SKKN Sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học môn Giáo dục công dân 6 nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh

1 388 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:38

UBND HUYỆN QUỲNH PHỤ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Số: /GD&ĐT V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quỳnh Phụ, ngày tháng 9 năm 2013 Kính gửi: Đ/c Hiệu trưởng trường Mầm non. Thực hiện Công văn số 6125, ngày 06/9/2013 của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trường Mầm non và nội dung tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 26,27/8; Phòng Giáo dục – Đào tạo tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trường Mầm non theo kế hoạch sau: 1. Tập huấn sử dụng phần mềm: + Thời gian: 2 ngày (ngày 04,05/10/2013); từ 7h30, ngày 04/10/2013. + Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Phòng GD&ĐT. + Thành phần: Mỗi trường cử 02 cán bộ đi tập huấn (01cán bộ quản lý nhà trường và 01 cán bộ, giáo viên sử dụng thành thạo vi tính). Yêu cầu: Khi đi tập huấn các đơn vị mang theo máy tính, USB 3G, dây nguồn và bản in báo cáo tự đánh giá trường Mầm non của đơn vị mình năm học 2012 - 2013. 2. Sử dụng phần mềm: Sau khi tập huấn các trường mầm non nhập dữ liệu tự đánh giá của năm học 2012 - 2013, 2013 - 2014 vào phần mềm. * Chú ý: Các trường chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và đường truyền internet để sử dụng tốt phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục. Yêu cầu đồng chí Hiệu trưởng thực hiện nghiêm túc./. Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG - Như kính gửi, - Website phòng GD-ĐT, - Lưu PGD-ĐT. Lại Cao Hạnh . huấn các đơn vị mang theo máy tính, USB 3G, dây nguồn và bản in báo cáo tư đánh giá trường Mầm non của đơn vị mình năm học 2012 - 2013. 2. Sử dụng phần mềm: Sau khi tập. ngày 26, 27/8; Phòng Giáo dục – Đào tạo tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trường Mầm non theo kế hoạch sau: 1. Tập huấn sử dụng phần mềm: +. hiện Công văn số 61 25, ngày 06/ 9/2013 của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trường Mầm non và nội dung tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 26, 27/8;
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học môn Giáo dục công dân 6 nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, SKKN Sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học môn Giáo dục công dân 6 nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, SKKN Sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học môn Giáo dục công dân 6 nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn