Bài 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN

10 649 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2015, 02:00

BÀI 52 Phản xạ không điều kiện và phản xạ BÀI 52 Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện có điều kiện I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện xạ không điều kiện II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện III. So sánh các tính chất của phản xạ III. So sánh các tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện không điều kiện với phản xạ có điều kiện Hoạt động 1: Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện Hãy hoàn thành bảng bằng cách đánh dấu + vào cột tương ứng với bảng sau TT TT Ví dụ Ví dụ PXKĐK PXKĐK PXCĐ PXCĐ 1 1 Tay chạm phải vào vật nóng thụt tay lại Tay chạm phải vào vật nóng thụt tay lại 2 2 Đi nóng mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra Đi nóng mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra 3 3 §Õn ng· t , thÊy ®Ìn ®á ë chiÒu ® êng ®i cña m×nh => dõng xe §Õn ng· t , thÊy ®Ìn ®á ë chiÒu ® êng ®i cña m×nh => dõng xe l¹i l¹i 4 4 Trời rét môi tímtái, người run càm cập, sởn tóc gáy Trời rét môi tímtái, người run càm cập, sởn tóc gáy 5 5 Gió mùa đông bắc về nghe gió rít qua khe cửa chắc là Gió mùa đông bắc về nghe gió rít qua khe cửa chắc là trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo len đi học trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo len đi học 6 6 Chảng dại gì mà chơi đùa với lửa Chảng dại gì mà chơi đùa với lửa 7 7 8 8 Đáp án Đáp án TT TT Ví dụ Ví dụ PXKĐK PXKĐK PXCĐ PXCĐ 1 1 Tay chạm phải vào vật nóng thụt tay lại Tay chạm phải vào vật nóng thụt tay lại + + 2 2 Đi nóng mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra Đi nóng mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra + + 3 3 §Õn ng· t , thÊy ®Ìn ®á ë chiÒu ® êng ®i cña m×nh => dõng xe §Õn ng· t , thÊy ®Ìn ®á ë chiÒu ® êng ®i cña m×nh => dõng xe l¹i l¹i + + 4 4 Trời rét môi tímtái, người run càm cập, sởn tóc gáy Trời rét môi tímtái, người run càm cập, sởn tóc gáy + + 5 5 Gió mùa đông bắc về nghe gió rít qua khe cửa chắc là Gió mùa đông bắc về nghe gió rít qua khe cửa chắc là trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo len đi học trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo len đi học + + 6 6 Chảng dại gì mà chơi đùa với lửa Chảng dại gì mà chơi đùa với lửa + + 7 7 MiÕng ngon nhí l©u, ®ßn ®au nhí ®êi MiÕng ngon nhí l©u, ®ßn ®au nhí ®êi + + 8 8 nhớ giữ gìn vệ sinh nơi công cộng nhớ giữ gìn vệ sinh nơi công cộng + + Qua bảng trên có thể rút ra nhận xét gì? Qua bảng trên có thể rút ra nhận xét gì? PXKĐK đã có từ khi mới sinh ra, không cần PXKĐK đã có từ khi mới sinh ra, không cần học tập học tập PXCĐK được hình thành trong đời sống, là PXCĐK được hình thành trong đời sống, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện kết quả của quá trình học tập, rèn luyện Hoạt động 2: Tìm hiểu sự hình thành phản xạ có điều kiện Quan sát hình, trình bày quá trình thành lập phản xạ có điều kiện Quan sát hình, trình bày quá trình thành lập phản xạ có điều kiện Bi tp Bi tp Dựa vào hình vẽ em hãy mô tả lại quá trình hình thành phản xạ Dựa vào hình vẽ em hãy mô tả lại quá trình hình thành phản xạ có điều kiện tiết n ớc bọt của chó và nêu rõ những điều kiện để có điều kiện tiết n ớc bọt của chó và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả sự hình thành có kết quả Đáp án: Điều kiện để có phản xạ tiết n ớc bọt phải th ờng xuyên củng cố nghĩa là khi rung chuông thì phải cho ăn, việc này phải lập đi lập lại nhiều lần, nếu không đ ợc củng cố dần dần phản xạ tiết n ớc bọt không còn nữa khi chỉ rung chuông Hoạt động 3: So sánh các tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện Bằng kiến thức đã học hãy hoàn thành bảng sau: Bằng kiến thức đã học hãy hoàn thành bảng sau: tính chất của phản xạ không điều kiện Tính chất của phản xạ có điều kiện 1. Trả lời các kích thích tương ứng hay 1. Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện kích thích không điều kiện 2. Bẩm sinh 2. Bẩm sinh 3. ? 3. ? 4. Có tính chất di truyền, mang tính chất 4. Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loài chủng loài 5.? 5.? 6. Cung phản xạ đơn giản 6. Cung phản xạ đơn giản 7. Trung ương nằm ở trụ não 7. Trung ương nằm ở trụ não 1. Trả lời các kích thích bất kỳ hay kích 1. Trả lời các kích thích bất kỳ hay kích thích có điều kiện (đã được kết hợp với thích có điều kiện (đã được kết hợp với kích thích không điều kiện một số lần) kích thích không điều kiện một số lần) 2. ? 2. ? 3. Dễ mất khi không củng cố 3. Dễ mất khi không củng cố 4. ? 4. ? 5. Số lượng không hạn định 5. Số lượng không hạn định 6. Hình thành đường liên hệ tạm thời 6. Hình thành đường liên hệ tạm thời 7.? 7.? Đáp án: Đáp án: Tính chất của phản xạ không điều kiện Tính chất của phản xạ có điều kiện 1. Trả lời các kích thích tương ứng 1. Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện hay kích thích không điều kiện 2. Bẩm sinh 2. Bẩm sinh 3. 3. ? Bền vững ? Bền vững 4. Có tính chất di truyền, mang tính 4. Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loài chất chủng loài 5 5 .? Số lượng hạn chế .? Số lượng hạn chế 6. Cung phản xạ đơn giản 6. Cung phản xạ đơn giản 7. Trung ương nằm ở trụ não 7. Trung ương nằm ở trụ não 1. Trả lời các kích thích bất kỳ hay kích thích 1. Trả lời các kích thích bất kỳ hay kích thích có điều kiện (đã được kết hợp với kích thích có điều kiện (đã được kết hợp với kích thích không điều kiện một số lần) không điều kiện một số lần) 2. ? Được hình thành trong đời sống(qua học 2. ? Được hình thành trong đời sống(qua học tập,rèn luyện) tập,rèn luyện) 3. Dễ mất khi không củng cố 3. Dễ mất khi không củng cố 4. 4. ? Có tính chất cá thể, không di truyền ? Có tính chất cá thể, không di truyền 5. Số lượng không hạn định 5. Số lượng không hạn định 6. Hình thành đường liên hệ tạm thời 6. Hình thành đường liên hệ tạm thời 7. 7. ? Trung ương chủ yếu có sự tham gia của ? Trung ương chủ yếu có sự tham gia của vở não vở não Bài tập: Quan sát hình, ghi chú thích trên hình Bài tập: Quan sát hình, ghi chú thích trên hình vào các số vào các số Đáp án Đáp án 3. Các thụ quan và các đầu mút của nơron 3. Các thụ quan và các đầu mút của nơron ở ngón chân ở ngón chân 2. Sợi nơ ron cảm giác 2. Sợi nơ ron cảm giác 3. Thân nơ ron cảm giác 3. Thân nơ ron cảm giác 4. Các nơ ron trung gian trong tủy sống 4. Các nơ ron trung gian trong tủy sống 5. Thân của các nơ ron vận động 5. Thân của các nơ ron vận động 6. Các sợi nơ ron vận động 6. Các sợi nơ ron vận động 7. Các cơ quan phản ứng 7. Các cơ quan phản ứng . BÀI 52 Phản xạ không điều kiện và phản xạ BÀI 52 Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện có điều kiện I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và. các tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện không điều kiện với phản xạ có điều kiện Hoạt động 1: Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện Hãy hoàn thành. có điều kiện và phản xạ không điều kiện xạ không điều kiện II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện III. So sánh các tính chất của phản xạ III. So sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN, Bài 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN, Bài 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn