Bài giảng tâm lý học 2 chương 8 GV nguyễn xuân long

36 736 2
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 16:09

Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 1 Nguyễn Xuân Long-Trường ĐHNN- ĐHQGHN PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TÂM LÝ HỌC GIẢNG DẠY TIẾNG NƯỚC NGOÀI Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài Chương 9. Đặc trưng và quy luật của hoạt động giảng dạy ngoại ngữ Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 2 Nguyễn Xuân Long-Trường ĐHNN- ĐHQGHN Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG LỜI NÓI TIẾNG MẸ ĐẺ VÀ TIẾNG NƯỚC NGOÀI HÀNH ĐỘNG VÀ THAO TÁC LỜI NÓI TIẾNG MẸ ĐẺ VÀ TIẾNG NƯỚC NGOÀI II LOẠI HÌNH, HÌNH THÁI VÀ MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG LỜI NÓI TIẾNG MẸ ĐẺ VÀ TIẾNG NƯỚC NGOÀI III Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 3 Nguyễn Xuân Long-Trường ĐHNN- ĐHQGHN I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG LỜI NÓI TIẾNG MẸ ĐẺ VÀ TIẾNG NƯỚC NGOÀI - Về lãnh thổ tồn tại 1. Khái niệm tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 1.1. Các điều kiện ( chỉ số) phân biệt tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 4 Nguyễn Xuân Long-Trường ĐHNN- ĐHQGHN - Về thứ tự nắm vững Hello! How are you? Nắm vững trước (thứ tiếng thứ nhất) Nắm vững sau (thứ tiếng thứ hai) Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 5 Nguyễn Xuân Long-Trường ĐHNN- ĐHQGHN - Về vai trò của thứ tiếng nắm vững đối với sự hình thành và phát triển nhân cách Vai trò to lớn trong việc hoàn thiện nhân cách Góp phần mở rộng tầm hiểu biết của con người Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 6 Nguyễn Xuân Long-Trường ĐHNN- ĐHQGHN 1.2. Định nghĩa tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài Tiếng mẹ đẻ là thứ tiếng của dân tộc mình, đất nước mình được nắm vững trước tiên và góp phần quyết định trong việc hình thành và phát triển TL, YT, NC con người. Tiếng nước ngoài là thứ tiếng của các dân tộc ở nước ngoài, được nắm vững sau, chủ yếu để làm công cụ giao lưu giữa các quốc gia và để mở rộng phạm vi nhận thức của con người. Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 7 Nguyễn Xuân Long-Trường ĐHNN- ĐHQGHN • Bất cứ ngôn ngữ nào cũng vừa là tiếng mẹ đẻ, vừa là tiếng nước ngoài. Một số thuật ngữ: - Ngoại ngữ ( hay gọi tiếng nước ngoài) - Tiếng mẹ đẻ - Tiếng quốc gia - Tiếng chính thức - Tiếng quốc tế Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 8 Nguyễn Xuân Long-Trường ĐHNN- ĐHQGHN 2. Quan niệm hoạt động về ngôn ngữ và lời nói 2.1. Ngôn ngữ và lời nói không đối lập nhau tuyệt đối Ngôn ngữ Lời nói Cái chung Tính xã hội Khách quan Cái riêng Tính cá nhân Chủ quan Quan điểm hoạt động không phủ nhận sự khác nhau giữa ngôn ngữ và lời nói, mà nhấn mạnh sự khác nhau đó chỉ là tương đối. Ngôn ngữ không thể tồn tại ngoài lời nói, còn lời nói chỉ có thể có được nhờ sử dụng ngôn ngữ. Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 9 Nguyễn Xuân Long-Trường ĐHNN- ĐHQGHN 2.2. Ngôn ngữ là một phương tiện xã hội đặc biệt • Ngôn ngữ phản ánh sự thống nhất biện chứng của hai qúa trình diễn ra đồng thời trong HĐ lao động: Quá trình khái quát hiện thực (HĐ nhận thức) và quá trình thông báo (HĐ giao tiếp). • Ngôn ngữ là công cụ tâm lý để thực hiện các hoạt động bên trong của con người (tư duy, ý thức…) Lao động Thông báo Khái quát hoá Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 10 Nguyễn Xuân Long-Trường ĐHNN- ĐHQGHN 2.3. Lời nói là một phạm trù ngang bằng với ngôn ngữ, là một dạng hoạt động đặc biệt của con người • Phải hiểu lời nói là hoạt động với tất cả những nhân tố khách quan và chủ quan quy định hành vi của người mang ngôn ngữ, tất cả những mối liên hệ của chủ thể với thế giới bên ngoài. • Phải hiểu cấu trúc bên trong của hành động lời nói. Hoạt động lời nói Động cơ lời nói Hành động lời nói Mục đích lời nói Thao tác lời nói Phương tiện lời nói [...]... phát ra Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 18 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN 1.4 Các giai đoạn hình thành hành động lời nói 1 Hình thành động cơ phát ngôn 2 Lập chương trình, kế hoạch phát ngôn 3 Thực hiện chương trình (kế hoạch) phát ngôn 4 Kiểm tra Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 19 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN 2 Thao tác lời nói 2. 1 Khái... nước ngoài 27 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN VD: Các biểu tượng Tartaria, tìm thấy ở Romania 2. 700 năm TCN Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 28 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN VD:Những mai rùa tìm thấy ở Trung Quốc có các biểu hình vẽ được cho là chữ viết, 6.600 năm TCN Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 29 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN... đầu Công nguyên là phát tích của một số hệ thống ký tự Châu Âu) • Sự ra đời hệ thống chữ viết Alphabet Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 31 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 32 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN 2 Các hình thái hoạt động lời nói Tham số so sánh Lời nói bên ngoài Lời nói bên trong 1 Nơi tồn Diễn ra... chung đó Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 15 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN 1 .2 Đặc điểm • Có mục đích và nhiệm vụ riêng VD: Hãy đưa cho tôi cốc nước Hay: Please give me a cup of tea • Có quan hệ chặt chẽ với các hành động của hoạt động chung, đặc biệt là các hành động xảy ra trước và sau đó Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 16 Nguyễn Xuân Long- Trường... tiếng cụ thể, làm nhiệm vụ thực hiện chương trình lời nói, tức là đưa các cấu thành trong chương trình lời nói vào bộ mã ngôn ngữ cụ thể Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 20 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN 2. 2 Đặc điểm • Không có tính độc lập, không có tính mục đích tự thân, mà bị quy định bởi các đặc điểm của hành động lời nói (MĐ, chương trình ) đã hình thành trước đó,... kinh nghiệm lời nói, đặc biệt là những khác biệt khi thực hiện chương trình vận động phát âm • Phong cách lời nói • Các đặc điểm biểu cảm của người giao tiếp Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 22 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN VD: Phân tích phong cách lời nói của hai tác giả qua hai bài thơ sau: • Mẹ của anh” - Xuân Quỳnh “ Phái đâu mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình... nói Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 26 Sau Nghe Trước Đọc Sau Nói Trước Viết Sau Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN * Lịch sử ra đời của chữ viết gắn liền với lịch sử phát triển của trí nhớ • Để nhớ được các sự kiện, người ta sử dụng các vật thay thế (nút thắt, lông chim ) • Hệ thống biểu tượng tiền ký tự Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 27 Nguyễn. .. nói Vạch ra bản chất của ngôn ngữ là hoạt động, mang tính xã hội, có cấu trúc, cơ chế cụ thể, làm cơ sở để xây dựng một lí luận khoa học về dạy và học tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài Hãy đợi Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đấy !?! đẻ và tiếng nước ngoài 12 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN 3 Thuật ngữ hoạt động lời nói HĐLN như một HĐ độc lập trọn vẹn thì không tồn tại Nó không phải là HĐ tự nó,... Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN  Hành động lời nói có cấu trúc riêng H/đLN H/đLN Cùng có mục đích lời nói là giới thiệu tên, nhưng: MĐLN MĐLN Tôi là Long PTLN = TV TTLN TTLN PTLN PTLN My name’s Long PTLN = TA Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 17 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành động lời nói  Động cơ  Hình ảnh của những cái đã và đang được nhận thức trong... thể Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN 2. 4 Con đường hình thành thao tác lời nói • Tự động hoá (từ có ý thức => tự do) • Bắt chước (Tự do => có ý thức) Chương 8 Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 25 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN III Loại hình, hình thái và mức độ hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài . Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 1 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TÂM LÝ HỌC GIẢNG DẠY TIẾNG NƯỚC NGOÀI Chương 8. Hoạt. nước ngoài Chương 9. Đặc trưng và quy luật của hoạt động giảng dạy ngoại ngữ Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 2 Nguyễn Xuân Long- Trường ĐHNN- ĐHQGHN Chương 8. Hoạt. ngữ: - Ngoại ngữ ( hay gọi tiếng nước ngoài) - Tiếng mẹ đẻ - Tiếng quốc gia - Tiếng chính thức - Tiếng quốc tế Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 8 Nguyễn Xuân Long- Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tâm lý học 2 chương 8 GV nguyễn xuân long, Bài giảng tâm lý học 2 chương 8 GV nguyễn xuân long, Bài giảng tâm lý học 2 chương 8 GV nguyễn xuân long, Chương 8. Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài, I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG LỜI NÓI TIẾNG MẸ ĐẺ VÀ TIẾNG NƯỚC NGOÀI, Sơ đồ cấu trúc hoạt động lời nói, II. Hành động và thao tác lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài, Hành động lời nói có cấu trúc riêng, “Người đàn bà thứ hai” - Phan Thị Vĩnh Hà, * Lịch sử ra đời của chữ viết gắn liền với lịch sử phát triển của trí nhớ, VD:Những mai rùa tìm thấy ở Trung Quốc có các biểu hình vẽ được cho là chữ viết, 6.600 năm TCN, Hệ thống chữ viết đầu tiên của loài người ra đời cuối thiên niên kỷ 3 TCN tại vùng Sumer (Lưỡng Hà) ở dạng chữ hình nêm

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay