15p Đại 8, kì II, có ma trận

2 160 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 03:00

Trờng THCS Tây Hng Bài Kiểm Tra 15 phút Họ và tên Môn : Đại số 8. Lớp Ngày 25 tháng 01 năm 2011 Khoanh tròn vào một chữ cái trớc câu trả lời đúng nhất trong các câu sau. Câu 1. Số nghiệm của phơng trình 3x + 5 = 3x + 5 là: A. Một nghiệm B. Hai nghiệm C. Vô nghiệm D. Vô số nghiệm Câu 2. Giải phơng trình x(x 3) (x + 2)(x 1) = 3 ta đ ợc nghiệm : A. x = 4 B. x = - 4 C. x = - 0,25 D. x = 0,25 Câu 3. Phơng trình nào sau đây có một nghiệm ? A. x(x 1) = 0 B. (x + 2)(x 2 + 1) = 0 C. x 2 3x = 0 D. 2x + 1 = 2x + 1 Câu 4. Phơng trình 4x(x 1) (2x + 2)(x 1) = 0 có nghiệm: A. x = 1 B. x = 2 hay x = 1 C. Vô nghiệm D. Vô số nghiệm Câu 5. Giá trị nào của m thì phơng trình ( ẩn số x): 2mx + 1 + (1 m)x + 2 = 0 có nghiệm là 1 A. m = -1 B. m = - 2 C. m = - 3 D. m = - 4 Câu 6. Hiện nay mẹ 33 tuổi, con 4 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con? A. 10 năm B. 15 năm C. 25 năm D. 32 năm Câu 7. Phơng trình 2 2 4x x+ = + có nghiệm là: A. x = -2 B. x = 2 C. x = 0 D. Vô số nghiệm x -2 Hãy trả lời câu 8, 9, 10 bên dới với bài toán sau: Một khu vờn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 25m, chu vi khu vờn là 130m 2 . Tính diện tích khu vờn. Câu 8. Nếu gọi x(m) là chiều rộng khu vờn hình chữ nhật (x > 0) thì phơng trình của bài toán là : A. 2x = 285 B. 2x = 90 C. 2x = 235 D. 2x = 40 Câu 9. Chiều dài và chiều rộng khu vờn lần lợt là : A. 45m và 20m B. 167,5m và 142,5m C. 142,5m và 117,5m D. 70m và 45m Câu 10. Diện tích khu vờn hình chữ nhật là: A. 3150m 2 B. 16743,75m 2 C. 900m 2 D. 23868,75m 2 Biểu điểm và đáp án: Mỗi câu đúng đợc 1 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 D C B A D C A D A C Ma trận: Ni dung kin thc Mc ỏnh giỏ Tng Nhn bit Thụng hiu Vn dng TN TL TN TL TN TL TN TL Điểm Lời phê của giáo viên Phân thức đại số 1 C 1 1,0 1 C 5 1,0 2 2,0 Rút gọn phân thức 1 C 8 1,0 1 1,0 Các phép tính về phân thức đại số 1 C 3 1,0 1 C 4 1,0 1 C 6 1,0 3 3,0 Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức 1 C 2 1,0 1 C 7,9 1,0 1 C 10 1,0 4 4,0 Tổng 3 3,0 5 5,0 2 2,0 10 10,0 . Phơng trình 2 2 4x x+ = + có nghiệm là: A. x = -2 B. x = 2 C. x = 0 D. Vô số nghiệm x -2 Hãy trả lời câu 8, 9, 10 bên dới với bài toán sau: Một khu vờn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng. 16743,75m 2 C. 900m 2 D. 238 68,7 5m 2 Biểu điểm và đáp án: Mỗi câu đúng đợc 1 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 D C B A D C A D A C Ma trận: Ni dung kin thc Mc ỏnh. 3. Phơng trình nào sau đây có một nghiệm ? A. x(x 1) = 0 B. (x + 2)(x 2 + 1) = 0 C. x 2 3x = 0 D. 2x + 1 = 2x + 1 Câu 4. Phơng trình 4x(x 1) (2x + 2)(x 1) = 0 có nghiệm: A. x = 1 B. x
- Xem thêm -

Xem thêm: 15p Đại 8, kì II, có ma trận, 15p Đại 8, kì II, có ma trận, 15p Đại 8, kì II, có ma trận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn