khóa luận tốt nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay” (nghiên cứu trường hợp tại xã cổ bi, huyện gia lâm, thành phố hà nội)

100 1,303 1
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2015, 15:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN BẠN ĐỜI CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN (Nghiên cứu trường hợp tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) Tên sinh viên: PHẠM THỊ THU HÀ Chuyên ngành đào tạo: XÃ HỘI HỌC Lớp: K54 XHH Niên khóa: 2009 – 2013 Giảng viên hướng dẫn: GS. TS Đặng Cảnh Khanh HÀ NỘI - 2013 Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận này được thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực bằng nỗ lực nghiên cứu của chính tác giả, không gian lận, không sao chép từ các tài liệu khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về tính trung thực của toàn bộ nội dung khóa luận tốt nghiệp. NGƯỜI CAM ĐOAN Phạm Thị Thu Hà i Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học LỜI CẢM ƠN Qua khóa luận tốt nghiệp này, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới gia đình, thầy cô, bạn bè, những người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian làm khóa luận tốt nghiệp. Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới GS. TS Đặng Cảnh Khanh. Với sự hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm, thầy không chỉ giúp đỡ tôi về kiến thức, phương pháp, mà thầy còn cung cấp tài liệu, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu trong quá trình nghiên cứu cho tôi để tôi có thể hoàn thành khóa luận này. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả thầy cô giáo trong Khoa Lý Luận Chính Trị & Xã Hội, cũng như các thầy cô trong bộ môn Xã Hội Học đã tạo điều kiện cho tôi trong thời gian học tập và thực hiện khóa luận. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ngô Trung Thành, người đã giúp đỡ, truyền đạt cho tôi những kiến thức cơ bản để hoàn thiện khóa luận. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ và người dân xã Cổ Bi đã nhiệt tình giúp tôi trong quá trình điều tra và thu thập thông tin thực địa. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng do khả năng còn hạn chế nên khóa luận khó tránh khỏi những sai sót, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để báo cáo được hoàn thiện hơn. Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013 Sinh viên Phạm Thị Thu Hà ii Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học TÓM TẮT KHÓA LUẬN Thực tế đã chỉ ra rằng, vấn đề hôn nhân – gia đình đối với thế hệ trẻ luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội, đặc biệt là đối với khu vực nông thôn. Chính vì vậy mà trong nghiên cứu này, tác giả chủ yếu đi sâu tìm hiểu một số nội dung cụ thể về các tiêu chuẩn chọn vợ, chọn chồng của thanh niên nói chung và thanh niên tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội nói riêng. Thông qua nghiên cứu, các kết quả thu được từ việc điều tra theo phương pháp định lượng và định tính cho thấy tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay có nhiều tiến bộ. Cụ thể như: các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp, trình độ học vấn và sức khỏe vẫn được thanh niên ở đây đánh giá cao. Cùng với đó là sự xuất hiện các tiêu chuẩn liên quan đến điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình bạn đời được đặt trong mối tương quan với yếu tố giới tính, nhóm tuổi và trình độ học vấn, để chỉ ra sự khác biệt giữa các đối tượng thanh niên tại địa bàn nghiên cứu. Hơn nữa, nhằm mục đích lý giải hiện tượng thanh niên ngày nay có xu hướng kết hôn với người bên ngoài làng, xã; đề tài nghiên cứu tập trung tìm hiểu các nhân tố đóng vai trò quan trọng như: nhân tố cá nhân, nhân tố gia đình, nhân tố môi trường sống có tác động chi phối tới tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của họ. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhân tố cá nhân là nhân tố quyết định, có ảnh hưởng trực tiếp tới tiêu chuẩn cũng như việc lựa chọn bạn đời của thanh niên. Do vậy, việc tìm hiểu từng tiêu chuẩn cụ thể và phân tích các nhân tố ảnh hưởng góp phần phản ánh nhu cầu tự nhiên của thanh niên, đồng thời phản ánh nhu cầu thời đại về cuộc sống hôn nhân – gia đình trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi. Dựa trên cơ sở phân tích các nhân tố ảnh hưởng, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy vai trò tích cực của các nhân tố và tiến tới xây dựng hôn nhân bền vững đối với thế hệ trẻ hiện nay. iii Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii PHẦN 1: GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt vấn đề 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3 1.3 Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4 1.4 Phạm vi nghiên cứu 4 PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 5 2.1 Tổng quan tài liệu 5 2.1.1 Hướng nghiên cứu về hôn nhân, gia đình đối với thanh niên 5 2.1.2 Hướng nghiên cứu về tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên 7 2.1.3 Hướng nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn bạn đời của thanh niên. 10 2.2 Cơ sở lý luận 13 2.2.1 Một số khái niệm liên quan 13 2.2.2 Lý thuyết tương tác biểu trưng về gia đình, thanh niên 14 2.2.3 Lý thuyết lựa chọn duy lý về hành vi lựa chọn bạn đời của thanh niên 16 PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Địa điểm nghiên cứu 20 3.2 Phương pháp thu thập thông tin 21 3.2.1 Thu thập thông tin thứ cấp 21 3.2.2 Thu thập thông tin sơ cấp 21 3.3 Khung phân tích 22 3.4 Phương pháp xử lý và phân tích thông tin 24 3.4.1 Phương pháp xử lý số liệu 24 3.4.2 Phương pháp phân tích thông tin 25 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 iv Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học 4.1 Kết quả nghiên cứu 27 4.1.1 Một số tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 27 4.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 51 4.1.3 Nhân tố đóng vai trò quyết định ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 68 4.2 Thảo luận 71 PHẦN 5: KẾT LUẬN 72 KIẾN NGHỊ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC x DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1: Một số tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên 30 Bảng 4.2: Tương quan giữa giới tính và tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức khi lựa chọn bạn đời của thanh niên xã Cổ Bi 34 Bảng 4.3: Tiêu chuẩn về nghề nghiệp và thu nhập của thanh niên đối với người bạn đời 37 Bảng 4.4: Tiêu chuẩn về gia đình bạn đời của thanh niên tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 49 Bảng 4.5: Kết quả kiểm định tương quan giữa trình độ học vấn và mức độ quan tâm đến việc hình thành tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời 52 Bảng 4.6: Hệ số Sig và Cramer’s V khi kiểm định mối quan hệ giữa trình độ học vấn và mức độ quan tâm của thanh niên khi lựa chọn bạn đời 53 Bảng 4.7: Kết quả kiểm tra giới tính ảnh hưởng tới việc lựa chọn các tiêu chuẩn thu nhập, ngoại hình của thanh niên (T – Test) 54 Bảng 4.8: Kết quả kiểm định phương sai (ANOVA) giữa các nhóm tuổi đối với các tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên 56 Bảng 4.8: Mức độ quan tâm của gia đình đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên xã Cổ Bi 59 Bảng 4.10: Tương quan giữa giới tính và nhóm tuổi của thanh niên với quyền quyết định trong lựa chọn bạn đời 62 Bảng 4.11: Kết quả thảo luận nhóm về nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên 69 Biểu đồ 4.1: Mức độ quan tâm đến việc lựa chọn bạn đời của thanh niên tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 28 v Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học Biểu đồ 4.2: Mức độ quan tâm của thanh niên xã Cổ Bi đến tiêu chuẩn về trình độ học vấn 39 Biểu đồ 4.3: Tiêu chuẩn về sức khỏe đối với bạn đời 41 Biểu đồ 4.4: Tiêu chuẩn về ngoại hình đối với bạn đời của thanh niên xã Cổ Bi 43 Biểu đồ 4.5: Tiêu chuẩn về khoảng cách tuổi của thanh niên 45 Biểu đồ 4.6: Tiêu chuẩn về khoảng cách nơi ở của bạn đời 47 Biểu đồ 4.7: Nhóm tuổi và môi trường lựa chọn bạn đời 65 Biểu đồ 4.8: Những nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 69 Hộp 4.1: Sự khác biệt giữa nam và nữ thanh niên khi quan tâm đến việc lựa chọn bạn đời 29 Hộp 4.2: Tiêu chuẩn về tư cách đạo đức, ngoại hình, nghề nghiệp 31 Hộp 4.3: Tiêu chuẩn của nam thanh niên về khoảng cách quê quán, địa vị xã hội và năng khiếu của bạn đời 32 Hộp 4.4: Mong muốn của thanh niên về sự ổn định của gia đình tương lai 35 Hộp 4.5 : Tiêu chuẩn về sức khỏe đối với người vợ/chồng tương lai 42 Hộp 4.6: Sự khác biệt giữa các độ tuổi về tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời 58 Hộp 4.7: Quyền quyết định lựa chọn bạn đời của thanh niên 60 Hộp 4.8: Thanh niên tham khảo ý kiến cha mẹ và tự đưa ra quyết định 63 Hộp 4.9: Sự ảnh hưởng của điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương 66 vi Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI CIDA Tổ chức phát triển quốc tế Canada CNH - HĐH Công nghiệp hóa hiện đại hóa ĐH & CĐ Đại học và cao đẳng NXB Nhà xuất bản THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông WHO Tổ chức y tế Thế giới XHH Xã hội học UBND Uỷ ban nhân dân vii Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học PHẦN 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Thanh niên luôn là đối tượng thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Đối với Việt Nam, thanh niên chiếm hơn 1/3 dân số, giữ vị trí và vai trò to lớn trong cơ cấu nhân khẩu của cả nước (Tổng điều tra dân số năm 2009). Thanh niên còn được coi là nhân tố làm nên diện mạo của dân tộc, là biểu trưng cho sức sống, nguồn năng lượng tiềm ẩn của toàn xã hội. Với những đặc trưng về sự năng động, sáng tạo, có thể nói thanh niên ngày nay là trung tâm của sự phát triển đất nước. Hơn nữa, họ không còn là một khối đồng nhất mang tính gượng ép, cứng nhắc mà là những nhóm đa dạng, phức tạp, gắn liền với những biến đổi về tâm – sinh – lý. Trong số đó phải kể đến là những thay đổi về mặt nhận thức, tư tưởng, tâm tư, tình cảm… . Một trong các lý do dẫn đến sự thay đổi trên là những biến đổi trong môi trường sống cá nhân. Thực tế cho thấy, lối sống kiểu phương Tây đang xâm nhập khá mạnh cùng với sự biến đổi xã hội không ngừng, đã tác động không nhỏ tới đời sống người dân Việt Nam nói chung và thế hệ thanh niên nói riêng. Những quan niệm về tình yêu, hôn nhân có phần cởi mở và mạnh dạn hơn trước, nhưng chính điều này lại đem đến kết quả không mấy khả quan. Các số liệu thống kê gần đây cho thấy, tỷ lệ các ca nạo phá thai có chiều hướng gia tăng. Việt Nam là một trong ba nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới (1,2 – 1,6 triệu ca mỗi năm), trong đó có tới 60% là lứa tuổi thanh niên 1 . Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là thanh niên chưa có nhận thức, thái độ đúng đắn về tình yêu, hôn nhân cũng như lựa chọn người bạn đời thế nào là phù hợp. Thậm chí quan niệm về tình yêu, hôn nhân của họ có phần tự do như: “yêu nhiều lấy một”, “yêu là phải hết mình, lấy hay không không thành vấn đề” . 1 Thống kê của Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình tính đến năm 2008 1 Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học Ngoài ra, kết quả xuất hiện trong các nghiên cứu gần đây về hôn nhân trong và ngoài nước đã chỉ ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ các cuộc hôn nhân do gia đình sắp xếp sang hôn nhân dựa trên cơ sở tự do lựa chọn bạn đời của thanh niên. Trong xã hội truyền thống, hôn nhân là sự sắp đặt của cha mẹ đối với con cái: “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”; tình yêu đôi lứa ít được quan tâm, thậm chí là cấm đoán, bậc cha mẹ luôn tin vào kinh nghiệm vốn có trong cuộc đời mình để định hướng hôn nhân được cho là phù hợp với con cái họ. Hiện nay, khi thanh niên có cơ hội được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, tri thức phong phú, đa dạng nên họ chủ động hơn trong việc lựa chọn người bạn đời của mình. Cụ thể như cuộc điều tra gia đình Việt Nam năm 2006 cho thấy, tỷ lệ các cuộc hôn nhân ở khu vực nông thôn xây dựng dựa trên sự quyết định cá nhân, có tham khảo ý kiến của gia đình là 53.8% trong tổng số hộ nghiên cứu. Cũng vì thế mà các tiêu chuẩn đặt ra với người bạn đời được cân nhắc để phù hợp giữa mong muốn cá nhân và nguyện vọng của gia đình, xã hội (Bộ Văn Hóa, Thể thao, Du lịch và các cơ quan khác, 2008). Do đó, tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên ngày nay diễn ra theo chiều hướng quan tâm tới sự phù hợp về nghề nghiệp, quan niệm sống, trình độ học vấn, tình cảm, hoàn cảnh gia đình… của những người tham gia kết hôn . Kết quả nghiên cứu của dự án hợp tác CIDA về gia đình nông thôn Việt Nam năm 2004 – 2006 cho biết, ba tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời chủ yếu được thanh niên đặc biệt quan tâm đó là: biết cách cư xử/đạo đức tốt, thu nhập ổn định và có sức khỏe tốt. Kế sau các tiêu chuẩn trên là yêu cầu về gia đình nề nếp, ngoại hình khá, đồng hương/cùng quê, tuổi tác được coi trọng. Bên cạnh đó, thanh niên cũng không hề phủ nhận tầm quan trọng của các tiêu chuẩn truyền thống. Chẳng hạn, những phẩm chất được coi là thiết yếu đối với người vợ như: tề gia nội trợ, có sức khỏe để sinh con luôn được đánh giá cao, còn người chồng lại được kỳ vọng có khả năng làm trụ cột trong gia đình, biết làm ăn kinh tế, là chỗ dựa cho các thành viên khác trong gia đình . Do vậy, hơn lúc nào hết 2 [...]... thôn hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) • Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thanh niên và tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên Tìm hiểu một số tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn bạn đời của thanh niên tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố. .. nhau của quá trình đô thị hóa tới gia đình ở nông thôn Vậy nên, câu hỏi nghiên cứu tôi đặt ra là: Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên khu vực nông thôn hiện nay như thế nào? Những nhân tố nào chi phối tiêu chuẩn đó?” Chính từ thực tế trên, tôi xin chọn đề tài nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay” (nghiên cứu trường hợp tại xã Cổ Bi,. .. phố Hà Nội 3 Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học - Dựa trên kết quả nghiên cứu tìm ra nhân tố đóng vai trò quyết định ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 1.3 Đối tượng và khách thể nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung tìm hiểu, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện. .. nghiên cứu, nhằm tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên trong độ tuổi trên 1.4 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung tìm hiểu, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay Phạm vi không gian và thời gian: Đề tài được tiến hành tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội trong khoảng thời gian... Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) Qua đề tài nghiên cứu này, tôi muốn tìm hiểu rõ hơn những tiêu chuẩn mà thanh niên nông thôn đặt ra đối với người bạn đời của mình Dựa trên cơ sở đó chỉ ra được các nhân tố chi phối, tác động quá trình hình thành các tiêu chuẩn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu • Mục tiêu chung của đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn. .. xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 26 Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kết quả nghiên cứu 4.1.1 Một số tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Qua quá trình khảo sát tại địa bàn xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho thấy, vấn đề định hướng hôn nhân, xây dựng gia đình đối với thế hệ thanh niên được... dựng, hoàn thiện đề tài nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay” (Nghiên cứu trường hợp tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) 2.1.1 Hướng nghiên cứu về hôn nhân, gia đình đối với thanh niên Hôn nhân gia đình ở Việt Nam cho tới trước thế kỷ XX là một vấn đề quan trọng không chỉ riêng đối với cặp vợ chồng mà còn đối với gia đình mở... phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn 3.2 Phương pháp thu thập thông tin 3.2.1 Thu thập thông tin thứ cấp Xây dựng tổng quan các tài liệu liên quan đến thanh niên, tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên hiện nay Đồng thời tiến hành thu thập các tài liệu, số liệu thứ cấp từ Ủy ban nhân dân xã Cổ Bi/ Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm... đối với các tiêu chuẩn về thu nhập, ngoại hình của bạn đời Vì vậy, độ tin cậy và giá trị thu được từ kết quả kiểm định sẽ là căn cứ quan trọng để chứng minh sự ảnh hưởng của nhân tố cá nhân tới tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên 3.4.2 Phương pháp phân tích thông tin Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên, dựa trên các chỉ báo chính... trình thanh niên tìm hiểu, lựa chọn và đưa ra quyết định Do đó, nhà nghiên cứu đã sử dụng chúng để phân tích mức độ ảnh hưởng của yếu tố văn hóa, giáo dục, điều kiện sống, truyền thông tới việc lựa chọn người vợ/chồng tương lai của thanh niên xã Cổ 25 Phạm Thị Thu Hà - K54 - Xã hội học Bi như thế nào Ngoài ra, trong ba nhân tố có ảnh hưởng tới tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên thì nhân tố thuộc . Những nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 51 4.1.3 Nhân tố đóng vai trò quyết định ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay” (nghiên cứu trường hợp tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội). Qua đề tài nghiên cứu này, tôi. nghiên cứu • Mục tiêu chung của đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay” (nghiên cứu trường hợp tại xã cổ bi, huyện gia lâm, thành phố hà nội), khóa luận tốt nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay” (nghiên cứu trường hợp tại xã cổ bi, huyện gia lâm, thành phố hà nội), khóa luận tốt nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay” (nghiên cứu trường hợp tại xã cổ bi, huyện gia lâm, thành phố hà nội), PHẦN 1: GIỚI THIỆU, PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, 1 Tổng quan tài liệu, 2 Cơ sở lý luận, PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Phương pháp thu thập thông tin, 4 Phương pháp xử lý và phân tích thông tin, PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, 1 Kết quả nghiên cứu, PHẦN 5: KẾT LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn