XHH078 - Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân đến mức thu nhập của hộ gia đình nông thôn (Qua khảo sát địa bàn xã Đội Bình - Yên Sơn - Tuyên Quang)

23 558 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 22:01

1 nh hng ca cỏc yu t cỏ nhõn n mc thu nhp ca h gia ỡnh nụng thụn (Qua kho sỏt a bn xó i Bỡnh - Yờn Sn - Tuyờn Quang) LI NểI U Thu nhp ca ngi dõn mi ni u l võn thu hỳt s quan tõm ca nhng ngi nghiờn cu, cho dự ú l quc gia giu mnh hay nghốo úi cho n nhng a phng nh. Bi vỡ, nú chớnh l ch bỏo quan trng cú ý ngha kinh t ỏnh giỏ mc sng, s phỏt trin ca mi khu vc a lý cng nh khớa cnh no ú l nguyờn nhõn ca nhiu vn xó hi khỏc. Vit Nam l mt quc gia nụng nghip cú n 76% s dõn sng khu vc nụng thụn, do ú vn thu nhp ca cỏc h gia ỡnh nụng thụn cú ý ngha rt quan trng v cn thit. Do hn ch v nng lc v thi gian bỏo cỏo ch tip cn c mt s nhõn t cỏ nhõn nh hng n mc thu nhp ca h gia ỡnh ti a bn thc tp. Nhõn dp ny tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti ty giỏo hng dn ó tn tỡnh ch bo v giỳp tụi hon thnh bỏo cỏo ny. THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 2 PHN I: NHNG VN CHUNG I. T VN 1. Tng quan vn nghiờn cu Thu nhp thp bao gi l mt ngha n thun l cỏi nghốo khú nhng nú luụn l ch bỏo quan trng nht khi ỏnh giỏ v s nghốo úi. Khỏi nim v tỡnh trng giu nghốo d trờn thu nhp, mc sng ang ngy cng c nhiu nh nghiờn cu s dng trong quỏ trỡnh nghiờn cu. Vit Nam l mt nc nụng nghip ang phỏt trin, s dõn nụng thụn chim khong 76% dõn s c nc, do ú quan im v CễNG NGHIP HO - HIN I HO ca nh nc cng l CễNG NGHIP HO HIN I HO NễNG NGHIP NễNG THễN. Mc dự c ỏnh giỏ l mt nc nụng nghip nghốo ang phỏt trin vi thu nhp bỡnh quõn u ngi rt thp, xp x 350 USD/ngi/nm. Tuy nhiờn trờn thc t con s ú vn l quỏ xa vi i vi phõn na b phn dõn c Vit Nam. Theo iu tra v giu nghốo ti Vit Nam (Tng cc Thng Kờ 200) thỡ cú n 45% s h gia ỡnh nụng thụn ch thu nhp vi khong 90 nghỡn ng mi ngi/thỏng. Trong s 45% ny khong mt na ch thu nhõp t 70 nghỡn 80 nghỡn ng v c xp vo nhng ngi cc nghốo. Nh vy cú mt s bt bỡnh ng v thu nhp gia cỏc h gia ỡnh nụng thụng v thnh th, thm chớ ngay trong s cỏc h gia ỡnh nụng thụn vi nhau cú khong cỏch thu nhp chờnh lch ỏng k. Mụ t v nghiờn cu v mc thu nhp nh l mt khớa cnh thu nhp v tỡnh trng nghốo úi Vit Nam ó v ang c nhiu t chc chớnh ph v t nhõn quan. ó cú nhng ti liu v iu tra mc sng UNDP v SIDA Thu in ti tr iu tra ca Tng cc Thng kờ, bỏo cỏo ca Ngõn hng th gii v nhiu ban THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 3 nghiờn cu thc a v kinh nghim liờn quan ca chớnh ph, cỏc t chc Liờn Hp Quc v cỏc nh ti tr khỏc Mun tng t trng GDP ca c nc v dn dn gim bt tỡnh trng nghốo úi cn phi cú mt s quan tõm thớch ỏng n vn thu nhp, c bit l i vi ngi nụng dõn. khụng phi tt c úi nghốo u do mt mựa hay au m gõy lờn. úi nghốo cũn cú th xut hin do thiu lng thc v thu nhp ngay nm bỡnh n (Liờn Hp Quc Xúa úi gim nghốo Vit Nam). Nhng nm qua t c mc tiờu dõn giu nc mnh, xó hi cụng bng vn minh ng v nh nc ó cú rõt nhiu chớnh sỏch hi tr cho nụng thụn: u t vn, khuyn nụng v.v Tuy nhiờn s khi sc din ra khụng ỏng k, thm chớ cú nhiu nghiờn cu ó kt lun: Trờn thc t mc sng ca mt s nhúm dõn c cú th ó cú mc thu nhp di mc nghốo úi bỡnh thng. Do ú vn thu nhp ca h gia ỡnh nụng thụn ó v ang thu hỳt rt nhiu s quan tõm nghiờn cu ca cỏc nh khoa hc v cỏc nh qunl ý v hoch nh chớnh sỏnh. 2. Lý do chn ti i Bỡnh l mt xó thun nụng c trng vi phng trõm Ly nụng nghip lm mt trn hng u, xó cú din tớch t 1180 ha, s dõn 6720 ngi, xó cú 5 dõn tc anh em, trong ú ngi kinh chim 40%. Theo s liu cho thy hin trng nh l nh mỏi l v mỏi ngúi chim ti 89%. Khi i sõu vo tỡm hiu thc t mc thu nhp ca ngi dõn õy mc thu nhp ca ngi dõn õy rt thp, phn ln cỏc h gia ỡnh cú thu nhp mc 5 triu ng 20 triu ng/nm (78,6%). Mi h bỡnh quõn 4,5 ngi. Thm chớ cỏ bit cú ti 6% s h gia ỡnh cú mc thu nhp di 3 triu ng/nm v 10% t 3 5 triu ng/nm. Ngun thu nhp chớnh õy l nụng nghip ch yu l trng trt v chn nuụi, ngoi ra cũn cú thu nhp t mt s ngun thu khỏc úng gúp khụng nh cho i sng ngi dõn nh t dch v, buụn bỏn, lng hu, v cỏc ngh rốn, mc, xõy tuy cú nhiu ngun thu t cỏc cụng vic trờn nhng mc thu nhp v i THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 4 sng ca ngi dõn õy vn rt thp, mc trờnh lch v thu nhp gia h giu v h nghốo l rt ln. Cỏc h sn xut nụng nghip cú mc thu nhp thp hn vi cỏc nhúm h sn xut phi nụng nghip, v mc trờnh lch thu nhp gia cỏc h lm nụng nghip vi nhau cng cú mc thu nhp trờnh lch khỏ rừ, c bit l vựng nỳi cao, vựng sõu vựng xa, ng bo dõn tc ớt ngi i sng cũn rt thp. iu ú cho thy cỏ yu t cỏ nhõn cú mc nh hng rt ln n mc thu nhp ca cỏc h gia ỡnh. Do vy tụi chn ti nh hng cu cỏc yu t cỏ nhõn n mc thu nhp ca h gia ỡnh nụng thụn lm ti nghiờn cu. II. I TNG NGHIấN CU. KHCH TH NGHIấN CU. PHM VI NGHIấN CU * i tng nghiờn cu. nh hng ca yu t cỏ nhõn n mc thu nhp ca h gia ỡnh nụng thụn. * Khỏch th nghiờn cu. Nhng ngi nụng dõn xó i Bỡnh - Yờn Sn - Tuyờn Quang. * Phm vi nghiờn cu: Xung quanh vn thu nhp ca cỏ gia ỡnh a bn xó i Bỡnh - Yờn Sn - Tuyờn Quang. Thi gian thc hin nghiờn cu t ngy 1/11/2005 n ngy 1/12/2005. III. NHNG VN Lí LUN 1. Mc tiờu nghiờn cu Trong khuụn kh bỏo cỏo thc tp, ti hng n mc tiờu sau: - Mụ t v thc trng thu nhp rt thp ng thi cú s phõn hoỏ rừ rt gia cỏc mc thu nhp ca cỏc h gia ỡnh xó i Bỡnh. THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 5 - Ch ra mt s nhõn t c xem l cú nh hng n thu nhp nh: ngh nghip, hc vn, gii tớnh, tui tỏc Phõn tớch mc nh hng ca cỏc nhõn t ú so vi mc thu nhp ca cỏc h gia ỡnh nụng thụn. - a ra mt s ý kin, gii phỏp cú tớnh kh thi nhm nõng cao mc thu nhp v gim bt s phõn hoỏ gia cỏc h gia ỡnh nụng thụn. 2. Gi thuyt nghiờn cu - Cú s khỏc bit v mc thu nhp gia cỏc h gia ỡnh, s khỏc bit ú cng c th hin nh thỏp phõn tng v thu nhp vựng trung du Min nỳi. Trong ú cú mt t l nhng h rt giu v rt nghốo tng i xp x nhau. Mc chờnh lch v thu nhp gia hai loi h ny rt ln, lm nờn s phõn hoỏ giu nghốo gia cỏc h gia ỡnh. - Mc thu nhp ca cỏc h gia ỡnh õy chu nh hng bi mt s nhõn t sau: * Ngh nghip v vic lm: Nhng h gia ỡnh cú nhiu ngh ph, nhiu ngun thu nhp cú thu nhp cao hn nhng h gia ỡnh cú ngun thu t lm rung v chn nuụi. * Gii tớnh: Mc thu nhp õy c o bng n v h Gia ỡnh. Do ú vic phõn bit Nam N rt khú nh v, tuy nhiờn thc t N gii ch cú ngun thu nhp t lm rung v chn nuụi. Bi vy cú úng gúp rt thp thu nhp gia ỡnh so vi Nam gii. Nhim v ca h l m bo lng thc n. * Hc vn: Do mt bng dõn trớ õy nhỡn chung l thp v ngang nhau, do ú mc chờnh lnh khụng cao, nhng mt quy lut chung nhng ngi cú trỡnh hc vn cao thỡ mc thu nhp cng cao hn nhng ngi ớt hc, nhn thc kộm. * Tui tỏc: Tui tỏc cng úng vai trũ quan trng trong vic to thu nhp. Thanh niờn tui t 18 n 25 cú úng gúp nhiu. Tuy nhiờn h khụng phi l nhng ngi giu cú. Ngc li nhng ngi tui 50 li cú mc thu nhp cao nht. THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 6 - Ngoi ra mt s nhõn t khỏc nhu rung t, vn k thut cng gúp phn l nhng nguyờn nhõn nh hng n mc thu nhp ca h gia ỡnh xó i Bỡnh m trong khuụn kh hn hp bỏo cỏo ch cp mt cỏch s lc. 3. Phng phỏp lun Do c thự ca ti nghiờn cu bỏo cỏo da trờn c s ca vic phõn tớch cu trỳc v s dng cỏc quy lut ca xó hi hc kinh t phõn tớch v nghiờn cu. Lý thuyt Cu trỳc coi i tng nh mt h thng cú cu trỳc, ti da vo ú ly h gia ỡnh v cỏ nhõn thnh viờn l ch th thu nhp, t ú xột rng ra c cu cỏc mi liờn h vng chc cỏc thnh t trong h thng xó hi: Ngh nghip, hc vn, gii tớnh, tui tỏc õy l nhng yu t ca cu trỳc tng thu nhp ca cỏc h gia ỡnh cng nh quy nh mc thu nhp ca cỏc ch th. T c cu ú ch ra c cỏc nguyờn nhõn ca mc thu nhp cao hay thp. Cỏc yu t, nguyờn nhõn ny c xem nh nhng bin s c lp. 4. Phng phỏp c th L mt bỏo cỏo thc tp nhm vn dng thc t cỏc phng phỏp nghiờn cu xó hi hc thc nghim, ng thi do c thự ca a bn nghiờn cu chỳng tụi s dng cỏc phng phỏp sau: - Phng phỏp chn mu: Xó i Bỡnh cú 5 thụn vi 14 xúm chn ngu nhiờn ly 4 xúm l cỏc xúm 1, 7, 9, 13. Phng phỏp ny s dng thu thp thụng tin. - Phng phỏp phng vn theo bng hi l kt qu ca s tp chung kin thc nhm nh lng cỏc thụng tin cn thit. - Phng phỏp phng vn sõu do cỏ nhõn thc hin nhm khai thỏc thụng tin sõu nh tớnh giỳp cho bỏo cỏo cú tớnh thuyt phc v cú chiu sõu. - Phng phỏp phõn tớch ti liu c s dng trong vic nh hng ti nghiờn cu cỏc s liu v thụng tin thu thp c s lý v phõn tớch gii quyt cỏc vn c nờu ra trong gi thuyt. THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 7 IV. Khung lý thuyết. V. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 1. Thu nhập Khái niệm thu nhập được từ điển tiếng việt định nghĩa như sau: - Thu nhập là việc nhận được tiền bạc, của cải vật chất từ một hoạt động nào đó, hay là các khoản thu nhập được trong một khoảng thời gian nhất định thường tính theo tháng, năm… (trang 925 – Từ điển Tiếng Việt năm 1994). Từ định nghĩa trên cho ta thấy khi nói đến thu nhập thường người ta nói đến hai khía cạnh: Phương thức thu nhập: Thu nhập bằng gì, tiền hay sản phẩm… Mức thu nhập: Cao hay thấp, so sánh chung trong xã hội hoặc cụ thể trên mỗi địa bàn. 2. Mức thu nhập Mức là cái xác định về mặt nhiều ít, làm căn cứ để nhằm đạt tới trong hoạt động, để làm chuẩn đánh giá, so sánh ( Từ điển Tiếng Việt 1994 – Trang 163). Điều kiện kinh tế xã hội Giới Khác Tuổi Học vấn Nghề nghiệp và việc làm MỨC THU NHẬP THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN 8 Vy cú th hiu mc thu nhp l cỏc khon thu nhp c nh mc quy i ra tin t hoc sn phm nhm so sỏnh ln nhau, mc thu nhp thng c ỏnh giỏ l cao hoc thp. 3. C cu thu nhp C cu l cỏch t chc cỏc thnh phn nhm thc hin chc nng ca chnh th Nh vy cú th hiu c cu thu nhp trờn bỡnh din theo cỏc loi t chc thnh phn. Tuy nhiờn õy xột ch th ca thu nhp l cỏc h gia inh, cỏc nhúm xó hi to nờn thu nhp. Vy c cu ca nhúm xó hi ú l cỏc yu t xó hụi nh ngh nghip gii tớnh, tui tỏc, hc vn PHN II: KT QU NGHIấN CU I. TNG QUAN V A BN NGHIấN CU Huyn Yờn Sn l mt huyn min nỳi ca Tnh Tuyờn Quang thuc khu vc trung du min nỳi phớa Bc. Cú v trớ cỏch Th ụ H Ni 160 km v phớa Bc, v cỏch trung tõm Th xó Tuyờn Quang 30 km v phớa Tõy Bc. t ai ca Huyn Yờn Sn khỏ mu m, cú din tớch t canh tỏc khỏ a dng, Huyn Yờn Sn cú din tớch t t nhiờn l 1.209,96 km 2 , vi tng s dõn l 173.474 mt dõn s trung bỡnh l 143 ngi/km 2 . Cú 35 xó, 1 th trn. Xó i Bỡnh Yờn Sn Tuyờn Quang l mt xó cú din tớch khỏ rng so vi cỏc xó khỏc vi din tớch l 1180 ha, vi dõn s 6720 ngi, bao gm 5 thụn. C s vt cht h tng ca xó yu kộm, h thng c s in ng trng trm cũn thiu thn, khú khn do vy kh nng phỏt trin kinh t thụng thng vi bờn ngoi l rt hn ch. THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 9 V phỏt trin kinh t, cụng nghip hu nh khụng cú, hin ti õy ch cú nụng nghip l ngnh trng yu c bn nht ca xó. T nm 2000 tr v trc xó i Bỡnh l mt xó thiu lng thc trm trng. T nm 2000 n nay nh cú chớnh sỏch kinh t phỏt trin hp lý ca tnh xó i Bỡnh dn dn ó t tỳc sn xut c lng thc. Sn lng lng thc ca xó t trung bỡnh 40 t/ha, bỡnh quõn lng thc tớnh theo u ngi khong 420 kg/ngi/nm. T l dõn s õy tng khỏ nhanh, t l gia tng t nhiờn l 14,77 , T l sinh l 20,8 , mi nm cú khong 80 - 100 a tr ra i, theo thng kờ ca xó cng cú chng y s ngi n tui lao ng tham gia vo i quõn tht nghip. Ton xó cú hn 500 ngi i lm xa ngoi huyn. Ngoi nụng nghip truyn thng bao gm trng trt v chn nuụi manh mỳn cũn mt s ngnh ngh khỏc nh cỏc ngnh ngh khai thỏc , úng gnh th cụng V giỏo dc xó cú h thng trng lp yu kộm, tỡnh trng hc sinh b hc nhiu v thiu giỏo viờn dy hc ang l vn bc xỳc ca ton xó. Vn dõn tc ton xó cú n 60% l ngi dõn tc v c bit mc sng v dõn trớ ca ngi dõn tc l rt thp do ú cú nh hng rt nhiu n vic tuyờn truyn ng li, chớnh sỏch ca ng v nh nc. Gõy ra nhiu vn khú khn khú gii quyt. Trỡnh nhn thc yu kộm nh hng nhiu n s phỏt trin kinh t xó hi núi chung trờn a bn núi riờng. II. S LC V TèNH HèNH THU NHP i Bỡnh thc t l mt xó nghốo, thm chớ rt nghốo, c cu v mc thu nhp sau khi iu tra cho thy mc tng thu ca cỏc h gia ỡnh tớnh theo n v nm nh sau: <3 triu ng/nm: 6% 3 5 triu ng/nm: 9,9% 5 10 triu ng/nm: 47,4% 10 20 triu ng/nm: 31,2% THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 10 > 20 triu ng/nm: 5,5% Cn c vo c cu ny ta cú th phõn chia mt cỏch tng i cỏc loi h giu, trung bỡnh, nghốo v c nghốo. So sỏnh vi mụ hỡnh mt xó Trung Du Min Nỳi khỏc c xem l xó tng i nghốo cú theo s liờu bỏo cỏo nm 2000 ca cc thng kờ tnh Tuyờn Quang. Thu nhp ca nụng dõn xó i Bỡnh ch yu l bng sn phm lỳa, go, hoa mu, chn nuụi. Nh vy mc thu nhp c o bng sn lng so vi giỏ c th trng. Tt c cỏc phng thc thu nhp trờn khi iu tra chỳng tụi ó quy i ra thnh tin theo giỏ hin hnh nm 2000. Mc tn thu mụ t c cu trờn c tớnh theo n v h gia ỡnh. H gia ỡnh õy cú s nhõn khu khỏ ụng do sinh con nhiu v mt s ln l gia ỡnh m rng. Bỡnh quõn mi h gia ỡnh cú khong 4,5 ngi. iu ú li cng khng nh rừ mc thu nhp quỏ thp nu tớnh theo u ngi. Cú 6% thu nhp di 60.000 VN/thỏng/ngi v 10% thu nhp khong t 60.000 100.000 VN/thỏng/ngi. Tuy nhiờn, c cu thu nhp ú mang tớnh i din cho ton xó hi nu so sỏnh tng quan trong phm vi a bn. S h giu v nghốo hai ngng trờn v di cú t l tng i ngang bng nhau v chim t l rt thp trong tng s mu iu tra. Nhng h cú mc thu nhp trung bỡnh t 5 triu ng n 20 triu ng/nm chim t l cao 78,6%. Tt nhiờn cỏi nghốo nc ta khụng bao gi c coi ch n thun l vn thu nhp vt cht. Th nhng ỏnh giỏ theo s liu ca Tng cc Thng kờ tnh (200) thỡ ngi nghốo (theo chun mi) l ngi cú thu nhp bỡnh quõn u ngi hng thỏng di 180 nghỡn tr xung l nghốo. Vy thỡ mc thu nhp di 3 triu ng/nm ca mt h gia ỡnh ụng ngi cú th khng nh mt cỏch chc chn rng 6% s h ny thuc din rt nghốo. Bờn cnh ú 5,5% s h khỏc cú mc thu nhp trờn 20 triu ng/nm (bỡnh quõn trờn 400 nghỡn ng/thỏng/ngi). THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN [...]... trong cơ c u thu nh p c a h gia ình nơng thơn có r t nhi u nhân t tác ng mu n nâng cao m c thu nh p c a h , c n có chính sách úng h p v i m i nhân t trưng iv i n, thích ó Trên ây là phác ho m t s nhân t c th mang tính a bàn xã c i Bình huy n n Sơn t nh Tun Quang PH N II: K T LU N VÀ KHUY N NGH I K T LU N Qua 265 m u nghiên c u các h gia ình xã i Bình huy n n Sơn – Tun Quang cho th y ây là m t xã c c nghèo,... là ngun nhân, v a là h qu trong q trình phát tri n xã h i Ngun nhân c a s phân hố m c thu nh p gi a các h gia ình nơng thơn thì có r t nhi u, ó là s khác bi t thi u h t v phương ti n s n xu t, v n, nhân l c, trình k thu t… Tuy nhiên, do h n ch v năng l c và th i gian, trong khn kh b n báo cáo này tơi ch nh t c p n m t s nhân t có s tác ng nh hư ng rõ n m c thu nh p c a ngư i nơng dân III NH NG NHÂN T... n xu t gi a các h gia ình v i nhau - T o ra các ngh ph ng th i v i vi c tìm nơi tiêu th s n ph m do nơng dân làm ra nh m thu hút l c lư ng lao làm vi c ngay trên - C n chú ý ng hàng năm v n b i kh p nơi tr v a phương n ch t lư ng d y h c c a giáo viên và có chính sách khuy n khích ngư i dân i h c nh m nâng cao dân trí 3 V phía b n thân các h gia ình 20 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Các h gia ình c n... vi c tìm ki m các vi c làm thêm cũng như ý th c ư c s c n thi t c a các vi c làm ó v i m c thu nh p c a gia ình C n ph i bi t t ch c lao ng gia ình h p lý theo năng l c c a m i ngư i, các thành viên c n bi t h tr nhau trong cơng vi c t ó nâng cao hi u su t lao ng Các b c cha m c n có ý th c cao v s quy t tâm trong vi c h c hành c a con cái, quan tâm nhi u hơn n vi c hư ng nghi p m t cách thi t th c... nhi u cho ngành giáo d c, tuy nhiên v n nơng thơn v n là v n i v i nh ng vùng có thu nh p th p như 4 Tu i và nhân t khác nh hư ng c p bách và khó gi i quy t, a bàn xã th c bi t i Bình n m c thu nh p Bên c nh các nhân t ngh nghi p h c v n, gi i tính thì tu i c a ngư i nơng dân khác nhau cũng cho thây thu nh p khác nhau Xã i Bình hàng năm có g n 100 ngư i bư c vào l n i làm ăn xa nhà ch y u là nam gi i... t t t trong lao c thù vùng ng s n t S h này ch y u bi t v n d ng chăn ni, h ni gia súc gia c m l y th t, tr ng, s a Nhóm h k t h p tuy khơng có thu nh p cao nhưng ph n l n nhóm này thu c lo i trung bình khá v i m c thu t 5 tri u n 20 tri u ng/năm ây là nh ng h có thu nh p thêm t các ngh ph khác như th rèn, th xây, cơng nhân b c vác, óng g ch…Tuy nhiên s ngh ph tìm vi c và tiêu th V n m i suy nghĩ... c c nghèo, tuy r ng có tháp phân t ng, thu nh p tương ng v i tình hình chung c a vùng trung du mi n núi nên m c thu nh p th p, n m trong s nh ng xã nghèo c a c vùng Cái nghèo ây ư c xác nh b i các ngun nhân: - Cơ c u ngh nghi p q n ng v nơng nghi p, ch y u là làm ru ng ít có ngh ph , ít m r ng kinh t bn bán, ph n l n thu nh p nh vào làm ru ng và chăn ni nh ng h gia ình có làm thêm ngh ph thì manh mún,... nơng dân bi t cách s d ng ng v n m t cách có hi u qu Bên c nh ó ph i gi m b t th t c phi n hà trong khi vay v n, gi m lãi su t, t o i u ki n cho ngư i nơng dân ti p c n v i vi c vay v n nhà nư c 2 V phía chính quy n - C n có s năng sách c a nhà nư c a phương ng, linh ho t và m m d o trong vi c v n d ng các chính i v i ngư i nơng dân Tăng cư ng ho t ng trao i ph bi n các ti n b khoa h c k thu t, kinh... thu nh p c a ngư i nơng dân III NH NG NHÂN T NH HƯ NG N THU NH P 1 Ngh nghi p và vi c làm nh hư ng M t c trưng n i b t c a xã n thu nh p i Bình là thu n nơng hồn tồn, h u như khơng có h làm ngh phi nơng nghi p Do ó ây là lo i làng xã s n xu t nơng nghi p là chính, tuy có chuy n i sang cá d ng khá song nhóm h thu n nơng v n còn rât l n, trong khi ó các nhóm h phi nơng nghi p và nhóm k t h p còn r t ít... cho th y khơng có h giàu này có m c thu nh p trung bình t 5 nghi m thi u tích lu tâm lý ( ư c cao ó là chưa k l a tu i t 18 n 10 tri u ng nào sài n 25 Ch y u l a tu i ng/năm Do s thi u kinh ng y) do ó khơng có thu nh p n ây là l a tu i d b các t n n xã h i xâm nh p các l a tu i l n hơn c bi khi v già do kinh nghi m ư c tích lu trong m t th i gian dài nên h thư ng có thu nh p cao hơn H u h t trong s h . đến mức thu nhập của người nơng dân. III. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP 1. Nghề nghiệp và việc làm ảnh hưởng đến thu nhập Một đặc trưng nổi bật của xã Đội Bình là thu n nơng hồn tồn,. cao mức thu nhập của họ, cần có chính sách đúng đắn, thích hợp với mỗi nhân tố đó. Trên đây là phác hoạ một số nhân tố cụ thể mang tính đặc trưng đối với địa bàn xã Đội Bình huyện Yên Sơn tỉnh. Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang. PHẦN II: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I. KẾT LUẬN Qua 265 mẫu nghiên cứu các hộ gia đình ở xã Đội Bình huyện Yên Sơn – Tuyên Quang cho thấy đây là một xã cực nghèo,
- Xem thêm -

Xem thêm: XHH078 - Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân đến mức thu nhập của hộ gia đình nông thôn (Qua khảo sát địa bàn xã Đội Bình - Yên Sơn - Tuyên Quang), XHH078 - Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân đến mức thu nhập của hộ gia đình nông thôn (Qua khảo sát địa bàn xã Đội Bình - Yên Sơn - Tuyên Quang), XHH078 - Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân đến mức thu nhập của hộ gia đình nông thôn (Qua khảo sát địa bàn xã Đội Bình - Yên Sơn - Tuyên Quang)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay