Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

65 665 1
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 15:36

PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý, sử dụng và khai thác đất đai một cách hiệu quả nhất để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nhà nước thực hiện giao quyền sử dụng đất cho các tổ chức, các đơn vị và hộ gia đình, cá nhân sử dụng để sản xuất kinh doanh dịch vụ, sử dụng để ở, sinh hoạt và giao đất cho các cơ quan, tổ chức để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế theo chiến lược, kế hoạch và mục tiêu quản lý phát triển đất nước, nên hầu hết diện tích đất của quốc gia đã được đưa vào sử dụng để phục vụ cho sự nghiệp sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng an ninh tổ quốc. Trong quá trình xây dựng quốc phòng, an ninh bảo vệ tổ quốc, củng cố phát triển nền kinh tế - xã hội của đất nước và thực hiện chức năng quản lý đất đai, Nhà nước thực hiện điều chỉnh lại việc sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch sử dụng đất, theo nhu cầu sử dụng đất để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua phương thức thu hồi đất và được thể chế vào Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Tuy nhiên, vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) kéo dài vẫn đang là vấn đề nổi cộm tại nhiều địa phương, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất, đến người có đất bị thu hồi và tác động xấu đến môi trường đầu tư của nước ta. Nguyên nhân gây nên tình trạng này ngoài vấn đề về giá đất tính bồi thường chưa hợp lý, còn nguyên nhân quan trọng là do chính sách, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC còn nhiều vướng mắc, bất cập. Mặt khác, một số địa phương đã đơn giản trong việc thu hồi đất, chưa gắn công tác thu hồi đất với TĐC, đặc biệt là hỗ trợ việc làm, dạy nghề cho lao động, việc bồi thường cho hộ bị thu hồi đất chủ yếu thực hiện dưới hình thức tiền tệ hoá, chưa có cơ chế, giải pháp kịp thời và hiệu quả để hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống cho người bị thu hồi đất. Hơn nữa, công tác TĐC cũng chưa được chuẩn bị chu đáo, thiếu các điều kiện đảm bảo cho người dân có điều kiện sinh hoạt bình thường tại nơi ở mới. Vì vậy, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm, không chuyển đổi được nghề nghiệp, khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt tại nơi TĐC... hiện đang là vấn đề bức xúc diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương, gây cản trở trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Tại Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đã quy định cụ thể về các mức bồi thường về đất, tài sản và các chính sách hỗ trợ, tái định cư. Giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các cơ quan chức năng như: Cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), chức năng của cấp xã trong công tác GPMB. Cùng với đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan, nghĩa vụ và quyền lợi của người bị thu hồi đất [2]. Xuất phát từ vấn đề đó, được sự nhất trí của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm Khoa Quản Lý Tài Nguyên, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cô giáo TS. Nguyễn Thị Lợi, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn ” PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý, sử dụng và khai thác đất đai một cách hiệu quả nhất để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nhà nước thực hiện giao quyền sử dụng đất cho các tổ chức, các đơn vị và hộ gia đình, cá nhân sử dụng để sản xuất kinh doanh dịch vụ, sử dụng để ở, sinh hoạt và giao đất cho các cơ quan, tổ chức để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế theo chiến lược, kế hoạch và mục tiêu quản lý phát triển đất nước, nên hầu hết diện tích đất của quốc gia đã được đưa vào sử dụng để phục vụ cho sự nghiệp sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng an ninh tổ quốc. Trong quá trình xây dựng quốc phòng, an ninh bảo vệ tổ quốc, củng cố phát triển nền kinh tế - xã hội của đất nước và thực hiện chức năng quản lý đất đai, Nhà nước thực hiện điều chỉnh lại việc sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch sử dụng đất, theo nhu cầu sử dụng đất để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua phương thức thu hồi đất và được thể chế vào Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Tuy nhiên, vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) kéo dài vẫn đang là vấn đề nổi cộm tại nhiều địa phương, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất, đến người có đất bị thu hồi và tác động xấu đến môi trường đầu tư của nước ta. Nguyên nhân gây nên tình trạng này ngoài vấn đề về giá đất tính bồi thường chưa hợp lý, còn nguyên nhân quan trọng là do chính sách, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC còn nhiều vướng mắc, bất cập. Mặt khác, một số địa phương đã đơn giản trong việc thu hồi đất, chưa gắn công tác thu hồi đất với TĐC, đặc biệt là hỗ trợ việc làm, dạy nghề cho lao động, việc bồi thường cho hộ 1 bị thu hồi đất chủ yếu thực hiện dưới hình thức tiền tệ hoá, chưa có cơ chế, giải pháp kịp thời và hiệu quả để hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống cho người bị thu hồi đất. Hơn nữa, công tác TĐC cũng chưa được chuẩn bị chu đáo, thiếu các điều kiện đảm bảo cho người dân có điều kiện sinh hoạt bình thường tại nơi ở mới. Vì vậy, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm, không chuyển đổi được nghề nghiệp, khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt tại nơi TĐC hiện đang là vấn đề bức xúc diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương, gây cản trở trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Tại Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đã quy định cụ thể về các mức bồi thường về đất, tài sản và các chính sách hỗ trợ, tái định cư. Giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các cơ quan chức năng như: Cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), chức năng của cấp xã trong công tác GPMB. Cùng với đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan, nghĩa vụ và quyền lợi của người bị thu hồi đất [2]. Xuất phát từ vấn đề đó, được sự nhất trí của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm Khoa Quản Lý Tài Nguyên, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cô giáo TS. Nguyễn Thị Lợi, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn ” 1.2. Mục đích của đề tài Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, từ đó tìm ra những thuận lợi, khó khăn của công tác BT&GPMB của dự án và đề xuất các giải pháp có tính khả thi cho công tác BT&GPMB của địa phương trong thời gian tới. 2 1.3. Yêu cầu của đề tài - Nắm chắc Luật Đất đai hiện hành, các Nghị định, Thông tư có liên quan đến công tác BT&GPMB, hỗ trợ tái định cư cho người dân sau khi giải phóng mặt bằng. - Nắm chắc khung giá bồi thường của Chính phủ, địa phương. - Nắm chắc các quyết định, tờ trình và các văn bản khác có liên quan đến bồi thường, GPMB của Nhà nước và của địa phương. - Các số liệu điều tra, thu thập phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan. - Phải biết phân tích, đánh giá các số liệu điều tra, thu thập. - Đề xuất các giải pháp mang tính cụ thể dựa trên các kết quả nghiên cứu. 1.4. Ý nghĩa của đề tài - Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu: Bổ sung những kiến thức đã học trên lớp, học hỏi, tiếp nhận những kiến thức, kinh nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về công tác quản lý Nhà nước về đất đai, cụ thể là công tác BT&GPMB, hỗ trợ tái định cư. - Ý nghĩa trong thực tiễn: Từ quá trình nghiên cứu đề tài giúp tìm ra được những thuận lợi, khó khăn của công tác BT&GPMB để từ đó rút ra những giải pháp khắc phục, góp phần đẩy nhanh tiến độ BT&GPMB. 3 PHÂN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Khái quát bồi thường giải phóng mặt bằng Công tác giải phóng mặt bằng là một quá trình khó khăn phức tạp, bao gồm các công tác từ việc bồi thường đất, đến khi các hộ dân nhận tái định cư và ổn định đời sống. giải phóng mặt bằng thể hiện khác nhau đối với mỗi dự án khác nhau nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của chủ đầu tư và nhân dân. 2.1.1. Các khái niệm liên quan đến công tácbồi thường giải phóng mặt bằng - Công tác BT&GPMB là việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế. - Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất đã được giao cho tổ chức, UBND xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định của Luật Đất đai 2003 (Quy định tại Khoản 5 Điều 4 Luật Đất đai 2003 [6]). - Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất (Quy định tại Khoản 6 Điều 4 Luật Đất đai 2003 [6]). - Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí di dời đến địa điểm mới (Quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật Đất đai 2003[6] ). - Tái định cư: + Theo từ điển Tiếng Việt: Tái nghĩa là "hai lần hoặc lần thứ hai, lại một lần nữa". Định cư nghĩa là "ở một nơi nhất định để sinh sống, làm ăn". 4 + Theo Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB): Tái định cư là xây dựng khu dân cư mới, có đất để sản xuất và cơ sở hạ tầng công cộng tại một địa điểm khác. + Các hình thức tái định cư: Tái định cư tập trung, tái định cư tại chỗ, tái định cư xen ghép (phân tán). 2.1.2. Đặc điểm của quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng Như chúng ta đã biết, để thực hiện được dự án theo đúng tiến độ thì trước hết các chủ đầu tư cần phải giải phóng được mặt bằng. Công việc này mang tính chất phức tạp, tốn kém nhiều thời gian, công sức và tiền của. Ngày nay, công việc này ngày càng trở nên khó khăn hơn do đất đai ngày càng có giá trị và khan hiếm. Bên cạnh đó công tác BT&GPMB liên quan đến lợi ích của nhiều cá nhân, tập thể và của toàn xã hội. Ở các địa phương khác nhau thì công tác BT&GPMB cũng có nhiều đặc điểm khác nhau. Chính vì vậy, công tác BT&GPMB mang tính đa dạng và phức tạp.[3] - Tính đa dạng: Mỗi dự án được tiến hành trên một vùng đất khác nhau với điều kiện TN-KT-XH và trình độ dân trí nhất định. Đối với từng khu vực thì mật độ dân cư khác nhau, ngành nghề đa dạng và đều hoạt động sản xuất theo đặc trưng riêng của vùng đó. Do đó, công tác BT&GPMB cũng được tiến hành với những đặc điểm riêng biệt. - Tính phức tạp: Đất đai là tài sản có giá trị cao, có vai trò quan trọng trong đời sống KT-XH đối với mọi người dân. Ở khu vực nông thôn, dân cư chủ yếu sống nhờ vào hoạt động sản xuất nông nghiệp mà đất đai lại là tư liệu sản xuất quan trọng trong khi trình độ sản xuất của nông dân thấp, khả năng chuyển đổi nghề nghiệp khó khăn. Do đó, tâm lý người dân khu vực này là phải giữ được đất để sản xuất. Mặt khác, cây trồng vật nuôi trên vùng đó cũng đa dạng, không được tập trung một loại nhất định nên gây khó khăn cho công tác định giá bồi thường. 5 Đối với đất ở lại càng phức tạp hơn do những nguyên nhân sau: + Đất ở là tài sản có giá trị lớn, gắn bó trực tiếp với đời sống và sinh hoạt của người dân mà tâm lý, tập quán là ngại di chuyển chỗ ở. + Do yếu tố lịch sử để lại nên nguồn gốc sử dụng đất phức tạp và do cơ chế chính sách chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế sử dụng đất nên chưa giải quyết được các vướng mắc tồn tại cũ. + Việc quản lý đất đai chưa chặt chẽ dẫn đến các hiện tượng lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép nhưng lại không được chính quyền địa phương xử lý dẫn đến việc phân tích hồ sơ đất đai và áp giá phương án bồi thường gặp rất nhiều khó khăn. + Thiếu quỹ đất dành cho xây dựng khu tái định cư cũng như chất lượng khu tái định cư thấp, chưa đảm bảo được yêu cầu. + Việc áp dụng giá đất ở để tính bồi thường giữa thực tế và quy định của nhà nước có những khoảng cách khá xa cho nên việc triển khai thực hiện cũng không được sự đồng thuận của những người dân.[3]. 2.1.3. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng BT&GPMB là hoạt động hết sức nhạy cảm và phức tạp do tác động tương hỗ qua lại với nhiều yếu tố kinh tế, văn hoá, xã hội Chính vì vậy, tiến độ cũng như kết quả của quá trình BT&GPMB phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. - Chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư của Nhà nước. Chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư quy định về trình tự tiến hành GPMB, quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan, đồng thời cũng quy định cụ thể về mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Do đó, chính sách có ảnh hưởng trực tiếp và xuyên suốt trong quá trình BT&GPMB. - Điều kiện TN - KT - XH của địa bàn: 6 Quy mô, khối lượng GPMB, đặc điểm, tính chất, độ phức tạp trong công tác BT&GPMB của từng dự án chịu tác động trực tiếp bởi điều kiện TN- KT-XH của địa bàn. - Công tác quản lý Nhà nước về đất đai: Khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư thì việc lập hồ sơ pháp lý về đất đai và tài sản là một yêu cầu không thể thiếu. Việc xác lập hồ sơ không chỉ dựa vào đo vẽ, khảo sát thực tế mà còn dựa vào các loại hồ sơ lưu như: GCNQSD đất, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, biên bản thống kê, kiểm kê đất đai Do vậy, công tác quản lý Nhà nước về đất đai được thực hiện đúng, đầy đủ, thường xuyên sẽ giúp cho việc xác lập hồ sơ đơn giản, nhanh gọn, tránh sự tranh chấp giữa các bên và ngược lại. - Tổ chức thực hiện: Đây là yếu tố quyết định đối với công tác BT&GPMB. Trên cơ sở các chính sách của Nhà nước, điều kiện thực tế của địa bàn và dự án, việc tổ chức thực hiện (trình tự, thủ tục, cơ cấu nhân sự, phương pháp làm việc ) được tiến hành một cách hợp lý và khoa học sẽ mang lại kết quả cao, đảm bảo lợi ích các bên. - Ngoài các yếu tố trên còn nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác BT&GPMB như: + Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. + Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý và sử dụng đất tác động đến công tác BT&GPMB. + Thanh tra chấp hành các chế độ, thể lệ quản lý và sử dụng đất. + Nhận thức và thái độ của người dân bị thu hồi đất, công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo chính sách pháp luật Nhà nước 7 2.2. Cơ sở khoa học của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 2.2.1. Cơ sở pháp lý của công tác giải phóng mặt bằng 2.2.1.1. Những văn bản của Chính phủ và cơ quan Trung Ương - Hiến pháp năm 1992 - Luật Đất đai 2003 - Bộ Luật Dân sự 2005 - Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai 2003. - Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về giá đất - Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất - Thông tư 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất - Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 197/2004/NĐ-CP - Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai - Thông tư 06/2007/TT-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP. - Nghị định 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/7/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất. 8 - Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. - Thông tư 14/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. - Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. - Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp GCNQSDĐ, thu hồi đất, thực hiện QSDĐ, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.[1]. 2.2.1.2. Những văn bản của địa phương - Quyết định số: 22/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. - Quyết định số: 16/2008/QĐ-UBND ngày 17/07/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. - Quyết định số: 06/2008/QĐ-UBND ngày 20/03/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. - Quyết định số: 21/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 9 2.2.1.2. Một số văn bản pháp quy liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống. - Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003. - Nghị định số: 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. - Nghị định số: 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. - Thông tư số: 02/2012/TT-BKHDT ngày 04 tháng 04 năm 2012. - Quyết định số: 22/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. - Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 17/07/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. - Quyết định số: 06/2008/QĐ-UBND ngày 20/03/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. - Quyết định số: 21/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. - Quyết định số: 2135/QĐ-UBND Huyện Văn Lãng ngày 16 tháng 9 năm 2010 về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Huyện. 10 [...]... UBND Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn - Thời gian: 15/05/2014 đến 25/08/2014 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1: Đánh giá điểu kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của xã Tân Mỹ 3.3.2 Đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn 3.3.3 Đánh giá những ảnh hưởng của công tác bồi. .. ngày 22 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng trạm trung chuyển kho Container Pác Luống, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 29 tháng 07 năm 2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trạm trung chuyển kho Container Pác Luống xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn 2.2.2... Đánh giá những ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tới đời sống của người dân khu vực giải phóng mặt bằng 26 3.3.4 Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp... nghiên cứu - Kết quả của công tác bồi thường giải phóng mặt + Toàn bộ khu vực giải phóng mặt bằng của dự án + Đất, tài sản gắn liền với đất + Chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương khi tiến hành bồi thường giải phóng mặt 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài được tiến hành tại Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống , xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn 3.2 Địa điểm và thời... quan đến công tác BT&GPMB tại Ban quản lý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án - Thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại UBND Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn - Thu thập số liệu, tài liệu từ sách, báo và các phương tiện thông tin đại chúng - Thu thập các tài liệu, văn bản pháp luật tại các sở, ban ngành có liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt - Thu... các dự án GPMB xây dựng cơ sở hạ tầng khác như: Dự án Trung tâm chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh, Đường Lộc Yên – Thanh Lòa… Cũng trong năm 2013 huyện Tràng Định được giao thực hiện chuyển tiếp khởi công mới 12 dự án đền bù GPMB các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hồi đất của hàng nghìn hộ dân, trong đó có nhiều dự án lớn như: Công trình đường tuần tra biên giới Pò Mã, dự án. .. giải phóng mặt bằng ở trong nước và một số tỉnh ở Việt Nam 2.3.2.1 công tác giải phóng mặt bằng ở Việt Nam Việt Nam đang trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ngày càng được nhìn nhận đầy đủ, toàn diện và khoa học, đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện nay đã được Nhà nước quan tâm đúng mức, đã thực hiện tốt công tác bồi thường,. .. quá trình bồi thường, GPMB các dự án tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc diễn ra phổ biến như một số các tỉnh thành khác Để khắc phục những hạn chế về năng lục bộ máy, cán bộ làm công tác bồi thường, GPMB tỉnh thực hiện kiện toàn bộ máy phụ trách công tác bồi thường, GPMB từ tỉnh đến các huyện, thành phố, thị xã, bố trí đử cán bộ chuyên môn phù hợp từng bước chuyển đổi các ban bồi thường, GPMB... tổng kinh phí bồi thường lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án trọng điểm như: Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các dự án trong khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, các dự án giao thông…Nhận thức sâu sắc tính chất phức tạo của công tác GPMB do đó trong kế hoạch năm 2013, huyện ủy Cao Lộc đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác GPMB và coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo phát... xây dựng các khu tái định cư, xây dựng cơ chế để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dưng khu tái định cư Đồng thời tỉnh cũng chỉ đạo chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vướng mắc, cản trở công tác GPMB ở một số dự án, giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu kiện kéo dài liên quan đến GPMB trên địa bàn tỉnh 21 2.3.3 Công tác bồi thường giải phóng mặt trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn . [2]. Xuất phát từ vấn đề đó, được sự nhất trí của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm Khoa Quản Lý Tài Nguyên, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cô giáo TS. Nguyễn Thị Lợi, em tiến hành. lợi, khó khăn của công tác BT&GPMB để từ đó rút ra những giải pháp khắc phục, góp phần đẩy nhanh tiến độ BT&GPMB. 3 PHÂN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Khái quát bồi thường giải phóng mặt bằng Công. về đất đai được thực hiện đúng, đầy đủ, thường xuyên sẽ giúp cho việc xác lập hồ sơ đơn giản, nhanh gọn, tránh sự tranh chấp giữa các bên và ngược lại. - Tổ chức thực hiện: Đây là yếu tố quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn