Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục

21 6,242 44
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 20:52

Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục Số tiết học: 15 (Lớp CBQL ĐH, CĐ) A. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học chuyên đề này, người học có khả năng: Kiến thức: - Phân biệt được lãnh đạo và quản lý. - Tóm tắt được các học thuyết quản lý tiêu biểu và xác định khả năng vận dụng trong quản lý giáo dục - Nêu được các đặc điểm của quản lý giáo dục và một số mô hình QLGD hiện đại. Kỹ năng: - Thực hiện đúng vai trò lãnh đạo và quản lý trong điều hành các hoạt động của khoa/ phòng/ bộ môn/ nhà trường - Có khả năng chon lọc và vận dụng kiến thức của các học thuyết quản lý và mô hình quản lý giáo dục hiện đại vào công tác quản lý trường học. Thái độ: - Đổi mới tư duy về lãnh đạo và QLGD, chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ B. Tóm tắt nội dung chuyên đề Giới thiệu tổng quan về khoa học quản lý và những học thuyết quản lý tiêu biểu, áp dụng các học thuyết quản lý trong quản lý giáo dục nói chung và quản lý trong trường đại học, cao đẳng nói riêng C. Nội dung chi tiết chuyên đề 1. Tổng quan về khoa học quản lý 1.1. Lãnh đạo và quản lý 1.1.1. Lãnh đạo Có thể khái quát: lãnh đạo là quá trình khởi xướng, xác định phương hướng, mục tiêu lâu dài, lựa chọn chiến lược, tác động, ảnh hưởng tìm kiếm sự 1 tự nguyện tham gia của mọi người nhằm tập hợp, điều hòa, phối hợp các mối quan hệ, dẫn dắt, tạo động lực để mọi thành viên trong tổ chức cùng thực hiện nhiệm vụ đưa tổ chức đạt đến mục tiêu đã xác định. 1.1.2.Quản lý Quản lý là sự tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý đến đối tợng quản lý trong tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt được mục tiêu đã đề ra. Quản lý là quá trình đạt đến mục tiêu của tổ chức bằng việc thực hiện các chức năng quản lý: kế hoach, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra; Quản lý là quá trình thực hiện các công việc xây dựng kế hoạch hành động (bao gồm cả xác định mục tiêu cụ thể, chế định kế hoạch, quy định tiêu chuẩn đánh giá và thể chế hóa), sắp xếp tổ chức (bố trí tổ chức, phối hợp nhân sự, phân công công việc, điều phối nguồn lực tài chính và kĩ thuật…), chỉ đạo, điều hành, kiểm soát và đánh giá kết quả, sửa chữa sai sót (nếu có) để bảo đảm hoàn thành mục tiêu của tổ chức đã đề ra. Bản chất của quản lý là sự phối hợp các thành tố trong tổ chức nhằm đạt đợc các mục tiêu đã đề ra và sự phối hợp này mang dấu ấn chủ quan của chủ thể quản lý (nói cách khác là nó phụ thuộc vào ý tưởng, năng lực, nhân cách… của chủ thể quản lý), vì việc đạt được sự hài hoà của những nỗ lực cá nhân hướng tới hoàn thành các mục tiêu của tổ chức chính là mục đích của quản lý. 1.1.3. Phân biệt lãnh đạo, quản lý Có thể coi là lãnh đạo là quản lý ở cấp độ cao hơn. Những nhà quản lý giỏi cần cả hai kỹ năng quản lý và lãnh đạo. Trong điều hành tổ chức, nhà quản lý phải thực hiện cả lãnh đạo và quản lý. Hoạt động lãnh đạo tập trung những định hướng dài hạn cho các hoạt động của tổ chức. Còn quản lý tập trung giữ vững và tăng cường hoạt động của tổ chức theo trật tự và sự nhất quán để đảm bảo đưa tổ chức đạt đến các mục tiêu đã xác định Bảng 1.1. So sánh lãnh đạo và quản lý của Bennis Lãnh đạo tập trung vào: Quản lý tập trung vào: 2 Hiệu lực Mục tiêu lâu dài Con người và chất lượng Phát triển một tầm nhìn được chia sẻ. Điều chỉnh con người và tầm nhìn Lôi kéo làm việc nhóm Thúc đẩy và hỗ trợ Lãnh đạo giỏi là làm đúng việc cần thiết. Hiệu quả Những thành tựu gần nhất Khuôn khổ căn bản Lập kế hoạch và ngân sách Tổ chức(công việc và nguồn lực) Hành pháp Giám sát Quản lý giỏi là làm các công việc đúng cách. ( Nguồn: Theo Bennis, (1994) 1.2. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu KHQL 1.2.1.Đối tượng nghiên cứu Khoa học quản lý lấy thực tiễn quản lý (ở tất cả các lĩnh vực và cấp độ) làm đối tượng nghiên cứu nhằm tìm ra cái chung, cái giống nhau, cái lặp lại của hoạt động quản lý ở tất cả các lĩnh vực và cấp độ của nó, tức là các quy luật quản lý. Khoa học quản lý nghiên cứu các mối quan hệ phát sinh trong hoạt động của các tổ chức nhằm tìm ra những quy luật và cơ chế vận dụng những quy luật đó trong quá trình tác động lên con người, thông qua đó mà tác động lên các yếu tố vật chất và phi vật chất một cách có hiệu quả; cải tạo đối tượng khách quan, tìm ra nguyên tắc, nguyên lý, qui luật, phương pháp để áp dụng trong thực tiễn nhằm làm cho quá trình quản lý ngày càng hiệu quả hơn. 1.2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học quản lý có các nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu các quan hệ quản lý, tức là quan hệ giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. - Nghiên cứu, phân tích các công việc quản lý trong một tổ chức để tổng quát hoá các kinh nghiệm tốt thành nguyên tắc và lý thuyết áp dụng cho mọi hình thức quản lý tương tự. - Giải thích các hiện tượng quản lý và đề xuất những lý thuyết cùng những kĩ thuật nên áp dụng để giúp nhà quản lý hoàn thành nhiệm vụ, qua đó giúp tổ chức đạt được mục tiêu. -Nghiên cứu phân tích các hoạt động quản lý có ý nghĩa duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động, tìm ra các qui luật hay tính qui luật và cơ chế vận dụng các qui luật đó trong quá trình tác động đến con người, 3 thông qua đó mà tác động đến các nguồn lực khác nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. 1.2.3.Phương pháp nghiên cứu Khoa học quản lý vận dụng các phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu cơ bản sau đây a) Các phương pháp chung Khoa học quản lý vận dụng các phương pháp nghiên cứu chung của nhiều khoa học khác nhau là:: - Phương pháp duy vật biện chứng. - Phương pháp –duy vật lịch sử - Phương pháp trừu tượng hoá b) Các phương pháp cụ thể Ngoài những phương pháp chung như đã trình bày ở trên, khoa học quản lý còn sử dụng một số phương pháp cụ thể khác như: Phương pháp phân tích - tổng hợp, Phương pháp quy nạp - diễn dịch, Phương pháp hệ thống, Phương pháp mô hình hoá và một số phương pháp liên ngành khác. 1.3.Giới thiệu một số học thuyết quản lý tiêu biểu 1.3.1.Thuyết quản lý truyền thống: a) Thuyết quản lý khoa học Đại diện tiêu biểu cho trường phái khoa học này là Frededric W.Taylor (1856 - 1915) Nội dung của lý luận quản lý một cách khoa học bao gồm các mặt sau: 1. Xác định một cách khoa học khối lượng công việc hàng ngày của công nhân, phải nghiên cứu thời gian và thao tác cần thiết cho công việc để xây dựng định mức cho công việc. Đó là nguyên lý định mức. 2. Phải lựa chọn những thợ hạng nhất cho mỗi công việc. 3. Nguyên lý tiêu chuẩn hoá. 4. Xây dựng và thực hiện chế độ trả lương theo số lượng sản phẩm nhằm khuyến khích người lao động. 4 5. Hai bên thợ và chủ đều phải nhận thức rằng việc nâng cao năng suất lao động có lợi cho cả hai bên, do đó cần có một cuộc “cách mạng tinh thần”, hợp tác và cùng nhau cố gắng. 6. Tách biệt chức năng kế hoạch với chức năng thừa hành. 7. Thực hiện chế độ chức năng và chế độ chức năng trực tuyến. 8. Nguyên lý kiểm soát, quản lý về mặt cơ cấu tổ chức. Thực chất của việc quản lý khoa học là cuộc cách mạng tư tưởng hoàn toàn của công nhân trong tất cả các xí nghiệp hoặc tổ chức, là cuộc cách mạng tư tưởng hoàn toàn về trách nhiệm của công nhân đối với công việc của họ, về cách đối xử của họ với với những đồng sự và đối với chủ. Vì vậy, ông nêu ra 4 nguyên tắc quản lý khoa học: 1. Phương pháp khoa học cho những thành tố cơ bản trong công việc của công nhân, thay cho phương pháp cũ dựa vào kinh nghiệm. 2. Xác định chức năng hoạch định của nhà quản lý, thay vì để công nhân tự ý lựa chọn phương pháp làm việc riêng của họ. 3. Lựa chọn và huấn luyện công nhân, phát triển tinh thần hợp tác đồng đội, thay vì khích lệ những nỗ lực cá nhân riêng lẻ của họ. 4. Phân chia công việc giữa nhà quản lý và công nhân, để mỗi bên làm tốt nhất công việc của họ, chứ không phải chỉ đổ lên đầu công nhân như trước kia. Công tác quản lý tương ứng là: a) Nghiên cứu thời gian và các thao tác hợp lý nhất để thực hiện công việc. b) Bằng cách mô tả công việc để chọn lựa công nhân, thiết lập hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống huấn luyện chính thức. c) Trả lương theo nguyên tắc khuyến khích theo sản lượng, bảo đảm an toàn lao động bằng dụng cụ thích hợp. d) Thăng tiến trong công việc, chú trọng lập kế hoạch và tổ chức hoạt động. Học thuyết quản lý khoa học của Tay lor vẫn còn nhiều giá trị trong quản lý ngày nay. Các vấn đề chuyên môn hóa trong phân công lao động, trả lương 5 theo sản phẩm vấn được nhiều tổ chức áp dụng có hiệu quả. Trong QLGD các vấn đề tuyển chọn và đào tạo cán bộ, viên chức; phân công chuyên môn hóa dựa trên các tiêu chuẩn công việc theo mỗi vị trí hoàn toàn có thể áp dụng. Chú trọng khâu lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cũng là yêu cầu quan trọng cần được thực hiện. Ngoài ra còn rất nhiều tác giả thuộc trường phái quản lý khoa học như: Charles Babbage (1792 - 1871); Frank (1886 - 1924) và Lillian Gilbreth (1878 – 1972); Henry Gantt (1861 - 1919);… Trường phái quản lý khoa học có nhiều đóng góp có giá trị cho sự phát triển của tư tưởng quản lý. b) Thuyết quản lý hành chính Cha đẻ của thuyết quản lý hành chính là: Henry Fayol (1841 - 1925). Fayol chỉ ra rằng năng suất lao động của con người làm việc chung trong tập thể tùy thuộc vào sự sắp xếp tổ chức của nhà quản lý. Việc sắp xếp, tổ chức đó được Fayol gọi là việc quản lý tổng quát và việc này cũng quan trọng như 5 việc khác trong cơ sở sản xuất kinh doanh: (1) Sản xuất, (2) Tiếp thị hay Marketing, (3) Tài chính, (4) Quản lý tài sản và con người, (5) Kế toán - thống kê. Để có thể làm tốt việc sắp xếp, tổ chức xí nghiệp Fayol đã đề nghị các nhà quản lý nên theo 14 nguyên tắc quản lý: 1. Phải phân công lao động. 2. Phải xác định rõ mối quan hệ giữa quyền hành và trách nhiệm. 3. Phải duy trì kỷ luật trong xí nghiệp. 4. Mỗi công nhân chỉ nhận lệnh từ một cấp chỉ huy trực tiếp duy nhất. 5. Các nhà quản lý phải thống nhất ý kiến khi chỉ huy. 6. Quyền lợi chung luôn luôn phải được đặt trên quyền lợi riêng. 7. Quyền lợi kinh tế phải tương xứng với công việc. 6 8. Quyền quyết định trong xí nghiệp phải tập trung về một mối. 9. Xí nghiệp phải được tổ chức theo cấp bậc từ giám đốc xuống đến công nhân. 10. Sinh hoạt trong xí nghiệp phải có trật tự. 11. Sự đối xử trong xí nghiệp phải công bình. 12. Công việc của mỗi người trong xí nghiệp phải ổn định. 13. Tôn trọng sáng kiến của mọi người. 14. Xí nghiệp phải xây dựng cho được tinh thần tập thể. Trường phái hành chính chủ trương rằng, năng suất lao động sẽ cao trong một tổ chức được sắp đặt hợp lý. Nó đóng góp rất nhiều trong lý luận cũng như thực hành quản lý, nhiều nguyên tắc quản lý của tư tưởng này vẫn còn áp dụng ngày nay. Các hình thức tổ chức, các nguyên tắc tổ chức, quyền lực và sự ủy quyền đang ứng dụng phổ biến hiện nay cả trong QLGD, đó chính là sự đóng góp quan trọng của trường phái quản lý hành chính. c)Thuyết bàn giấy (thuyết quan lieu)của Max Weber: Weber cho rằng, thể chế quan liêu là một tổ chức xã hội chặt chẽ, hợp lý giống như một cỗ máy. Nó có những hoạt động chuyên nghiệp thành thạo, có qui định rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm, có qui chế thực hiện nghiêm khắc và quan hệ phục tùng theo cấp bậc, đo đó trở thành một hệ thống kỹ thuật quản lý. Weber đã chỉ rõ thể chế quan liêu dù quan sát theo góc độ kỹ thuật thuần tuý cũng có những ưu điểm rõ rệt so với những thể chế quản lý trước kia. Điều này được thể hiện rõ ở những đặc trưng cơ bản sau: 1. Tính chuẩn xác. 2. Tính nhạy bén. 3. Tính rõ rằng. 4. Tinh thông văn bản. 5. Tính liên tục. 6. Tính nghiêm túc. 7. Tính thống nhất. 8. Quan hệ phục tùng nghiêm chỉnh. 9. Phòng ngừa va chạm. 7 Max Weber (1864-1920) 10.Tiết kiệm nhân lực và vật lực. Tư tưởng quản lý của Weber theo thể chế quan liêu và ông cho rằng, chính nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa yêu cầu phải không ngừng tiến hành quản lý một cách tỉ mỉ. Theo Weber thì trong một quốc gia hiện đại, nền chính trị quan liêu là người cai trị thực tế. Ông đã đưa ra 7 nguyên lý quản lý cho tư tưởng quản lý của mình gồm các điểm chính: (1) Sự phân công lao động được xác định rõ ràng và thể chế hoá; (2) Hình thành trật tự thứ bậc dựa trên một dây chuyền chỉ huy; (3) Tuyển chọn dựa trên năng lực nghề nghiệp, thi sát hạch và trình độ,…; (4) Cần chỉ định người quản lý; (5) Cần trả lương xứng đáng cho hoạt động của nhà quản lý; (6) Người quản lý không nên là người sở hữu đơn vị mà mình điều hành; (7) Hoạt động quản lý của nhà quản lý phải tuân thủ chặt chẽ mọi qui tắc, chuẩn mực và chịu sự kiểm tra. Weber cho rằng bất kỳ tổ chức xã hội nào cũng phải lấy quyền lực ở một hình thức nào đó làm cơ sở tồn tại. Xét về mặt quản lý, quyền lực là mệnh lệnh của nhà quản lý tác động đến hành vi của người bị quản lý. Người bị quản lý phải tiếp nhận hoặc phục tùng mệnh lệnh của nhà quản lý, lấy mệnh lệnh của nhà quản lý làm chuẩn mực cho hành vi của họ. Tuy nhiên Weber không chỉ coi quyền lực là cơ cấu mệnh lệnh dẫn đến sự phục tùng mà còn cho rằng người bị quản lý vui lòng phục tùng, tựa hồ như người bị quản lý đã xuất phát từ lý do tự thân, coi nội dung phục tùng mệnh lệnh là khuôn phép cho mọi hành động của họ. Nhiều nội dung của học thuyết quản lý bàn giấy có thể vận dụng trong QLGD, chẳng hạn: Thể chế hóa việc phân công lao động, tuyển chọn cán bộ viên chức không chỉ dựa vào hồ sơ lý lịch mà phải qua sát hạch thực tế, hoạt động quản lý cần tuân thủ qui tắc, chuẩn mực và chịu sự kiểm tra… 1.3.2.Một số học thuyết theo trường phái hành vi Tư tưởng quản lý theo quan điểm hành vi, là những quan điểm quản lý nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố tâm lý, tình cảm, quan hệ xã hội của con người trong công việc. Tư tưởng này cho rằng, hiệu quả của quản lý do năng suất lao 8 động quyết định, nhưng năng suất lao động không chỉ do các yếu tố vật chất quyết định mà còn do sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý, xã hội của con người. Lý thuyết này bắt đầu xuất hiện ở Mỹ trong thập niên 30, được phát triển mạnh bởi các nhà tâm lý học trong thập niên 60, và hiện nay vẫn còn được nghiên cứu tại nhiều nước phát triển nhằm tìm ra những hiểu biết đầy đủ về tâm lý phức tạp của con người, một yếu tố quan trọng để quản lý. Có thể kể đến một vài tác giả thuộc trường phái này: a) Thuyết quản lý của Mary Parker Follett (1863 - 1933): Follett nhận thấy quản lý là một dòng chảy, có tiến trình liên tục và rất năng động, vì nếu một vấn đề được giải quyết trong quá trìnhquản lý thì nó sẽ làm nảy sinh những vấn đề mới và bà nhấn mạnh đến hai khía cạnh: 1) Quan tâm đến người lao động trong quá trình giải quyết vấn đề 2) Nhà quản lý phải năng động, không quá nguyên tắc cứng nhắc. Follett dã quan sát để nghiên cứu cách thức giải quyết công việc của các nhà quản lý và bà thấy rõ sự phối hợp giữa vai trò vai trò quyết định với các hoạt động quản lý, bà đưa ra 4 nguyên tắc về sự phối hợp: 1) Người chịu trách nhiệm ra quyết định phải có sự tiếp xuc trực tiếp; 2) Sự phối hợp luôn giữ vai trò quan trọng trong suốt giai đoạn đầu của kế hoạch và quá trình thực hiện kế hoạch 3) Sự phối hợp cần nhằm đến mọi yếu tố trong từng tình huống cụ thế; 4) Sự phối hợp phải được tiến hành liên tục Follett cho rằng các nhà quản lý cấp cơ sở là những người có địa vị thích hợp nhất để phối hợp các nhiệm vụ, bởi họ có thể tăng sự truyền thông với các đồng nghiệp, cấp dưới, từ đó nhà quản lý có thể có được những thông tin chính xác nhất phục vụ cho việc ra quyết định. Công việc của các nhà quản lý ở tất cả các cấp còn là thiết lập các mối quan hệ tốt với cấp dưới của họ, tuy quá trình này có thể gặp khó khăn về tâm lý. Các nhà quản lý cần tìm cách giải quyết những xung đột trong nội bộ họ phụ trách, để làm tốt họ nên tích cực tiếp xúc và truyền thông với đồng nghiệp và cấp dưới, quá trình này sẽ tạo được sự hiểu biết giữa các bên. 9 b) Thuyết nhu cầu của Abraham Maslow (1908 - 1970): Là nhà tâm lý học đã xây dựng một lý thuyết về nhu cầu của con người gồm 5 cấp bậc được xếp từ thấp lên cao theo thứ tự: (1) Nhu cầu sinh tồn (2) Nhu cầu an toàn (3) Nhu cầu xã hội (4) Nhu cầu được tôn trọng (5) Nhu cầu sáng tạo Nhà quản lý cần hiểu rõ nhu cầu của con người để có những phương pháp quản lý phù hợp nhằm tạo được động lực, phát huy hết khả năng của đối tượng quản lý - những thành viên trong tổ chức, làm cho tổ chức phát triển có hiệu quả đạt được những mục tiêu đã đề ra. c) Thuyết X- thuyết Y của Douglas. Mc. Gregor (1906 - 1964) Thuyết X cho rằng: - Phần đông mọi người đều không thích làm việc nên luôn có xu hướng tránh công việc nếu có cơ hội.; - Thích được chỉ huy hơn là tự chịu trách nhiệm; - Phần lớn con người làm việc vì lợi ích vật chất; - Con người thường muốn lấy mình làm trung tâm không quan tâm đến mục tiêu của tổ chức; - Không thích sự cải cách, không linh lợi, dễ bị lừa Vì vậy, các nhà quản lý đã xây dựng những bộ máy tổ chức với quyền hành tập trung đặt ra nhiều quy tắc thủ tục, đồng thời với một hệ thống kiểm tra giám sát chặt chẽ để quản lý hiệu quả đối với những người thuộc thuyết X. Thuyết Y cho rằng: - Con người đều có đều có bản tính là lao động, nghỉ ngơi, giải trí; - Phần lớn mọi người có khả năng giải quyết các vấn đề của tổ chức, chỉ có một số ít là không có khả năng đó; - Con người luôn có nhu cầu về vật chất nhưng không phải là tất cả mà đa phần họ muốn có tiền, có quyền tự chủ nhưng phải được tôn trọng; 10 [...]... (controlling) 2 Quản lý giáo dục 2.1 Vận dụng khoa học quản lý vào QLGD 2.1 .1 Khái niệm quản lý giáo dục Có thể đưa ra khái niệm quản lý giáo dục theo 2 cấp độ: Quản lý hệ thống giáo dục và quản lý trường học Ở cấp độ quản lý hệ thống giáo dục có thể hiểu: Quản lý giáo dục là những tác động có hệ thống, có ý thức, hợp quy luật của chủ thể quản lý ở các cấp khác nhau đến tất cả các mắt xích của hệ thống giáo dục. .. giáo dục bao giờ cũng có chủ thể quản lý giáo dục và đối tượng quản lý giáo dục (ii) Quản lý giáo dục bao giờ cũng liên quan đến việc trao đổi thông tin và đều có mối liên hệ ngược (iii) Quản lý giáo dục bao giờ cũng có khả năng thích nghi (luôn biến đổi) (iv) Quản lý giáo dục vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật và là một nghề (v) Quản lý giáo dục gắn với quyền lực, lợi ích và danh tiếng (vi) Quản lý giáo. .. Tổng quan về khoa học quản lý quản lý giáo dục Tài liệu tham khảo 1 Bùi Minh Hiền (chủ biên), Đặng Quốc Bảo, Vũ Ngọc Hải (2006), Quản lý giáo dục, NXB ĐHSP, Hà Nội 2 Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2004), Giáo trình khoa học quản lí, tập 1 và 2, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 3 Trần Kiểm (2008), Khoa học quản lý giáo dục, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB ĐHSP, HN 4 Nguyễn Văn Khoa, Tài... Quản lý trường học: Quản lý giáo dục (Quản lý trường học) là hệ thống những tác động có chủ đích, có kế hoạch, hợp qui luật của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục Đặc điểm và bản chất của quản lý giáo dục a) Đặc điểm của quản lý giáo dục: (i) Quản lý giáo. .. nhất giữa lãnh đạo và quản lý là gì? 3 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của khoa học quản lý là gì? 4 Quản lý giáo dục là gì? Phân tích các đặc điểm cơ bản của quản lý giáo dục 5 Lý thuyết quản lý khoa học, thuyết quản lý hành chính, thuyết hành vi, có những ưu và nhược điểm cơ bản nào? 6 Phân tích nội dung cơ bản của thuyết quản lý theo quá trình và việc ứng dụng trong quản lý giáo dục 7 Xác định các... văn hoá dân tộc Các nhà quản lý trong trường ĐH, CĐ phải chú ý quán triệt các quan điểm khoa học này trong mọi hoạt động quản lý của mình 2.2 Vận dụng một số mô hình trong quản lý giáo dục 2.2 .1 Quản lý dựa vào nhà trường Quản lý giáo dục lấy nhà trường làm cơ sở là một phương hướng cải tiến quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lý nhà trường cho các chủ thể quản lý bên trong nhà trường... việc quản lý dựa vào nhà trường Liên hệ với vấn đề trao quyền tự chủ cho các trường đại học, cao đẳng hiện nay 8 Thế nào là quản lý theo kết quả? Vận dụng quản lý theo kết quả trong quản lý giáo dục cần chú ý những gì? 19 9 Phân tích mối quan hệ giữa quản lý chất lượng tổng thể và vấn đề kiểm định chất lượng giáo dục đại học hiện nay E Tài liệu học tập Tài liệu bắt buộc - Tài liệu về Chuyên đề: Tổng quan. .. Là quan điểm quản lý giáo dục ra đời vào thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, khi xuất phát từ việc áp dụng tư tưởng kinh tế vào quản lý giáo dục Theo quan điểm hiệu quả, quản lý giáo dục phải được thực hiện sao cho “hiệu số” giữa đầu ra và đầu vào của hệ thống giáo dục phải đạt cực đại a) Quan điểm kết quả (Effectiveness) Ra đời vào đầu những năm 20 của thế kỷ XX Cơ sở tư tưởng của quan điểm này là khoa. .. triển giáo dục dựa trên thể chế giáo dục và các nguồn lực giáo dục Theo đó bản chất của quản lý trường học là gây ảnh hưởng, định hướng và phát triển tổ chức trường theo mục tiêu và giá trị đã định, dựa trên việc xác định tầm nhìn, sứ mạng, nhiệm vụ chiến lược, huy động và sử dụng các nguồn lực, tạo dựng tên tuổi, uy tín và văn hóa quản lý nhà trường 12 2.1 .2 Một số quan điểm quản lý giáo dục a) Quan. .. tiếp cận TQM trong quản lý giáo dục, quản lý trường học phải: Thay đổi nhận thức về vị trí người dạy và người học Trong giáo dục, người học là khách hàng quan trọng nhất mọi hoạt động giáo dục, hoạt động trong mỗi nhà trường phải xuất phát từ đặc điểm, nhu cầu của người học, hướng vào việc hình thành phát triển nhân cách cho người học theo yêu cầu của xã hội Chất lượng giáo dục và chính sách chất lượng . (controlling) 2. Quản lý giáo dục 2. 1. Vận dụng khoa học quản lý vào QLGD 2. 1.1. Khái niệm quản lý giáo dục Có thể đưa ra khái niệm quản lý giáo dục theo 2 cấp độ: Quản lý hệ thống giáo dục và quản lý. Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục Số tiết học: 15 (Lớp CBQL ĐH, CĐ) A. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học chuyên đề này, người học có khả năng: Kiến. lý giáo dục: (i) Quản lý giáo dục bao giờ cũng có chủ thể quản lý giáo dục và đối tượng quản lý giáo dục. (ii) Quản lý giáo dục bao giờ cũng liên quan đến việc trao đổi thông tin và đều có
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục, Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục, Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục, Tổng quan về khoa học quản lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay