sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNG MẦM NON

2 432 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 16:35

Hoµng ThÞ Nh¹n Trêng MÇm Non S¬n Ca Mét sè biƯn ph¸p n©ng cao chÊt lỵng chuyªn m«n trong nhµ trêng MÇm Non PhÇn I I / CƠ SỞ LÍ LUẬN: 1. Đặt vấn đề : Nhận thức tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học đối với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo lớp công dân Việt Nam trong xã hội hiện đại . Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy trong toµn ngµnh gi¸o dơc nói chung và bËc häc mÇm non nãi riªng .Tôi cũng xin mạnh dạn đưa ra những suy nghó và hiểu biết của mình về cách thức nâng cao chất lượng chuyên môn đối với một đơn vò còn nhiều khó khăn. Trước đây người ta ít than phiền về “sản phẩm” giáo dục do số lượng ít nhưng hiện nay việc phát triển ào ạt về qui mô các loại hình giáo dục và đào tạo thì vấn đề chất lượng giáo dục được mọi người có tâm huyết về giáo dục đặt ra để xem xét sự yếu kém của nó. Trên thực tế từ đơn vò yếu kém về chất lượng chuyên môn cđa hun, chính vì vậy việc lựa chọn hướng đi, các giải pháp phù hợp với đặc điểm của đơn vò là suy nghó và trăn trở đầu tiên cđa tôi t trêng MÇm Non S¬n Ca “Làm thế nào để nâng chất lượng chuyên môn trong nhµ trêng MÇm Non” 2. Phạm vi đề tài - Trong đề tài này chỉ áp dụng cho đơn vò còn khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, với đội ngũ giáo viên tương đối ổn đònh và đặc biệt khó khăn về trình độ dân trí điạ phương thấp. - Đề tài xin được phép trình bày các vấn đề sau : Cơ sở lí luận - Thực trạng vấn đềà – Kết hợp với các giải pháp – Bài học kinh nghiệm và đề xuất . II / THỰC TRẠNG: Thùc tr¹ng vÊn ®Ị: S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Mét sè biƯn ph¸p n©ng cao chÊt lỵng chuyªn m«n trong trêng mÇm non Hoµng ThÞ Nh¹n Trêng MÇm Non S¬n Ca S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng chuyªn m«n trong trêng mÇm non . hiểu biết của mình về cách thức nâng cao chất lượng chuyên môn đối với một đơn vò còn nhiều khó khăn. Trước đây người ta ít than phiền về “sản phẩm” giáo dục do số lượng ít nhưng hiện nay việc. đi, các giải pháp phù hợp với đặc điểm của đơn vò là suy nghó và trăn trở đầu tiên cđa tôi t trêng MÇm Non S¬n Ca “Làm thế nào để nâng chất lượng chuyên môn trong nhµ trêng MÇm Non 2. Phạm. nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo lớp công dân Việt Nam trong xã hội hiện đại . Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy trong toµn ngµnh gi¸o dơc nói chung và bËc häc mÇm non
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNG MẦM NON, sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNG MẦM NON, sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNG MẦM NON

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay