,156pt+6,- qG.Z2D ! !&~ t43E; !8;"$#$, a,34,<$*+$x,15&%&'"(e $].I6,- "B$,$ !*15$pqG"(Bt43E; !,m6top"(e $].Id#$E) , ,&$J&t43E; !EC"1> ,+ ,"&=C 2D ! ,- ./pE+3"03*+6,#" "(1C  ,- ./pE# ,!1# ,- ./", !%&4*15$",/$,15 Y Sơ đồ 1.1: Nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự 1.1.3 : Một vài học thuyết về quản trị nhân sự •Thuyết X,&=>"$3  !Hc1a1 ,"> ,&=>" +=$,3(n !q' $,^"$@4$3  !Hc1t+tHc1q1> !p8#=8x$p*"_$,9$Y 3  !Hc1$,‡t+8*15$$J8$,• !ECa1>8.G !*+t& "(# , Š$ !*15$p$,‡ ",B$,*r"$,^"a, !$J !143tH&q0 qŽ,;1 ,x8Y[*r=$#$,!1'1%&=>",m6to ,^"t+6,- $,14$ !*15$",+ ,$#$",43"#$tg6E1tg6t01EC2},<$Y!3+1(4$#$ ,+%&' to6,'1",Hc !d&=e !1#8.#"pE EG$pa1C8"(4*15$",/$,15 $@4$#$ ,- *1e ",•4,+ ,YZ2D !,5",G !$x" "="(r""/(ƒ(+ !*+8;"$,>E;a,f ",HI !p"(• !6,0" !,1e8a,‚$YK16,3 !$#$,%&' to +=.‹t+8$,3 ,- *1e $'8",^=t3t‚ !*+.m,F1Y<$,^6 ,r $'$#$$ !*15$ g ! ,<$*[tH] !$43 A,- "B$,$ !*15$d#$E) , ;12& !Eg$E1C8$@4 "• !$ !*15$pE# ,!1#"J8%&4 "(< !$@4 xp*+ EH4(4$#$=e&$J&$J ",1>"EG1*K1 !Hc1",/$,15 Y &=C 2D ! ,- ./$,1e&8;*+$,< (4 ,v ! !Hc1$xa,' : !",/$,15 $ !*15$. +3"03*+6,#""(1C  ,- ./!1‰6 !Hc1t43E; ! d#$E) ,EHm$8D$"1e&,HK !E1$@48[ ,p"0381 "(Hc !",&r tm1EC !Hc1t43E; !t+8*15$"G"Y # ,!1#*+EF1 !; ,- ./ ,n8aB$,",B$, !Hc1 t43E; ! - !$43,15&%&'a1 ,234 ,p",/$,15  8D$"1e&$@4234 , !,156Y *+ !Hc1$,@,+a,‚$Y(3 !E1?&a15  ,H",> !Hc1t43E; !.‹$'8",^=85" 8•1p"_ ,01E> .9$a,3•*+"1 ,",J p",1>&E1x$.# !"03"(3 !%&#"([ ,,3+ ",+ ,$ !*15$EHm$!143Y1?& +=' ,,HI !a, ! ,•"K1a>"%&'a1 ,234 , $@4234 , !,156Y •Thuyết Y,&=>"$3  !Hc1dF,;1 ,&=>" +=E# ,!1#"1?8w "(3 !$3  !Hc1t+ ,v !a,' : !(^"tK $J EHm$ a,]1!m1*+a,41",#$Y3  !Hc1Iq^"aŒ$H] !*) +3$z !$x"1 ,",J "(#$, ,158$43*+t+8*15$,>".9$EC,3+ ",+ ,$#$$ !*15$EHm$!143Y‘1$z ! ",^=8[ ,$xB$,*+EHm$" "(< !pEHm$$,14.•"(#$, ,158pEHm$"/a,u !E) , 8[ ,Y•$#$, ,[  ,r *+E# ,!1# +=",[6,H] !6,#6%&' toEHm$#62D !t+ ", !%&4./"/!1#$p"03E1?&a15 ",&r tm1EC ,- *1e $,@E; !t+8*15$*+ a1C8"(4$ !*15$$@48[ ,Y,+%&' to6,'1"1 "HI !$,@E; !t1$&G  ,- *+3$ !*15$p$x%&4 ,5,1C&q1>"*+", !$'8t…  ,4&!1v4$^6"(e *+$^6 2HK1YK16,3 !$#$,%&' to += !Hc1 ,- *1e "/",^=8[ ,%&4 "(< !*+$x *41"(„"(3 !"r6",C$+ !$x"(#$, ,158,] *K1$ !*15$EHm$!1436,xY/ !&=5 "/!1#$t+8*15$p"r 2D !a,41",#$"(15"EC"1?8 : !$@4q' ",- EC,3+ ",+ ,$ !*15$8;"$#$,"G" ,^"Y *Thuyết Z,&=>"%&' toa1C&,r"Y ,&=>" +=$,3(n ! !Hc1t43E; !.& !.HK !t+$,[4a,3#2… "K1 : !.&^"t43 E; !$43Y/"1 "HI !"&=5"EG1*+3 !Hc1t43E; !p./"> ,)"(3 !$HdZ*+6,G1 ,m6$,g"$,‹"(3 !"r6",Ct+$#$=>&"G%&=>"E) ,E> ./",+ ,$ !$@4%&' "() ,- ./"(3 !234 , !,156Y,f3",&=>" +=$#$ ,+%&' to%&4 "-8E>  ,- *1e $@48[ ,p"03E1?&a15 $,3,<EHm$,<$,+ ,p6,- $,14%&=? tm1",B$,E# ! $ !qn !YA,H] !6,#6 +=t+8$,3 ,- *1e $'8",^="1 "HI !*+"(& !",+ , *K1234 , !,156p$31234 , !,156 ,H ,+$@48[ ,Y,H !E1a,16,3 !$#$, %&' to +=t01"03$,3 ,- *1e "(I e ˆt01p",DE; !"(3 !$ !*15$E1a,1 ' ,,HI !"K1"1> E;,30"E; !$@4234 , !,156Y 1.2 : Nội dung của quản trị nhân sự 1.2.1 A,- "B$,$ !*15$ * Khái niệm và mục đích của việc phân tích công việc -Khái niệm:A,- "B$,$ !*15$t+*15$"[8,1C&*+d#$E) , ;12& !pEg$E1C8 $@4"• !$ !*15$pE3tHc !!1#"()*+"J8%&4 "(< !$@4 xECE?(4$#$"1e& $,&w *? : !t/$p6,w8$,^"8+ !Hc1",/$,15 $ !*15$$J 6,'1$xYA,- "B$, $ !*15$t+8;" ;12& !%&4 "(3 !$@4%&' "() ,- ./p x' ,,HI !"(/$"1>6 E> $#$ ;12& !a,#$$@4%&' "() ,- ./Y -Mục đích: o H4(4$#$"1e&$,&w $J ",1>"EC"1> ,+ ,"&=C 2D ! ,- ./.43$,3*15$ "&=C 2D ! ,- ./E0"a>"%&'$43 ,^"Y o ,&w q) ;12& !E+3"03*+q~12H’ !"([ ,E;ECE#69 !=e&$J&$@4$ ! *15$Y o A,- "B$,$ !*15$t+8$: $9ECd-=2/ !*+E# ,!1#,15&%&'$ !*15$Y!3+1(4 x$„ !1‰6$,3*15$ !,1e $9&*+$'1",15 E1?&a15 t+8*15$Y o & !$^6$#$"1e&$,&w ECE# ,!1#$,^"tHm !",/$,15 $ !*15$Y Sơ đồ 1.2: Nội dung của phân tích công việc   1e& $,&w *? ,- ./ "'$ ! *15$ “#$E) , $ !*15$ # ,!1# $ !*15$ “>6t301 $ !*15$ Bước 1 :"'$ !*15$ ,1>"tr68;"q' t15"ae*?$#$ ,158*Dp$,9$ : !p%&=? ,0 p$#$,30"E; ! ",Hc !d&=e *+E;"d&^"p$#$6,H] !"15 *+E1?&a15 t+8*15$p$#$%&4 ,5 "(3 !$ !*15$s Bước 2 :“#$E) ,$ !*15$ +*15$",1>"tr68;"*: q' %&=E) ,*? ,158*Dp$,9$ : !%&=? ,0 p$#$ ,30"E; !",Hc !d&=e E;"d&^"p$#$8G1%&4 ,5"(3 !$ !"#$p$#$"1e&$,&w E# ,!1#$,^"tHm !$ !*15$Y†n !*15$df8dŠ"$#$", !"1 ",&",r6EHm$"• ",/$">"(3 !q' 8"'p$x",C6,#",15 (4$#$E1C8q^",m6to$J ",4=E_1p ,v ! ;12& !",•4$J t301q•*+ ,v ! ;12& !",1>&$J q_d& !Y•Exd#$ E) ,EHm$q' 8"'$ !*15$8K1",f3"1e&$,&w $@4$ !*15$Y Bước 3 :?(4$#$"1e&$,&w *? ,- ./ + ,v !=e&$J&$,@=>&*? : !t/$p6,w8$,^"p,[ ,",9$8+ !Hc1E'8 ,r $ !*15$6,'1E0"EHm$YG1*K1$#$$ !*15$a,#$ ,4&p.GtHm !*+89$E;=e& $J&$z !a,#$ ,4&Y Bước 4 :# ,!1#$ !*15$ +*15$E3tHc !*+E# ,!1#"J8%&4 "(< !$@48€1$ !*15$Y15$E^ ,!1# $ !*15$6,'1$,B ,d#$pa,#$,%&4 pE-=t+8;" ,158*D,>".9$%&4 "(< !pqI1 *[!1#"()*+"J8%&4 "(< !$@48€1$ !*15$EHm$E# ,!1#.‹t+$: $9ECd#$ E) ,89$tH] !"H] !d9 !$,3$ !*15$ +=Y,^"tHm !$@4$ !"#$E# ,!1# 6,D",&;$*+36,H] !6,#6E# ,!1#Y Bước 5 :“>6t301$ !*15$Y [...]... việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp là thực sự cần thiết cho sự phát triển của các doanh nghiệp CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC (CMC SI) 2.1 : Khái quát chung về doanh nghiệp 2.1.1 : Lịch sử hình thành công ty Công ty Tích hợp Hệ thống CMC Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC. .. tác đánh giá thành tích: Việc đánh giá thành tích trải qua các giai đoạn sau: - Xác định mục đích và mục tiêu cần đánh giá - Đưa ra cá tiêu chuẩn để đánh giá - Đánh giá nhân viên thông qua việc so sánh các thông tin thu thập được về các tiêu chuẩn đã được đề ra - Đánh giá về năng lực, phẩm chất của các nhân viên Đánh giá mức độ hoàn thiện công việc... thống CMC (CMC SI) được thành lập năm 1995, hiện tọa lạc trên Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội Công ty hoạt động trong lĩnh vực Tích hợp hệ thống Trên cơ sở định hướng chiến lược dài hạn về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và nhân lực, CMC SI đã nhanh chóng trở thành Nhà cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống. .. trị nhân sự Nó là chìa khoá cho doanh nghiệp hoạch định, tuyển mộ cũng như phát triển nhân sự và đãi ngộ nhân sự Đánh giá là một thủ tục đã được tiêu chuẩn hoá, được tiến hành thường xuyên nhằm thu thập thông tin về khả năng nghề nghiệp, kết quả công tác, nguyện vọng cá nhân và phát triển của mỗi người - Đánh giá thành tích công tác là một việc... 1.3.2 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự - “Mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người” Thật vậy, quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào nó có mặt ở tất cả các phòng ban, đơn vị Hiệu quả của công tác quản trị nhân sự là vô cùng lớn đối với một doanh nghiệp Quản trị nhân sự. .. biện pháp áp dụng cho nhân viên của một doanh nghiệp để giải quyết tất cả các trường hợp xảy liên quan đến công việc đó Nếu không có quản trị nhân sự mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật Đây là một công tác hết sức khó khăn vì nó động tới những con người cụ thể có những sở thích năng lực riêng biệt Việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự. ..Những công việc được đánh giá tương đương nhau sẽ được xếp vào thành một nhóm Việc xếp loại công việc như thế này rất tiện lợi cho các nhà quản lý trong công việc 1.2.2 : Tuyển dụng nhân sự Trong một doanh nghiệp, công tác tuyển dụng nhân sự thành công tức là tìm được những người thực sự phù hợp với công việc có ý nghĩa rất to... nhận những đánh giá tốt về mình - Đánh giá thành tích công tác nâng cao trách nhiệm của cả hai phía: người bị đánh giá và hội đồng đánh giá Không những người bị đánh giá có ý thức hơn về hành vi, lời nói, việc làm của mình mà những người trong hội đồng đánh giá cũng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thu thập thông tin đánh giá về người... doanh nghiệp nhằm tạo ra được một đội ngũ người lao động nhiệt tình hăng hái, gắn bó với doanh nghiệp - Muốn hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp vai trò của nhà quản trị là rất quan trọng Ngoài kiến thức và sự hiểu biết chuyên môn nhà quản trị phải là người có tư cách đạo đức tốt, công minh Muốn công tác quản trị nhân sự đạt kết... Nguồn lực con người là một yếu tố quan trọng nhất trong doanh nghiệp Muốn phát triển doanh nghiệp thì các nhà quản trị phải chú ý đến công tác phát triển nguồn lực con người trong doanh nghiệp : Đánh giá và đãi ngộ nhân sự Đánh giá thành tích công tác 1.2.4 a * Khái niệm và ý nghĩa của công tác đánh giá thành tích: - Đánh giá nhân viên là một trong những vấn đề . $@4$#$234 , !,156Y CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC (CMC SI) LY7,#1%&#"$,& !*?234 , !,156 LYY)$,.Z,[. ,",J Y 1.3 : Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 1.3.1 #$ ,- "G' ,,HI !E> %&' "() ,- ./ * Nhân tố môi trường. !01,<$*+ 8;".G,[ ,",9$a,#$Y Sơ đồ 1.3:Nội dung chủ yếu của tuyển dụng nhân sự 1.2.3 : Đào tạo và phát triển nhân sự +3"03*+6,#""(1C  ,- ./t+,41 ;12& !$]q'
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC (CMC SI), Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC (CMC SI), Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC (CMC SI)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay