chia tài sản chung của vợ chồng

56 545 1
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 16:06

chia tài sản chung của vợ chồng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu Xã hội loài ngời đã trải qua nhiều hình thái gia đình khác nhau. Gia đình là sản phẩm của xã hội, đã phát sinh và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội. Các điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn phát triển nhất định là nhân tố quyết định tính chất và kết cấu của gia đình. Do vậy gia đình là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, là tế bào của xã hội. Quan điểm này đã đợc Ph.Angghen nhấn mạnh nh một nguyên lý của nội dung lý luận Macxit về hôn nhân và gia đình trong tác phẩm nổi tiếng Nguồn gốc của gia đình, của chế độ t hữu và của Nhà n- ớc.(1884) Gia đình là tế bào của xã hội, sự ổn định và phát triển lành mạnh của gia đình sẽ góp phần vào sự phát triển chung của toàn bộ xã hội. Mỗi gia đình đợc xây dựng dựa trên những sợi dây liên kết của hôn nhân, huyết thống và nuôi dỡng trong đó quan hệ hôn nhân có thể xem là quan hệ nền tảng của mỗi gia đình. Nhận định đợc vị trí của gia đình trong xã hội, Đảng và Nhà nớc ta luôn chú trọng quan tâm đến việc xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Biểu hiện ở việc, Nhà nớc ban hành các quy phạm pháp luật, điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. Trong quan hệ vợ chồng, bên cạnh đời sống tình cảm, tình yêu thơng lẫn nhau không thể không quan tâm tới đời sống vật chất. Quan hệ tài sản giữa vợ chồng là một vấn đề hết sức quan trọng, nó là một trong những tiền đề giúp cho vợ chồng xây dựng cuộc sống hạnh phúc, đáp ứng những nhu cầu về vật chất tinh thần cho gia đình. Xuất phát từ bản chất của quan hệ hôn nhân và gia đình là các yếu tố nhân thân và tài sản gắn liền với các chủ thể nhất định, không thể tách rời và không có tính đền bù ngang giá. Chính sự ràng buộc này làm nảy sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa họ với nhau mà chia tài sản chung của vợ chồng là một vấn đề không thể thiếu trong pháp luật hôn nhân và gia đình . Không phải là quy định mới trong Luật HN&GĐ năm 2000 nhng trên cơ sở sự kế thừa Luật HN&GĐ năm 1986 (Điều 18), quy định này đã dần có những bớc thay đổi tích cực cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. Kể từ khi Luật HN&GĐ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 năm 2000 có hiệu lực, các quy định về chia tài sản chung của vợ chồng đã từng b- ớc đi vào cuộc sống, phát huy đợc hiệu quả điều chỉnh, góp phần xây dựng củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam . Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đợc thì việc áp dụng các quy định trên vào thực tiễn không tránh khỏi những vớng mắc, khó khăn trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài sản ở các cấp Tòa án. Do vậy, việc nghiên cứu vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc nhằm đảm bảo cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống. Là sinh viên sau 4 năm đợc học tập tại trờng, với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn của việc chia tài sản chung của vợ chồng; em đã mạnh dạn chọn đề tài Chia tài sản chung của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam Một số vấn đề lý luận và thực tiễn làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Trong phạm vi một khóa luận tốt nghiệp, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của các quy định pháp luật về tài sản chung, chia tài sản chung và hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung của vợ chồng theo Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành. Đồng thời qua thực tiễn áp dụng Luật, phát hiện những bất cập và đa ra những kiến nghị nhằm bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Cơ sở phơng pháp luận của việc nghiên cứu đề tài là dựa trên phép biện chứng của lý luận khoa học Mac LeNin và t tởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và Nhà nớc ta trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng một số phơng pháp nghiên cứu khác nh so sánh, phân tích, tổng hợp Kết cấu của khóa luận bao gồm: Chơng 1: Khái niệm chung về chế độ tài sản của vợ chồngchia tài sản chung của vợ chồng theo hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Chơng 2: Các trờng hợp chia tài sản chung của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000. Chơng 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng và một số kiến nghị. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong phạm vi khuôn khổ của khóa luận tốt nghiệp, với trình độ chuyên môn và nhận thức còn hạn chế, cùng nguồn tài liệu nghiên cứu còn cha nhiều, do vậy khóa luận không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Rất mong đợc sự góp ý, chỉ bảo của các thầy,cô giáo và các bạn quan tâm đến vấn đề này. Chơng I 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khái niệm chung về chế độ tài sản của vợ chồngchia tài sản chung của vợ chồng theo hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình việt nam 1. Khái niệm chung về chế độ tài sản của vợ chồng 1.1. Khái niệm chế độ tài sản của vợ chồng Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Nhận thức rõ điều này Đảng và Nhà nớc ta luôn chú trọng quan tâm, bảo hộ hôn nhân và gia đình. Để cho gia đình tồn tại và phát triển, cần phải có các điều kiện vật chất- cơ sở kinh tế nuôi sống gia đình. Do vậy, chế độ tài sản của vợ chồng luôn đợc nhà làm luật quan tâm nh là một trong những chế định cơ bản, quan trọng nhất của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Trong quan hệ hôn nhân, quan hệ nhân thân là chủ yếu nhng quan hệ tài sản của vợ chồng cũng là một vấn đề hết sức quan trọng, nó là một trong những tiền đề giúp cho vợ chồng xây dựng cuộc sống hạnh phúc, đáp ứng những nhu cầu về vật chất, tinh thần cho gia đình mình. Hôn nhân và gia đình là những hiện tợng xã hội mang tính giai cấp sâu sắc. Trong quan hệ hôn nhân không chỉ có ý nghĩa riêng t giữa hai vợ chồng mà còn tồn tại lợi ích của nhà nớc và xã hội. Chính vì vậy giai cấp thống trị đều thông qua Nhà nớc, bằng pháp luật điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình phù hợp với lợi ích của giai cấp mình. Chế độ tài sản chung của vợ chồng đợc hầu hết các quốc gia ghi nhận, song tùy thuộc vào chế độ chính trị xã hội, phong tục, tập quán của mỗi nớc mà quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ chồng cũng khác nhau. Pháp luật Việt Nam dựa trên cơ sở nền tảng là pháp luật Xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Do bản chất của quan hệ hôn nhân xã hội chủ nghĩa tài sản không có ý nghĩa quyết định trong việc xác lập quan hệ vợ chồng. Việc thiết lập và xây dựng quan hệ hôn nhân gia đình đều 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dựa trên cơ sở tình cảm. Tài sản là biện pháp, phơng tiện để ổn định quan hệ gia đình, tạo điều kiện để gia đình thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong pháp luật của Nhà nớc ta, cho đến nay vẫn cha có một khái niệm về chế độ tài sản của vợ chồng đợc quy định trong một văn bản cụ thể của cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền. Chế độ tài sản của vợ chồng đợc quy định trong pháp luật nh là một tất yếu khách quan, nhằm điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ chồng, góp phần ổn định các quan hệ xã hội. Từ những phân tích trên ta có thể rút ra khái niệm về chia tài sản của vợ chồng nh sau : Chế độ tài sản của vợ chồng là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh về tài sản của vợ chồng, bao gồm các quy định về xác lập tài sản, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng; nguyên tắc phân chia tài sản giữa vợchồng . 1.2. Nội dung chế độ tài sản chung của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000 Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Vậy nhà nớc sẽ làm gì để bảo hộ hôn nhân và gia đình ? Có rất nhiều biện pháp mà một biện pháp không thể thiếu đợc là việc Nhà nớc ban hành các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình. Trong gia đình Xã hội chủ nghĩa, vợ chồng cùng nhau nhau chăm lo gánh vác công việc gia đình, do đó tài sản của vợ chồng không chỉ để phục vụ cho bản thân mà còn cho cả các thành viên khác trong gia đình. Luật HN&GĐ năm 2000 trên cơ sở xem xét mối liên hệ của tài sản và cuộc sống vợ chồng từ thực tiễn đã quy định vợ chồngtài sản chung. 1.2.1. Căn cứ xác định tài sản chung Tài sản chung của vợ chồng là toàn bộ những quy định của pháp luật về việc hình thành khối tài sản chung của vợ chồng và quyền nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản ấy.Trong chế độ xã hội chủ nghĩa nam nữ kết hôn với nhau trên cơ sở tình yêu chân chính, bình đẳng và tự nguyện. Khi trở thành vợ chồng tính chất cộng đồng tài sản giữa họ đợc xác lập. Theo quy định tại Điều 27 Luật HN&GĐ năm 2000: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sảnvợ chồng đợc thừa kế chung hoặc tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có đợc là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có đợc trớc khi két hôn, đợc thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất. 2. Trong trờng hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng. 3. Trong trờng hợp không có chứng cứ chứng minh tài sảnvợ chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung. Nh vậy ngoài việc dự liệu nguồn gốc, căn cứ thành phần các loại tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng, thì nhà làm luật còn căn cứ vào nguyên tắc suy đoán để xác định những tài sản thuộc sở hữu của vợ chồng đang có tranh chấp, nhng không đủ cơ sở để xác định tài sản riêng của vợ chồng thì coi là tài sản chung. Đây là quy định mới của Luật HN&GĐ năm 2000, nó xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, thông qua công tác xét xử và nhằm hớng tới việc đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích của các bên. Căn cứ pháp lý để xác định khối tài sản chung của vợ chồng là sự ra đời và tồn tại của quan hệ vợ chồng. Luật quy định, những tài sản đợc vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân mới đuợc coi là tài sản chung của vợ chồng. Thời kỳ hôn nhân là thời gian quan hệ vợ chồng tồn tại. Thời kỳ hôn nhân bắt đầu từ khi kết hôn và chấm dứt khi một bên chết hoặc ly hôn. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều trờng hợp vợ chồng lấy nhau không có đăng ký kết hôn, khi phát sinh mâu thuẫn thì đa nhau ra toà xin ly hôn và phân chia tài sản. Để giải quyết tình trạng hôn nhân thực tế còn tồn đọng từ trớc, khi xem xét hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng theo hôn nhân thực tế sẽ theo quy định tại Nghị quyết số 35/2000/QH 10 của Quốc hội ngày 9/6/2000, Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP của TANDTC ngày 23/12/2000. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh vậy căn cứ để xác lập tài sản chung của vợ chồng, trớc hết phải dựa trên cơ sở thời kỳ hôn nhân của vợ chồng. Toàn bộ tài sản do vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân này đợc coi thuộc khối tài sản chung của vợ chồng. - Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân. Đây là tài sản chủ yếu quan trọng đối với khối tài sản đợc coi là tài sản chung của vợ chồng, bởi bản chất của cuộc sống chung giữa vợ chồng là cùng nhau chung vai gánh vác mọi công việc gia đình, tạo ra tài sản để đáp ứng mọi nhu cầu tinh thần, vật chất của gia đình mình. Do tính chất của cuộc sống chung vợ chồng, tài sản chung của vợ chồng không nhất thiết phải là tài sản do cả hai vợ chồng cùng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, mà chỉ cần vợ hoặc chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân cũng sẽ là tài sản chung của vợ chồng. Tài sản do vợ, chồng tạo ta có thể là tài sản tự tay vợ hoặc chồng tạo ra phục vụ cho nhu cầu của gia đình, thể hiện dới dạng vật chất cụ thể nh nhà cửa, xe cộ, vật dụng trong gia đình Hiểu theo nghĩa rộng tài sản do vợ chồng tạo ra không chỉ là những tài sản do chính tay vợ hoặc chồng tạo ra, mà còn là những tài sảnvợ hoặc chồng bỏ tiền vàng, công sức để tạo ra. Vì lẽ đó, chúng ta phải hiểu tài sản do vợ, chồng tạo ra theo cả hai nghĩa nh thế mới thấu suốt đợc tinh thần điều luật. Trong cuộc sống vợ, chồng có thể tham gia lao động, sản xuất kinh doanh để tạo ra tài sản, nhng đó phải là những lao động hợp pháp. Thu nhập từ lao động là thu nhập cơ bản, chính đáng chủ yếu của ngời lao động. Trong xã hội ta, lao động vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của mỗi công dân. Quyền tự do sản xuất kinh doanh của cá nhân đợc Nhà nớc ghi nhận là một quyền hiến định, Nhà nớc luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các cá nhân có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh. Bởi nó một mặt vừa mang lại tài sản để duy trì ổn định và phát triển của gia đình, mặt khác góp phần thúc đẩy sự phát triển cũng nh làm giàu cho xã hội. Việc các bên thu nhập nhiều hay ít, cao hay thấp không phải là căn cứ để luật phân định công sức đóng góp của các bên vợ chồng. Nh vậy dù vợ chồng ở 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiều ngành nghề khác nhau, mức thu nhập khác nhau, song mọi thu nhập từ lao động nghề nghiệp, sản xuất kinh doanh theo quy định của Luật HN&GĐ năm 2000 đều là tài sản chung. - Các thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Theo hớng dẫn tại điểm a, mục 3 Nghị quyết số 02/2000/HĐTP thì những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân còn có thể là tiền l- ơng, tiền trợ cấp, tiền trúng thởng xổ số mà vợ chồng có đ ợc hoặc tài sảnvợ chồng đợc xác lập quyền sở hữu theo quy định của BLDS năm 2005 tại các Điều 240 (xác lập quyền sở hữu đối với vật bị chôn giấu, chìm đắm đợc tìm thấy), Điều 239 (xác lập quyền sở hữu đối với vật chủ, vật không xác định đợc ai là chủ sở hữu), Điều 243 (xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc), Điều 244 ( xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi dới nớc), Điều 242 ( xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc). Nh vậy, chỉ nhng tài sản có nguồn gốc hợp pháp do vợ chồng cùng tạo ra hoặc đợc xác lập quyền sở hữu trong thời kỳ hôn nhân mới là tài sản chung của vợ chồng. - Tài sản chung của vợ chồng đợc thừa kế chung hoặc đợc tặng cho chungtài sản chung của vợ chồng. Đây là loại tài sản chung của vợ chồng có nguồn gốc đặc biệt là tặng cho. Tài sản này thờng không nhiều bởi vì khi xây dựng gia đình vợ chồng bao giờ cũng mong muốn cùng nhau tạo lập tài sản để phát triển kinh tế gia đình. Tuy vậy nó lại mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự đùm bọc, che chở yêu thơng giữa những ngời thân và bạn bè. Ngoài ra vợ chồng còn đợc nhận di sản thừa kế, trừ thừa kế theo di chúc, vợ chồng có quyền lợi ngang nhau trong việc hởng phần di sản bằng nhau khi thừa kế theo pháp luật. Tài sản chung của vợ chồng còn đợc tạo lập bởi sự thoả thuận của vợ chồng, bao gồm tài sảnvợ chồng thoả thuận là tài sản chungtài sản do vợ chồng nhập từ tài sản riêng vào thành tài sản chung. Việc nhập tài sản riêng của một bên vào khối tài sản chung của vợ chồng nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của một bên 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thì hiệu. Đây là quy định rất mềm dẻo, linh hoạt nhằm bảo vệ quyền lợi của ng- ời thứ ba tham gia vào quan hệ tài sản đối với vợ hoặc chồng. Đối với tài sản không có chứng cứ chứng minh tài sảnvợ chồng đang tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó cũng là tài sản chung. ở đây nhà làm luật đã áp dụng nguyên tắc suy đoán để giải quyết tranh chấp về tài sản chung của vợ chồng. Đây chính là điểm mới của Luật HN&GĐ năm 2000. Điều 5 Nghị định số 70/2000/NĐ- CP ngày 3/10/2001 của Chính phủ quy định các tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng khi đăng ký quyền sở hữu phải ghi tên cả vợchồng nh : nhà ở, quyền sử dụng đất .Với quy định này đã thể hiện sự bình đẳng giữa vợ chồng trong quá trình chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Nh vậy Lụât HN&GĐ năm 2000 đã quy định các căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng, dựa vào thời kỳ hôn nhân và nguồn gốc các loại tài sản, đảm bảo cho quyền lợi của vợ chồng đối với tài sản chung. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho các Toà án nhanh chóng giải quyết các tranh chấp về tài sản của vợ chồng. 1.2.2. Nội dung quyền sở hữu tài sản Theo quy định tại Điều 28 Luật HN&GĐ năm 2000 : Vợ, chồng đều có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Tài sản chung của vợ chồng đợc chi dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện các nghĩa vụ chung của vợ chồng. Nh vậy về mặt nguyên tắc vợ, chồng có quyền nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung, nó xuất phát từ quyền bình đẳng của vợ chồng đối với tài sản chung. Khoản 3 Điều 28 Luật HN&GĐ năm 2000 còn quy định: Việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn, hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình, việc dùng tài sản chung để đầu t kinh doanh phải đợc vợ chồng bàn bạc, thoả thuận, trừ tài sản chung đã đợc chia để đầu t kinh doanh riêng theo quy định tại khoản 1 Điều 29. Cụ thể hoá quy định trên Luật HN&GĐ đã có hớng dẫn chi tiết tại Điều 4 Nghị đinh số 70/2000/NĐ- CP ngày 3/10/2001 của Chính phủ. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh vậy, so với Luật HN&GĐ năm 1986, Luật HN&GĐ năm 2000 đã quy định khá cụ thể và đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung. Bên cạnh việc quy định chế độ tài sản chung của vợ chồng, Luật HN&GĐ năm 2000 còn quy định vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Quy định này góp phần làm lành mạnh hoá các quan hệ hôn nhân và gia đình, tạo cơ sở để xây dựng những gia đình hoà thuận, hạnh phúc. 2. Khái lợc vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng trong pháp luật Việt Nam 2.1. Khái niệm chia tài sản chung của vợ chồng Mục đích của kết hôn là nhằm xây dựng một gia đình hạnh phúc, cùng nhau chung sống suốt đời nhng cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng êm đềm.Trong quan hệ vợ chồng, yếu tố tình cảm thờng đợc đa lên vị trí hàng đầu, không có sự phân biệt rạch ròi nguồn gốc tài sảntài sản của ai, nhng cuộc sống gia đình không tránh khỏi việc phát sinh các mâu thuẫn, bất đồng quan điểm trong việc quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Chỉ đến khi mâu thuẫn trong gia đình phát sinh, lúc đó các tranh chấp về tài sản mới đựơc đặt ra, tuỳ theo mức độ khác nhau mà họ có thể yêu cầu ly hôn hay xin chia tài sản chung mà không yêu cầu ly hôn. Chính vì vậy việc quy định chế định chia tài sản chung của vợ chồng trở thành một nhu cầu tất yếu đáp ứng đợc nhu cầu thực tế đặt ra. Một mặt giải toả đ- ợc những xung đột, mâu thuẫn trong gia đình, giúp cho các cá nhân tự phát huy đ- ợc các khả năng của mình trong xã hội. Mặt khác giúp cho các Toà án giải quyết nhanh chóng các vụ việc. Xuất phát từ thực tế trên, Luật HN&GĐ năm 2000 trên cơ sở kế thừa Luật HN&GĐ năm 1986 đã tiếp tục quy định chia tài sản chung của vợ chồng. Trong nhiều năm qua chế định này đã từng bớc đi vào cuộc sống phát huy đợc hiệu quả điều chỉnh, góp phần xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam. Vậy chia tài sản chung của vợ chồng là gì? Từ những phân tích trên ta có thể đa ra khái niệm về chế định chia tài sản chung của vợ chồng nh sau: Chia tài sản chung của vợ chồng là việc vợ chồng tự thoả thuận hoặc yêu cầu Toà án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng dựa trên những 10 [...]... định nguyên tắc chung về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn ở Điều 95 còn quy định việc chia tài sản chung của vợ chồng trong một số trờng hợp cụ thể nh : chia tài sản chung khi vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn ( Điều 96), Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn (Điều 97), Chia nhà ở thuộc sở hữu chung của vợ chồng (Điều 98) 3.2 Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly... phát triển của gia đình sau khi chia tài sản chung Và quy định rõ những tài sảnvợ chồng có đợc sau khi chia tài sản chung do đợc thừa kế chung, tặng cho chungtài sản chung của vợ chồng, trừ trờng hợp ngời để lại di sản thừa kế, ngời tặng cho tài sản đã có sự phân định rõ quyền của mỗi bên vợ, chồng trong khối tài sản đó Sau khi chia tài sản, vợ chồng có thể khôi phục lại chế độ tài sản chung, trên... tắc chia đôi Năm 1959, lần đầu tiên Luật hôn nhân và gia đình đợc ra đời, hay còn gọi là Đạo luật số 13 Theo Luật HN&GĐ năm 1959 tài sản chung của vợ chồngtài sản chung hợp nhất, tức mọi tài sảnvợ chồng có trớc và sau khi kết hôn đều là tài sản chung của vợ chồng, luật không thừa nhận tài sản riêng Luật quy định hai trờng hợp chia tài sản chung của vợ chồng là :chia tài sản chung của vợ chồng. .. trì hai trờng hợp chia tài sản chung của vợ chồng nh cổ luật là chia khi một bên chết trớc và chia tài sản chung khi ly hôn Đối với trờng hợp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn BDLBK quy định, nếu vợ chồng có con mà ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng sẽ không đợc chia theo nguyên tắc chia đôi mà ngời vợ chỉ đợc chia một phần trong tài sản chung tuỳ theo kỷ phần mà ngời vợ đã đóng góp Nếu... thỏa đáng quyền lợi của vợ chồng và các bên có quyền, lợi ích liên quan tới việc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn - Trờng hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định đợc theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng đợc trích ra từ khối tài sản chung đó để chia *Chia nhà ở thuộc sở hữu chung của vợ chồng (Điều 98 Luật... vợ chồng thỏa thuận chia một phần tài sản chung thì phần đã chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ phần tài sản đã chia đó thuộc sở hữu riêng của vợ chồng; phần tài sản chung còn lại vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng Vấn đề đặt ra là, trờng hợp vợ chồng yêu cầu chia toàn bộ tài sản chung thì không còn căn cứ phát sinh tài sản chung nữa, nh vậy việc chi dùng trong gia đình và các nghĩa vụ chung của vợ. .. sở hữu chung về tài sản của vợ chồng, đấy chính là tần tảo điền sản Về vấn đề chia tài sản chung cổ luật phong kiến Việt Nam quy định hai trờng hợp chia tài sản chung của vợ chồng : khi một bên chết trớc và chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn QTHL quy định khi vợ hoặc chồng chết thì điền sản đều đợc chia đôi mỗi ngời một phần Đây là một quy định tiến bộ thể hiện sự bình đẳng của ngời vợ đối... hợp chia tài sản chung của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình việt nam năm 2000 1 Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 1.1 Mục đích quy định việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân Kế thừa và phát triển Luật HN&GĐ năm 1986, Luật HN&GĐ năm 2000 cũng quy định về việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Điều 29 và quy định hậu quả chia tài. .. thì chia đôi, phần tài sản của ngời chết đợc chia theo quy định của pháp luật về thừa kế Theo em đây là một quy định hợp lý, bởi quan hệ tài sản của vợ chồng là quan hệ sở hữu chung hợp nhất ; mọi tài sản do vợ chồng lao động , sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân; những tài sảnvợ chồng đợc thừa kế chung , tặng cho chung đều là tài sản chung. .. nguyên tắc này Tòa án phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn thì cần phải căn cứ vào đặc điểm nghề nghiệp, điều kiện lao động sản xuất, hoàn cảnh sống của mỗi bên vợ chồng để phân chia tài sản chung của vợ chồng cho phù hợp, đảm bảo cho các bên vợ, chồng sau khi ly hôn đợc nhanh chóng đi vào ổn định cuộc sống riêng - Nguyên tắc thứ t: Tài sản chung của vợ chồng đợc chia bằng hiện vật hoặc theo . hợp chia tài sản chung của vợ chồng là :chia tài sản chung của vợ chồng khi một bên chết trớc và chia khi ly hôn. Trờng hợp chia tài sản chung của vợ chồng. luật. Tài sản chung của vợ chồng còn đợc tạo lập bởi sự thoả thuận của vợ chồng, bao gồm tài sản mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung và tài sản do vợ chồng
- Xem thêm -

Xem thêm: chia tài sản chung của vợ chồng, chia tài sản chung của vợ chồng, chia tài sản chung của vợ chồng, Điều kiện chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, Thực tiễn áp dụng pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng Nhận xét chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay