Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Gia Lâm- thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010

66 236 0

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2015, 00:14

Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LI CM N Trong quỏ trỡnh thc tp v nghiờn cu chuyờn , em luụn nhn c s giỳp tn tỡnh ca cỏc chỳ v anh, ch trong phũng Qun lý ụ th huyn Gia Lõm cựng vi s hng dn, ch bo ca TS.Nguyn Hu on. Em xin chõn thnh cm n thy giỏo TS. Nguyn Hu on, chỳ Lng Vn Thnh Trng phũng Qun lý ụ th huyn Gia Lõm cựng tp th cỏc anh ch trong phũng ó tn tỡnh giỳp ch bo em trong sut quỏ trỡnh thc tp v thc hin chuyờn tt nghip ny. Sinh viờn thc hin Nguyn Th Phng Tho SVTH: Nguyễn Thị Phơng Thảo Lớp: Kinh tế và quản lý Đô thị 49 Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LI CAM OAN Tụi xin cam oan ni dung bỏo cỏo ó vit l do bn thõn thc hin, khụng sao chộp, ct ghộp cỏc bỏo cỏo hoc lun vn ca ngi khỏc; nu sai phm tụi xin chu k lut vi Nh trng. H Ni, ngy thỏng nm 2011 Sinh viờn Nguyn Th Phng Tho SVTH: Nguyễn Thị Phơng Thảo Lớp: Kinh tế và quản lý Đô thị 49 Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MC LC DANH MC CC T VIT TT DANH MC BNG BIU SVTH: Nguyễn Thị Phơng Thảo Lớp: Kinh tế và quản lý Đô thị 49 Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MC CC T VIT TT HND Hi ng nhõn dõn UBND y ban nhõn dõn TN-MT Ti nguyờn v mụi trng SXKD Sn xut kinh doanh CNH-HH Cụng nghip húa hin i húa GTSX Giỏ tr sn xut CN-XD Cụng nghip-xõy dng KH K hoch NN Nụng nghip SVTH: Nguyễn Thị Phơng Thảo Lớp: Kinh tế và quản lý Đô thị 49 Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MC BNG BIU Bng 2.1: Dõn s v lao ng huyn Gia Lõm Error: Reference source not found Bng 2.2: K hoch s dng t phõn theo tng nm ca huyn Gia Lõm giai on 2006-2010 Error: Reference source not found Bng 2.3: Din tớch, c cu s dng cỏc loi t chớnh nm 2010 Error: Reference source not found Bng 2.4: Din tớch, c cu t nụng nghip nm 2010 Error: Reference source not found Bng 2.5: Din tớch, c cu t phi nụng nghip nm 2010 Error: Reference source not found Bng 2.6: So sỏnh bin ng t ai nm 2006 vi nm 2005 Error: Reference source not found Bng 2.7: So sỏnh bin ng s dng t nm 2010 vi nm 2005. Error: Reference source not found Bng 2.8: Kt qu thc hin k hoch s dng t nm 2007Error: Reference source not found Bng 2.9: Kt qu thc hin quy hoch s dng t giai on 2006-2010 44 SVTH: Nguyễn Thị Phơng Thảo Lớp: Kinh tế và quản lý Đô thị 49 Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LI M U 1.Tớnh cp thit ca ti t ai l ngun ti nguyờn vụ cựng quý giỏ ca quc gia. Trong tim thc ca ngi dõn Vit Nam, t ai ó tr thnh nhõn t u tiờn v quan trng nht trong quỏ trỡnh tn ti v phỏt trin. ụ th húa l mt quỏ trỡnh tt yu trong phỏt trin kinh t, ụ th húa cú nh hng nhiu mt n i sng kinh t-xó hi, c bit n nhu cu s dng t ụ th. Vỡ th vic s dng t hp lý, hiu qu, tit kim khụng ch cú ý ngha quan trng v mt kinh t m cũn l mc tiờu cho s n nh v phỏt trin xó hi. Hin nay, vi sc ộp v dõn s v tc ụ th hoỏ nhanh, s chuyn dch c cu t nụng nghip sang cụng nghip, dch v kộo theo nhu cu s dng t ngy mt tng, mi ngi ai cng mun s hu nú th nhng t ai li cú hn, nờn xy ra hin tng tranh ginh, ln chim ngy cng nhiu v vic qun lý, gii quyt vn ny cc k nan gii. m bo tớnh thng nht, s dng cú hiu qu v khoa hc trong cụng tỏc qun lý t ai thỡ quy hoch s dng t c t ra l cn thit. Quy hoch s dng t khụng ch gúp phn giỳp Nh nc qun lý, s dng qu t hiu qu m cũn bo m cho ngi s dng, giỳp cho ngi s dng t yờn tõm u t, sn xut, xõy dng cỏc cụng trỡnhỏp ng nguyn vng chớnh ỏng ca ngi s dng t. Nhn thc c tm quan trng ca quy hoch s dng t trong tỡnh hỡnh hin nay. Nh nc ó ban hnh cỏc vn bn, hng dn vic quy hoch s dng t. Trong quỏ trỡnh thc hin ó thu c mt s kt qu nht nh song bờn cnh ú cng gp phi khụng ớt khú khn. Vỡ th chỳng ta cn tỡm hiu nhng khú khn ú, tỡm ra phng hng gii quyt, nhm mc ớch hin thc húa quy hoch, phc v cỏc nhu cu dõn sinh, vn húa, xó hi vi hiu qu cao nht. Gia Lõm l huyn ngoi thnh nm ca ngừ phớa ụng Bc ca thnh ph H Ni. Di tỏc ng ca quỏ trỡnh ụ th húa, huyn Gia Lõm ang tng ngy thay da i tht i lờn phỏt trin kinh t- xó hi. Vỡ vy, yờu cu qun lý hiu qu t ai ó c cỏc cp, cỏc ngnh quan tõm nhng hiu qu mang li cũn nhiu hn ch. T nhng yờu cu cp thit trờn em ó chn ti: ỏnh giỏ cụng tỏc quy hoch s dng t trờn a bn huyn Gia Lõm- thnh ph H Ni giai on 2006- 2010. SVTH: Nguyễn Thị Phơng Thảo Lớp: Kinh tế và quản lý Đô thị 49 1 Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2. Mc tiờu v cõu hi nghiờn cu - Xõy dng c s lý lun ca quy hoch s dng t trờn c s trỡnh by v t ụ th, quy hoch s dng t, qun lý quy hoch v qun lý quy hoch s dng t. - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc quy hoch s dng t giai on 2006- 2010, trờn c s ú tỡm ra c nhng kt qu ó t c, nhng khú khn vng mc gp phi cng nh cỏc nguyờn nhõn ca nhng tn ti trong quỏ trỡnh thc hin cụng tỏc ny. - a ra cỏc gii phỏp cú c s khoa hc nhm thc hin quy hoch hiu qu hn. 3. Phng phỏp nghiờn cu ti s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu truyn thng : Phng phỏp duy vt bin chng v duy vt lch s, phng phỏp thng kờ, phng phỏp tng hp da trờn cỏc thụng tin, s liu thu thp c. 4. i tng v phm vi nghiờn cu ti gii hn phm vi nghiờn cu trờn a bn huyn Gia Lõm, thnh ph H Ni. i tng nghiờn cu ca ti l: Cụng tỏc quy hoch s dng t trờn a bn huyn Gia Lõm-thnh ph H Ni giai on 2006- 2010. 5. Cu trỳc ca ti Ngoi phn m u v kt lun, ti gm 3 chng: Chng I: Nhng vn lý lun chung v quy hoch s dng t. Chng II: ỏnh giỏ cụng tỏc quy hoch s dng t trờn a bn huyn Gia Lõm-TP. H Ni giai on 2006-2010. Chng III: Mt s gii phỏp tng cng cụng tỏc qun lý quy hoch s dng t. SVTH: Nguyễn Thị Phơng Thảo Lớp: Kinh tế và quản lý Đô thị 49 2 Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHNG I: NHNG VN Lí LUN CHUNG V QUY HOCH S DNG T 1.1. t ụ th 1.1.1. Khỏi nim t ai l ti nguyờn vụ cựng quý giỏ ca quc gia, l t liu sn xut c bit, l thnh phn quan trng hng u ca mụi trng sng, l a bn phõn b cỏc khu t ai dõn c xõy dng cỏc c s kinh t, vn húa xó hi, an ninh quc phũng. t ụ th l t thuc cỏc khu vc ni thnh, ni th xó, th trn c quy hoch s dng xõy dng nh , tr s cỏc c quan, cỏc t chc, cỏc c s sn xut, kinh doanh, cỏc c s h tng phc v li ớch cụng cng, quc phũng an ninh v cỏc mc ớch khỏc. Ngoi ra, theo quy nh cỏc loi t ngoi thnh, ngoi th xó ó cú quy hoch ca c quan Nh nc cú thm quyn phờ duyt phỏt trin ụ th thỡ cng c tớnh l t ụ th. Trong tim thc ca ngi dõn Vit Nam, t ai ó tr thnh nhõn t u tiờn v quan trng nht trong quỏ trỡnh tn ti v phỏt trin. ụ th húa l mt quỏ trỡnh tt yu trong phỏt trin kinh t, ụ th húa cú nh hng nhiu mt n i sng kinh t xó hi, c bit n nhu cu s dng t ụ th. Vỡ th vic s dng t hp lý, hiu qu, tit kim khụng ch cú ý ngha quan trng v mt kinh t m cũn l mc tiờu cho s n nh v phỏt trin xó hi. 1.1.2. c im c im ca t ai l tớnh c hu, t liu sn xut gn vi hot ng ca con ngi, ngoi ra t ụ th cũn cú nhng c trng ch yu sau: - t cú gii hn, khụng sinh sụi ny n nờn phi s dng tit kim cú hiu qu. Cỏc chớnh sỏch s dng t ai phi t hiu qu v tit kim lờn hng u. - t ai l t liu sn xut c bit bi trong quỏ trỡnh s dng, nú khụng b hao mũn, nu bit cỏch s dng hp lý thỡ giỏ tr ngy cng tng. - t ai thuc s hu ca Nh nc, Nh nc thng nht qun lý; Nh nc cú quyn giao quyn s dng cho cỏc cỏ nhõn, cỏc t chc; Nh nc cú quyn nh SVTH: Nguyễn Thị Phơng Thảo Lớp: Kinh tế và quản lý Đô thị 49 3 Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ot v chim hu m bo an ninh cho Quc gia. Mt khỏc, t ai l thnh qu ca cỏch mng nờn cn cụng bng trong vic s dng v cụng bng trong vic hng cỏc quyn li t t. - t ụ th cú ngun gc t t t nhiờn hoc t nụng nghip c trang b c s h tng cụng cng khi chuyn mc ớch s dng. - t ụ th phi c s dng ỳng quy hoch, k hoch, phi xõy dng c s h tng trc khi xõy dng cỏc cụng trỡnh khỏc. - Tng lụ t trong ụ th cú v trớ c nh, mi v trớ cú c thự riờng, khụng ging vi bt k v trớ no. - t ụ th l ti sn c bit cú giỏ tr cao hn so vi cỏc loi t khỏc bi v trớ v c s h tng trờn t. - Cú s mt cõn i gia cung v cu v t ụ th, do quỏ trỡnh ụ th húa din ra nhanh chúng trong nhng nm gn õy lm cho cu v t ụ th tng nhanh nhng cung t li b hn ch. - Phi tuõn th 3 nguyờn tc: tit kim, hiu qu; ỳng quy hoch, k hoch; Ngi s dng t phi thc hin y ngha v v t ai ca mỡnh vi Nh nc. 1.1.3. Phõn loi t ụ th *) Cn c vo mc ớch s dng, t ụ th c phõn chia thnh cỏc loi t ch yu sau õy: - t dnh cho cỏc cụng trỡnh cụng cng: nh ng giao thụng, cỏc cụng trỡnh giao thụng tnh, cỏc nh ga, bn bói; cỏc cụng trỡnh cụng cp thoỏt nc, cỏc ng dõy truyn ti in, thụng tin liờn lc. - t dựng vo cỏc mc ớch an ninh quc phũng, cỏc c quan ngoi giao v cỏc khu vc hnh chớnh c bit. - t dõn c: bao gm c din tớch t dựng xõy dng nh , cỏc cụng trỡnh phc v sinh hot, khong khụng gian theo quy nh v xõy dng v thit k nh . - t chuyờn dựng: xõy dng trng hc, bnh vin, cỏc cụng trỡnh vn húa vui chi gii trớ, cỏc cụng s v khu vc hnh chớnh, cỏc trung tõm thng mi, buụn bỏn, cỏc c s sn xut kinh doanh. SVTH: Nguyễn Thị Phơng Thảo Lớp: Kinh tế và quản lý Đô thị 49 4 Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - t nụng nghip, ng nghip ụ th: gm din tớch cỏc h nuụi trng thy sn, cỏc khu vc trng cõy xanh, trng hoa, cõy cnh, cỏc ph vn - t cha s dng n: l t c quy hoch phỏt trin ụ th nhng cha s dng. *) Vic xỏc nh v phõn loi ỳng cỏc loi t ụ th cú ý ngha rt quan trng, vỡ yờu cu v qun lý v s dng cỏc loi t ụ th cú nhng quy nh v c trng hon ton khỏc so vi qun lý v s dng t nụng nghip v t nụng thụn: - Vic s dng t phi tuõn theo quy hoch, k hoch s dng t ó c c quan Nh nc cú thm quyn xột duyt, phi tuõn theo cỏc quy nh v bo v mụi trng, m quan ụ th. - t ụ th phi c xõy dng c s h tng trc khi s dng. - Mc s dng t vo cỏc cụng trỡnh xõy dng phi tuõn theo cỏc tiờu chun k thut quy nh. 1.1.4. Vai trũ ca t ụ th vi phỏt trin kinh t- xó hi ụ th t ai l sn phm ca t nhiờn, cú trc lao ng v cựng vi quỏ trỡnh lch s phỏt trin kinh t - xó hi, t ai l iu kin chung ca lao ng. t ai úng vai trũ quyt nh cho s tn ti v phỏt trin ca xó hi loi ngi. Nu khụng cú t ai thỡ rừ rng khụng cú bt k mt ngnh sn xut no, mt quỏ trỡnh lao ng sn xut no, cng nh khụng th no cú s tn ti ca loi ngi. t ai l mt trong nhng ti nguyờn vụ cựng quý giỏ ca loi ngi, iu kin cho s sng ca ng thc vt v con ngi trờn trỏi t. t ụ th tham gia vo tt c cỏc hot ng ca i sng kinh t, xó hi. t ụ th l a im, l c s ca cỏc thnh ph, lng mc, cỏc cụng trỡnh cụng nghip, giao thụng t ụ th cựng vi cỏc iu kin t nhiờn khỏc l mt trong nhng c s quan trng nht hỡnh thnh cỏc vựng kinh t ca t nc nhm khai thỏc v s dng cú hiu qu cỏc tim nng t nhiờn, kinh t, xó hi ca mi vựng t nc. t ụ th tham gia vo tt c cỏc ngnh sn xut vt cht ca xó hi. Tuy vy i vi tng ngnh c th ca nn kinh t quc dõn, t ụ th cú v trớ khỏc nhau. SVTH: Nguyễn Thị Phơng Thảo Lớp: Kinh tế và quản lý Đô thị 49 5 [...]... t ra (nh hng khụng gian, quy hoch s dng t v quy hoch chuyờn ngnh) Quy hoch chung bao gm phm vi t ai ụ th v t ai ngoi ụ cho phỏt trin ụ th v phm vi t ai lp quy hoch chung phi c c quan Nh nc cú thm quyn phờ duyt quy hoch ụ th ú quyt nh Quy hoch chung c xõy dng cho thi gian 15-20 nm v quy hoch xõy dng t u cho khong thi gian 5-10 nm Trc khi trỡnh cỏc c quan Nh nc cú thm quyn phờ duyt quy hoch chung phi... hoch s dng t c chia thnh cỏc giai on, trong cỏc giai on thc hin nhng ni dung c th ó vch sn trong phng ỏn quy hoch chung Phi ch rừ c cỏi gỡ lm trc, cỏi gỡ lm sau, thi gian hon thnh mi giai on l bao nhiờu Trong mi giai on thc hin s gp phi mt s vng mc, gii quyt nhng khú khn ú thỡ cn cú nhng bin phỏp no hoc cú nhng gii phỏp no thỏo g 1.2.5 Yờu cu ca cụng tỏc quy hoch s dng t Quy hoch, k hoch s dng t theo... quyt nh giao t, cho thuờ t, cho phộp chuyn mc ớch s dng t l Quy hoch, k hoch s dng t hoc quy hoch xõy dng ụ th, quy hoch xõy dng im dõn c nụng thụn ó c c quan nh nc cú thm quyn xột duyt l quy hoch, k hoch s dng t ó c c quan Nh nc cú thm quyn xột duyt Tc l vic giao t cho cỏc i tng s dng l phi da trờn quy hoch v phự hp vi quy hoch Do ú, s dng v qun lý t ai mt cỏch cú hiu qu nht cn thit phi tin hnh quy. .. dng t theo quy hoch, k hoch nhm ngn chn kp thi vi phm v x lý nghiờm ngt cỏc trng hp vi phm, thng xuyờn kim tra tin u t d ỏn v thu hi cỏc d ỏn chm trin khai 2.2.2.2 K hoch s dng t ca huyn Gia Lõm giai on 2006-2010 Mc tiờu phn u ca huyn Gia Lõm trong giai on 2006-2010 l n nm 2010 t c cỏc ch tiờu nh: - Giỏ tr sn xut trờn phm vi lónh th tng bỡnh quõn 15-16% - Giỏ tr sn xut huyn qun lý tng 14-15% Quy hoch... hnh thc hin quy hoch, k hoch trờn a bn T chc cụng khai quy hoch v ph bin, tuyờn truyn sõu rng n chớnh quyn cp xó, cỏc t chc, on th chớnh tr xó hi v mi ngi dõn c bit phi hp, kim tra, giỏm sỏt v ng thun thc hin Trong quỏ trỡnh thc hin quy hoch cn lng ghộp cỏc vn mụi trng, gm cú quy hoch tng th phỏt trin kinh t-xó hi, quy hoch vựng, quy hoch chung v quy hoch chi tit ụ th Khi trin khai thc hin quy hoch,... 10 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Quy hoch s dng t ch l mt b phn ca quy hoch tng th kinh t - xó hi Nú cn c vo b khung ca quy hoch tng th phỏt trin kinh t xó hi ó vch sn, c th húa cỏc chi tit, cỏc nhõn t ca quy hoch tng th Trong quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi ó xỏc nh rừ quy mụ, a im v phng hng hot ng ca tng vựng, tng lnh vc Vỡ vy, quy hoch s dng t ai cn c vo quy hoch tng th phỏt trin kinh t... quy hoch ụ th khụng ch l vic ca chớnh quyn cỏc cp m cũn l vic ca cng ng ụ th Chớnh quyn cỏc cp l chớnh quyn ca dõn, do dõn v vỡ dõn, t cỏch thay mt dõn qun lý quy hoch Tuy nhiờn du c gng n my thỡ chớnh quyn cng khụng th sc m ng trn vn cụng vic ny, ũi hi phi xó hi húa ngun lc qun lý, phi huy ng sc mnh ca c cng ng ụ th 1.3.1 Ni dung cụng tỏc qun lý quy hoch 1.3.1.1 Qun lý quỏ trỡnh lp v phờ duyt quy. .. Nhng vn bn phỏp lý ny to c s phỏp lý vng chc cho cụng tỏc lp quy hoch, k hoch s dng t giỳp gii ỏp cho nhng vn t ra: s cn thit v mt phỏp lý phi lp quy hoch s dng t ai; trỏch nhim lp quy hoch s dng t ai; ni dung lp quy hoch, k hoch s dng t ai; thm quyn xột duyt quy hoch, k hoch s dng t ai * S cn thit v mt phỏp lý phi lp quy hoch s dng t Lp quy hoch, k hoch s dng t l mt hot ng chin lc quan trng c ng v... Cỏc ỏn quy hoch ụ th khi ó c phờ duyt cn phi c cụng khai cho dõn c ụ th bit v thc hin Trong quỏ trỡnh thc hin cỏc ỏn quy hoch cn c b sung, nhn xột v iu chnh cho phự hp vi thc t phỏt sinh v phỏt trin ụ th m trong quy hoch cha lng ht c v phi c c quan Nh nc cú thm quyn phờ duyt C quan phờ duyt ỏn quy hoch chung thỡ cng ng thi l c quan phờ duyt ỏn quy hoch iu chnh ca cỏc ụ th b Thm quyn lp quy hoch... luụn l quy hoch ng, mt quỏ trỡnh lp li: quy hoch thc hin quy hoch li tip tc thc hin vi cht lng cao hn v ngy cng phự hp vi tỡnh hỡnh thc t 1.2.3 Nhng cn c quy hoch s dng t 1.2.3.1 Cn c vo quy hoch tng th phỏt trin kinh t- xó hi Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi l quy hoch mang tm v mụ ca Nh nc nhm b trớ, sp xp cỏc ngnh ngh, cỏc ngun lc sn xut xó hi sao cho hp lý, tit kim v hiu qu nht Quy hoch . c s lý lun ca quy hoch s dng t trờn c s trỡnh by v t ụ th, quy hoch s dng t, qun lý quy hoch v qun lý quy hoch s dng t. - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc quy hoch s dng t giai on 2006- 2010,. lý lun chung v quy hoch s dng t. Chng II: ỏnh giỏ cụng tỏc quy hoch s dng t trờn a bn huyn Gia Lõm-TP. H Ni giai on 2006-2010. Chng III: Mt s gii phỏp tng cng cụng tỏc qun lý quy hoch s dng t. SVTH:. quyt nh giao t, cho thuờ t, cho phộp chuyn mc ớch s dng t l Quy hoch, k hoch s dng t hoc quy hoch xõy dng ụ th, quy hoch xõy dng im dõn c nụng thụn ó c c quan nh nc cú thm quyn xột duyt l quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Gia Lâm- thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010, Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Gia Lâm- thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010, Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Gia Lâm- thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay